aflossing/uitgelofe premie-obligatien der voormalige VereenigingRotterdamsche Schouwburg), elke groot f 1,50. Deze obligation worden verdeeld in 3931 serieen, doorloopend genummerd van 1 tot en met 3931, elke serie van 100 obligation, genummerd van 1 tot en met 100. Er worden uitgegeven stukken van 1 obligatie en van 10, 50 en 100 obligation tot een en dezelfde serie behoorende. 4°. Deze obligation worden bij uitloting a pari afgelost en deelen, zoolang zij niet ter aflossing zijn uitgeloot, in alle te houden premietrekkingen. 5°. Voor de aflossings- en premietrekkingen wordt het plan behouden, dat voor de tegenwoordige premie-obligatiOn is vastgesteld, des echter, dat alle daarin verraelde bedragen worden verminderd tot de helft. 6°. Een kapitaal, vertegenwoordigende per 1 Juli 1894 een bedrag van f 245,440, zal als een met pandrecht verbonden waarborgfonds voor de nieuwe premie-leening wordeu gesteld in banden eeuer speciale commissie om het te beheeren en als derde, onder wier macht het pand is gesteld, onder zich te houden. 7°. De vennootschap draagt de kosten van het beheer en de bewaring van het waarborgfonds en van den dienst der leening, waarvoor een kapitaal van f 12,000 als reserve zal worden bestemd. 8°. Yoor elke ingeleverde premie-obligatie van de voormalige vereeniging: Rotterdamsche Schouw- burg" van f 2,50 elke, wordt tegen bijpassing van 5 cent per stuk, en van de zegelkosten, een obligatie van f 1,50 der hiervoren bedoelde premie- leening van de naaralooze vennootschap uitgereikt. Zoo de uitvoering van de regeling niet door eenigeonverwachteomstandigheid wordt opgehouden, zullen de bij het oude plan bepaalde amortisatie- trekkingen, welke van 1 December 1891 af achter- stallig zijn, alle gelijktijdig op den voormelden gereduceerden grondslag worden gehouden op 1 December 1894 en de nieuwe premie- en amortisatie- trekkingen op laatstgenoemden datum een aanvang nemen. Waarschijnlijk zullen dus reeds in dit jaar ter aflossing met f 1,50 worden aangewezen 2,900 obligation tot een gezamenlijk bedrag dus van f 4,350, en op 450 obligation een bedrag van f 31,145 aan premiOn worden uitgeloot, waaronder eene premie van f 25000, dene van f 2500, eene van f 500 enz. De aflossingen en premiOn, bij de eerste trekking uitgeloot, worden voldaan zes weken na den dag dier trekkingde verdere op en van den 15den Jauuari en 15deB Juli af na iedere trekking. Bij de trekkingen gaan die der premiOn vooraf aan die der aflossingen. Op de agenda der te behandelen zaken in de zomervergadering der Provinciale Staten van Zeeland komen o. a. de volgende punten voor benoeming van een lid der Staten, bedoeld bij artikel 89 der Provinciale wet voorstel van Gedeputeerde Staten, tot machtiging van hun College, om een rechtsgeding te voeren in zake het hulploon voor de stoomboot vWal- cheren" voorstel van Gedeputeerde Staten omtrent het verzoek van den gemeenteraad van Hoofdplaat, om die gemeente op te nemen onder de aanlegplaatsen van den stoombootdienst op de Wester-Schelde, waarbij gevoegd zijn adressen tot adhaesie van de gemeeuteraden van Biervliet en IJzendijke voorstel van Gedeputeerde Staten tot het ver- leenen van pensioen aan de weduwen en weezen van ambten ireu van den Provincialen waterstaat voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijziging van artikel 87 van het Reglement op de wegen en voetpaden voorstel van Gedeputeerde Staten tot verhooging van het aan de gemeente Biervliet verleeude renteloos voorschot voor wegsverbetering voorstel van Gedeputeerde Staten tot het verleenen van een subsidie gedurende drie jaren aan de Afdeeling „Zeeland" van de Vereeniging »Het Nederlandsche Rundveestamboek" voorstel van Gedeputeerde Staten tot het opnienw verleenen van eene subsidie gedurende twee jaren aan de maatschappij tot bevordering Landbouw en Veeteelt in Zeeland", ten behoeve van de paarden- fokkerij lich te gelijk. Valentine sprak geen woord. Zij was half opgestaan en in gebogen houding met den mond half open, stond zij den huisknecht aan te zien. Zij had een voorgevoel van wat hij zou zeggen en toch had zij een afschuw om het te veruemen. „Mijn meesteres," antwoordde Hendrik, blijkbaar verlegen geworden met zijn houding. Ook Bauerlich schonk thans meer zijn aandacht aan Valentine's gedrag. „Uw meesteres herhaalde taute Constance handenwringend. „Maar hoe is dat