Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeenwsch-Via ander en. No. 3055. Zaterdag 18 Augustus 1894, 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant belioort eea bijvoegsel. Folitiek Over-ziciit. Omtrent den oorlog tusschen Japan en China verneemt men niels anders dan dat Engeland zich erg ongerust begint te maken en smachtend naar het einde verlangt. Die stemming is het gevolg van twee overwegingeu vooral men vertrouwt Rusland niet en men is bang voor zijne dub- beltjes. Dat het voortduren van den oorlog voor den handel een ,/koopje" is, ligt voor de hand. Wanneer China de kustlichten op Formosa, en aan de zuidkust van China vooral, gaat uitdooven, dan is dit voor het handelsverkeer een zeer dreigend gevaar. En dan Rusland. In Engeland, waar men ook weet dat gelijk de waard is, hij zijn gasten vertrouwt, verdenkt men de Russische regeering van bezig te zijn met /,visschen in troebel water", m. a. w. met Japan te onderhandelen, teneinde vasten voet op Korea te krijgen. En hoe plechtig ook aanvaukelijk verzekerd werd, dat Engeland volstrekt geen haven in die streek behoeft, verheft men niettemin thans de jammerklacht, dat sedert de ontruiming van Port-Hamilton de Engelschen in Oost-Azie geen ander vlootstation dan het vrij ver uit de buurt liggende Hongkong hebben. Rusland heeft ook wel beloofd geen punt op Korea te bezetten, doch zei onlangs een Finlandsch blad, Nya Pressen, over de Russische politiek in Azie /(De Russische politiek bekommert zich weinig om verdragen, en de invallen aan de grenzen van Afghanistan en Perzie bewijzen voldoende, hoe weinig men zich op Rusland's beloften kan verlaten." Dit een en ander overwegende, is het licht ver- klaarbaar hoe Eogeland, niets liever wenschende dan dat ook onze broeders in het Oosteu zich met elkaar in vrede en vriendschap verdragen, met kracht en klem op beslechtiug van het geschil langs internatioualen weg, aandringt. Toen Engeland onlangs bij verdrag met den souverein van den Congostaat beschikte over land- strooken in Midden-Afrika, was men in Frankrijk zeer ontevreden. Dank zij het zeer handig diplomatiek optreden van de Fransche Regeering is echter de zaak nu in orde. De Franschen krijgen bij het Dinsdag te Parijs geteekende verdrag hun lang gewenschten invloed aan de Ubanghi en de M'Bomu en een grenslijn tusschen hun gebied en dat van den Congostaat, welke loopt over de waterscheiding tusschen Congo en Nijl tot den 30sten meridiaan. Alle posten die de Congostaat noordelijk van eerstgenoemde rivieren en van die FEUILLETON. 26) r In de steden waren de timmerlieden en metselaars reeds druk aan het werk en daardoor was de voorraad der pannen- en steenfabrieken bijuageheel verscheept. Nauwelijks was dan ook een oven met nieuwe steeuen gereed, of men zag de helder roode kinkers op een kar wegvoeren naar de schuiten, die in het nabijgelegen kanaal hun lading innamen om ze naar Berliju en elders te brengen. Aanhoudend hoorde men het stampen en het gefiuit der locomobile, die de kleigroeven droog- houdt, zoodat de aardwerkers de klei kunnen uitgraven. Voortdurend zag men deze kostbare aardspecie in karren naar de fabriek rijden, waar ze in pannen of steenen zal worden veranderd. Overal zag men ijverig werkzame arbeiders, die door hun werk weinig bemerkten van de nijvere drukte roudom hen, die slechts onderbroken werd door hunne schafttijden. Daar luidde juist de klok het signaal om het middagmaal te gaan gebruiken. De arbeiders uit de vorstendommen Lippe hadden een hunner als kok aangesteld en deze zorgde er voor, dat zij dagelijks hun middagmaal kouden doen met erwten en spek. Ofschoon de menu nooit veranderd werd, aten ze met grooten eetlust toch elken dag hun erwten met spek op. De Sileziers aten uit het pannetje, dat in de gemeenschappelijke keuken op een smeulcnd