Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3050. Woensdag 1 'Augustus 1864. 34e Jaargang. Binnenland. "fbuilleton 33a ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per po9tYoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIflN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich aboDneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Oil lilail verscliijnt IS i ns<l uir- en Vrijrtaffavonil lilj den uitgever I*. J. A X HE S A A* 11 E le Ter Meuzen. JPolitiel* Overzicht. In binnen- en buitenlandsche bladen heeft men dagen achtereen gansche kolomraen kunnen vindeu, gevuld met de namen van kleine en groote menschen, die op den tand zijn gevoeld door mannen met een zekere mate van kenois op 't gebied van ver- schillende takken van wetenschap en kunst, die hun recht geeft als examinatoren te fnngeeren en welk recht door hen, volgens de vele gewogen en te licht bevonden slachtoffers, dikwerf schandelijk wordt inisbruikt. Hoe't zij, een deel der beschaafde menschheid in ons werelddeel (dat deel hetwelk zich aangordt tot den strijd om 't bestaan), heeft een tijd van spanning en beroering doorgemaakt, welks min guustige gevolgen op het menschelijk samenstel moeten worden bestreden in den rusttijd, met zulk een innig verlangen verbeid. Die rusttijd is er nu en voor de Parlementen is hij er ook het Engelsche Parlement, dat nog niet aan heengaan kan denken, kan gelden als de uitzondering, welke den algemeenen regel bevestigt. I rankrijks Earners hebben de rij der op reces gegane wetgevende lichamen besloten na een zitting, welke, voornamelijk door het laatste gedeelte ervan, nog lang in herinnering zal blijven als eene der stormachtigste, waarop de" Fransche parlementaire geschiedenis zich kan verheffen. Z66 wel is de oppositie geslaagd in haar obstructie-taktiekdat verschillende op afdoening wachtende zaken, zijn moeten blijven ligaen tot de nieuwe zitting in 't najaar. I)e zoo pas gesloten zitting, waarbij een socialis- tische afgevaardigde pogingen deed om de lui nog een beetje bijeen te houden, welk streven deerlijk mislukte, heeft juist zes maanden en r.egentien dagen gednurd, van 9 Januari af, terwijl de gemid- delde duur van een zitting is vijf maanden. In dien tijd heeft de Kamer 86 bijeenkomsten gehouden. 14 er van waren gewijd aan de anarchisten—wet. Het resultaat van deze talrijke en langdurige beraadslagiugen is, afgezien van de wet op de pensioenkassen voor mijnwerkers en de veelbesproken anarchisten-wet, nihil. Er is in Frankrijks Kamer weer veel gesproken, er is geageerd en sjeintrigeerd, doch tot praktische resultaten op velerlei gebied is men niet gekomen. De radicale en de sociaal- democratiscbe minderkeden met haar onafgebroken stroom interrupties en interpellaties dragen in hoofdzaak de schuld van deze betreurenswaardige tijdverspilling. In October of November moet de beraadslagiug over de begrooting voor 1895 een aanvang nemen. Naar de jongste berichten betreffende den staat van zaken in het verre Oosten te oordeelen, zijn 21) - „Ge maakt mij waanzinnig ge maakt mij waan- zinuig mompelde Koenraad doch op eens sprak hij zoo vleiend, zoo aandoenlijk, als de rechter van zoo'n reus niet verwacht had^Laat mij eens met haar spreken. Hier moet een treurige ver- gissing, een duister geheim in het spel zijn aan mij zal zij alles zeggen, aan mij zal het gelukkeu licht in deze duisternis te brengen." De rechter zeide, dat hij tot zijn oprecht leed- wezen dien wensch niet mocht vervullen gedurende het voorloopig onderzoek mocht niemand met de gevangenen in gemeenschap komen. #Sta mij dan toe, dat ik aan haar schrijf." „Ook dat kan ik niet toestaan." //Moet zij dan denken, dat ze geheel verlaten, geheel vergeten is Mag ik haar dan niet de verzekering geven van mijn trouwe onwankelbare liefde De rechter haalde de schouders op. »Het gaat niet." *Gaat het dan niet, dat u dat u haar mijne groeten overbrengt?" vroeg Rechling weifelend. ffHet is toch wreed, dat het arme meisje van elke troost beroofd is." De rechter