Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3054. Woensdag 15 Augustus 1894. 34" Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. •I en IMnsrtag- en Trijrt»«»vomt verscliijnt V A 1* K I AK D E te Ter Menzen. Jr*olitieli Overzicht Woensdag heel vroeg in den morgen kwam een Japansch eskader, uit vier kruisers en eenige kleine stoomschepen bestaande, voor de haven van Wei- Hai-We'i en werd onmiddellijk ontdekt nog voor van Japansche zijde met vuren kon worden be- gonnen. De Chineesche vloot was afwezig doch na wisseling van een aantal schoten uit zwaar geschut, waagden zich toch eenige Chineesche torpedo's, bniten de haven en de Japanners die 't toch reeds warm hadden tegenover het zware vestinggeschuttrokken langzaam terug. Een tweede poging van een andere zijde mislukte eveneens en Vrijdag werd een gemeenschappelijke aauval beproefd op fort Arthur, welke ook na een langdurig, doch klaarblijkelijk weinig schade aanrichtend bombardement werd afgeslagen. Uit nadere berichten blijkt, dat de Japanners beschikten over 26 schepen, doch dat waren slechts voor een klein deel oorlogsschepen, het aantal kanonschoten, dat Vrijdag gewisseld is, beloopt vijftig en men heet de aangerichte schade gering evenals die der volgende vijandelijkheden. Van een treffen tusschen de °Japanners met een deel der Chineesche vloot spreken heel vaag de laatste mededeelingen, uit het Oosten de „heftige zeeslag" zal zich wel weer bepalen tot een wederzijdsche begroeting met zwaar geschut 1 De Chineezen mogen te land de doortastendheid ter zee van hun tegenstanders evenaren, deze laatsten trekken meer voordeel van hun superioriteit. Zij hebben voor den inval in Korea een vaste tactiek cevolgd niet alleen doet het leger wat des Koreaan- schen legers is (de zeegrenzen van Korea beschermen tegen elken inval of landing van Chineesche zijde), doch in 't noorden voorkomen de Japanners alle invallen te land, terwijl zij met hun zeven snel varende kruisers, meester zijn van de Gele Zee De aanval op We'i-Ha'i-Wei lijkt den militaireu specialiteiten een schijnbewegiDg met het doel eeu treffen met de Chineesche vloot uit te lokkeu Op 'toogenblik profiteert Japan bij zijn voorberei ding tot den oorlog en telkens weer blijkt China s achterlijkheid. De toestand in Bulgarije, waarheen vorst Ferdinand is teruggekeerd, wordt algemeen als vrij guustig voorgesteld. Stamboeloff moet bij de bevoiking reeds in het vergeetboek zijn geraakt en een paar ministers, die eene tournee door het land maakten, vertelden schoone dingen van de liefde en de ver- knochtheid der Bulgaren. Zelfs moet de partij van Zankoff de anti-Ferdinandsche, den Coburger thaus ook willen erkennen. Men hecht aan dit laatste vooral bijzondere waarde, wijl er Rusland s aan- gename stemming jegeus vorst Ferdinand uit zou blijken. De politici, die het nieuwtje eener Russisch- Bulgaarsche verzoening in de wereld hebben ge- zonden, slaan thans natuurlijk een nog hoogeren toen aan. Aangezien men nu eenmaal gewoon is geraakt van het heen- en weertrekken des oud-komngs van Servie, Milan Obrenowitz, vrij nauwkeung aanteekening te houden, dient ook wel gemeld, dat Milan's jongsle plan, den Oostenrijkschen Minister Kalnoky medegedeeld, moet wezen zich voor goed in Servie te vestigen. Of de fondsen weer uitgeput zijn, wordt er niet bij gemeld, evenmiu wanneer Parijs aan de beurt zal komen. Voor het oogenblik schijnt het „la saison morte". Een correspondent van de Temps, voor wien de komkommer—tijd in vollen gang schijnt, haalt nog eens dat oude vertelseltje uit de doos van eene Oosterijksche—Servische conventie. Servie zou herinnert men zich nog wel een stukje Macedonia krijgen en Oostenrijk helpen in Bosnie en Ilerze- gowina. Dit tractaat van 1882 zou nu heruieuwd zijn. Milan zal niet gedroomd hebben, dat hij, apres tout, nog zulk een gewichtige