Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3052. Woensdag 8 Augustus 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAKING. "TUfLSB*? 2 3 3. Binnenland. lie Durjemeestet der yemecnte Ter Neuzcn ABONNEMEKT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD YERTEBTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 9 Augustus 1894, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 6 Augustus 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Jongelingen van 17, 18 en 19 jaar, die zich gedurende den aanstaanden winter tot 1 Maart 1895, vrijwillig in de gemeente willen oefenen in den wapenhandel, worden verzocht zich uiterhjk voor den laatsten dezer iuaand bij den ouder- geteekende daarvoor aan te melden. Het verdient zeer aan beveling, van de bestaande gelejenheid om deswege kosteloos het vereischte onderwijs te ontvangen gebruik te maken. Ter Neuzen, 7 Augustus 1894. De Burgemeester aldaar, J. A. VAN BOVEN. lr»olitieli Orerzicht. Sinds enkelo dagen is de oorlog tusschen Japan en China officieel, de afkondiging ervan heeft in alien vorm plaats gehad, doch de mededeelingen, die ons uit 't verre Oosten bereiken, zijn er niets vertrouwbaarder door geworden, wel zijn ze qantitatief toe»enomen. 't Duurt minsteus een twee- of drietal etmalen, eer het eerste vage gerucht van een wapenfeit te land of ter zee ons bereikt en dan gaat er nog een evengroot tijdsverloop mee heen, alvorens we iets bepaalds en vertrouwbaars weten, eer we in algemeene trekken ons kunnen orienteeren in den stand van zaken. Voor enkele dagen reeds sprak men van de mogelijkheid op een beslissend treffen ter zee bij Asan en ondanks de onwaarschijnlijkheid voor 'toogenblik van een dergelijke gebeurteuis (de hoofdmacht derChineezen iste Wei-Hal-Wei bij Tche for op de westkust van de zee van Korea, twee- honderd mijl van Asan verwijderd) is dit gerucht bevestigd door een aantal toelichtingen en nadere mededeelingen, bekroond door het allerlaatste nieuwtje de Chineezen zijn bij Asan geslagen, de Japanners hebben drie schepen bemachtigd. Deze FEIJILLETON. 23) TIENDE HOOFDSTUK. Mevrouw welk een verrassing welkeeueer!" riep juffrouw Constance en voerde mevrouw Von Beeren met veel buigingeu en met ouderwetsche beleefdheidsbetooning naar de bruine sofa van de woonkamer te Wilmersdorf. „Duid mij mijn vrijmoedig bezoek niet ten kwade, mejuffrouw," zeide mevrouw Von Beeren met inne- mende vriendelijkheid. Zij ging op den aangeboden stoel zitten en het haar blik ronddwalen in de kamer, die bij haar een beklemmend gevoel opwekte. „Daar ik Valentine altijd innig heb lief gehad, meende ik daaraan het recht te mogen ontleenen om naar den welstand van hare tante te mogen vernemen." „U is zeer goed, mevrouw Hoe zou het mij gaan Mijn arme broeder dood, en Valentine nog erger dan doodDe oude dame, die altijd spoedig de tranen bij de hand had, voelde ook nu weer de oogen vochtig worden. flSchrei niet, juffrouw Zier," troostte Agnes en haar naast zich op een stoel trekkende, nam zij de rimpelige hand der oude juffer in de hare. ,/Alles zal wel goed terecht komen het kan niet lang duren of gezuiverd van de onzinnige verdenking wordt Valentine ons terug gegeven." Deze woorden hadden de verwachte uitwerking niet. Constance liet het hoofd nog dieper op de borst zinken haar tranen vloeide nog rijkelijker en snikkend antwoordde ze flloopt u dat dan werkelijk mededeeling is nog eerst in de eerste wordings- periode en levert als zoodanig even groote kans op besliste loochening als gedeeltelijk of algeheele bevestiging, doch in afwachting van eenige nieuwe ontmoeting ter zee, is er te spreken van een treffen te land bij 't zelfde Asan bovengemeld. De Japan ners, die in't begin van de moeilijkheden