Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3040. Woensdag 27 Juni 1894. BEKENDMAK1NG. BEKEN I) MAKING. Paarden- en Ifeemarkt Kermis of Jaarmarkt 34e Jaargang. id Binnenland. ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTlEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. J. V A SI n E S A I D E te Ter Neuzen. Bargemeester en Wethouders van TER NEUZEN doen te weten, dat het beredeneerd verslag van den toestand dier gemeente, over het jaar 1893, ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd en in afdruk, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Ter Neuzen, den 21 Juni 1894. J. A. VAN BOVEN, Yoorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgeroeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend 1°. dat de gewoDe jaarlijksche alhier zal worden gehouden op Dinsdag den 3den Juli 1894, aanvangende des voormiddags te 9 en eindigende des namiddags te 3 ureu. Yanwege de gemeente worden uitgeloofd elf premien, naar welke geene mededinging wordt toegelaten aau de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die daarvoor in het vorige jaar zijn bekroond, alsmede voor paarden en vee wegens welke alhier reeds vroeger eene premie is toegekend, en voor paarden en vee, na 11 uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden tijdens de markt toegelaten. 2°. dat de in deze gemeeDte zal plaats hebben op Diusdug den 3den Juli e. k. tot en met Douderdag den 5den dier maaud en dat geeue nadagen zullen worden toegelaten. Zaamslag, 5 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Yoorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. JPolitieU Overzicht. Toen Zaterdag met een paar woorden melding was gemaakt van het vertrek van President Carnot naar Lyon, kon zeker weinig worden vermoed, dat die medeaeeling weldra zou worden gevolgd door FEXJILLETO N De dood van den luitenant en de onzinnige be- schuldiging tegen Valentine hadden, naar Constance meende, plotseling een beslissing uitgelokt. Zij twijfelde niet, of Bauerlich bood nu haar nicht zijn hart en hand aan. Een aanzoek, terwijl het lijk des vaders in de aangrenzende kamer lag, zou haar een half uur geleden nog als zeer ongepast zijn voorgekomen nu scheen het haar een daad van edelmoedigheid. Zij vergoot tranen van bewondering en dankbaarheid, en verwachtte niet anders dan dat Valentine haar toeviucht zou zoeken in de armen die beschermend voor haar werden geopend, en waar zij, Constance, in haar onbe- kendheid met de wereld, haar nicht volkomen veilig geloofde voor elke aanklacht. Het gesprek tusschen Bauerlich en Valentine nam echter een geheel anderen loop, dan Constance verwachtte. Zoodra de tante met Heudrik de kamer verlaten had, was Bauerlich opgesprongen, had de kamerdeur gegrendeld en eveneens de deur, die naar de slaapkamers voerde. „Wat moet dat beduiden?" vroeg Valentine, verschikt opspringende. /Waarom grendelt ge de deur? Ik blijf niet hier met u alleen," en zij wilde zich een doortocht banen. Hij trad haar in den weg, richtte zijn donkere oogen op haar en zeiWaarom wilt ge mij ontvluchten, Valentine? Waarom wilt ge mij niet laten uitspreken, wat ge reeds lang weetdat ik eene tijding, z<5o onverwacht en van zulk eene vreeselijke beteekenis, dat menigeen bij de lezing moeite zal hebben zijn oogen te gelooven. En toch is het maar al te waar de President der Eransche Republiek is vermoord Zondagnacht te 12 u. 45 min. blies hij den laatsten adem uit. Het was Zondagavond omstreeks half tien, dat de afschuwelijke aanslag de lezer heeft reeds begrepen, dat er weder een van die monsterachtige misdaden in het spel is, welke het laatste gedeelte van deze eeuw op zoo droeve