rol in de fantasie der dagblad—correspondenten zou spelen Men mag er een der dit jaar schaarsche teekenen van den ^stillen tijd'' in zien. De toestand in Amerika is nog steeds onveran- derd. De suiker-senators, zooals Engelsche bladen de leden van den Senaat die de hooge rechten op den suiker wenschen, noemen, laden wel een zeer zware verantwoordelijkheid op zich. De arbeider heeft in Amerika thans misschien reeds twee jaar lang geleden onder de onzekerheid, waarin de in- dustrie verkeerde omtrent de rechten, die in 1894 en daarna op verschillende ingevoerae artikeleu zouden worden geheven. En thans, na de ervaringen opgedaan te Chicago, na Coxey's Nijverheidsleger, na een aantal verbitterende werkstakingen, duiven enkele mannen, ter wille van hun eigeu beurs en die hunner vrienden, een beslissing omtrent de inkomende rechten zoo lang aanhouden, dat de tijd weer te kort zal zijn om in den toestand der arbeidersklasse v66r den winter eenige verbetering te brengen. Geeu wonder, dat men in verschillende streken reeds nu vreest, dat de feiten, die zich in het voorjaar te Chicago hebben voorgedaan, zich daar en elders weldra zullen herhalen. En om een voorbeeld te noemen de arbeidersbevolking te New-York is zoo arm, dat een aantal bierhuizen en herbergen zijn gesloten en vele andere zich met moeite staande houden, helaas een vrij goede maat- staf voor de welvaart van den New-\orkschen arbeidersstand. Ter gelegenheid van het bezoek van H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes aan Zeeland vertrekt den 21 dezer naar Middelburg een detachement van het 2e regiment huzaren uit 's Hertogeubosch, ter sterkte van 1 ritmeester, 2 luitenants en 50 minderen. De trein, waarmede H.H. M.M. de Koninginnen komen, zal te Rilland-Bath stoppen en zullen H.H. M.M. daar verwelkomd worden door den Commissaris der Koningin, die de reis naar Middelburg zal medemaken. Bij het verblijf van de Koninginnen zal het stafmuziekkorps der Koninklijke Nederlandsche marine van den Helder te Vlissingen tegen woordig zijn. Ook zullen, naar men verneemt, aldaar alsdan ter reede aanwezig zijn de fregatten vDe Ruijter' en ,/Atjeh" en de pantserschepen wGuiuea" en ,,Stier". De deelneming ter aanbieding van eene schilderij als huldeblijk van de ingezetenen van Middelburg aan H. M. de Koningin, voorstellende het stadhuis te Middelburg, is zeer algemeen geweest en heeft de verwachting verre overtroffen. Meer dan het dubbele van het benoodigde bedrag werd inge- schreven en aan de verschillende armbesturen zal, volgens vorengemaakt plan, ongeveer f 1500 uitgekeerd knnnen worden, waarmede H. M. de Koningin-Regentes, om het sorplus te bestemmen voor de armen, Hare hooge ingenomenheid heeft gelieven te betuigen. De aanbieding van het huldeblijk zal Woensdag 22 Augustus 's avonds 8 uren, plaats hebben. De Belgische regeering heeft 900 francs beschikbaar gesteld om het kantoor en de societeit van het Belgisch Loodswezen te Vlissingen, bij gelegenheid van het bezoek van H.H. M.M de Koninginnen, te kunnen versieren. De liederen, welke door een koor van 850 kinderen gezongen worden bij gelegenheid der plechtige heronthulling van het standbeeld van De Ruijter, zullen worden begeleid door de stafmuziek van het 6" reg. infanterie uit Breda. Twee eere-poorten, die te Vlissingen op den Badhuisweg reeds waren geplaatst, zijn door de stoomtram geheel stuk gereden. Het aanstaande Koninginnen bezoek aan Walcheren maakt in Brugge grooten opgang, velen maken zich gereed om naar Walcheren te gaan en er wordt zelfs levendig gesproken van een vriend- schapsbetooging der Vlamingen te Middelburg. Deze zou bestaan uit gezang en uit het aanbieden van bloemen. Het gelegenheidslied is reeds gereed en draagt den titel #Hulde der Vlamingen aan de jonge Koninginnen van Noord-Nederland", op de wijs van het lied Het beleg