op dezelfde plaats klop hebben gekregen, zijn versterkt in aantal teruggekeerd en hebben Zondag 29 Juli dus vobr een achttal dagen de Chineezen geducht geslagen. Van de 2800 zonen van het hemelsche rijk hebben er 500 het leven gelaten, terwiji de Japanners, die zich meester maakten van vier kanonnen en ander oorlogsmateriaal, waarbij zij bezit namen van het hoofdkwartier, in't geheel 5 officieren en 70 soldateu verloren. Een dergelijke nederlaag wijzigt de oorlogskansen eigenlijk niet, als bericht staat de waarde ervan niet zoo heel veel hooger dan de kennisgeving van een natuurwonder of een hevigen brand China s leger telt 1200,000 man, waarvan er over eenigeu tijd 400,000 gewapend en geoefend in 't gelid kunnen treden. Men zou dus kunnen zeggen, dat een nederleg, als de zooeven mermelde, voor China niets ernstiger is dan de min gelukkige uitslag van een kleine schermutseling. Ten aanzien van de Grieksche financien zijn er uiterst dwaze geruchten in omloop. Een daarvan zoo'n echt Beursalarmpraatje gewaagt van een gezamenlijk optredeu der groote mogendheden en een maritieme demoustratie zeggeeene bang- makerij met groote schepen op de kusten van Hellas. De waarheid is, dat men speciaal te Berlijn een krachtige houding tegenover de Grieksche regee- ring schijnt te willen aannemen, zonder nu aan- stonds tot krijgstoerustingen te besluiten. De houders van Grieksche obligation te Berlijn hebben een verzoekschrift tot den Rijkskanseher gericht, waarin zij er op aandringen om de diplo- matieke betrekkingen met Griekenland af te breken. Volgens de Iudependance is er werkelijk sprake van een plan der mogendheden om te zameu over- een te komen, welke gedragslijn in deze zal worden gevolgd. Een bewijs temeer, voegt. het Belgische blad eraan toe, hoezeer de fioaucieele vraagstukken tot de meest gevaarlijke en teere der tegenwoordige politiek behooren. Het gebied, waar de anarchisten zich op het wereldrond vrijelijk kunnen bewegen,zal vermoedelijk weldra met een flink stuk worden ingekrompen. Bij het Amerikaansche Huis van afgevaardigden ,Wel zeker U niet Constance schudde het hoofd. „Maar beste juifrouw, wees toch uiet zoo moede- loos. De waarheid moet toch eindelijk aan het licht komen De oude dame antwoordde slechts met een diepen zucht, doch in haar droevig gelaat merkte Agnes iets op, dat haar veroutwaardigd deed vragen Maar u gelooft toch niet, dat Valentine schuldig is „0 God, barmhartige God?" kermde Constance handenwringend. Juffrouw Zier 1" Agnes bedwong haar mis- noegen en zei vriendelijker #Hoe kan u op zulke gedachten komen Koenraad Rechling, ik, de dienst- boden van het huis kortom, ieder die Valentine kent, is overtuigd van haar onschuld en zou u haar naaste bloedverwante daaraan twijfelen r Hoe is het mogelijk?" Weer hoorde zij een zwaren zucht, doch zij kreeg geen antwoord. „Het vindeu van de flesch met vergiftigd bessen- sap heeft u zoo doen schrikken," vervolgde Agnes, „maar dat moet ook opgehelderd worden." vAch God, dat is het niet alleen," riep Constance met een wanhopig gebaar//ach mevrouw, ik wist ik dacht ik geloofde reeds vroeger dat zij het gedaan heeft." Agnes sprong op. //Hoe komt u op die afschu- welijke verdenking Wie heeft u dat ingeblazen //Niemand, niemand, maar wie anders zou het gedaan hebben? En zij was zoo vertoornd op mevrouw Rechling. Mijnheer Bauerlich zegt het ook. nMijnheer Bauerlich? Maar die heeft toch is een ontwerp ingekomen reeds vroeger in zwakkeren vorm gemaakt en daarna omgewerkt dat strekt om in de voornaamste havens, vanwaar landverhuizers vertrekken, inspecteurs aan te stellen. Alleen personen, van een certificaat van deze inspecteurs voorzien, mogen in Amerika aan wal gaan. De vogels, die door de mazen van