Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3045. Zaterdag 14IJuIi 1894. 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Overzicht. Terwijl eergisteren de Kamer van Italie is uiteeu kunnen gaan, nadat het wetsontwerp der regeeriug, betreif'ende de maatregelen tegen de anarchisten in 'tbelang der openbare veiligheid was goedge- keurdheeft de commissie uit de Kamer van Erankrijk het nieuwe regeeringsvoorstel van gelijke strekking, besproken en gewijzigd, zoodat het rapport in de Kamer wordt verwacht en Zaterdag wellicht reeds de beraadslaging kan aanvangen. Bat Crispins voorstel reeds tot wet is verheven, is te danken aan het besluit der oppositie om het gewijzigde voorstel wel te bestrijden, doch niet te volharden bij de obstructie. Het nieuwe voorstel is een resultaat van de ouderhandelingen tusschen de regeeriug en de commissie en in Erankrijk zal 't wel eveneens gaan de commissie heeft eeu.ge wijzigingen aangebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de ernstigste bezwaren en de regeeriug is wel gezind die goed te keuren. China en Japan makeu toebereidselen tot den oorlog, die op Koreaanschen grond zal wordeu gestreden, waar Japan reeds een troepenmacht van meer dan 10,000 man gebracht heeft. DeJapan- neezen hebben al de hoofdstad Seoul met 6000 man bezet en plaatsten wachtposten en detac'ne- menten op den grooten weg naar de Chineesche grens. Het Chineesche leger naderteen strijd schijnt onvermijdelijk de Japansche gezant heeft althans den koDiug dringend verzocht het veld te ruimen. De heer Henry Norman, schrijver van The Real Japan, met wien een vertegenwoordiger van de Pall Mall Gazette een onderhoud had, heeft een zeer hoog deukbeeld van het Japansche leger. lot den Fransch-Duitschen oorlog dienden Franschen in Japan om de soldaten te onderwijzen en af te richten. Doch toen in den oorlog was gebleken hoe treurig de toestaud was in het 1 ransche leger, werden Eugelschen, Duitschers en Italiauen aange- steld. Van dezen zijn weinige nu nog in het land. De Japauneezeu gelooven, dat zij uu de kunst van oorWvoeren voldoende verstaan om buitenlandsche hulp te kunnen ontberen. Volgens den heer Norman zullen in een gevecht tusschen Japanneezen en Chineezen de eersten stellig winneu. Het Japansche leger is volgens de nieuwste eischen ingericht en iszeersterk. De Japanneezen zijn bovendien dapper en vol strijdlust, welken zij het liefst op de Chineezen zouden koelen, die zij van ganscher harte haten. De suzereiniteit van China over Korea heeft niets te beteekeuen. De keizer van China beschouwt zich als de landheer der geheele wejeld. Ilij was souverein over Opper- en Beneden-Birina en verloor beide. De koniug van Korea kan zich niet handhaven, daar hij slechts eerr paar honderd soldaten in zijn hoofdstad heeft. De uitslag van den strijd is dus volgens den heer Norman niet twijfelachtig. Ware 't niet, dat eergisteren door de veelver- mogende leiders van de Bidders van den Arbeid tot een algemeene werkstaking is besloten en dat een dergelijke beslissing gelijk staat met een bevel, aan welks negeeriug men zelfs niet waagt te denken dan zou er te gewagen zijn van een heel heugelijke kalmeering in 't westelijk deel der Vereenigde Staten. Door het feit zelf, dat een zoo ernstig besluit is genomen moeten worden een besluit, waardoor het aantal arbeiders, die het werk neerleggen, grooter is dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen (100,000 alleen te Chicago zijn de gemoederen in heftigen opstand gekomen, Pullman wordt genoemd de aanleiding tot, de oorzaak van alles van al 't ernstige dat reeds is geschied, van al 't schrikwekkende, dat nog ge- beuren kan, als de storm losbreekt, waarvan de kalinte de onheilspellende boodschapster is geweest. Te Washington is men bij alle verheugenis over de bijna volkomen afwezigheid van onheilsberichten uit //the far West", lang niet gerust over de proclamatie van de algemeene staking door de Knights of Labour"; 't kan nu