Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3053. Zaterdag 11 Augustus 1894. 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busboaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit III iid verscliijnt Dlnsila);- en Vrijdasavond bij den u^sever V A K HID i A N O G te Ter 1'euzen. Bij (leze courant behoort eeu bijvocgsel. Politiek Overzicht. Een gerucht, dat in langen, langen tijd niet verspreid is, ondanks de eindelooze interviews, heeft eensklaps zijn entree gedaan in de pers van den daguit Weeneu is naar Londen geseind (van vertrouwbare bron nog weldat de erkenning door den czaar van prins Ferdiuand van Coburg als vorst van Bulgarije waarschijnlijk is. Dat deze mededeeling een getrouwe wedergave is van den wenscb des prinsen, staat boven alle twijfel, doch dat zij in overeenstemmijig is met de werke- lijkheid, lijkt minder waarschijnlijk. Over enkele dagen herdenkt de prins voor de achtste maal zijn troonsbestijging en de omstaudigheden zijn hem sinds z66 beslist gunstig gebleven, dat hij maar heel weinig geneigd kan worden geacht om zich te onderwerpen aan de lange reeks voorwaarden, welke Rusland zeker zou stellen. In Servie schijnt men nog maar altijd goed de kunst te verstaan mooie woordeu te gebruiken voor minder gunstige verhoudingen. De premier Nicolaievitsch heet zijn kabinet een onpartijdig kabinet en een cabinet d' affaires, terwijl toch elkeen weet hoe sterk gekleurd 't is ten gunste van de progressisten en hoe 't kunstmatig op de been wordt gehouden door de invloeden van t hof. Het anarchisten proces werd eergisteren te Parijs voortgezethet verhoor liep hoofdzakelijk over de betrekking tusschen de beide beschuldigden Ortiz en Fendon. De anarchist Ortiz is een gevaarlijk iubreker Fdneon was ambtenaar aan het minislerie van oorlog. In een lessenaar van zijn bureau aan het ministerie waren ontpiofbarestoffen en een fleschje kwikzilver gevondenvolgens den beschuldigde waren die van zijn vader atkninstig en had hij ze slechts opgeborgeu omdat hij niet wilde, dat ze na diens dood in het ouderlijke huis zouden ge vonden worden. De voorzitter beweerde echter, dat een en ander van Emile Henry afkomstig was en dat het kwikzilver dienen moest voor de bereiding van fulminaat. De heer Giraud, directeur van het stedelijk laboratorium, als getuige gehoord, verklaarde over- tuigd te zijn, dat het fleschje kwikzilver door Emile Henry was achtergelaten in zijne kamer in de villa Faucheux. Wat de ontplofbare stoffen betreft, die rnede in den lessenaar van Feneon waren gevonden, deze bestonden uit drie zoogenaamde detonateurs, bestemd om de een of andere helsche machiue te doen ontploffen. Zij waren onderzocht door den inge- FEXJILLETQISr. Mevrouw Von Beeren had moeile de verwarde mededeelingen der oude juffer zoo te volgen, dat zij alle bijzonderheden in haar geheugeu kon prenteD, en toch scheen haar dit noodzakelijk toe. Meer en meer kwam zij tot de overtuiging, dat Bauerlich volgens een bepaald plan te werk ging en dat hij de niets kwaads vermoedende Constance als werktuig gebruikte. „Het deed hem veel leed, dat hij zijn gedachten geopenbaard had," vervolgde de oude juffer, ^en hij bezwoer mij bij alles wat beilig is om te zwijgen vooral bij het gerechtelijk verhoormaar als ik een eed moet doen als ik een eed moet doen Van deze voorstelling was de oude dame niet af te brengen, en Agues deed daartoe ook geen pogingen meer. Zij geloofde voor ditmaal genoeg vernomen te hebben en, aan den drang van haar goed hart toegevende, ging zij tot een ander onder werp over. Jufl'rouw Zier," zeide zij, terwijl ze de handen der oude dame in de hare nam en haar vriendelijk aankeek, »kan ik u met het een of ander van dienst zijn Valentine kan thans niets voor u doen, uw broeder is plotseling ge^ storven »En daarmee is zijn pensioen veryallen," vie Constance in, terwijl zij dankbaar haar hand drukte //Ik begrijp u, mevrouw, en ik zou niet te trotsch zijn om uw hulp aan te nemen, maar