Alg emeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3046. Woensdag 18 Juli 1894, 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEKTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. folitieli Overzicht. De Kamer van Frankrijk zal deze week zich bezig houden met de anarchistenwet. De uiterste linkerzijde heeft besloten de discussie zooveel mogelijk te vertragen en vijf afgevaardigden hebben een tegenontwerp gereed gemaakt. Onder de ge- matigdeu zijn velen, die het ontwerp slechts voor een bepaaldeu tijd, b. v. twee jaren, willen aannemen. De rapporteur der commissie, aan welke het onder- zoek van het ontwerp was opgedragen, Lasserre beveelt de aauneming aan, maar outveinst niet, dat vrucht is te verwachten van de verbeteriDg meer der politic. Hij verlangt de samensmelting van de rijks— en de gemeente—politie, die thans vaak elkander tegenwerken. Ofschoon de helft van Juli reeds voorbij is, kan men nog niet zeggen, welke wetsontwerpen vdor de sluiting der zittmg door het Parlement van Engeland zullen worden afgedaan. De leider van bet Lagerhuis, Sir William Harcourt, blijft op alle vragen dienaangaande hardnekkig zwijgen. Eerst nadat de begrooting is aangenomen, zal men zijne beslissing veruemen. Deze moet de meesten zijuer aanhaugers teleurstellen. Misschien wil hij hen zoolang mogelijk in onzekerheid laten om de ouder- steuning der ontevredenen niet te verliezen, ot wel hoopt hij, dat de oppositie de aanueming der be grooting zoo zal vertragen, dat geen tijd voor de behandeling van een ander ontwerp overblijft. De Ieren rekenen er op, dat de bill over de schadeloosstelling van verdreven pachters nog zal worden aaQgenomen. De werkliedenpartij verwacht dat de wet op den arbeid van acht uren in de mijnen zal worden afgedaan. De Londensche radicalen komen op voor hun ontwerp totregeling der locale belasting en de Schotten hopen, dat hun local gorvernment bill nog tot stand komt. Naar aanleidmg van het tot stand komen van een handelstractaat tusschen Rusland en Oostenrijk bevat de Petersburger Novasti merkwaardige op- merkingen over de verhouding tusschen de twee Keizerrijken. In de eerste plaats uit het blad den wensch, dat het handelsverdrag eene nauwere ver- binding tusschen OostenrijkHongarije en Rusland zal te weeg brengen, en er toe bijdragen, huu politiek antagonisme, dat zijn oorsprong heeft in de betrekkingen van OostenrijkHongarije tot sommige Balkanstaten en in zijne deelneming aan het drievoudig verbond, te temperen. Dan schnjlt het blad De verhouding der beide mogendheden in de toekomst is een moeilijk op te lossen probleem en men kan nog geene heldere voorstelling hebben van eene politieke combinatie, die met de belangen van beide staten strookt. Maar men mag toch zich er mede geluk wenschen, dat het politiek antagonisme tusschen de twee mogendheden niet sterk genoeg was om het sluiten van een tractaat te verhinaeren, dat er toe zal bijdragen, het door alle volken gewenscht behoud van den vrede ge- makkelijker te maken. Aan de Standard wordt uit Athene gemeld De onderhandelingen tusschen de gedelegeerden der vreemde houders van Grieksche schuld en den eersten minister van Griekenland, Trikoupis, zijn afgebroken. Het Grieksche gouvernement achtte de voorwaarden onaannemelijk, die de gedelegeerden stelden. Tusschen de eigenaars van ontzettende vermogens in Amerika en de arbeiders, afhandelijk van die geldmannen, bereidt zich een geweldig conflict voor, waarvan uitbarstingen slechts waarschuwingen zijn, en toen we voor enkele dagen hoorden van de staking, die zich steeds uitbreidde van treinen, die met geweld werden tegengehouden van wagons, die in brand gestoken werden, toen meenden velen, dat men reeds aan den vooravond stond van den geweldigeu kamp op ecouomisch gebied. Nu is in Chicago alles bijna weer geregeld en reeds wordt er aan gedacht de regimenteu miliciens terug te trekken (te Sacramento is 't uog altijd dreigend), terwijl men