wijze kenmerken te Lyon werd gepleegd. De President had juist het Palais du Commerce op de door hem geopende tentooustelling verlaten, teneinde zich naar den schouwburg te begeven, waar een gala-voorstelling plaats zou hebben, toen een persoon op hem toe- sprong en hem met een dolksteek in de borst trof. De landauer, waarin de heer Carnot was gezeten, stond op eens stil. Men zag den President, wiens gelaat krijt-wit was geworden, op de kussens in elkaar zakken. De heer Rivaud, prefect der Rhone, die naast Carnot was gezeten, gaf den moordenaar een vuistslag, zoodat hij tegen de straatsteenen vloog. De om- standers wierpen zich op den ellendeling. Somber klonken de kreten //Er is een moord- aanslag gepleegd op den President der Republiek Het was als had men behoefte de vreeselijke mare met zijn eigen stem te hooren, om haartekunnen gelooven. De moordenaar was een oogenblik in de handen der menigte, die hem in stukken dreigde te scheuren. Er waren tien politieagenten noodig om hem tegen de woede van het puhliek te beschermen. Carnot lag inmiddels machteloos en met gebroken oogen in den landauer. Zijn kleederen werden losgemaakthet hemd vertoonde een bloedige plek op de plaats tusschen het hart en de zijde. De chef van het militair huis, generaal Borius, de prefect en de burgemeester droegen den gewonde na3r een bed, waar een outboden geneesheer eeu onderzoek iustelde. Het officieel bulletin luidde jDe toestand van den President der Republiek is verontrustend, maar niet hopelooshet bloeden is gestuit". De prefect Rivaud begaf zich naar den schouw burg om het treurige nieuws bekend te maken. In de loge van den heer Carnot gekomen, begon hij aldusDe President der Republiek is ver moord Op deze mededeeling volgde een vreeselijke uit- barstiug van woede in de zaal. Men riep ,/Dood aan den moordenaar u waauzinnig liefheb, dat ik zonder u niet leven kan, niet leven wil ,/Omdat ik daar niet naar wil luisteren, en allerminst heden, nu mijn vader op zijn doodbed ligt," antwoordde zij. »Ge hebt den tijd voor uw liefdesverklaring al zeer slecht gekozen. Op zij, laat mij er uit Zij trachtte hem voorbij te komen, doch hij week niet van zijn plaats en hield haar aan den arm vast. //Mijn tijd is zeer goed gekozen, of lieverhij is volstrekt niet gekozen, ik zwicht voor den drang der omstandigheden. Valentine, innig bemind meisje, zie je dan niet in, dat je geen minuut te verliezen hebt Het zwaard zweeft boven je hoofd. Een spoedige vlucht is je eenige redding. Ga met mij mee, ik zal je verbergen, ik zal je verdedigen, al kostte het mijn leven. Geen macht ter wereld zal mij mijn geliefde, mijn vrouw ontrukken Hij wilde haar in zijn armen sluiten, maar zij stiet hem terug. //Hoe durft ge zoo spreken Wat geeft u het recht, mij zulke beleedigende voorstellen te doen Hij trad een schrede terug, de uitdrukking van zijn gelaat, die zoo even nog liefdevol en teeder was, werd nu spottend en boosaardig. Zijn blik werd listig, zijn stem klonk scherp en de vingers van zijn hand kromden zich als de klauw van een roofdier. ,/Eerder zou ik verwonderd mogen zijn over de taal, die u voert," zei hij op harden toon. //Het is nutteloos en hoogst gevaarlijk voor u, tegenover mij komedie te willen spelen. Ik weet alles Met een onderdrukten kreet drukte het meisje de hand op haar hart. »Wat weet ge stotterde zij. De heer Rivaud vervolgde */In de rue de la Republique heeft een ellendeling, onder het voor- weudsel den heer Carnot een verzoekschrift te overhandigen, hem een dolksteek in de borst toe- gebracht. Wij hebben den heer Carnot in de zorg van een geneesheer achter gelaten. De voorstelling kan niet plaats hebben." In een