ik heb ze niet noodig, voor mij is op voldoende wijze nieur Vieille, den uitvinder van het rookzwak buskruit. Deze en de vorige deskundige verklaarden, dat Pauwels en Henry geheel dezelfde detonateurs gebruikt hadden voor hunne bommen. Het getuigenverhoor is thans afgeloopen. Ten aanzien van den Japansch—Chineeschen oorlog blijft Rusland eene kalme houding aannemen. Geruchten dat het door troepeuzending en grens- versterking iets anders dan neutraal zou blijken, worden niet bevestigd. Pessimisten en wantrouwende zielen, die nooit iets goeds van hun evenmensch tunnen denken, beweren, dat die zoetsappigheid slechts een gevolg hiervan is, dat de Siberische spoorweg nog niet klaar is, zoodat dislocatie van troepen in Oost-Siberie minder gemakkelijk valt. Doch dit zullen wcl Nurksiaansche vermoedens zijn, willen we aannemen. Eigenlijk nieuws omtrent den oorlog is er nog altijd niet. De jongste overwinning der Japanners, die van 29 Juli, wordt telkens opuieuw als nieuwe zegepraal geseind. Een telegram, dat de Chineezen in Korea weer het onderspit zouden hebben ge- dolven met vijfhonderd dooden, is vermoedelijk voegt de berichtgever er trouwens zelf bij eene gevarieerde lezing van het voor enkele dagen verspreid bericht. Het Japansche gezantschap te Londen heeft dat vermoeden aanstonds zelf bevestigd. Iemand die jaren lang admiraal is geweest van de Chioeesche vloot, de Eugelsche zeeofficier kapitein Lang, heeft aangaande de sterkte der Chineesche zeemacht mededeelingen verstrekt, die duidelijk in het licht stellen, hoe men, ook na de geleden verliezen, China niet te licht moet tellen. Kapitein Lang, die het kan weten, verklaarde, dat de Chineesche vloot in uitstekenden toestand verkeertde pautserschepen doen niet onder voor de Engelsche. Zij zijn gewapend met Armstrong- en Krupp-kauonnen. Vier jaar geleden was de Chineesche vloot zeer sterk, en zij moet nu in onovertroffeu conditie zijn. Ik viees echter zeide kapitein Lang datde tucht verslapt is sinds de Europeesche invloed is opgeheven. Tegenwoordig is er geen hooggeplaatst Europeeesch ambtenaar bij de vloot, ofschoon er nog twee Engelschen te Wei-hai-Wei zijn. Als ik na een eenigszins lange afwezigheid terugkeerde, vond ik alles achteruit gegaan, en het is dus mogelijk, dat dit de laatste jaren ook het geval is geweest. Tijdens mijn bevelhebberschap was de conditie der Chineesche vloot van dien aard, dat ik mij best met de Japanners of met welke andere vloot ook had durven meten. De conclusie van kapitein Lang's beschouwing u deze, dat China zijn krachten bewaart en terughoudt tot een beslissenden zeeslag. Hij twij- felde er niet aan of China is bij machte om Japan ten slotte te //verpletteren". China kan geheel in eigen behoeften voorzien en zou den oorlog desnoods een eeuw aan den gang kunnen houden. Zoo wel Japan als China geloofde hij zullen door- strijden tot het uiterste, wanneer men de vechtende rartijen niet tracht te scheiden. Ook de New York Herald verkondigd deze meening. China en Japan betwisten elkaar sinds onheuglijke jaren het bezit van Korea zegt de Herald en de Japanners kunnen erop aan, dat zij van China's zijde den hardnekkigsten tegenstand zullen ondervinden. gezorgd." Mevrouw Yon Beeren keek haar eenigzins verwonderd aan en daarom vervolgde zij met een flauw lachje //U raadt wel, dat het Adolf Bauerlich is, die voor mij gezorgd heeft. Een zoon kan niet meer zorgende liefde voor zijn moeder toonen, dan hij voor mij. Elken dag komt hij hier en dan brengt en bestelt hij veel meer dan ik noodig heb. Mijn provisiekamer is beter voorzien, dan toen mijn broeder leefde, ofschoon hij er toen ook reeds voor zorgde," z/Dan moet hij met uw broeder op zeer goeden voet gestaan hebben," merkte Agnes op. z/Oh, die mocht er niets van weten," riep Constance verschrikt uit, als kon haar doode broeder het nog hooren en haar ter verantwoording roepen, z/en Yalentine ook nietdie waren beiden veel te trotsch om iets aan te nemen. Maar