A1 g e m e e d Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDING. No. 3039. Zaterdag 23 Juni 1894 34e Jaargang. aanbesteden: Binnenland. abonnement Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. den ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elkenregelmeer/0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. V A W ME SAW ME te Ter Wenzen. Bij deze courant belioort een bijvoegsel Burgemeester en Wethonders van TER NEUZEN zullen op Muandag 25 Junl a. s., 'smorgens lOVjj uren, op het gemeentehuis, in het openbaar bij enkele inschrijving de levering van Petroleum voor de straatverlichting gedurende 1894/95. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter iuzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook eene verze- gelde bus tot het ontvangen der inschrijvingsbiljetten is geplaatst. Ter Neuzen, 19 Juni 1894. Burgemeester en Wetliouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F*olitieli Overzicht. Erankrijk ondervindt in deze dagen, dat de koloniale weg er geen is, louter met bloemen bezaaid Het land zit nog tot over de ooren in de moeilijkheden belreffende de grensafbaking in Afrika, of daar komt ult Siam bet bericht van een schending van het onlaugs door Fraukrijk met dat land gesloten tractaat. Het is de Figaro, die er melding van maakt. Het blad meent te kunnen verzekeren, dat de Siameezen het grondgebied van Battambang en Angkor, tot de neutrale strook behoorende, militair hebben bezet. En dat is nog niet allesook andere punten van het tractaat tusschen Frankrijk en Siam worden door laatstgenoemd land eenvoudig genegeerd. De Figaro bepaalt er zich verder toe het ver- trouwen uit te spreken, dat de ministers van kolonien en van buitenlandsche zaken, die tot heden steeds met zooveel energie voor Fraukrijks rechten opkwamen, ook ditmaal spoedig orde op de zaken zullen weten te stellen. Dit vertrouwen nu zal ongetwijfeld niet worden beschaamd, want reeds wordt gemeld, dat de Fransche regeering besloten heeft twee kanonneer- booten, de Aspic en de Comete naar Bangkok te zenden. FEUILLETON 10) ffHet zal voor u zoo lang niet meer geheim blijven," antwoordde Hendrik en draaide verlegen zijn muts in de handeu. „Maar ik bid u, spreek er niet van, dat ik hier geweest ben en het u reeds verteld heb.' „Wie moet hier dan komen?" vroeg Constance maar Adolf mengde zich er nu weer in en zei op bevelenden toon „Zeg ons nu eindelijk kort en goed, wat ge te zeggen hebt." vNu dan mevrouw heeft gezegd, dat ze hier van juffrouw Valentine bessensap of zoo iets te, drinken gekregen heeft en daar moet het vergift in geweest zijn." Hij sprak laugzaam en liet zijn blik rusten op Valentine, die bij elk woord meer ineenkromp, alsof zij een slag met een knuppel had gekregen. „Oh, oh," kermde zij handenwringend, „ook dat nog." Tante Constance zat eerst verstijfd van schrik en ontsteltenis. Nu echter sprong zij op en riep „Dat is afschuwelijk, dat schreit ten HemelHoe kan een mensch in zijn laatste ure nog zulk een onvergeeflijke zonde begaanEerst komt uw meesteres hier en beschuldigt het arme kind, dat ze een paarlen halssnoer gestolen heeft, en toen zij overtuigd wordt, dat zij haar een vreeselijk groot onrecht heeft aangedaan, krijgt zij een flauwte en vraagt zij Valentine nog om een verkwikking. Nu, zij had mij voor zich moeten hebben, ik hac In het Hongaarsche Huis van Magnaten moet de stemming plaats vinden over de wet tot regeling van het verplicht burgerlijk huwelijk en een eigen- aardigheid, kenschetsend voor denonzekeren toestand, is het feit, dat aan clericale zoowel als aan liberale zijde met besliste zekerheid gerekend wordt op een meerderheid van tien stemmen door de eerste natuurlijk ten nadeele, door de andere ten gunste der wet. Van deelneming of onthouding van stemming der hoogwaardigheids-bekleeders