turfvuurtje had gestaan en de arbeiders, die in de uabijheid woonden, verobberden grens had gevestigd, zullen door de Belgen ont- ruimd worden. Tegelijk ziet de Congostaat af van zijn recht om invloed te oefenen ten noorden ongeveer van den breedtegraad van Lado. De Congostaat betaait dus het gelag. Voor de Engelschen is het niet plezierig, dat hun verdrag met de Belgen aldus achter hun rug om wordt verknipt, maar het zou nog erger geweest zijn als Frankrijk hen gedwongen had dat zelven te doen, in plaats van, zooals nu, dadelijk met den Congo staat te onderhandelen. Zij troosten zich maar met de gedachte, dat perk gesteld wordt aan het noordwaarts dringen der Belgen in de equatoriale provincie, dat vroeg of laat aanleiding tot geschil had moeten geven. Frankrijk vaart in alle opzichten het best bij de nu afdoende regelingde Fransche bladen zijn alle zeer tevreden en bedanken Engeland dat het 't sluiten verdrag niet bemoeilijkt heeft. In weinig landen zijn de socialisteu zoo volhar- dend in de weer voor algemeen stemrecht als in Oostenrijk. Te Weenen zijn weer twee monsterbijeen- komsten gehoudeD, waarvan eene door ruim 15000 personen werd bijgewoond. Dr Ellenboger, de bekende volksleider, getuigde dat de socialisten van plan waren, wat leven in de politiek te brengen, die thans in den dut is. De regeering slaapt inderdaad hoort men niets meer van het kies- wetsontwerp maar zij zou ruw worden wakker geschud. Dr. Elleboger verwachtte niets van de coalitie der drie groote partijen. Zij was, zeide hij, slecht een kunstmatige vereeniging van onsamen- hangende elementen. Dr. Kronawetter hield in een andere bijeenkomst een rede voor algemeen stemrecht. Gestadig breidt het socialisme zich in Oostenrijk uit. De anarchisten echter hebben er weinig aan- hang. Eerst sedert twee jaren trachten zij er hun leer te verbreiden door de ^Zukunft" een blad welks beide redacteuren dezer dagen gevangen werden genomen dat de meening der commu- nistische anarchisten vertegenwoordigt. Een aantal aandeelhouders in de Grieksche Schuld hebben te Londeu, ouder leidiug van het parlements- lid sir John Lubbock, eene bijeenkomst gehouden om hunne belangen te bespreken. Op die vergadering zijn woorden van ontwaardiging gesprokenmen heeft aan zijn tooru vrijelijk uiting gegeven, doch de bijeenkomst liep op niets uit en er werd geenerlei beslissing genomen. De Engelsche gezaut te Athene had een brief toegezonden, waarin werd aangedrongen op matig- heid en waarbij de gemoedelijke raad werd gegeven het maal, dat hun door vrouw of kind was gebracht. Bij het houten huisje, waar de oude Kbnig de locomobile bedieude, stonden nu eenige van de meesterknechts, meest ernstige bejaarde mannen, met elkaar te praten; de opzichter Lehnert, die van zijn rondgang naar huis terugkeerde, had zich bij hen gevoegd. Hij was ook op weg om te gaau eten, doch de belangstelling in het gesprek deed hem vergeten hoe spoedig de tijd voortsnelt. „Ik ben nu vijf-en-dertig jaar hier op de fabriek, bijna even lang, als ze bestaat zei Kbnig, #en ge weet alien nog wel, hoe onze oude patroon zaliger mijn vijf-en-twintig jubilb gevierd en mij een gouden horloge met ketting vereerd heeft. Ik heb moeilijke tijden hier beleefd, zoo raoeilijk, dat wij verwachtten, dat mijnheer Rechling de fabriek zou moeten verkoopen maar een jaar als dit heb ik hier toch niet beleefd." #En daarbij gelden de steenen drie-en-dertig mark per duizend, en het is best mogelijk, dat de prijs nog hooger wordt," zei de opzichter. ,/De patroon heeft ons loon verhoogd," merkte een der mannen op. ,/En wij hebben de vracht verhoogd," riep een schipper, die er ook bij stood, en hij lachte verge- noegd, /mijnheer heeft geld genoeg." //Wat helpt hem dat? Met al zijnrijkdom zou ik toch mijn lot niet willen ruilen voor het zijne," verklaarde een