zij hadden ook de zorg niet om het hnishouden te besturen met het kleine pensioen van mijn broeder en het weinige dat Valentine kon bijleggen. Ik zou geen raad geweten hebben om het vol te houden, als Bauerlich niet bijgesprongen was." De oude dame vervolgde: »Er stak toch immers geen kwaad in, dat Adolf Bauerlich mij hielp om de zorgen voor het huishouden te verlichten Die vraag klonk zoo vleiend, dat Agnes niet over bet hart kon krijgen om haar ware meening te zeggen immers er was toch niets meet aan te veranderen. Zij schudde daarom alleen het hoofc en vroegHeeft uw broeder daar nooit iets van bemerkt?" z/Neen, en Valentine ook nietBauerlich wi nog niet, dat iemand het weethij meent, dat het de nagedachtenis van mijn broeder zou kunnen bena- deelen. Oh, hij is zoo goed In Middelburg is thans overal een aan gename levendigheid waar te nemen feestcommissies, spre- kende over de netste versiering, timmerlieden, elkander de loef afstekende, hun werk als het mooist van alien te hooren prijzen enzkortom, het is een drukte als hier zelden wordt opgemerkt. Op de Groote Markt zijn reeds een 20tal gaskronen, ieder met 5 pitten, geplaatst. Van gemeentewege zijn reeds aan het stadhuis de bogen aaugebracht om dit prachtige gebouw geheel te illumineeren. Aan de gasfabriek staan een zeer groot aantal stukken gereed, die aan particuliere huizen of op pleinen moeten geplaatst worden. Zeer prachtige gas-illumiuaties zullen krijgen de huizen van de beeren De Stoppelaar in de Lange Delft, flak op de Groenmarkt, Sprenger in de Lange Noordstraat, Den Bouwmeester op de Houtkade, Van Teijlingen op den Dam en nog meer andere. Wij durven gerust verzekeren dat Middelburg schitterend versierd zal worden, daar in verschil- lende wijken kosteu noch moeite daarvoor worden Uit Goes wordt aan de Standaard gemeld, dat het uit die gemeente aan H. M. de Koningin— Regentes verzonden adres om ook Goes te bezoeken van 559 handteekeningen voorzien is. Van de aauzienlijke ingezetenen teekenden alleen de heeren J. M. Kakebeeke en Mr. P. Lens- hoek, beneveus eenige Rijks- en Gemeente- ambtenaren, met het gros der burgerij en den, zegt de berichtgever, zoogenaamden mindereu man, die als van ouds de kern uitmaken van het volk, dat zijne Vorstinnen en zijn Oranjehuis lief heeft. De khedive van Egypte, is in den Haag aangekomen en heeft in Hotel des Indes zijn iutrek Agnes vormde zich een geheel andere voorstelling van den heer Bauerlich, doch daar zweeg ze over. A1 had ze daar over willen spreken, dan had ze er toch geen gelegenheid voor gehad, want er werd gescheld. Constance sprong op met de woorden /,Dat is BauerlichOh, mevrouw, laat toch niets merken van alles, wat ik u verteld heb." Het was echter Bauerlich niet, maar de werkster de oude* juffer keerde met een verlicht hart bij haar gast terug. Agnes gaf op het verzoek om te zwijgen een ontwijkend antwoorddoch Constance was nu met andere dingen bezig, zoodat dit haar aandacht ontgiug. Zij vreesde, dat Bauerlich mevrouw Von Beeren hier zou aantreffen, en dat hij door behendige vragen zou vernemen, wat er gesproken was. Met zekere tevredenheid zag zij mevrouw Von Beeren vertrekken. Na haar uitgeleide gedaan te hebben, keerde zij in huis terug, met het voornemen, aan Bauerlich van dit bezoek niets te zeggen. Zoodra Agnes in haar rijtuig zat, raadpleegde zij haar horloge en gaf den koetsier bevel zoo sue mogelijk naar de Mohrenstraat te rijden. Lageman bewoonde in die straat de eerste verdieping van een der fraaiste huizen en had daar ook zijn kantoor. Binnen weinige minuten zou zijn spreekuur ten einde zijn, doch zij hoopte hem nog thuis te treffen. Agnes was echter nog niet geheel met de gewone levenswijze van haar nieuwen vriend bekeud, anders had zij geweten, dat hij op Woensdag zelden tijdens het spreekuur thuis was, daar hij dan meestal ver over dat uur voor zaken bij de rechtbank werkzaam was. Ook heden was hij pas thuis gekomeu en genomen. Zijn gevolg bestaat uit