antwoordde ontwijkendhij zou zien wat hij doen kon. Hij nam zich echter voor aan het verzoek van den door liefde verblindeu jonkman niet te voldoen en acht te geven, dat deze niet lang9 andere wegeu zijn doel bereiktewant hij wilde de gevangene geen nieuwen moed laten de kansen op een vreedzame oplossing van het geschil ter zake van Korea zoo goed als ver- dwenen. Er hebben namelijk nieuwe botsingen plaatsgehad, en ditmaal waren het er van ernstigen aard. Luidens d^peche uit Yokohama van 28 dezer aan het Japansche gezantschap te Louden, zijn drie Japansche oorlogsschepen door een ernstige uitdaging van de zijde der Chineezen genoodzaakt geworden den strijd aan te binden met de Chineesche oorlogs schepen bij Fontao. Zij hebben een Chineesch oorloogsschip genomen en een Chineesch transport- schip met soldaten in den grond geboord de overige Chineesche bodems wisten te ontsnappen. De Japansche oorlogsschepen bekwamen geen schade. En hiermede stemt tot op zekere hoogte overeen een telegram uit Shanghai. Volgens dit telegram had de ontmoeting Vrijdag 1.1. plaats, bij Asan. De vloot der Chineezen bestond uit de oorlogs schepen Chenquen en Kotze en een adviesjacht, die zeven transportschepen escorteerden. Tijdens het gevecht trok de Chenquen zich terng, terwijl de Kotze met zes transportschepen wist te ont snappen. Het zevende werd door de Japannersin den grond geboord. Het adviesjacht viel den Jappanners in handen. Denzelfden dag, zoo zegt het telegram verder, vielen de Japansche troepen de Chineezen bij Asan aan omtrent den uitslag van het gevecht werden echter nog geen bijzonderheden ontvangen. Ook te Seoel is gevochten. De Japansche gezant aldaar stelde aan de Koreaansche regeering voor te eischen, dat de Chineesche troepen zich zouden terugtrekken, wat echter werd geweigerd door die regeering. Er ontstond daarop een kort gevecht, na afloop waarvan de Japansche troepen het koninklijk paleis hebben bezet. De Koning richtte zich tot de Europeesche vertegenwoordigers, met het verzoek om bemiddelend op te treden. Uit Yokohama wordt gemeld, dat de reserve van het leger en van de marine order heeft ge- kregen zich naar de respectieve depots te begeven. De Chineezen verlaten Japan. En een depeche uit Tokio bevat, dat, naar men nit goede bron verneemt, de hoofdmacht van het Chineesche leger op 25 dezer de noordelijke grens vau Korea is overgetrokken. Tevens wordt gemeld, dat de Japansche oorlogs schepen opnieuw aan schoten hebben blootgestaan. Naar Cheloo is een Engelsche kruiser, de Tortoise, gezonden, ten einde de Engelschen aldaar te be- schermen. scheppen om bij haar ontkeutenis te volharden. Koenraad zwierf om het gerechtsgebouw rond, als wilde hij de dikke muren met zijn blikken doorboren. Hij betreurde zijn overleden moeder oprecht, doch de smart over haar verlies werd op den achtergrond gedrongen door ziju kommer en zorg over Valentine's lot. Voor welk duister raad- sel stond hij? Welke hand had zijn moeder den giftbeker gereikt De schemering viel in en nog altijd kon hij de plaats niet verlaten, waar hij zoo dicht bij zijn Valentine was. Hij bsminde haar met die innigheid, welke men bij zulke weinig prikkelbare naturen juist aantreft. En nu was zij hem nog veel dier- baarder geworden daarbij kwarn nog medelijden en verontwaardiging over hetgeen haar werd aaugedaan en waarbij hij machteloos moest toezien. ,/Dat peinzen zal me nog krankzinnig maken," dacht hij ten laatste en met een vastberaden houding keerde hij het gerechtsgebouw den rug toe om naar huis te gaan. In het park bij de ijsbaan was het electrisch licht reeds ontstoken, vroolijke dansmuziek klonk den schaatsenrijders opwekkend in de ooren. Hoe was het mogelijk? Hoe konden menschen vroolijk en gelukkig zijn, terwijl weinige schreden van daar hun medemenschen in den kerker aan smart en wanhoop ten prooi waren Hij verhaastte zijn schreden en was weldra op de stille paden van den Thiergarten. Toen hij de plaats bereikt had, waar de Siegesallee op de Thiergarten- straat uitloopt, wilde