uitloopeu op een welgeordenden kamp tusschen kapitaal en arbeid, welke, dank zij den verdachten elementen, elk oogenblik aanleiding kan geven tot de hevigste incidenten. Er worden over de economische toe- standen in de Unie heel ernstige gegevens verspreid, welker geloofwaardigheid boven alien twijfel is. Er waren op 'teind van 1893 in de Vereenigde Staten 801.055 werklieden zonder middel van bestaan en van dezen afhankelijk waren twee millioen menschen. Op datzelfde tijdstip waren er bij de industrie betrokken 3 millioen arbeiders, zoodat dus berekend kan worden, dat op elke vier mannelijke arbeiders een gedwougen is tot bedelen of verhongeren. De senator Pfeffer, die in December 1893 iu de senaat 63 millioen dollars beschikbaar wilde zien gesteld voor de hulpbehoevende arbeiders, heette de verhouding der willende, doch door gebrek aan arbeid niet kuntiende werken tot hen die arbeiden, als 1 tot 3, terwijl de president van de /.American Federation of Labor van nog treuriger cijfers gewaagde. In de textiel- iudustrie waren te Philadelphia in November 11. van de 80,000 werklieden, slechts 10,000 aan den arbeid. Een dergelijke economische crisis :s in FEUILLETON. 16) Zij schelde tweemaal, ten teekeu dat zij haar kameuier verlangde en, toen deze binnentrad, zei ze //Help mij spoedig kleeden, Elise Ik moet uit, laat een huurrijtuig komen inspannen duurt me' te lang. M*ar neen> 'k weet niet waar ik heen moethet is toch beter als ik mijn eigen rijtuig neemlaat Krause de coupe aan- spannen, Reinhold moet ook mee. Het rneisje vertrok om deze bevelen over te brengen en mevrouw Von Beeren ging in haar kleedkamer. Nauwelijks een half uur later ging mevrouw Von Beeren de trap af in een kostbare, fraaie winterkleeding, en nam plaats in de coupe, die voor de deur wachtte. In weinige minuten bracht het rijtuig haar in de Victoriastraat. Op haar aanschelleu opende de huisknecht de deur. Een blik op het betrokken gelaat van den bedieude deed haar begrijpen, dat het couranten- bericht niet geheel gelogen kon wezen. z/Hendrik, is het toch waar?" vroeg zij. //Alles, alles, mevrouw," zuchtte hij. ,1s mevrouw Rechling dood?" fDoodherhaalde hij. j,Wauneer is het gebeurd?" ^Eergisteren voor den middag. z/En mejuffrouw Zier?" „Inin de gevangenis." „Maar dat is krankzinnig," riep zij uit. Doch bedenkende, dat het haar niet paste in de gang met een bediende over het gebeurde te praten, vroeg zij «Kan ik mijnheer Rechling spreken ,/Hij is thuis, mevrouw, maar ,/Zeg hem, dat ik hier ben," sprak zij, en de bediende ging heen. Weinige oogenblikken later verscheen Koenraad Rechling zelf op den drempel eener deur. z/Agnes! gij hier?" stamelde hij. ,/Hadt ge iets anders van mij verwacht vroeg ze, terwijl ze hem in de smakeloos gemeubileerde kamer volgde, die mevrouw Rechling haar //inooie kamer" geliefde te noemen. //Hoe komt het toch, dat ik alles eerst heden en dan nog wel door eene courant moet vernemeu?" vervolgde zij op vrieudelijk verwijtenden toon, terwijl zij bij de tafel in een smakeloozen stoel plaats nam. ,/Ik kon toch geen kennisgevingen verzenden," antwoordde hij, zonder te bedenken, dat dit antwoord aan beleefdheid te wenschen overliet. Zij was er echter niet door beleedigd en zei hartelijk ,/Neen, dat kon uiemand van u verlaugen maar aan mij hadt ge toch bericht kunnen zenden. Ik geloof, dat op dit oogenblik een goede vriendin u van nut kan zijn en dat ben ik voor u steeds geweest." Met innig medelijden liet zij haar gitzwarte oogen op den jonkman rusten, die met trauen in de oogen diep neerslachtig voor haar stond. ,/Dat had ik moeten doen, zeide hij, maar ik raak er het hoofd bij kwijt. Stel u eeus voor: een telegram meldt mij, dat mijne moeder, die ik gezond verlaten heb, doodziek is. loen ik hier kom, vind ik haar dood. Men zegt mij toen oh, het is vreeselijk ouderbrak hij zichzelven. z/Een bliksemstraal uit helderen liemel heeft alies, alles vernieligd." de Vereenigde Staten te ernstiger, omdat het leven