een tiental hoog- geplaatste ambtenaren. Hij maakte een rijtoer door de stad en bezichtigde het paleis ten Bosch. Uit goede bron verneemt het Vad., dat men aan het Departement van Kolonien nog geen verdere berichten aangaande Lombok heeft. Den 13dett Juli twam het bericht, dat in alle eischen was toegestemd, maar sinds dien tijd kwamen er geen nadere tele- grammen van beteekenis. Wel weet men, dat onze troepen zich langs de kust hebben verspreid, maar verder verneemt men niets. De gevolgtrekking igt voor de hand, dat de expeditie nog niet is teruggekeerd, want anders zou daarvan wel mede deeling zijn gedaan aan den Minister van kolonien. De jaarlijksche jubile-velddag van het Leger des Heils is eergisteren op //Nimmerdor" (bij Amersfoort) gehouden. Het feest had bijzondere beteekenis, omdat generaal Booth daarbij herdacht, dat hij vdor 50 jaren het leger stichtte. Gewone en extra-treinen brachten uit alle oorden des lands duizenden en duizenden aan. Op het prachtige buitengoed waren allerlei tenten, zoowel voor con- sumptie als voor den verkoop van kleeding en attributen, voor den heilssoldaat opgeslagen. In het sparrebosch was een reusachtige tribune gebouwd, waarop eenige muziekkorpsen en vele soldaten met een aantal veelkleurige banieren gezeten waren. De muziek ontving den generaal te 10 uur met de Holiandsche en Engelsche volksliederen. Generaal Booth zag er nog even krachtig uithij werd ont- vangen met oorverdoovende fanfares en gejuich en gaf een schets van het werk des Legers in de verloopen halve eeuw, waarbij de heer Govaers als tolk fuugeerde. Onder de heilssoldaten bevond zich ook de heer Van Emmerik, oud-Indisch ambtenaar, die een tulband droeg en over enkele weken met den stafkapitein Brouwer het werk des Legers op Java zal beginuen. Er heerschte onder de menigte eeu zeer opgewekte stemming, die door het fraaie zomerweer nog werd verhoogd. Voor het karweizaad wordt op Zuid-Beve- land van 13,50 tot 14 per H.L. besteed een prijs, die aanvankelijk nog al meevalt. Men hoopt echter op hooger markt. De kwaliteit van het zaad is goedin hoeveelheid had men voor het dorschen op meer gerekend. Wat het koolzaad aangaat, is er zeer weinig droog zaaddientengevolge kan het moeilijk ver- kocht worden en is de prijs niet hoog. De voort- durende regen maakte ook, dat er veel zaad verloren ging. Alles te zamen geeft het koolzaad dit jaar geen voordeel. liet zich juist door zijn kantoorchef verslag doen van de ingekomen brieven en rechtzaken, toen mevrouw Von Beeren aanschelde. Misnoegd over de storing keek hij op, toen een klerk binnentrad en hem een naamkaartje overreikte. Tot groote verwondering van den klerk en den kantoorchef, gaf hij bevel de dame oumiddellijk toe te laten het gesprek van den kantoorchef moest wachten tot zij weer vertrokken zou zijn. Met moeite bedwong Lageman zich om haar niet tot in de voorkamer te gemoet te gaan. Nauwe- lijks was de deur van zijn priv£-kabinet achter haar gesloten, of verheugd trad hij op haar toe en vroeg innig//Waaraan heb ik het geluk te danken, dat ik mijn schoone bondgenoote hier mag zien #Is dat geluk niet van twijfelachtig allooi vroeg zij schertsend. ffIk overval u midden in uw werk." z/Als cliente heeft u daar recht op mevrouw," antwoordde hij eveneens luchlig#u weet, dat ik u ten dienste sta op elk oogenblik van den dag." #Het liefst op uw uurtje van koffiedrinken," merkte zij schelmsch op. Wat ik te zeggen heb, zou ik echter liefst aan u alleen toeverlrouwen onze andere bondgenoot is daarbij niet te gebruiken." ffDes te beterwilde Lageman uitroepen, doch hij bedwong zich en antwoordde: //Heeft u dan gewichtig nieuws vernomen, mevrouw ,/De beoordeeling daarvan laat ik aan u overik kom van de oude juffrouw Zier te Wilmersdorf //O, neem dan plaats," sprak Lageman en wilde haar en leuniugstoel terecht schuiven. Ilij bleef echter met de hand op de leuning rusten en vroeg TEI KM li t V!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1