mogelijk Zij was nog goed gezond, toen ze dezen morgen hier was." „Maar zij was ziek, toen ze thuis kwam, en het duurde geen twee uren of ze was dood. Men zegt men zegt dat ze vergift heeft ingekregen." Van schrik liet de oude dame een kreet hooren ook Valentine gilde en als van den bliksem getroffen zonk zij op haar sioel terug en bedekte haar gelaat met beide handen. Maar Bauerlich zei ongeloovig „Och kom, dat is dwaasheidVoor zoover ik weet, was uw meesteres een rijke, gezonde, geluk- kige vrouw. Waarom zou zij dan een eind aan haar leven maken voorstel van Gedeputeerde Staten op het verzoek van het Hoofdbestuur der „Maatschappij tot be vordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland", om den op de Provinciale begrooting voorkomenden post voor landbouwlezingen ook te mogen aanwenden ter bevordering van het onderwijs in den landbouw, zuivelbereiding, hoefbeslag en aanverwante vakken. Naar wij vernemen is eene vervolging tegen den heer G. van Deth ingesteld ter zake van uitdrukkingen en gezegden door dien spreker bij zijn optreden op 30 Mei j.l. in „de Prins van Oranje" alhier over den officier van justitie te Arnhem gebezigd. Verschillende personen en verslaggevers, bij die lezing tegenwoordig, waaronder de verslaggever en de uitgever van ons blad, werden door den commissaris van politie alhier reeds als getuigen gehoord. (G. Ct.) Ook te Kruiningen is defmitief besloten om eene zuivelfabriek in de kom van het dorp op te richten. Men zal onmiddelijk overgaan tot den aankoop van machines om den 1 Juli de fabriek te kunnen openen. Elf landbouwers met 90 melkkoeien nemen deel. TER NEUZEN, 19 Juni 1894. Gisteren namiddag werd ter aarde besteld het lijk van den aan de gevolgen van het ongeluk op 7 Juni 1.1. overleden assistent-loods L. J. Michielsen. Ten einde de plechtigheid bij te wonen waren daartoe van Vlissingen overgekomen de chef van dienst en een 30tal loodsen. De kist was bedekt met de Hollandsche driekleur, waarvan de 4 hoeken gedragen werden door loodsen het Belgisch loodspersoneel van Ter Neuzen, het aanwezig Hollandsch loodspersoneel, de talrijke familie en verder vele vrienden en belangstellenden volgden de koets naar het graf. Niettegenstaande het den geheelen middag regende, waren velen op de been om den stoet te zien passeeren, terwijl een talrijk publiek zich op en om het kerkhof geposteerd had. Bij de geopende groeve werd het vaandel van het Hollandsch loodswezen ontrold en nam de chef van dienst van het Hollandsch loodswezen, de heer J. C. de Ruijter de Wildt, kapitein-titulair, het woord. Hij schetste hoe men hier was samengekomen om het stoffelijk overschot aan de aarde toe te ver- trouwen van hem, die door al zijn kameraden en superieuren werd geacht en gewaardeerd en door een bij alien bekend treurig ongeluk, in de uitoefening van zijn taak hem overkomen, werd weggerukt. Hij gevoelt daarom behoefte hier, in tegenwoordigheid van de familie, vrienden en belangstellenden in dit plechtig oogenblik een woord van hulde uit te spreken, gewijd aan de nagedachtenis van Michielsen en zijn medelijden te betuigen met de nagelaten weduwe en weezen. Het loodswezen verliest in hem een ijverig, werkzaam dienaardat hij ijverig werkzaam was, is bewezen in de jaren, die hij achter zich had, en waarin men kon voorzien, dat hij een toekomst tegemoet ging, die veel beloofde. Moge het voor de betrek- kingen een kleine troost zijn, dat zijne kameraden zijn nagedachtenis steeds in eere zullen houden. Verder voldoet hij gaarne aan het hem door het loodspersoneel gedaan verzoek doornamens hen als blijk van waardeering een krans op het graf neer te leggen. De heer Kamermans, oudste loods, dankte hierna den vorigen spreker, die welwillend op zich had genomen namens hen hulde te betuigen aan de nagedachtenis van hun overleden ka- meraad. Dit huldeblijk wordt hem gebracht door zijn kameraden, die, evenals hij, zoowel zee- als rivierloodsen, ook steeds gevaar loopen, dat een dergelijk ongeluk hen treffen kan en zij hebben alien hiervoor wat afgezonderd, wat zeker de harten der overgebleven betrekkingen zal goed doen. De heer Jansen, commissaris der loodsen alhier, betuigde namens de familie dank aan al wDaar zou zij wel voor opgepast hebben, zij is ongaarne genoeg gestorven. Neen, er wordt beweerd, dat zij vergiftigd is gewordenop haar sterfbed heeft ze zelf die bewering