hij de Victoriastraat inslaan doch hij bleef staan. Hij dacht aan de ledige woning, waar hem weer het pijnlijke alleenzijn wachtte. Naar men verneemt bestaat bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen het voornemen, om bij gelegenheid van het bezoek der Koningiunen aan Walcheren, elk uur een extra trein te laten loopen van Breda, Roozendaal naar Vlissingen. Van H. M. de Koningin—regentes ontving de burgemeester te St. Maartensdijk de som van f 75, om te strekken tot uitrusting van twee doofstomme kinderen uit een gezin, welke kinderen met Sep tember a. s. opgenomen worden in de inrichting voor doofscommen te Rotterdam. Bij koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, de heer J. Schalkwijk te Ellemeet. De heer Schalkwijk, thans 50 jaren heemraad van het waterschap Schouwen, is een rechtschapen, eerwaardigen man, die op zijn 89jarige leeftijd nog met zeldzame lichaamskracht en heldere geestes- gaven vol ijver zich wijdt aan de belangen van Schouwen. Aan de buitengewone veranderingen en verbeteringen die Schouwen in dit 50jarig tijdvak in- en uitwendig heeft ondergaan, heeft de heer Schalkwijk werkzaam deelgenomen. Door den Minister van binnenlandsche zaken is op een verzoekschrift van het hoofdbestuur der vereeniging het Nederlandsch Rundveestamboek, om toekenning van f 10,000, met het tweeledig doel om hiermede door het uitloven van premien als anderszins den doelmatigen aanfok van rundvee in de onderscheidene provincien des lands te bevorderen en door het verspreiden van drukwerken, ook in vreemde talen, belangstelliug voor de veefokkerij op te wekken en de vraag naar het Nederlandsch vee in het buitenland te prikkelen, aan adressant te keunen gegeven, dat zijn verzoek niet kan worden toegestaan op grond, dat bij de in de onderdeelen des rijks uiteenloopende inzichten en behoeften, de bevordering van de veefokkerij, voor zoover die van overheidswege door reglementen of snbsidien kan worden bevorderd, aan de provinciale besturen kan worden overgelaten. Door den Minister van waterstaat is bepaald dat het letterteeken voor schepen, die de zeevisscherij uitoefenen, o. a. is voor die uit Biervliet BIE, Boschkapelle B K, Breskens B R, Clinge C L N, Graauw G R A, Hontenisse HON, Hoofdplaat H P, Ter Neuzen N Z, Philippine P I en Stoppeldijk S T O. Het aantal gevallen van pokziekte te Rot terdam vermindert wekelijks. In de vorige week bedroeg het 4. riotseling nam hij een besluit en volgde verder de Thiergartenstraat. Het verlangen om een vrien- delijk, deelnemend gelaat te zien, een goed woord te hooren, was te levendig bij hem geworden hij besloot naar mevrouw Von Beeren te gaan. „Mevrouw is thuis en verzoekt u binnen te komen Met vreugde hoorde Koenraad Rechling deze woorden van den huisknecht. Hij had reeds gevreesd onverrichter zake te moeten terugkeeren. Zij was thuis en met een gevoel van behaaglijkheid trad hij de smaakvol gemeubileerde kamer binnen. Een uitbouwing, die aan de kamer den vorm van een halven cirkel gaf diende tot een soort van wintertuin, waarin de jonge vrouw verschillende zeldzame bloemen verpleegde. De geur dezer bloemen vermengde zich met het fijne aroma der koffie, die mevrouw Von Beeren juist bezig was te zetten. ,/Wel Koenraad, dat is goed, dat ge eens hier komt I" riep zij hem toe. ,/Als ge vandaag niet gekomen waart, zou ik morgen bij u geweest zijn. Ik mag u thans niet alleen laten, arme vriend I" Hij drukte zijn lippen op haar kleine, witte hand, die in de zijne geheel verdween, en zeide „Ach, u is zoo engelachtig goed. Wat zou ik beginnen zonder u Ik ben zoo naameloos onge- lukkig, ik Hij brak af en op eenigzins linksche wijze terugtredende zeide hij ,Neem me niet kwalijk, ik stoor, ik had niet bemerkt, dat Uit een leunstoel was een heer opgestaan, dien Koenraad bij het gedempte licht eerst niet bemerkt had. »Integendeel, ge komt juist van pas," zeide zij. Door het hoofdbestuur der Schippersvereeni- ging ,/Schuttevaer" is aan den Minister van Waterstaat o. a. het verzoek