I GRASGEWAS HOUTWAREN, VELDVRUCHTEN lias co In STROOPAPIER! Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent. AANBESTEDING TWEE WOONHUIZEN, CHILISALPETER CHILISALPETER. KERMIS TE SLUISKIL Openbare Verkooping GRASGEWAS. GRASGEWAS, Openbare Verkooping Rogge en Gerst, VERKOOPING ?jzeREin VOORWERPEN. BetroonA op is Zeetwscle SijvertoiJs-Teitooostelllni met !e hoopte OBflersckeiaini. Paarden, Rijtuigen enz. le belomeu bij P. tan te Boot te Tertaen ZOOEVEN ONTVANGEN gebleemde SftTUN Herhaalde oproeping. Onderwijzer Herhaalde oproeping. Onderwij zeres Openbare Verkooping. 10 hektaren zeer zware Gerst, 6 id. id. Rogge, BRANDVRIJE en WATERDICHTE 1°. 350 kubieke meter GRIND, 2°. het vervoer van dezelve, Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging. Vijfde jaarlijksche verloting B. J. GERDES, Iederen dag wachtende TE BEKOMEN: STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER SCHELDE. gedurende de maand JUNI 1894. VR1JDAG 29 JUNI 1894. Middelen van vervoer. Bonte- en Visartpolders. Mr. J. I\ Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van Madame de Wed. E. B. CORTVRIENDT en de heeren H. BA.IJENS en E. BONTE, presenteeren te verkoopen, op Don- derdag 28 Juni 1891, des namiddags 2 ure, Iin den Bontepolder 3.02.82 Hect., onge- veer 7 Gentsche gemeten 3 in den Visartpolder3.50.00 Hect., ongeveer 8 Gentsche gemeten om eenmaal te maaien. Gebruik tot primo October a. s. Te vergaderen in den Bontepolder. De Deurwaarder IIIINEMAN, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den heer J. BLIEK, te Ter Neuzen, op Woensdag den 27 Juni 1894, des namiddags te half een ure, te Ter Neuzen, aan de Westkolkstraat, nabij de rolbrug, in het openbaar verkoopen EENE GROOTE PARTIJ alsGreenen en Dennen BATTINGS van 58 M. en PLANKEN van verschillende leDgte. Koopen tot en met f 3,kontant. Assenede en Sas van Gent, De Notarisseu Kops en Steegers, te Assenede, zullen, ten verzoeke van mijnheer J. B. GIJSEL- VAN BELLE, grondeigenaar te Assenede, op Maandag 25 Juni 1894, om 1 uur 's namiddags, openbaar te koop veilen wassende op de lauden van den heer verzoeker te Assenede, in den St. Albert- en Roode polder, en te Sas van Gent in den St. Pieters polder. Men zal vergaderen ter herberg van Desire van de Voorde, te Assenede, wijk Holleken. Vergaertpolder te Philippine. De Notaris Van de AVattijne, te Bassevelde en de Deurwaarder Hendrikse, te IJzendijke, zullen ten verzoeke van den heer A. VERCRUIJSSE, senator, mevrouw de wed. J. VERGAERT en den heer A. VERGAERT, grondeigenaren te Gent, publiek verkoopen op Maandag 2 Juli 1894, des namiddags te 2 uren 40 HECTAREN wassende in den Vergaertpolder. Te vergaderen bij Aug. Pardaen in den Remoor terepolder. Klein formaat 55 cent per riern. Groot idem 1,10 per riem. Bij partijen van minstens 6 kleine of 3 groote aan 52en 1,05 cent per riem. Voor kleine winkeliers is het Stroo papier te verkrijgen tegen 3 cent per boek klein formaat en 6 cent per boek groot formaat. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Destand tegen vorst, regeu en zon, vorderen derhalve geen onderboud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. APWATERINGSBUIZEN, DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, WELPUTTEN, AAL- PUTTEN, VEEDRINKBAKKEN en KRIBBEN, NOORDBOOMEN, VORSTPANNEN, zoowel voor huizen als voor strooien daken, DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN, MUURBEDEKKINGEN enz. Men vervoege zich te Sas van Gent AAN DE FABRIEK. u Ter Neuzen bij den heer JAN SCHEELE, Bouwkundige. Zaamslag u u REINIER JANSEN. Hulst ALOIS VERMEERSEN. h Scboondijke u S. W. DE SMIDT. h Middelburg u u Gebrs. BOUDEWIJNSE. van 2Yg op 6, te leveren aan de Axelsche Sassing voor 20 Juli 1894. langs den weg loopende van den Ferdinandus- dijk tot aan den Zwartenhoek, hetwelk moet geschieden voor 20 Augustus 1894. Biljetten franco in te leveren vdor 1 Juli a. S., ten kantore van den Ontvanger-Griffier voor de polders Beoosten- en Bewestenblij. Het Bestuur van voornoemde polders, A. A. VAN HAELST, Dijkgraaf. H. L. J. MAERTENS, Ontv.