officieel heeft vastgesteld, dat er in 't geheel 17 personen zijn gedood en de materieele schade 4 millioen dollars bedraagt. Doch die beeindigiug der algemeene staking in overeen- stemming met de greve der spoorwegbeambten, hoe heugelijk ook op zichzelve, lost de kwesties niet op. De burgemeester van Chicago zal als tusschenpersoon optreden tusschen de spoorweg- directeuren en het personeel, doch van veel meer gewicht en door haar eventueele oplossiug een veel grooter garautie bediend voor de toekomst, zijn de ongezonde verhoudiugen op't gebied van den arbeid. Toen in de vorige eeuw Washington in vereeniging met andere maunen van goeden wil den regeerings- vorm der Unie zoo regelde, dat niet de eene partij of kaste heerschen kon over de andere, bereikte hij zijn doel volkomeu, wat den politieken kant van zijn streven aanging, de ecouomische vraag- stukken wachtten toen nog niet op oplossing, omdat ze er nog niet of in gansch onbeduidenden vorm waren. Doch sinds is er veel veranderd, verbeterd ten aanzien van een kleine minderheid, verergerd wat de meerderheid aangaat. De voorwaarden van den arbeid zijn door de geweldige immigratie in vorige jaren steeds ongunstiger geworden de loonen zijn gedaald naarmate het aanbod van levende en doode werkkrachten grooter is geworden. En de misstanden zijn niet uitgebleven Een Reuter-telegram deelt mede, dat de beide Koninginneu in het strengste incognito Vrijdag- namiddag uit Innsbruck te Miinchen zijn aange- komen, waar zij eenige dagen denken te vertoeven. H.H. M.M. houden verblijf in het hotel »Vier Jahreszeiten." De terugkomst van H.H. M.M. op Soestdijk is bepaald op 19 Juli. Aan de uitnoodiging tot bespreking van de feestelijkheden bij gelegenheid van de komst van H.H. M.M. de Kouinginnen te Ylissingen, gedaan door de heeren H. P. J. Tutein Nolthenins, W. L. Winkelman, C. A. Kalbfleisch, F. Delvoije en A. L. A. van Unen, hadden Donderdagavond een 140tal personen gevolg gegeven. De heer Tutein Nolthenius, burgemeester, hield eene uitvoerige, met warmie uitgesproken rede, die door de vergaaering herhaaldelijk daverend werd toegejuicht. Door hem werd voorgesteld eene commissie te benoemen van 18 leden, die later zich in sub—com mission kan verdeelen. Nadat de heer Tutein Nolthenius bij acclamatie tot eere-voorzitter was benoemd, wees de vergade- riog bij stemming 18 heeren aan, die de commissie zullen vormen. Naar men verneemt, bestaat het voornemen het weder onthullen van het standbeeld vaD De Ruijter te Vlissingen zoo lnisterrijk mogelijk te vieren. Een groot aantal oorlogsschepen, o. a. de Atjeh, Wilhelmina, Reinier Claeszen, enz. en nog meer andere, zal er bij tegenwoordig zijn. De Haagsche correspondent van de Middel- burgsche Courant verzekert, dat aan Dr. Schaepman door de kerkelijke overheid verboden is in het openbaar buiten de Kamer als politiek spreker op te treden. Dit verbod schijnt reeds v6or of tijdens den laatsten verkiezingsstrijd te zijn uitgevaardigd door den bisschop van Haarlem. Of het ook voor de diocesen van andere bisschoppeu geldt werd den correspondent niet medegedeeld. De heer Schaepman is, naar den correspondent verzekerd werd, daarvan in hooger beroep gekomen, d. w. z. hij heeft zich bij den Paus beklaagd en verzocht het verbod te willen opheffen. Aangezien het contract, dat de gemeente Tholen heeft met eene particuliere gasfabriek, weldra FETJILLETON 17) Yan haren kant had Valentine de voorkomendheid van mevrouw Von Beeren met koelheid beantwoord. Haar trots gebood haar de grootste terughouding tegenover de rijke dame, wier gelijke zij zich toch gevoelde, en een zeker wantrouwen, betreffende haar gevoelens voor Koenraad was zeer natuurlijk bij den diepen hartstocht, dien zij onder een kalm uiterlijk verborg. „Zeg mij nu eerst eens, wat er waar is van al hetgezwets, dat hier in de courant staat?" zeide Agnes en wierp met een heftige beweging de courant op tafel, die zij had meegebracht. Koenraad verroerde