er zooveel duurder is dan in de Oude Wereld voor huishuur, verwarming en kleeding heeft de Amerikaan dooreen genomen twee- a driemaal zooveel noodig als de arbeider in Europa en dan is de Amerikaan nog niet eens zoo goed gehuisvest, wordt hij nog niet eens zoo goed gevoed en gekleed als zijn broeder in de Oude Wereld. En Amerika kent dezelfde misstanden als Europa het //sweating- system" tiert te New-York, te Boston, ja zelfs te Chicago, even welig als te London. Na de zitting met gesloten deuren werd Woensdagmiddag, door den borgemeester aan den Middelburgscheu raad nameus burgemeester en wethouders voorgesteld de gemeeute op passende wijze in een kleed steken dat de Koninginnen eert. Burg, en Weth. wenschen eene eerepoort te plaatsen in de Stationsstraat en verder eene ver- siering aan te brengen van brug tot brug. Verder eene eerepoort in de Lange Delft, een aan de Markt en eene op het Hofplein. Het ligt nog in de bedoeling van Burg, en Weth. om het stadhuis te illumineeren op de gewone eenvoudige, tevens meest gewenschte wijze. Verder willen Burg, en Weth. prijzen en premien uitloven voor straten, die het mooist versierd zijn, daarbij rekening houdende met de draagkracht der bewoners. De vereeniging ffUit het volkVoor het volk" zal wordeu uitgenoodigd daarbij hare hulp en haar steun te verleenen. Het voornemen van Burg, en Weth. is verder om der Koninginnen een diner ten raadhuize aan te bieden. De raadsleden zullen zelve hun couverl moeten betalen. Nog hebben Burg, eu Weth. het plan om de buurten, die uit eigeu kracht geen versiering kunnen aan brengen, te subsidieeren en willen zij in overleg treden met de bewoners vau pleineu voor een toepasselijke versiering. Eene algemeene illuminatie is ook een deel van 't programma op den Stationsweg, op het Molen- water en op den Dam zullen de bekende stukken worden opgesteld. Bovendien is de versiering van het raadhuis inwendig noodig, met het oog op een mogelijk bezoek van H.H. M.M. aan de oudheidskamer. Voor een en ander vroegeu Burg, en Weth. een crediet, dat zonder discussie of hoofdelijke stemming verleend werd. De groote, krachtige jonkman weende als een kind. Mevrouw von Beeren kon het niet aanzien. Zij stond op, ging op de teenen staan en legde de hand op zijn schouder. /Koenraad," sprak ze, z/kom tracht u te beheerschen. Kom eens bij mij zitten en vertel me, hoe alles gebeurd is. Wilt ge Zij vatte hem bij beide handen en trok hem op den stoel naast haar. Hij volgde haar, even als hij als knaap reeds gewoon was geweest zich te schikken naar den wil van de eigenzinnige Agnes Trollhart, die ongeveer een jaar jonger was dan bij. Zij waren buurkinderen eu speelgenooten geweest. De vader der jonge vrouw, de ambtsraad Trollhart, was vroeger eigenaar van een groot riddergoed en pachter van uitgestrekte koniuklijke domeineu, die onmiddel- lijk aan de gronden van de pannenfabriek grensden. Als een der aanzienlijkste heeren van het district had hij met de adellijke landsheeren en de officieren van het garnizoen der naaste slad op gelijken voet verkeerd en was door een breede klove gescheiden van de eigenaars der in bloei toeuemeude pannen- fabrieken. Des te meer had mevrouw Rechling getracht, die klove te overbruggen en toegang te verkrijgen in de kringen, waar de familie Trollhart in verkeerde. Voor haar eigeu persoon gelukte haar dit nietmaar ze was reeds gelukkig en trotsch, dat haar zoon bij den ambtsraad //kind in huis" was, zooals ze zich uitdrukte. Tusschen den blonden knaap en de destijds zwartlokkige Agues was een kiuderlijke vricndschap ontstaan, zooals men wel meer buiten opmerkt tusschen kinderen vau zeer verschillendeu stand. De bedaarde knaap en het beweeglijke rneisje vulden elkaar 3an, en daarbij boog hij gewillig den nek onder het juk, dat zi hem oplegde. Men schrijft uit Vlissingen Bij gelegenheid van het a. s. bezoek van H.H. M.M. de Koninginnen aan Walcheren zal zoo mogelijk, het op de werf der Kon. Maatschappij z/De