het net zijn heengevlogen en dus toch in Amerika komen, deze ongenoode gasten zullen op staats- kosten worden teruggezonden. Bij herhaling der poging zal men met de gevangenis kennis maken. „Ous laud" zegt de Amerikaansche regeering in hare toelichtiug van het ontwerp /Schijnt de plaats waar al dergelijke personen een schuil- plaats viuden. en dit is eene bedreiging voor onze staatsinstellingen en een gevaar voor ons volk". In Denemarken zal er eindelijk homogeniteit ontstaan tusschen de vertegenwoordiging en het kabinet. Het conservatieve ministerie-Estrup zal aftreden de Minister van Buitenlandsche zaken, Baron Vou Reedsz-Thott, is met de samenstelling van het kabinet belast. Sinds geruimen tijd kan men in Denemarken het in een constitutioneel land zeker zeer ongewone verschijnsel aanschouwen, dat de politieke meer- derheid van het Folkethiug en de regeering tot elkaar stonden als ,/Vuur en stroo." En aangezien reeds vader Cats betoogde hoe dit ,/niet alsoo" behoort, mag men zich in de Deensche kabinets- wisseling verheugen. Bij. Prov. blad n°. 73 brengt de Commissaris der Koningin in onze provincie ter kennis, dat, bij het aanstaand bezoek door H.H. M.M. de Konin- ginnen aan Zeeland, voor de colleges en autoriteiten in deze proviucie, die zulks mochten wenschen, gelegeudheid zal bestaan in her gouvernements—hotel bij II. M. de Koningiu-Regentes hunne opwachting te maken. Ook aan bijzondere personen in Zeeland woon- achtig, die hunne belangen aan H. M. mochten wenschen voor te dragen, zal op dien dag zooveel mogelijk gehoor worden verleeud. Zoowel colleges en autoriteiten als bijzondere personen, die ter audientie wenschen toegelaten te worden, moeten daarvan vo6r 14 Aug. a. s. aan den heer Commissaris der Koningin kennis geven. Naar de M. Ct. verneemt, bestaat bij de commissie, welke zicb gevormd heeft tot voorstelling aan H.H. M.M. van eenige vertegenwoordigsters getuigenis gegeven ten gunste van uw nicht „Ja dat heeft hij en dat heb ik ook gedaan. Hij zegt, dat wij daarin moeten volbarden, als we haar niet op het schavot willen brengen," antwoordde de oude dame ernstigdoch onmiddellijk daarna riep zij verschrikt#0, o, daar heb ik het gezegdAdolf heeft mij streng aanbevolen met niemand daarover te spreken, maar het is me ontglipt. Ach, het verdriet en de angst maken me kindsch „Wees gerust, juffrouw, bij mij hindert dat nietsOp mij heeft dat geen invloed," zeide Agnes, ,/maar tegenover anderen moet u voorzichtig zijn." „Dat zegt Adolf ookmaar als ik weer in verhoor kom en een eed moet doen ik ik kan toch niet meineedig worden tfAls naaste bloedverwante der beschuldigde kan u weigeren getuigenis af te leggen," verklaarde Agnes, niet weinig trots op haar pas verkregen rechtsgeleerde kenniszij maakte echter daarmee geen indruk op juffrouw Constance, die blijkbaar niets begreep van wat mevrouw Von Beeren daar zeide. //Bauerlich zegt, dat ik zelfs voor een valscheu eed niet mag terugdienzen om Valentine te redden, maar dat kan ik niet, dat kan ik niet,' zuchtte zij. //Bauerlich, en telkens weer BauerlichHet is duidelijk, dat hij het arme oude schepsel geheel aan zijn wil heeft onderworpen een eigen oordeel heeft ze niet meer," dacht Agnesdoch tot Constance zei ze „Zou mijnheer Bauerlich wel bereid zijn om zelf te doen, wat hij u aanraadt z/Ja, zekerWat zou hij niet voor Valentine doen Hij heeft haar zoo innig lief van de verschillende plattelands-kleederdrachten in Zeeland, het voornemen om, bij genoegzame deel- neming, tevens aan de Koningin eenig gouden of zilvereu sieraad, aan die kleederdracht ontleend, beneveus een album met gekleurde of geschilderde photographieen van die kostumes, aan te bieden. Te Middelburg zal door Hare Majesteit de Regentes