van Bergen op Zoom. Bij gelegenheid van de komst van H.H. M.M* de Koninginnen te Middelburg, op Dinsdag 21 Augustus, zal op dien dag eene extra reis worden gedaan door de stoombootdienst van Rotterdam op Middelburg, vertrekkende van Rotterdam's morgens 3$ ure, zoomede zullen door de spoorbooten tusschen Zierikzee en Middelburg extra reizen worden gedaan op Dinsdag 21 en Vrijdag 24 van Middelburg en op Donderdag 23 van Vlissingen naar Zierikzee, telkens des avonds ten 11 ure. Het aantal inrichtingen in Zeeland waar krachtens vergunning sterke drank in 't klein ver- kocht wordt bedroeg op 31 December 1893 1191, waarvoor f 29,699 betaald werd. In den loop van dat jaar werden 57 vergun- ningen verleend voor localiteiten waarvoor reeds aan een ander vergunning verleend was krachtens art. 2 der draukwet werd 1 vergunning gegeven, terwijl binnen de grenzen van het maximum 2 nieuwe vergunningen verleend werden8 vergun- ningen werden ingetrokken en 19 vervielen door niet tijdige betaling van het vergunniugsrecht. Boven de 25 vergunningen zijn er te Aardenburg met 26, Axel met 33, Goes met 42, Hontenisse met 37, Hulst met 41, IJzendijke met 35, Mid delburg met 105, Ter Neuzen met 51, Sluis^met 30, Vlissingen met 62 en Zierikzee met 51. De Ministers van Binnenlandsche zaken en van Financien brengen ter algemeene kennis, dat, krachtens het koninklijk besluit van 17 Juli jl. (Stbl. no. 135) met ingang van 14 dezer, de in- en doorvoer van lompen, gebruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en beddegoed uit Clinge (Belgie), de provincie Luik (Belgie) en Rusland verboden is. Bagages, door reizigers medegebracht, zijn onder dit verbod niet begrepen. Door het dagelijksch bestuur van het Neder- landsch landbouw-comile was een schrijven gericht aan de Ministers van binnen- en buiteulandsche zaken betreffende het sluiten der grenzen van de naburige rijken voor den invoer van vee enz., met verzoek pogiugen in het werk te stellen om tot de opheffing der afsluiting te geraken. 25) „Ha, ha riep Agnes luid lachend uit en zij klapte in ds handen, „nu zie ik, dat ge nog geen juiste voorstelling hebt van mijn vriend Koenraad Ge gelooft, dat hij rustig en bedachtzaam is. Goed en wel, maar o wee, als bij hem een vonkje in het kruit valt. Als Koenraad verneemt, dat Bauerhch zijn Valentine bemint en haar met huwelijksvoor- stellen vervolgd heeft ik geloof, dat hij hem zou vermoorden jDat zou jammer wezen," merkte Lageman droogjes op. ,Om wien?" vroeg Agnes. „Om beiden, maar in de eerste plaats om Bauerhch, want dien hebben wij zeer noodig." „0, wat doet me dat een plezier 1" riep Agnes uit. ,Wij begrijpen elkaar voortreffelijk, zie ik. Komt u thans ook tot de overtuiging, dat Bauerlich in deze zaak een noodlottige rol gespeeld heeft:"" ^Het schijnt me zoo toe." „Het is zijn doel Valentine in het verderf te storten hij wil zich wreken omdat zij hem afge- wezen heeft, en zonder dat zij het bemerkt, richt bij die arme oude tante Constance tot een werktuig af," zei Agnes. „Het komt me nu zoo onwaarschijnhjk met voor, dat hij de flesch met vergiftigd bessensap in de geheime bergplaats onder den gootsteen verborgen heeft en dat hij tegenover den commissaris comedie heeft gespeeld, toen die flesch te voorschijn kwam. Wat Kiihnel me daar vandaag van verteld heeft, sluit dit vermoeden met uit," voegde Lageman er bij. „Nu twijfel u toch zeker niet langer aan Valentine's onschuld Die vraag klonk eenigszins knorrig, vandaar dat Lageman antwoordde op een toon, alsof hij verschooniug vroeg ,/Maar beste mevrouw, als bewezen kan worden, dat Bauerhch dien schurken- streek heeft begaan, dan is nog niet bewezen, dat mejuffrouw Valentine uiet het vergift aan mevrouw Rec'aliug heeft toegediend." z/Maar evenmin bewezen dat zij het wel gedaan heeft," voerde Agnes hem te gemoet. ,/Voor haar is daarmee