-Griffier. (8 HOOPDPRIJZEN.) Trekking 10 SEPTEMBER 1894. Loten verkrijgbaar ad f 1,bij P. J. VAN DE SANDE, boekhandelaar, Ter Neuzen. Prima kwaliteit zwaar DROOG SPEK 75 cent en VERSCH SPEK 60 cent per kilogram, MUISJES ROOKVLEESCH, HAAGSCHE LEVERWORST, METWORST, ZULTWORST enz. REGULATEURS met bekende prima Junghanswerken van aff 6,75 NICKELE HORLOGES van af 4,50 ZILVEREN HORLOGES van af 8,50 NICKELE WEKKERS van af 2,50 Reparation aan Uur- en Speelwerken. Horloge schoonmakeny 1,25 Nieuwe veer1,00 Aanleg van Electrische Schellen. Alle uurwerkeu en reparation met 2 jaar garantie. Nieuwstraat D 14, Ter Neuzen. in verschillende kleuren. 19 Juni 1894. a staande achter de Grenulaan. Te bevrageD bij M. D. DE PUTTER. aan civiele prijs, bij PR. DEKKER Az., Ter Neuzen. Dagelijks te bekomen CHILISALPETER, aan concurreerenden prijs, bij W. ADRIAANSENS P.Az. Walsoorden, 15 Juni 1894. Sollicitanten naar de betrekking van aan de openbare lagere school te HOEK, (jaar- wedde f 500,worden uitgenoodigd hunne stukken in te zenden aan den Burgemeester voor 15 Juli a. s. Aan de O. L. School te WESTDORPE wordt gevraagd eene met akte voor nuttige handwerken, jaarwedde f 550 Stukken franco in te zenden voor 5 Juli a. s bij den Burgemeester. UREN VAN VERTREK WEST-EUROPEESCHE of SPOORTIJD. .••I Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40 vm. 11,45*) nm. 3,25 en 6,20 Dagelijks Breskens Vlissingen 6,10 8,— 10,10 nm. 12,15*) 3,55 6,50 Woensdag en Zaterdag. Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,40 Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9,10 Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Maandag, Woensdag, Zondag. Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele n Borssele naar Vlissingen Ilonderdag en Zaterdag. Ilinsdag en Vrijilag. 7,10 6,20 7,30 6,40 5,40 10,10 6,— 10,30 7,10 11,55 3,25 6,20 7,30 12,15 3,45 6,40 5,40 10,10 1,50 4,50 6,— 10,30 2,10 5,10 7,10 11,55 3,25 6,20 7,30 12,15 3,45 6,40 7,40 10,10 1,50 4,50 8,— 10,30 2,10 5,10 Des ZATERDAGS en des ZONDAGS worden Retourkaarten afgegeven, geldig tot MAAND AG daaraauvolgende. Grreenwich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Ter gelegenheid der Wereld-Teutoonstelling te Antwerpen Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Spoorweg VlissingenRooseudaal. Spoorbootdienst WalzoordenVlake. Wagendienst HulstWalsoorden. VAN IN DEN VAN TE VAN IN DEN VAN VAN EENE GKOOTE PARTIJ CT9 C© c© !-S f© IliJ latere aankomii van den THEIS die ten 0,12 u. '.namiddags teVll.singen inoet aankomen zal de STOOKBOOT welke te «,20 u. naar Breskens vertrekt, liniigsteus la HIKUTE1V wacliten. vm. nm. vm. vm. vm. nm. nm. nm. vm. vm. vm. nm. nm. nm. vm. OP v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent (aankomst (vertrek *+5,25 6, Aank. te Gent (kl. at.) 6,10 6,10 te Gent (gr. at.) 6,25 7,10 (1) Deze trein vertrekt dea Woenadags om 12,15. Alleen 3e klasae. AUeen des Vrijdaga. Selzaete 5,28 5,41 5,43 5,48 6,00 6,08 8,40 (1)12,03 8,46 8,48 8,52 8,59 9,04 9,10 9,46 9,56 12,12 12,15 12,20 12,29 12,34 12,51 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1,32 6,38 8,08 8,15 8,18 8,23 8,31 8,38 8,50 9,20 9,30 Selzaete v. Gent (gr. at.) n. TerNeuz. 