doodsche stilte, verplet door het vreese lijke nieuws, verlieten de toeschouwers de zaal. Hadden de geneesheeren aanvankelijk nog hoop, dat de President behouden zou kunnen blijven, al spoedig bleek dit anders. Om half twaalf werd nog het volgend bulletin uitgegeven//De toestand van den President der Republiek is verontrustend, maar niet hopeloos de wond bevindt zich nabij de leverhet bloeden, dat in het eerst hevig was, is nu gestuit", doch ruim een uur later was de lijder bezweken. Op de ontvangst van de tijding van den aanslag maakten mevrouw Carnot en hare beide zoons zich terstond gereed om naar Lyon te vertrekken. De dader van den aanslag is een Italiaan hij was gekleed in een licht pak en met een pet op. Hij is 22 jaar oud en heet Cesario Giovanni Santo. Hij is geboren te Monte Visconti in de provincie Milaan, maar woonde sedert zes maanden teCette. Zondagochtend was hij te Lyon gekomen. Behalve deze opgaven, weigert hij inlichtingen te gevenhij zegt, dat hij alleen voor het hof van assises zal spreken. Luidens een telegram van gisteren uit Parijs is de Minister-President Dupuy, die president Carnot op de reis naar Lyon vergezeld heeft, Maandag- morgeu in de hoofdstod teruggekeerd. Per telegraaf had hij aan de voorzitters van Kamer en Senaat verzocht zich gereed te houden om met hem te komen beraadslagen over de te nemen maatregelen. Het gewenschte onderhoud had plaats, alvorens de ministerraad te 10 uur bijeenkwam. De laaghartige misdaad, waarvan de heer Carnot het slachtoffer is geworden, treft te meer, wanneer men weet, dat hij ZaterdagochteDd bij zijn vertrek naar "Lyon nog de duidelijkste bewijzen mocht ontvangen van de algemeene sympathie, waarin hij zich steeds kon verheugeneeu talrijke menigte had hem over den geheelen weg van het Elysee naar het station levendig toegejuicht. Weinig kon de president, toen hij de met bloemen en tapijten versierde wachtkamer verliet en de trein zich onder de kreten: „Leve Carnot! Leve de Republiek in beweging zette, vermoeden, dat deze reis, die onder zulke gunstige voorteekenen begon, hem zoo noodlottig zou worden. z/Daar hebben we het," sprak hij nu op den toon van een deelnemend vriend.- //Arm kind, ge verraadt u bij ieder woord, ge zijt niet gewoon te liegen." z/Maar ik bid u Op dat oogenblik rammelde tante Constance aan de deur en gaf Bauerlich haar het antwoord, dat wij reeds kennen. ,/Wat doet ge?" riep Valentine handenwringend. „Wees nu verstandig en hoor me een paar minuten aan," zeide hij geruststel'iend. Hij voerde haar naar de sofa, zette haar half met geweld er op neer, en schoof zijn stoel zoo tusschen de sofa en de daarbij staande tafel, dat zij hem niet ont- komen kon. f Valentine, ge hebt mevrouw Rechling vergiftigd," zei hij toen zonder eenige inleiding. Ontsteld sprong zij op. *Neen, neenHoe kunt ge mij van zulk een ontzettende misdaad verdenken uQe hebt het zelf bekend. Ik ben niet de eenige, die u verdenktdie bediende die hier kwam in de voile overtuiging van uw onschuld, is weer vertrokken met de overtuiging, dat ge schuldig zijt. Als uw tante niet zoo eenvoudig van hart #Oh, ge hebt mijn houding verkeerd beprepen Hij greep haar beide handen en zei weer vrien- delijk #Arm kind, geef je toch geen moeite Ge kunt niemand misleiden waarom wilt ge het mij dan doen Mij uw eenigen vriend en redder Beken het maar of neen, ik zal het u zeggen ik lees in uw hart. Ge behoeft met uw eigen lippen geen bekentenis uit te spreken." Zij zweeg, en hij ging voort//Mevrouw Aan de Kamers zijn thans medegedeeld de stuk ken, die betrekking hebben op de ontbinding der Tweede Kvmerhet advies van den ministerraad aan de kroon, het afwijkend adres van