nog niet veel gewonnen," zei de advocaat treurig. „Toch wel," hield Agnes vol, „als wij maar eerst een draad in handen hebben, zullen wij wel meer vinden. Ik heb nu ook ontdekt, waar ik den uaam Bauerlich reeds vroeger gehoord had." „Eiwaar dan vroeg Lageman vol belang- stelling. ,/Ik was een kind van ongeveer zeven jaar, toen wij thuis eens bezoek kregen van twee heeren. Ik mocht 's middags ook mee aan tafel komen, en toen vertelde een van hen, dat de oude hoefsmid Bauerlich te Havelberg plotseling doodgebleven was in drift over het wangedrag van zijn zoon Adolf. Men had het geval zooveel mogelijk geheim gehouden en den zoon naar Amerika gezonden, voegde hij er bij en toen volgde een half gefluisterd gesprek. Wij waren reeds aan het dessert, en daarom gebood moeder mij in den tuin te gaan spelen. Ik heb het rechte daarvan niet vernomen en er ook later nooit weer iets van gehoord." ,/En gelooft u, dat dit dezelfde Bauerlich is, die naar Amerika trok j/ZekerHij komt uit Havelberg en heet ook Adolf...." ,/Genoeg, genoegWij zullen hem eens aan- dachtig nagaan," viel Lageman in, nadat hij weer iets had aangeteekend. „Havelberg is gemakkelijk genoeg te bereiken, en twintig jaar is zoo'n lange tijd niet, of men kan nog voldoende vernemen, wat toen gebeurd is. Het zou ons misschien van nut zijn, als wij zijn leven in Amerika eens naspeurden." „Ja, doe dat," riep Agnes levendig uit, <,zend u daar iemand heen." Daar bij kan het geld van Rechling goede diensten bewijzen ,/Neen, neen 1 laat Koenraad er buiten, voor zulke zaken deugt hij niet. Ik bezit het noodige," voegde zij er bijna beschaamd bij, „u kan gerust over mijn kas beschikken." ,/Maar mijnheer Rechling „Oh, ik zal dat wel met hem in orde brengen. Als hij er op gesteld is, kan hij mij later alles terugbetalen." ,/Hij zal zich toch niet geheel ter zijde laten zetten," merkte Lageman op. He, ik wenschte, dat er maar een oven instortte of een kleigroeve onder water liep, of zoo iets, zoodat hij een paar weken aan de fabiek moest blijven," zei Agnes met komischen ernst. ,/Dat zijn fraaie wenschen!" /Helaas, ze zullen uiet vervuid worden," zuchtte zij, ,/wij zullen hem dus een beetje om den tuin moeten leiden. De eigenlijke hoofdpersonen zijn wij God geve dat wij onze zaak winnen 1" ,/Ik begin thans eenige hoop te koesterenwij hebben een paar troeven in de hand," verklaarde de advocaat. Jubelend sprong zij op. ,/0, als dat eens waar was 1 Ik weet niet, wat u dan wel van mij zou mogen eischen 1" Hij antwoordde daar niets op, maar drukte haar hand vast in de zijne; zij voelde het bloed naar heur wangen stijgen en nam haastig afscheid, om niet verder in verwarring te komen. De kantoorchef moest nog een langen tijd wachten eer hij gescheld werd. Lageman zat voor zijn schrijftafel en zijn potlood teekende of schreef herhaalde malen eenige sierlijke letters, zonder dat hij ten voile bewust was telkens den naam Agnes op papier te brengen. ,/Ik kan eischen, wat ik wilherhaalde hij. n Agnes, wilt ge den prijs betalen, dien ik eischen zal? dien ik al strijdende wil verdienen Ja, ik kan, ik wil, ik moet dien door strijd verdienen 1" riep hij uit, terwijl een trotsche gliinlach om zijn lippen speelde. //Ik zie nu mijn pad afgebakend. Niet te vergeefs zal je in mij je vertrouwen gesteld hebben, geliefde Op den weg, dien je mij hebt aangewezen, hoop ik een doel te bereiken, waarvan je niets vermoedt 1" Nog een geruime poos liep hij in de kamer te peinzen toen schelde hij en beval den agent Mobius nog dienzelfden avoud bij hem te ontbieden. ELFDE HOOFDSTUK. Na een strengen winter was eindelijk de lieve lente gekomen en tooide de boomen met jeugdig loof en de weiden met haar frisch groen. De zaden ontkiemden in den akker en crocus, hyacint, viooltjes, TERTEMEISCBE COIIRANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1