zich niet. ,/Ik heb vandaag geen courant gelezen, ik wil ook niet, maar het zal alles wel zoo zijn, als het daarin staat," „Oho, dat geloof ik niet," antwoordde Agnes. „Uw arme moeder is dood, daar valt niet aan te twijfelen maar moet zij daarom aan vergift gestorven zijn Het komt toch wel meer voor, dat scbijnbaar gezonde menschen door een plotselingen dood over- vallen worden." ffZij is aan vergift gestorven, de lijkschouwing laat daaromtrent geen twijfel," antwoordde Koenraad op doffen toon. „Maar hoe komt men dan op de waanzinnige gedachte, dat Valentine uw moeder het vergift moet hebben toegediend?" fin haar stervensuur heeft mijn moeder zelf haar beschuidigd." Maar dat is verschrikkelijk I" riep Agnes uit. vZou zij zoo'n vreeselijke vergissing begaan kunnen hebben „Niet bij vergissing, met voorbedachten rade sprak Koenraad als in een droom. Agnes schudde hem bij den arm. fMaar wat praat ge toch! Zou Valentine uw moeder hier opzettelijk vergift gegeven hebben ,/Niet hier, maar in de woning van haar vader te Wilmersdorf. Ach ja, u weet nog niet, dat zij hier niet meer in huis was." „Neen, volstrekt niet Verscheidene dagen had ik niets van u alien gehoord, omdat ik druk bezig was met mijne toebereidselen voor een reis naar Italie, waarheen ik Valentine gaarne meegenomen had." ,/Ik wenschte, dat zij met u was meegegaan, en dat ge u beiden aan giudsche zijde der Alpen bevondt," zuchtte Koenraad en vertelde toen wat tusschen zijn moeder en Valentine, later tusschen hem en de beide vrouwen was voorgevallen. Asjues sprong op. „Eu moet ik dat nu eerst vernemen?" riep zij misnoegd. „Waarom zijt ge niet bij mij gekomen? Waarom heeft Valentine mij niets van al het gebeurde laten weten „Neem het me niet kwalijk, Agnes," verzocht Koenraad, terwijl hij haar weer op den stoel trok, fik kon u niet inwijden in den strijd tusschen mij en mijne moeder, ik kon niet, ik kon niet Hij legde de hand voor de oogenhet was aandoenlijk te zien, hoe diep beschaamd hij was. Agnes begreep "hem hij had gevreesd haar getuige te doen zijn van de ruwe, gemeene uitvallen zijner moeder, waaronder zijn fijn gevoel zoo zwaar leed. fValentine had mij ook verzocht te wachten en alles aan den tijd over te laten," vervolgde hij,en toen ging ik naar Zeckta, schoot hazen en peiusde om een uitweg te vinden, want ik wilde mijne moeder niet krenken. Maar Valentine kon ik ook met opgeven, van haar hangt mijn leveusgeluk af." f Arme Koenraad zuchtte Agnes. Arm, ja, arm herhaalde de jonkman. „Terwijl ik nadacht over de manier, waarop die knoop kon losgemaakt worden, werd hij doorgehaktmijn moeder dood en Valentine f Houd op, spreek het niet uit," viel Agnes hem in de rede. *Ge kunt het niet gelooven fZou ik gelooven, dat zij een afschuwelijke misdaad gepleegd zou hebben Zij, die alles in zich vereenigt wat goed, edel en rein is?" riep Koenraad uit. „Wanneer ik er bij gestaan had, dat ze het deed, al had ik zelf het vergift op de tong gevoeld, ik zou toch niet kunnen gelooven »Eu ik zou eerder mij zelve voor eene giftmengster houden dan haar riep Agnes met vuur. Zwijgend boog hij zich over haar hand en kuste die, ten teeken van dank voor die woorden. „"Wat wilde uw moeder toch bij Valentine in Wilmersdorf vroeg zij weer. Hij wendde zich af. ffOh, dat ik u dit ook nog moet vertellenMet horten en stooten, veel met halve woorden aanduideude, verhaalde hij van het paarlen halssnoerwant deze geschiedenis had hij van den commissaris vernomen en men had bij zijn moeder het bewijs van den juwelier gevonden, dat zij van Valentine ontvangen had. Gedachtig, dat haar woorden eene doode, de moeder van haar beklagenswaardigen vriend, zouden gelden, bedwong Agnes haar verontwaardiging. Zij mompelde slechts Afschuwelijk, onbegrijpelijk I" eu zei telkeus//Verder, verder ten einde loopt, heeft zij zich gewend tot de iuternationale electrische maatschappij Volt a" te Rotterdam, ten einde tot eene overeenkomst te geraken voor de