Schelde" op stapel staand ramtorenschip ,/Evertsen" te water worden gelaten en zal H. M. Koningin Wilhelmina worden uitgenoodigd de laatste beletselen weg te nemen. Onze ingezetenen zullen niet achter blijven om de stad bij de komst van H.H. M.M. de Konin ginnen in feestgewaad te steken. Reeds worden vergaderingen gehouden van bewoners van de ver- schillende straten en pleinen, om over de aan te brengen versieringen te spreken en over te gaan tot het vormen van buurtcom missies, die met de verfraaiing in de verschillende wijken zullen wordeu belast. In tegen woordigheid van vele autoriteiten, genoodigden en een groot aantal nieuwsgierigen had Dinsdagavond te 7 uren op de rotonde van de Noordzee-boulevard te Vlissingen de eerste steenlegging plaats van het voetstuk van het stand- beeld van Michiel Ad. de Ruijter. Deze plechtig- heid werd verricht door den heer J. C. de Ruijter de Wildt, inspecteur van het Nederlandsch loods- wezen, die dit deed met denzelfden troffel, waarmede den 29 April 1840 de eerste steen werd gelegd door den vice-admeraal Otto Willem Gobius. De steen bezat de volgende letteren J. C. d. R. d. 1810/794 en is geplaatst ter rechterzijde van het voorfront van het beeld. De Nienwe Rott. Crt. eu Het Nieuws hebben uit Batavia een telegram gekregen meldende, dat de expeditie naar Lombok reeds is geslaagd en onze troepen terugkeeren. De onechte zoon van den vorst van Lombok, welke de zaken leidde, heeft zelfmoord gepleegd en het door de Indische regeering gestelde ultimatum is aaugenomen. Wij herinneren, dat dit ultimatum bestond uit drie eischen Vooreerst moest de vorst van Lombok zijn leedwezen betuigen over de ongepaste houding in de laatste jaren aangenomen vervolgens de be- lofte afleggen de bevelen van den gouverneur- generaal vau Ned-Indie, waarvan Lombok een deel uitmaakt, stipt te zullen nakomeu, met name de voorschriften omtrent den invoer van oorlogsbe- hoeften en het in dienst nemen van stoomschepen eindelijk zou de bemiddeling van de Indische regeering in de geschillen die de vorst van Lombok met de Sassaksche bevolking heeft, moeten worden aanvaard, met de belofte zich te zullen onder- Mevrouw Rechling vermeide zich niet zelden in de gedachten dat die twee een paar zouden werden, doch Agnes' verloviug en huwelijk, toen haar zoon pas het gymnasium verlaten had, haalden een dikke streep door haar rekening. De jaren kwamen, dat Agues zich uit de wereld terugtrok en de speelgenooten elkaar geheel uit het oog verloren, doch te Berlijn hadden zij elkaar weer aaDgetroffen. Mevrouw von Beeren ontving meermalen bezoek van Koeuraad Rechling in zijn nabijheid was het haar, of zij de frissche lucht van haar landelijke geboorteplaats weer inademde. Zij stelde in hem eeu onbeperkt verlrouwen en even als vroeger was hij weder de gewillige dienaar van al haar luimen. Om zijuentwille nam zij zijn moeder op den koop toe, dat wil zeggeu zij bracht haar soms een bezoek en noodigde haar bij zich als ze zeker was geen bezoek van andere vrienden te zullen krijgeu. Zoodoende begon mevrouw Rechling weer te hopen. Al was haren zoon vroeger de schoone, rijke en voorname Agnes Trollhart ontgaan, nu kon hem de niet minder schoone, nog veel rijkere eu voornamere Agnes von Beeren ten deel vallen. Misschien zou die droom ook werkelijkheid zijn geworden, als de komst van Valentine Zier in het huis van mevrouw Rechling den toestand niet geheel had veranderd. Koenraad, die tot dusver tegenover het vrouwelijk geslacht vrij wel ongevoelig was geweest, werd bij den eersten aaublik door Valentine geboeid. Agnes, die zeer goed in het hard van den vriend harer jeugd kon lezen, wist eerder dan hij zelf, hoe het met zijn hart gesteld was en ontlokte hem weldra de bekentenis zijner liefde, die zij volkomen goed geplaatst achtte. Zij VEI ZKYS< HE COIIMIT. Hit blad verscl.ijnt Olnsdag- en VrijdaSavo..d bij den nitgeve, P. J. V A 1V 1> E A X l> fr t, »>r Meuieo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1