A. WBLKING. - HULST. Groote keuze in alle Zomerartikelen, Parasols, Handschoenen, zwarte Katoenen Kousen. MitlffilJM IE LAIXE, liehte en donkere dessins NIEUW8TE MODELLEN AD«7H. DONZEPOTHOVEN, 1 S I f I 1 1 1 Ruhr-Kachelkolen, Eene DIENSTBODE HOOGAARS, WET Let wel! Prachtigs sorteering fantaisie Japonstoffen, Satinettss, Cr§pons a Jours, etc. PQUlftRQ-ZIJOE in alle genres veer COSTUMES en BLOUSES. in groote verscheidenheid. KotaeMipi ..EendracM matt lacM" AANBESTEDING. EEN WOONHUIS, Doslmatigs Samenwerking HOOGE ZIJDEN-, FANTASIE- EN STROOHOEDEN. Tor Keuzsn. J. de Smidt-Pothoven. Paardenharen, hooge Zijden, zwarte en gekleurde Fantasiehoeden. IN LOSSING: floor lemiiflemi m fleflrijf. Onderwijzer Verkrijgbaar: puike Stoelmattershiezen, Handelsberichten. Er bestaat qelegenheid de COSTUMES door eene BEKWAME MODISTE gemaakt te hebben Landbouwvereemging Ornrent 4 hektaren Rogge te velde en al het Hooigras en Riet N1EUWSTRAAT, TER NEUZEN. Ontvangen eene groote sorteering alsmede de laatste modellen Openbare Verkooping Te b e k 0 m e n 5 VOORHAJS DEN: Advertentien. Een ding is zeker, J aanbesteden: Openbare Verkooping. Sag'VM ST Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Belasting op Bedrijfs- en andere Inkomsten CORRESPONDENT! E. Aan »eenige abonne's te St. .Jansteen," en andere belanghebbenden in de Rotterdamsche Schouwburgloterij Zooals u uit een breedvoerig bericht in ons nummer van heden knnt lezen, is deze zaak niet gebeel geregeld. Indien dit wel zoo zal wezen, zal natuurlijk de commissie op voldoende wijze publiceeren, aan wie de loten ter inwisseling kunnen worden opgezonden. Ook wij zullen dit te bekwamer tijd mede- deelen Red. Hulst, 18 Juni. Rotterdam, 18 Juni. KOERS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. 47,80 a f 47,85 Engelsch per 12,00 12,07^ Bevallen van een jongen M. ROZENGA-Paape. Ter Neuzen, 16 Juni 1894. Heden behaagde het den Heere van leven en dood van onze zijde weg te nemen, na een geduldig lijden, in de hope des eeuwigen levens, mijn geliefde echtgenoot en der kinderen zorg- dragende moeder LUCRESIA VAN DER WELLE, in den ouderdom van vier en vijftig jaar en acht maanden. Uit aller naara, C. 't GILDE, kinderen en behuwdkinderen. Ter Neuzen, 17 Juni 1894. Yoor de vele blijken van deelneming w in het smartelijk verlies van mijnen onvergetelijken echtgenoot, betuig ik alien mijn dunk. Inzonderheid is deze dankbetuiging gericht aan den Wel Ed. heer J. C. de Ruijter de Wildt, Inspecteur van 't Loodswezen te Vlissingen, de heeren Commissarissen van 't Hollandsch en Bel gisch Loodswezen alhier, het geheele Loodspersoneel zoo van hier als uit Vlissingen, en zoovelen die mijn echtgenoot de laatste eer hebben bewezen. Ook namens de familie, Wede L. J. MICHIELSEN-Dk Bruijne. Ter Neuzen, 19 Juni 1894. De leziug van den heer G. VAN DEIII te H o e k, bij den heer De Keuning, zal in plaats van Donderdag 21 Juni, gehouden worden op Het Bestuur van het Fanfarenkorps ,/Samenwerking" te Sluiskil betuigt zijuen dank aan Selzaete's ingezetenen, voor de vriendelijke ontvangst