5,25 8,19 5*10,46 12,11 5,02 8,07 Gent (kl. at.) 5,36 8,29 11,00 12,21 5,12 8,20 (aankomst 6,16 9,01 11,40 12,51 5,46 8,50 (vertrek 6,21 9,05 12,54 5,56 8,55 v. Saa van Gent 6,36 9,20 1,05 6,23 9,10 Philippine 6,45 9,30 1,13 6,35 9,18 Slniskil (brug) 6,50 9,34 1,17 6,45 9,23 Sluiskil 6,53 9,36 1,20 6,50 9,27 Aank. te Ter Neuzen 7,01 9,43 1,30 7,02 9,35 Alleen 3e klasse. j Alleen des Vrijdags. CORRESPONDENTIE (f). v. Selzaete n, Eecloo 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,05 11,53 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbekeen Lokeren 6,18 9,05 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbekeen Selzaete 5,31 7,14 9,24 12,05 3,44 6,50 8,08 Gent n. Brussel *7,19 9,21 10,53 1,37 6,50 *9,39 Brussel n. Gent *7,01 9,16 *2,38 5,04 *6,10 Gent n. Ostende "8,21 8,24 10,49 4,02 *7,10 7,13 Oatende n. Gent 5,03 *6,05 8,53 *2,44 5,42 Sneltrein 3e klaaae. v. Ter Neuzen 6,25 9.50 1,35 5,50 H St. Nicolaas 7,42 11.24 2,37 7,10 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,22 3,21 8,09 v. Ter Neuzen 6,25 9,50 1,35 5,50 Sluiskil 6,32 9,57 1,42 5,57 Azel 6,40 10,05 1,50 6,05 Kijkuit 6,48 10,13 1,57 6,12 Hulst 6,58 10,23 2,06 6,22 Clinge 7,20 10,40 2.21 6,43 Aank. te St. Nicolaas 7,37 10,55 2,37 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3,05 7,15 Aank. Mechelen 9,24 11,52 4.03 8,14 v. Mech. n. St. Nic. en Ter Neuzen 6,41 10,28 1,25 6,10 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,35 3,15 7,20 Clinge 8,10 11,55 3,35 7,48 Hulst 8,32 12,17 3,55 8,10 Kijkuit 8,40 12,25 4.03 8,18 Axel 8,49 12,34 4,13 8,27 Sluiskil 8,57 12,42 4,21 8,35 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,50 4,30 8,45 CORRESPONDENTIE (t). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,39 3,05 7,11 7,53 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,05 10,33 12,50 6,20 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11.51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gillea 6,43 9,46 1,15 6,14 Mecbelen n. Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20* 8,24 Brussel n. Mecbelen 6,12* 9,42 12,43 5,12* 5,33 Mechelen n. Leuven *9,30 *1,23 1,26 4,14 10,12 Leuven n. Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,35* Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. f) Deze uren geven de directe correapondentie van en naar Ter Neuzen aan. zal er alle Zondagen, alsook op 15 Augustus 1894, een BIJZONDERE TREIN ingericht worden tusschen Antwerpen (Waas) en Ter Neuzen. De loop van dezen trein is geregeld als volgt Antwerpen (Waas) vertrek aankomst vertrek aankomst 9,00 ure* 's avonds. 9,44 10,00 10,08 10,17 10,24 10,40 10,47 10,54 11,00 St. Nicolaas St. Gillis Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Ter Neuzen In alle stations van de lijn Mechelen—Ter Neuzen zullen er des Zondags .Retourkaarten" uitgegeven worden voor ANTWERPEN (Waas), met eene aanmerkelijke prijs- vermindering op het gewoon tarief en een vrije ingang in de Wereldtentoons telling. Met bovengenoemde kaarten mag men zelfs 'smorgens gedurende eenige uren de Tentoonstelling bezoeken, deze verlaten om de stad of den Dierentuin te gaan bezichtigen en zich dan opnieuw naar de Tentoonstelling begeven om er 's achtermiddags de feesten en andere aantrekkelijkheden bij te wonen. De prijzen dezer kaarten zijn gesteld als volgt van Ter Neuzen f 3,83 f 2,84 f 2,08 Sluiskil 3,54 2,62 1,94 Axel 3,26 2,41 1,80 Kijkuit 2,84 2,13 1,61 Hulst 2,69 1,98 1,51 Clinge fr. 5,15 fir, 3,80 fr. 2,90 St. Gillea 4,55 3,35 2.65 Op Zondag 24 Juni vertrekt de trein uit Antwerpen om 9 u. 25 m. 's avonds. Aan iedere reiziger wordt er gratia een ge'illustreerde reisgids der Tentoonstelling en der stad Antwerpen uitgereikt. v. Brussel 5,36 10,16 6,35 Selzaete 9,10 12,54 8,55 a. Ter Neuzen 9,43 1,30 9,35 v Vlissingen n. Roosendaal 5,13 6,20* 6,46* 7,04* 9,15 1,07 3,50 5,25* 5,50* 6,00 Treinen eerste en tweede klasse. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlake n. Walsoordenvm, 7,50 11,45 nm. 2,15 5,15 v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,0o Walsoorden n, Hulst ongeveer 8,50 12,50 nm. 3,25 6,15 y, Ter Neuzen 12,03 5.13 Selzaete 12,52 5,47 a. Brussel 3,14 9,28

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 4