ander//hij is erg veranderd." z/Als hij geen menscheu had waarop hij vertrouwen kon, zag het er slecht uit," zeide Lehnert met zelfverheffing. „Als ik kom om over het een of ander te spreken, zegt hij gewoonlijkGa je gang maar, mijn waarde Lehnert, doe maar wat je het best acht." om niet meer te eischen dan de Grieksche regeering aanbiedt. Men weet het//la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle aMen zal dus wel ten leste gedwongen zijn om den goeden wil grootendeels voor de daad te nemen. Het is treurig, maar nu eenmaal niet anders. De regeling van de scheepvaart enz. in de Buitenhaven te Vlissingen en in het Kanaal door Walcheren te Vlissingen en te Middelburg, bij gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin-Regeutesin Augustus 1894, is als volgt I. 23 Augustus 1894. Buitenhaven te Vlissingen. 1. Het binnenkomen en uitgaau van vaartuigen is verboden van tien uur des voormiddags tot dat Hare Majesteiten van den tocht op de Schelde teruggekeerd en ontscheept zullen zijn. Zoolaug dit verbod in werking is zullen blauwe vlaggen geheschen zijn aan den mond van de buitenhaven en op het buiteuhoofd der groote schutsluis. 2. Vaartuigen, die zich in de buitenhaven be- viuden, moeten. zoodra een dezer of beide vlaggen geheschen zijn, of, op last van of namens den havenmeester, vroeger, ligplaats iunemen ter plaatse door of vauwege dien ambtenaar aan te wijzen, ook wanneer zij daartoe naar binnen geschut moeten worden. 3. Stoombooten, in geregelden dienst varende, zijn van het verbod van binnenkomen en uitgaan vrijgesteld, maar mogen de stoomboot, waarop flare Majesteiten zich zullen bevinden, niet op minder dan 150 M. afstana naderen. 4. Het bordes, de bruggen naar de beide Rijkspontons aan de westzijde der haven, de zuidelijke Rijksponton aldaar en de Provinciale ponton met de daarheen leidende brug zijn voor het publiek afgesloten van tien uur des voormiddags tot dat Hare Majesteiten van den tocht op de Schelde teruggekeerd en in het spoorwegstation aangekomen zullen ziju. Schulsluizen te Vlissingen. 5. Van tien uur des voormiddags tot dat Hare Majesteiten den tocht van het spoorwegstation naar het gemeentehuis te Vlissingen zullen hebben volbracht, wordt met de schutsluizen der buitenhaven te Vlissingen alleen geschut met bizoudere ver- gunning van of vauwege den havenmeester. ,/Hij was anders flink bij zijn zaken, evengoed als de oude patroon zaliger, ofschoon hij het niet meer noodig had," liet een der oudste mannen zich hooren. „Er zou dit jaar een spoorweg gemaakt worden om de klei uit de groeven aan te voeren komt daar niets van P" „Daar weet ik niets van," antwoordde Lehnert, tot wien deze vraag gericht was, ffde jonge heer zegt niet veel." ,/Dat is ook niet te verwachten," zei Kbnig op beslissenden toon. Men moet er eerbied voor hebben, dat hij het hoofd nog boven houdt en zijn oogen over de zaken laat gaan het is om gek te worden. Zijn moeder dood en zijn beminde z/Ja, was zij al met hem verloofd vroeg een der mannen, toen Kbnig ophield. ,/Hij noemt haar zijn beminde, ik heb het zelf gehoord," bevestigde Lehnert. z/Thans ook nog?" vroeg de schipper, en toen Lehnert knikte, vervolgde hij //Dan kan zij den moord op zijn moeder ook niet gepleegd hebben z/Hij gelooft het niet ffEn ik geloof het ook niet," viel de oude Kbnig in. ,/Zoo'u mooi, lief meisje, ze leek wel een zonuestraaltje, toen zij den vorigen zomer hier kwam en dikwijls vriendelijk met mij praatte. Die heeft het niet gedaan „Van zijn moeder kon de jonge heer geen toestemming krijgen om met haar te trouwen," merkte de schipper op. z/Dat was dom en slecht genoeg van haar," riep Konig heftig uitdoch onmiddellijk voegde hij er deemoedig bij#God vergeve mij de zoudevan de dooden geen kwaad. Maar daarom behoefde 6. Het stilstaan op de deuren en op de muren die den verkeersweg tusschen de beide zijden der sluizen vormen, is verboden. Kanaal bezuiden de Keersluis te Vlissingen (met inbegrip van het Marinedok aldaar.) 