ten hove hangt veel, zooals niet alles af. Van clericale zijde is tot 't laatst toe alles gedaan om de wet tegen te houden, zelfs heeft het Vaterland den Magnaten bij afzonderlijk schrijven er op gewezen, dat alle strafFen der kerk de vddrstemmers zullen treffen. Komt 't in het Iloogerhuis opnieuw tot verwerping bij kleine meerderheid, dan gaat de wet onmiddellijk weer naar 't Huis van afgevaardigden, doch is die meerderheid groot, dan wordt de zaak verdaagd tot den herfst. De oppositie acht de aauneming der wet niet in overeenstemming met 's keizers wenschen en alles blijft dus mogelijk. De afgevaardigde Keglevich is voornemens in de zitting voor te stellen, dat de regeering, bij eventueele aanneming der wet, regelend het burger lijk huwelijk, aan de beambten opdraagt, bij huwe- ijken nadrukkelijk er op te wijzen, dat door de burgerlijke plechtigheid niet wordt beantwoord aan de eischen der kerk. Tevens wenscht deze afge vaardigde het burgerlijk huwelijk zoodanig te zien geregeld, dat het kerkelijk huwelijk onmiddelijk volgen kan. Het schijnt te worden bevestigd, dat er onder de liberalen in Servie groote ontevredenheid bestaat over de houding der Regeering, die tegenwoordig tracht zich op een onzijdig standpunt te houden, ten einde niet alle radicalen van zich af te stooten. Men is teleurgesteld in zijne verwachtingen en de liberale bladen zien er geen bezwaar in daar rond voor uit te komen. Wat de radicalen betreft, zij winnen in kracht, naar gemeld wordt, en zouden weder actief optreden, wanneer het de andere partij mocht gelukken den ouden invloed geheel te herwinnen. De rust in het land laat bij dat alles niets te wenschen over. Vandaar dat de jeugdige Alexander Zaterdag de reis naar Konstantinopel kan aan- vaarden in gezelschap van zijn vader. De Minister- raad zal den Koning tijdens zijn afwezigheid ver- tegeuwoordigen. Milan begeleidt zijn zoon tot Nisch, waar hij zal vertoeven tot de terugkomst van Alexander. Het bezoek van den Koning aan den Sultan haar de deur gewezen. Dat noem ik de christelijke barmhartigheid en vergevingsgezindheid te ver drijven vZwijg, tante, zwijg, ik bid u," viel Valentine in. „Ei, wat moet ik zwijgen ging Constance voort. Het goede kind haalt water voor haar en het bessensap, dat voor haar vader bestemd was „Heeft zij duswerkelijk hier bessensap gedronken vroeg Hendrik. „Wel zeker, en niet weinig ook, de flesc'n was nog niet aangebroken. Nu, mijn arme broeder heeft er niet meer van gebruiktterwijl mevrouw Rechling nog hier was, viel hij dood neer dat kwam van toorn en ontsteltenis, dat zij gewaagd had zijn dochter te beschuldigen. Als er een moord ge- pleegd is, dan heeft Tante 1 Tante kreet Valentine. „Dan heeft uw meesteres die op haar geweten," ging Constance voort, „en daarmee en met die leugen is zij de eeuwigheid ingegaan." VVij dat wil zeggen: Louise, Minna en ik wij gelooven er dan ook niets van," verzekerde Hendrik; maar hij meende dit niet oprecht meer. »En Koenren mijnheer Rechling?" vroeg Valentine zacht. #Die is nog niet hier, wij hebben hem een telegram gezouden," antwoordde Hendrik. „Slechts wij drieen en dokter Schmidtlein waren er bij, dat mevrouw stierf, en de dokter heeft dau ook de aangifte hij de politie gedaan." De beide dames uitten een kreet van ontzetting Bauerlich knikte met het hoofd, hij had het niet anders verwacht. „Zij zullen wel spoedig komen om de juffrouw in verhoor te nemen," zei Hendrik verder, »en ik van Turkije zal een uitsluitend persoonlijk karakter hebben. Het schijnt dat Engeland, om een international conferentie te vermijden, waar ook de Egyptische kwe3tie zou besproken worden, aan Duitschlands eischen gehoor zal geven. Laatstgenoemd land zou toestaan, dat de Engelsche beziltingen aan de Kaap met die aan den Boven-Nijl verbonden worden. In Belgie breidt de werkstaking