den heer Van Tienhoven, een rapport van den heer Tak en een brief van denzelfden heer aan den heer Van Tienhoven, het advies van den ministerraad op de aanvrage om ontslag van laatstgenoemden Minister en het schrijven van H. M., waarbij toestemming tot de ontbinding wordt verleend. In de groote bladen beslaan deze stukken eenige kolommen druks, die wij natuurlijk niet kunnen overnemen, terwijl wij ons tevens van het geven van extract onthouden, omdat daarin onmogelijk een duidelijk en volledig overzicht zou zijn te geven. Naar men verneemt zal Hr. Ms. ramtorenschip Evertsen, dat op de werf der Kon. Maatsch. de Schelde te Vlissingen wordt gebouwd, tegelijk met de plechtige heronthulling van het standbeeld van Michiel Adr. de Ruijter (25 Augustus) te water worden gelaten. Men schrijft uit Vlissingen Omtrent den op den Badhuisweg nieuw te bouwen watertoren, ten behoeve van de Vlissingsche duin- waterleiding-maatschappij, kunnen we de volgende bijzonderheden raededeelen. De toren zal gebouwd worden in de onmiddellijke nabijheid, waar eens de stadstoren van oud-Vlissingen stond. Hij wordt 40 M. hoog en geheel van steen gebouwd. Tot ongeveer 18 M. hoogte is hij rond; vervolgens heeft hij den vorm van een achtzijdig prisma, waarop afhellende dakeu worden aangebracht, voorzien van zeventiende-eeuwsche dakvenstersdaarop wordt de toren rond, eindigende in een windvaan. Het Denedengedeelte zal voor woning van het personeel worden ingericht, en het geheel komt op 100 palen te rusten. In de afgeloopen week verminderde het aantal nieuwe gevallen van pokziekte te Rotterdam tot op 11. Ook te 's Gravezande neemt de pokken-epidemie in den laatsten tijd zeer af. Uit Veere wordt gemeld De heer F. Melchers alhier heeft het voornemen in deze gemeente eene fabriek van gekleurd glas op te richten en daarvoor 5056 M3. grond van de gemeente in koop aangevraagd. Het grootste stuk 5000 M3. wil de gemeente afstaan voor f 700 en het kieinste 56 M3. voor f 56, terwijl de heer Rechling, die ruwe, onbeschaafde vrouw heeft u in het diepst uwer ziel gekrenkt. Zij heeft u op een beleedigende wijze uit haar dienst ontslagen. Zij heeft zich verzet tegen hetgeen ge als uw levensgeluk beschouwdet, zij is hier gekomen om u op beleedigende wijze een schandelljke verdenking in het aangezicht te sliugeren." //Zoo is het, zoo is het precies," zeide Valentine, onwillekeurig getroffen door de juistheid, waarmee hij den toestand in woorden bracht. „De stille wrok, die half-onbewust reeds lang bij u bestond tegen die vrouw, is in een oogwenk reusachtig toegenomen en heeft u overmeesterd. De zachte duif werd een roofvogel, die zijn vijand het hart uit den boezem wenschte te rukken. Het scheen u een wellust, haar dood aan uw voeten te zien." z/Houd opErbarmingsmeekte Valentine en verborg haar gelaat in de kussens van de sofa. Zonder daar acht op te slaan, ging hij voort z/Als de ongelukkige niet te drinken had gevraagd, zou u alleen die gedachte door het hoofd gegaan zijn, en daar zou het bij zijn gebleven maar nu werd die wensch een daad." Valentine rilde. „Ge zijt in de verzoeking bezweken. Ge hebt het vergif in het water gemengd, zonder te be- denken, dat de gevolgen op uw hoofd zouden neer- komen, en dat men spoedig genoeg de persoon zou vinden, die het vergif heeft toegediend." Met het gelaat van hem afgewend, verpletterd, had zij geluisterd haar boezem zwoegde hoorbaar. Bij zijn laatste woorden stond zij op, keek hem verstoord aan en riep ffDat is niet waar ik ik heb het niet gedaan." (Wordt vervolgd). TER MZEBISCHE (01RWT Kit III ml verscliijnt Kiusiliti;- en Vrijtlaifavoml ilen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1