7. Van een uur des namiddags tot dat Hare Majesteiten in het gemeentehuis zullen zijn aan gekomen, is de vaart op het bovengenoemde kanaal- gedeelte verboden. Zoolang dit verbod in werking is, zullen blauwe vlaggen geheschen zijn op de brug over de keersluis en op het binuenhoofd der groote schutsluis. 8. Vaartuigen die zich op het bovengenoemde kanaalgedeelte bevinden, moeten, zoodra een dezer of beide vlaggen geheschen zijn, of op last van of namens den havenmeester, vroeger, ligplaats innemen, ter plaatse door of vanwege dien ambtenaar aan te wijzen. Tonnenbrug. 9. De tonnenbrug te Vlissingen wordt voor het verkeer gesloten tien uur des voormiddags, en daarna weggenomen. Omstreeks half vijf uur des namiddags wordt met het weder leggen aangevangen, en na geheele voltooiing daarvan, de brug voor het verkeer heropend. Algemeene bepalingen. 10. Zoolang het vaartuig, waarop Hare Majesteiten zich zullen bevinden, binnen 200 M. afstand van andere vaartuigen is, moeten de vuren van deze zoodanig geregeld zijn, dat zoo min mogelijk rook uit den schoorsteen komt, terwijl van de stoomtluit en de scheepsklok alleen in gevallen van nood- zakelijkheid gebruik mag worden gemaakt. II. 24 Augustus 1894. Kanaal te Middelburg tusschen de stoommeelfabriek en de brug vdor het spoorwegstation. 11. Van half acht des namiddags tot midder- nacht is de vaart op het bovengenoemde kanaal gedeelte en door de brug voor het spoorwegstation verboden. 12. Vaartuigen, die zich op geuoemd kanaal gedeelte bevinden, moeten te half acht des namiddags, of wanneer dit door of namens den Rijks-haven- meester wordt gelast, vroeger, ligplaats innemen ter plaatse door of van wege dien ambtenaar aan te wijzen. 13. Stoombooten in geregelden dienst varende, zijn van het verbod tot varen vrijgesteld. Afwijkingen. 14. In bizondere gevailen, te zijner beoordeeling, kan de havenmeester afwijkingen toestaan van bovengenoemde bepalingen, voor zoover zij de scheepvaart betreffen. juffrouw Valentine haar niet te vergiftigen, ze zou wel toegegeveu hebben." „Nu, zij was zoo malsch niet, God hebbe haar zielEn onze jonge patroon had niet gaarne oneenigheid met haar." ,/Dat is wel zoo," zei Kbnig, ,,maar daarom heeft juffrouw Valentine toch die verschrikkelijke misdaad niet gepleegd, dat zeg ik en daar blijf ik bij. Ik ben oud genoeg om wat menschenkennis te hebben." „Het is waar: zij was lief en goed. Zij sprak met iedereen, speelde met de kinderen en toen Hankel en Maurer ziek waren, zorgde zij, dat hun alle dagen soep gestuurd werd van het heerenhuis dat was anders de gewoonte niet van mevrouw Rechling," zei weer een ander, //maar om niemendal brengen ze je niet in de gevangenis." j/Oho, dat is wel meer gebeurd. Daarom is er reeds een wet voorgesteld om schadevergoeding te geven aan onschuldig veroordeelden," riep Konig, die een ijverig courantenlezer was. „Zij is ook nog niet veroordeeld," zei Lehnert. Binnen weinige dagen zal de zaak voor de recht- bank te Berliju in het openbaar behandeld worden, en daar heeft de jonge patroon veel verdriet van." z/Maar zij wordt veroordeeld," beweerde de schip per met overtuiging//dezen rnorgen ben ik pas met mijn schuit van Berlijn gekomenik had mijn lading bij de Moltkebrug gelost, en dat is dicht bij het gerechtsgebouw." //En toen heb je een potje bier met de rechters gedronken," spotte Kbuig. *.Dat juist niet," antwoordde de schipper, //maar men hoort zoo toch heel veel praten, en ik zeg 6,3! 9,0! 9,4! TER NEIZEISCHE 01 RAM l>it bind verscliijilt ISinsiliti;- en Vrijilat;avonil bij den uitgeier I". J. V A SI OH S A SI D E te Ter Semen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1