gericht, tot opruiming van het wrak (muur of toren van Roemerswaal) in het Bergsche diep op de Oosterschelde. Men schrijft uit het eiland Tholen aan de G. Crt. Nu er na vele stortregens en onweders van de laatste weken eenige kalmte in de natuur gekomen en de veldarbeid hervat is, kan men nagaan welk een noodlottigen invloed de ruwe dagen op den landbouw hebben uitgeoefend. In de schoone verwachtingen, die de boer in de eerste dagen van Juli koesterde, is bij bitter teleurgesteld. Het hooi heeft veel van zijne waarde verloren, daar het voedend vermogen, de aangenamegeurendeheerlijke smaak voor een groot deel zijn verloren gegaan. De bruine en witte boonen zijn slecht ontwikkeld en in plaats van het geheele veld te bedekken vertoonen zij kleine, op zich zelf staande, kwijnende struiken. De paardeboonen hebben niet zooveel van den regen, als wel van de bladluizen te lijden gehad en de struiken zijn met een laag van die schadelijke, zwarte insecten bedekt. De aardappelen zullen slechts de helft of minder van het beschot van het vorige jaar opleveren en de smaak zal zeer middel- matig zijn. Ook bestaat er groot gevaar dat de nog gezonde knolleu voor een deel gaan rotten, omdat zij in een vastgeregenden, natteu bodem zitten, waar noch zon, noch lucht kunnen doordringen. De suikerbieten zijn slecht gegroeid en zijn dus nog klein bovendien zal er geen hoofdwortel den grond ingaan, maar zullen er vela takken ontstaan, die hun voedsel in de bovenste aardlaag zoeken, daar de dieper gelegene koud en vochtig iseen noodzakelijk gevolg hiervan is, dat de bieten klein zullen blijven en weinig gewicht erlangen. Het koren, door de wind- en regenvlagen onophondelijk geslingerd en neergeslagen, is lang achtereen nat geweest, waardoor de dood is verhaast en de korrel niet geheel is uitgegroeid. Mocht het evenwel goed binnengehaald kunuen worden, dan kan men nog een behoorlijke opbrengst verwachten. De gerst wordt reeds druk gesneden en met de rogge en tarwe wordt in de eerste week van Augustus een begin gemaakt. Men schrijft uit Groningen Gewoonte doet veelWare het anders, on- mogelijk zou het zijn, dat de talrijke mannen en vrouwen en inzonderheid uit Friesland naar onze kleistreken overgekomen, om het vlas op te trekken, bij dit werk en bij dit zomerweder, gezond en vroolijk bleven. Mannen en vrouwen staan met „Wij hebben zoo even over u gesproken. Mag ik de heeren aan elkander voorstellen Koenraad Rechling, een vriend uit mijn kinderjaren, advocaat Lageman, die zoo goed wil zijn zich te belasten met Valentine's verdediging." vIk hoop, dat die verdediging niet noodig zal zijn," antwoordde de heer Lageman. Deze was een slank tnau van middelbare grootte, met donker- bruin haar, hoog voorhoofd en een zeer verstandig uiterlijk. Hij was eenvoudig maar met zorg gekleed en scheen diep in de dertig jaren oud te wezen. //Na alles, wat ik van de zaak gehoord heb, schijnt het mij bijna onmogelijk daarop een aanklacht tegen mejuffrouw Zier te gronden," zeide hij en drukte vluchtig de hand, die Koenraad hem toestak. nAch, u weet het laatste nieuws nog niet," zei Koenraad, terwijl hij mismoedig op een stoel plaats nam. „Ik kom regelrecht van het gerechtsgebouw." //Wel, heeft men nieuwe ontdekkingen gedaan vroeg Agnes nieuwsgierig. hJa, iets zeer ergs," en Koenraad vertelde met somber gelaat en doffe stem, dat men een tweede flesch gevonden en daarin vergift aangetroffen had. Agnes uitte een kreet van ontzetting en het ge- zicht van den advocaat betrok merkbaar. z/Oh, dat verandert de zaak geheel," zeide hij en legde peinzend de hand onder de kin. Gedurende Koenraads verhaal had Agnes in spanning naar het gelaat van den advocaat gekeken, om den indruk waar te nemen, die zijne woorden op den rechtsgeleerde zouden maken. Ofschoon zij hem nog niet lang kende, scheen zij reeds goed in zijn gelaat te kunnen lezen, en daarom vroeg ze//Oh, mijnheer, u vat toch geen ver- denking op tegen onze Valentine?" TER \ElZE\SrUE (01 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1