zich uit te Feluy en te Arquenes. De werklieden van den groep Collinet en Theys hebben ook het werk gestaakt, tengevolge van de wegzending van twee hunner. Alles is kalm in de streek. Toch patrouilleert de gendarmerie, om eventueele wanordelijkheden te voorkomen. Op het door 33 inwoners der gemeente Nieuw- en St. Joosland aan den commissaris der Koningin in Zeeland gericht adres, in zake de weigering van den burgemeester tot openbare viering van het 20jarig bestaan der aldaar bestaande zangvereeniging, heeft den commissaris besloten aan adressanten te kennen te geven, dat, daar bij plaatselijke politie- verordening geene regelen gesteld zijn ten opzichte der openbare vermakelijkheden, tot het houden daarvan geen voorafgaande vergunning van den burgemeester vereischt wordt. Reeds meermalen had de burgemeester op soort- gelijke verzoeken afwijzend beschikt. Hr. Ms. nieuw gebouwd jjantserdekschip Koningin Wilhelmina is Dinsdag op de Harssens aan den grond geraakt. Toen het de haven van Nieuwediep uitstoomde, om ter reede te worden beproefd, bleek het stuurtoestel niet in orde te zijn. Eerst was het schip bijna in den steiger geloopen later liep het even buiten de haven op de steenen vast, doordien het niet naar het roer luisterde. De sleepbooten Hercules en Stad Amsterdam hebben zoo spoedig mogelijk getracht het schip vlot te brengen, wat even wel niet mocht gelukken, wijl het water niet voldoende wilde wassen. Ook bij voormiddagtij bleven de pogingen der beide sleepbooten vruchtelooshet vaartuig draaide alleen een weinig. Men is toen begonnen eenige zware voorwerpen te lossen en Woensdag avond is het schip eindelijk gelicht en vlot ge- bracht. Het is in de haven gesleept, oogenschijnlijk zonder schade. Door het bestuur der Nederlandsche Protect, landbouwvereeniging te Utrecht was aan den gemeen- teraad te Oud-Beijerland een afschrift gezonden dacht, ge zoudt u kunnen doodschrikken, als u dat zoo plotseling op het lijf kwam vallen. Nu moest ik toch in de stad verscheidene boodschappen doen, en dacht zoo, dat niemand het zal bemerken, als ik even met den trein overvlieg om u alles te vertellen. Maar nu moet ik weg. U vertelt aan niemand, dat ik hier geweest ben, niet waar?" *Wel zeker niet, Hendrik Hartelijk dank," verzekerde Valentine, haar aandoening verbergeude. Zij stak hem de hand toemet zichtbaar weifelen drukte Hendrik die even in de zijne en liet ze dadelijk weer los. Tante Constance was spraakzamer bij het afscheid. Zij deed den huisknecht uitgeleide, verhaalde hem in de gang nogmaals alles, wat er dien dag hier in huis gebeurd was, liet zich inderhaast nog door Hendrik de bijzonderheden vertellen van mevrouw Rechlings plotselinge ziekte en haar overlijden, bezwoer Valentine's onschuld en klaagde over zijn meesteres. Met moeite kwam Hendrik van haar afhij gevoelde, dat hij met een bezwaard hart vertrok. Zijn geloof aan Valentine's onschuld was geschokt geschokt door het meisje zelve; door de houding, die zij aannam terwijl Hendrik had gesproken. „Het is niet mogelijk, zij kan het niet gedaan hebben," mompelde hij, terwijl hij aan dehalteop de komst van den stoomtram stond te wachten. „Maar zij kwam mij toch erg vreemd voor, en wat mevrouw van haar zei, had ook zijn reden. Ja, ieder mensch heeft zwakke oogenblikken, dat de booze macht over hem heeft. Ik zal niets zeggen, maar haar zoo verdedigen, als ik eerst wilde, kan ik nu niet; als ik word opgeroepen als getuige en een eed moet doen, wordt het een van het door haar aan H. M. de Koningin-Regentes gericht adres in zake de behartiging van de land- bouwbelangen, met verzoek, dit adres te willen ondersteunen. De raad heeft besloten, het adres voor kennisgeving aan te nemen, daar het z. i. niet op den weg der gemeentebestureu ligt, zich te bemoeien met zaken die van rijks- of provinciaal