gedurende het Festival ge- noten en in het bizonder aan den hun toegewezen Commissaris van orde. HET BESTUUR. Ondergeteekende, vernomen hebbende dat men het gerucht verspreidt, als zou hij ophouden als VRACHTRIJDER tusschen Axel en Ter Neuzen, spreekt dit ten zeerste tegen en beveelt zich bij voortduring aan. Axel, 19 Juni 1894. D. DE BLAAIJ. T E H O E R. Zij, die nog KOLEN verlangen, gelieven dit ten spoedigste op te geven aan Het Bestuur, G. DEES, Voorzitter. L. KIEL, Secretaris. Sunlight Zeep geeft steeds verblijdehde uitkomsten, terwijl namaak altijd teleurstelt. ffljjk Het woord ^Sunlight" is gestempeld op ^jjk ieder stuk, let vooral hierop, want eerst dan is men verzekerd eene uitmuntende Zeep, vooral voor de wasch, te outvangen. Overal verkrijgbaar a 35 Ct. per doos. Burgemeester en Wethouders van TER NELZEN zullen op Rtianriag 25 Juni a. s., 's morgens lOVs uren, op het gemeeutehuis, in het openbaar bij enkele iuschrijving de levering van Petroleum voor de straatverlichting gedurende 1894/95. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter iuzage op de geineente-secretarie, alwaar ook eene verze- gelde bus tot bet ontvangen der inscbrijvingsbiljetten is geplaatst. Ter Neuzen, 19 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De Notaris 1*. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van LEAN DER DE NOCKER en AUGUST BOVIJN, beiden te Sas van Gent, op Donderdag 28 Juni 1894, des namiddags 2 ure, in de herberg bewoond door B. J. Pauwels, te Sas van Gent, verkoopen Aanhoorigheden en Erf, gescbikt voor alle bedrijven, in de Gentscbe straat te Sas van Gent, kadaster sectie C nummer 232, groot 3 aren 32 ceutiaren. Gedeeltelijk bewoond door den medeverkooper De Nocker, welk gedeelte kan worden aan- vaard 1 Mei 1895. Het overige 1 Sept. 1894. Grondlasten voor kooper met 1 Juli a. s. Onkosteu 7 Betaling koopsom 1 Sept. 1894. Entree 10 cent. Aanvang 7 uur. TE HOEK. VERGADERING op Zaterdag 23 Juni 1894, des namiddags te 4 ure, in het logement 's Lands Welvaren" bij J. Drabbe, te Hoek. Onderwerphet aankoopen van 14 dan wel van 20 Superphosphaat. Namens het bestuur, L. KIEL, Secretaris. De leden worden dringend verzocht op te komen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven MARIA RILMENS, eerder weduwe SALOMON DE JOISGE, laatst van LEVINUS DE KRA.KER, overleden te Axel, op Vrijdag den 29 Juni 1894, des namiddags 2 ure, verkoopen in de groote vliet op het eiland en de vliet in het Zoutepand en in de kavel, alles be- hoorende tot de bofstede in den polder Beoostenbleij benoorden, gemeente Axel, thans bewoond door Ferdinand van Dried, alwaar te vergaderen. Verdeeld in koopen. 