levering van electrisch licht. Te IJselmonde zijn in de laatste 14 dagen geene gevallen van pokken meer voorgekomen, zoodat die ziekte als geweken kan worden beschouwd. In het geheel zijn sedert Januari jl. 56 personen door die ziekte aangetast, waarvan er 21 zijn overleden. Te Rotterdam deden zich in de afgeloopen week elf nieuwe gevallen van pokziekte voor. In een adres door het hoofdbestuur der Nederl. Onderwijzers-propagandaclub aan den Minister van Binnenl. zaken gericht, wordt gewezen op de roeping, die de school heeft te vervullen op het gebied van drankbestrijding en verzocht het opzettelijk onderwijs over den invloed van den alcohol op het menschelijk organisme en op de maatschappij verplicht te stellen voor de kweek- scholen en de normaallessen en tevens te willen bepalen, dat in het leerplan voor de opvoedkunde worde opgenomen de methodiek voor de drank bestrijding op de lagere school. Naar het oordeel van adressanten zou het niet noodzakelijk zijn dit opzettelijk onderwijs over alcohol als een nieuw leervak te beschouwen, doch zou men onverminderd de beteekenis van den persoonlijken invloed van elk der onderwijzers kunnen volstaan met deze lessen te brengen in het leerplan voor de physiologie en de gezondheids- leer, voor welk vak de beschikbare tijd dan eenigszins zou moeten worden uitgebreid. In Belgie, waar dit onderwijs bij Regeerings- besluit van 23 April 1892 verplicht is gesteld voor de normaalscholen en in afzonderlijke lesuren gegeven moet worden, is het ingedeeld bij den z/hygienischen cursus" en bij den „moreelen cursus." In Zweden is bij Kon. besluit van 4 November 1892 dit onderwijs verplicht gesteld en ingedeeld bij dat in de natuurwetenschappen. Volgens inlichtingen door adressanten ingewonnen, zou er slechts aan een onzer kweekscholen sprake zijn van een opzettelijk behandelen dezer materie, terwijl dit aan de andere of occasioneel of in T geheel niet geschiedt. Dat de drankbestrijding onder de onderwijzers aanhangers wint, blijkt hieruit, dat sedert de op- richting van de eerste dezer clubs, in September 1892 te Amsterdam, haar aantal is gestegen tot elf, waarvan thans tien vereenigd zijn tot de „Neder- landsche O.-P.-C.," met een gezamenlijk ledental van pi. m. 250. Toch stuiten adressanten en hunne Koenraad bracht zijn verhaal ten einde. fWat, mijnheer Zier ook dood fGedood door de heftige gemoedsaandoening, waarin hij geraakte bij het hooren wat mijn moeder zeiEn zijn dochter van zijn lijk weggescheurd om een marteling van een verhoor te ondergaan en daarna in de gevangenis te komen In stomme vertwijfeling wrong Agnes de handen. Koenraad was opgestaan en bij het venster getreden, waar hij naar buiten staarde. Verscheidene minuten heerschte een drukkend stilzwijgen. Agnes von Beeren was echter de vrouw niet om dit lang uit te staan. Zij stond op, naderde den jonkman, legde de hand op zijn arm en zei ^Koenraad, jammeren en klagen help niets, laten wij handelen ffHandelen? handelenherhaalde hij. »Dat is juist het ontzettende; wij kunnen niets doen, dan met de armen over elkaar den loop der dingen afwachten." fOho," riep Agnes uit, ,/dat is niet waar, Koenraad Men kan altijd iets doen, als men het maar goed weet aan te pakken. In de allereerste plaats rijd ik er heen om de arme Valentine te zien." „Dat zal u niets helpen," antwoordde Koenraad, „niemand wordt bij haar toegelateu." fJa, dat zegt men, maar mij zal men wel bij haar toelaten," antwoordde de jonge vrouw, die gewoon was haar wil door te zetten en geen begrip had van dg*maatregelen die in een stafrechterlijk proces genomen worden. aar is het lieve kind „In de gevangenis in Moabit." ,/lk rijd er been en zij ging naar de deur. Agues, het helpt u niets ffDat zullen wij zien," antwoordde zij vast besloten. TER NEIZEISCHE 01114NT Hit lilail verscliijnt Oin.ilag:- en Vrijdagavonil bij den nit(fever I". J. T AS 1»E 1 S H E te Ter Senzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1