belang zijn. De VI. Ct. deelt mede, dat de Hollandsche spoorweg-maatschappij van 1 Mei af den maatregel heeft genomen de doorgaande wagens uit Holland naar Zeeland af te schaffen en, naar men haar mededeelde, heeft noch de directie der Staats- spoorwegen, noch de Nederlandsche regeering de macht dien maatregel te doen intrekken. Op een adres met dringend verzoek, de doorgaande wagens, waaraan men sedert zoovele jaren gewoou was, wederom in de treinen te brengen, werd afwijzend beschikt. Het is het duidelijk streven, zegt de VI. Ct., de Zeeuwsche lijn te benadeelen ten bate der lijn Hoek van Holland. En van deze concurrentie wordt het publiek het slachtoffer De oud-comraissaris van politie te Hilversum, J. W. Tuinenburg, die nog onlangs een vluchtschrift de wereld inzond /,Een willekeurige en onrecht- ardige daad van den Minister van justitie Mr. Smidt, enz." is verdwenen en met hem de fondsen van den Algemeenen Politiebond, waarvan hij president was. De papieren werden bewaard in een brandkast met drie sloten. Van de drie sleutels was er een in zijn handen, de tweede bij een bestuurder te Harderwijk, de derde bij een ander lid te Apeldoorn. Men meende, dat de drie sloten verschillend waren, zoodat men slechts met de drie sleutels wanden in de brandkast kon bereiken, maar 't moet nu ge- bleken zijn dat een der sleutels op alle sloten paste althans was dit het geval met den Hilversumschen sleutel. De kamers door Tuinenburg den 1 dezer op den Springweg te Utrecht gehuurd en waarheen hij behalve de brandkast ook de administrate van den Boud had doen overbrengen, werden Zondagmiddag op last der justitie verzegeld, terwijl Dinsdagmiddag, in tegenwoordigheid van den heer Van Geuns, officier van justitie aldaar, den rechter-commissaris en andere rechterlijke ambtenaren, benevens de secre taris en penningmeester van den Bond, de brandkast werd opengebroken, nadat men te vergeefs naar den sleutel had gezocht. Wat men vermoedde werd helaas maar al te zeer bevestigd, behalve een pand- fatale zaak." Hij krabde zich achter het oor. Toen tante Constance in de woonkamer wilde terugkeeren, vond zij de kamerdeur gesloten. Zoodra zij den deurknop in de hand had en daaraan rammelde, hoorde zij Adolfs stem, die haar toeriep »Met uw verlof, Constance, laat ons een kwartiertje alleen ik heb iets met Valentine te bespreken." Geduldig schikte de oude dame zich daarna en ging in de keuken zitten. Zij kon haar slaapkamer niet opzoeken, want dan moest zij door de kamer, waar het lijk lagde andere deur kwam in de wooukamer uit. Door de eigeDzinnigheid en de grillige luimen van haar zieken broeder was Constance beschroomd gewordeu zij gevoelde voor Adolf Bauerlich grooten eerbied, en was daarom niet beleedigd door zijn optreden. Gedurende den tijd, dat hij te Berlijn woonde, had hij haar warme vriendschap verworven. Hij was jegens haar steeds vriendelijk en voorkomend en veriichtte dikwijls haar huishoudelijke zorgen door geschenken voor de keuken, waarvan haar broeder en zijn dochter niets mochten weten. In hun trots acht- ten die twee het beneden hun waardigheid, van iemand iets aan te nemen, dat zelf den geringsten schijn had van een ondersteuning. Bijzonder was dit het geval met Adolf Bauerlich, want mijnheer Zier had hem steeds op een afstand weten te houden, al was hij ten langen leste aan hem gewoon geworden. Zoo dikwijls zij Adolf bij haar vader aantrof, toonde Valentine hem een zeer duidelijke terughouding, die tot afkeer en koelheid overging, hoe duidelijker zijn streven om haar gunst te winnen aan den dag kwam. Bauerlich liet zich echter niet afschrikken. Bijna dagelijks bezocht hij den luitenant, die zich eindelijk TER NE1IZEISCHE <01 RUT Hit bind verscliijnt IliiiNdag- eo Vrijcla^avoncl iiitsrever

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1