1 schip Johanna, met eene lading grove voor rekening van J. A. STELLINGSMA, Oost- sluis, Ter Neuzen. De Notaris I*. Dreginans te Axel, zal ten ver zoeke van DIRK DE BLAAIJ, huurkoetsier en landbouwer te Axel, op Zaterdag 39 Juni 1894, des namiddags 1 ure, aan zijne schuur in de zoogenaamde Slikdreef aldaar, verkoopen BEESTIAAL1 zwart Ruinpaard oud 5 jaar, 1 bruin Ruinpaard oud 5 jaar, 1 vos Merrie- paard oud 7 jaar, 1 bruin Merriepaard oud 8 jaar, 1 zwart Merriepaard (looper) oud 10 jaar 1 bekalfde Koe, 1 gekalfde Koe, 1 Vaars- kalf, 1 Varken dik van biggen. RIJTUIGEN 1 Landauer, 1 Barouchet, 3 groote Tilbury's, 1 tweemans Tilbury, 1 Wagen, Storte- kar, 2* Vraebtkarren, 1 Kar op veeren, Slede, IJzeren ploeg, 2 groote houten Eggen, 1 kleine duo, 1 ijzeren dito, Sleper, Snijmolen, 2 Snij- bakken, Peenmuleu, 4 Karkussens, 3 Chais- kussens, Kopertuig, Engelscbtuig met koper gemonteerd (kompleet), 1 dito, 3 gewone Chais- tuigen, Gareelen, 4 Kopstukken met toom, 1 tuig nieuwe Haaknetten, audere Netten, 4 lederen Lijnen, 2 Kruislijnen, Rieken, Vorken enz. enz. Koopen tot en met f 3 contant. Het overige op 1 Januari 1895, ouder borgtocht desgevorderd. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van BERNARDUS HESTERS, te Koe- wacht, op Dinsdag den 3 Juli 1894, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Ruirn 2 hektaren GERST, Ongeveer 3 h H ,1 H alles wassende op de lan den behoorende bij de hofstede laatst bij hem in pacbt geweest, gemeente Koewacht. Te vergaderen bij Adolph Maur nabij de voor- melde bofstede. ROGGE, TARWE, HAVER, ERWTEN, AARDAPPELEN, Sollicitanten naar de betrekking van aan eene der openbare scholen te TER NEUZEN, in de kom, worden uitgenoodigd hunne stukken ten spoedigste in te zenden aan den Burgemeester. Jaarwedde 500, na 2 jaren dienst, zonder onderscheid of die in deze dan wel in eene andere gemeente is bewezen f 550, en na 5 jaren dienst als voreti f 600. BENOODIGD bij den Secretaris DIELEMAN te Ter Nenzen. VARKENSKRIPPEN 55, WORST, LAPPEN en SCHIJVEN 65 cent per Kilogr. D. VAN TATENIIOVE, Slager, Ter Neuzen. h 40 cent per bos, bij J. DE BRUIJNE, Noordstraat, Ter Neuzen. eene zeer goed onderhouden groot 11 tonaen, inet compleeten inventaris. Te bevragen bij den heer L. A. VINK te Colijnsplaat. I»rijs IO Cent. Franco per post 12 cent. Ter Neuzen. P. J. van de 8ANDJE, Middenprijs per 100 kilo Tarwe f 6,75 a Rogge 5,50 a Wiutergerst aZomergerst a Haver 7,00 a Erwten 6,75 a fPaardenboonen f 6,80 a fDuivenboonen f a f Witteboonen f a f - j Bruine- boonen f a Boekweit f a f Hjnzaad a f Aardappels f Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo 0,95. Eieren per 26 stuks f 0,80 a f Er waren ter markt te koop gesteld 15 stuks hoornvee, 6verkocht, 25 varkena, 10 verkocht, 24 paarden, geen verkocht. Bij redelijken aanvoer was weinig verandering in prijzen te noteeren. Puike Zeeuwscbe en Vlaamsche Tarwe f 4,50 a f 6,20, nienwe fa Rogge 4,50 a 5,25, mindere 4,00 a 4,25. Gerst 5,00 a f 5,75. Haver 2,00 a/3,80. Paardeboonen f 4,75 a f 5,40. Duiveboonen f a f Bruineboonen f 4,50 a f 11,00. Witteboonen Walcherscbe 7,00 a 10,75. Erwten 7,50 a 8,25, mindere 5,75 a f 6,00. Kanariezaad beste 6,00 a 7,60, mindeie a r Ajuin a per 50 kilo. Koolzaad f 8,75 a 9.60. Eieren 3,40 a 3,50 per 100 stuks. Aardappelen Ze"uwsche f 1,50 a f 1,75. Louden, 18 Juni. Granen zeer stil. Gerst vast. Haver lager. - 1 1 J it 14 1 n i 1 TOT HEFFING EENER

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 3