op een der avonden in het gouvernements- hotel een raout worden gegeven, waar de Zeeuwsche dames in de gelegenheid zullen worden gesteld aan de Regentes te worden voorgesteld. Te Goes laat men een lijst ter teekening circuleereD, ten einde H.H. M.M. de Koninginnen te bewegen, wanneer zij van hun bezoek van Middelburg Zaterdag 25 Augustas des morgens terugkeeren, nog enkele uren te Goes te vertoeven. De Staats-Courant bevat een koninklijk besluit van den 24 Juli 1894, bepaleude dat de militieraad in Zeeland, behalve in de hoofdplaats der provincie, tot het honden zijner eerste zitting mede in de gemeenten Zierikzee, Hulst en Oostburg zal vergaderen. Bij het uitbreken van den oorlog tusschen China en Japan heeft de Nederlandsche Regeering aan de oorlogvoerende mogendheden haar voornemen bekend gemaakt om met betrekking tot dien oorlog de strengste onzijdigheid te handhaven. De Regeering herinnert den Nederlanders, ook, voor zooveel noodig, aan die welke in den vreemde zijn gevestigd, dat zij zich behooren te onthouden van elke handeling die, in strijd met de Nederlandsche wetten of het volkenrecht gepleeegd, zou kunnen worden geacht vijandig te zijn aan eene der oorlog voerende mogendheden of met strenge onzijdigheid uiet te strooken. Het is hun aanbevolen de werkelijke blokkade en andere overeenkomstig de oorlogsrecht gebruike- lijke maatregelen der oorlogvoerende mogendheden te eerbiedigen en zich daaraan te onderwerpen, en niet toegeslaan voor het leger en zeemacht dier mogendheden te werven, tot de uitrustiug van hare oorlogsschepen mede te werken, transportschepen en oorlogscontrabande aan haar te verstrekken en voor haar te vervoeren en kaapvaart of buitenhandel uit te oefenen. De Regeering waarschuwt hen, dat zij slechts dan op hare bescherming en tusschenkomst ten hunne beboeve kunnen rekenen, wanneer zij hun- nerzijds zich zorgvuldig onthouden van elke schending der neutraliteitsplichten, terwiji zij zich, bij mis- kenning dier plichten, blootstellen aan schade, moeilijkheden en vervolgingen voor den Neder- landscben of vreemden rechter. Mevrouw Von Beeren verstond zeer goed de kunst vau zich te beheerschen des ondanks sprong zij nu op en riep»Bemint mijnheer Bauerlich Valentine ,/OnbeschrijflijkAch, als zij hem verhoord had, zou alles anders gegaan zijn. Ik heb het haar genoeg aangeraden a Wilde hij met haar trouwen „Welzeker, welzeker Zij had geen beter huwelijk kunnen doen, zoo'n beschaafd aanzienlijk man met zulk een groot vermogen. Maar Koen raad Rechling zat haar nog in het hoofd bij den hoogmoed en de geldzucht van zijn moeder kon toch nooit iets van een huwelijk komen, alleen ter wille van hem bleef zij bij die onbeschaafde vrouw en verdroeg haar luimen, terwiji zij zelf een rijke vrouw kon worden eu haar vader zijn laatste levensdagen had kunnen veraangenamen als zij gewild had." z/Wenschte uw broeder dus ook dit huwelijk Constance werd verlegen. ^Waarom zou hij dat niet gewenscht hebben 1" antwoordde zij vau haren kant met een vraag. ffHij zou echter nooit een woord gezegd hebben om zijn dochter daartoe over te halen hij was daar veel te trotsch voor wMisschien wenschte hij geen huwelijk met iemand, die hem zoo na verwant is," vischte Agues. i/O, zoo na zijn ze niet verwant. Ik weet zelf niet juist hoe de verwantschap bestaat, ik geloof van de zijde van Valentine's moeder." »Dan heeft u zeker den heer Bauerlich niet gekend, voordat hij naar Amerika ging vorschte Agnes verder. z/Ik wist niet eens, dat hij bestond ik was toen nog niet bij iniju broederdie wooude destijds TER NEIIZENSCHE COIIRANT. Hit bla<t verschijnt Dinsilai;- en Vrijdagavomt mtgever V A M It E i A N I) E te Ter Keuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1