uitgesproken „Door wien vorschte Bauerlich en keek beur- telings naar de bevende Valentine eo naar den bediende, die blijkbaar naar geschikte woorden zocht otn uit te drukken, wat hij te zeggen had. Hij trad op Valentine toe en zeide met gedempte stem //Juffrouw, wil u liever even met mij uit de kamer gaan, ik zou het het liefst aan u alleen zeggen." Met moeite stond Valentine op, maar ze kon niet staan. Krachteloos zeeg zij op haar stoel neergroote zweetdroppels parelden op haar voor- hoofd, haar gelaat was geelachtig wit geworden. „Ge zult haar ook nog dooden I" kreet Constance, op haar nicht toesnellende en die omarmende. vSpreek dan toch Wij zijn de naaste bloedver- wanten en vrienden van Valentine voor ons behoeft ge dus met uw berichten niet zoo geheim- zinnig te wezen." (Wordt vervolgd.) de aanwezigen voor de bewezen waardeering, die zeker verdiend is, want ook hij heeft in de twee jaren, dat hij hier werkzaam is, Michielsen als ijverig en werkzaam leeren kennen. En waar ons alien de dood met zijn verschrikking kan overvallen, uitte hij den wensch, datieder volkomen moge doordrongen zijn van den ernst van het oogenblik. Nadat nog eenigen een laatste afscheidsgroet hadden gebracht door het werpen van een schop aarde op de kist nam de stoet den terugweg aan. Wij verwijzen onze lezers, die voornemens zijn de Antwerpsche tentoonstelling te bezoeken, naar de rubriek middelen van vervoer. Men zal daaruit zien, dat de maatschappij MechelenTer Neuzen het den reizigers ge- makkelijk en goedkoop maakt. Naar wij vernemen, zal de spoorwegmaat- schappij MechelenTer Neuzen aan haar voor- nemen om des morgens ten 9 ure een trein van Ter Neuzen te laten loopen, geen gevolg kunnen geven met het oog op het internationaal spoorwegverkeer. Thans evenwel is besloten des avonds ten 8 ure een trein van Ter Neuzen te laten loopen in correspondentie op de te half zeven ure van Vlissingen vertrekkenden stoomboot op de Wester-Schelde. Met ingenomenheid kunnen wij vermelden, dat te beginnen met 1 Juli a. s. op de provinciale boot, tusschen Vlissingen Breskens, Vlissin genTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, en om- gekeerd retourkaarten zullen worden gegeven, geldig voor vier dag en en wel voor Vlissingen Breskens 0,90 le kajuit, 2e 0,60 Vlissingen - Ter Neuzen le kajuit f 1,65 2e 0,90; Bres kensTer Neuzen le kajuit f 1,90, 2e f 1,20. Onder leiding van den kapitein der genie, den heer VonBruckenFock, is men heden morgen aangevangen met het door dynamiet doen sprin- gen van de pijlers der oude brug bij de Sassche poort. Ofschoon velen, gedachtig aan de dyna- miet-aanslagen in dezen tijd, wel wat bang waren, liep alles kalmpjes af. Alleen werden eenige langslapers om half zeven door een »boem" gewekt, maar dat was alles. Hier en daar een stukje steen en 't was alweer klaar. In de tweede helft der maand Mei zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzonden, aan de adressen van A. Doorn- heim, ZierikzeeM. A. Sampson, Louden. Door het hulpkantoor Axel, aan het adres van P. Poeze- mier, Valke. Door het hulpkantoor Hoek, aan het adres van Wed. C. van der Peil, Leiden. Door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen Willem Annapolder (Zuid- Beveland), werd gisteren te Kapelle aanbesteed, het verbeteren en onderhouden der waterkeerende werken aan genoemden polder, over den dienst 18941895. Hiervoor werd ingeschreven door de heerenB. den Exter van den Brink te Krabbendijke voor f 9947 D. de Doelder te Ter Neuzen voor 9900J. Lindenbergh te Wemeldinge voor 9894 A. van Popering te Bruinisse voor f 9850 L. Moerland te Stave- nisse voor 9799 C. de Wilde te Kattendijke voor 9780A. van der Beek te Zaamslag voor 9750 J. de Jonge te Biezelinge voor 9686 P. -J. Visser Pz. te Hansweert voor 9390 J. F. Adriaansens-Polfliet te Walsoor- den voor 9285 en J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 8990, wordende aan den laagsten inschrijver het werk gegund. Op 21 dezer wordt te Cadzand een rijks- telegraafkantoor ingericht met telephoondienst, voor het algemeen verkeer geopend. Naar men schrijft zullen de vermoedelijke uitgaven voor de provinciale stoombootdienst op de Wester-Schelde gedurende 1895 worden geraamd op f 78,000, de vermoedelijke ont- vangsten op f 65,000, te kort dus f 13,000. Gedurende 1894 bedroegen de geraamde uitgaven f 74,500 en de ontvangsten f 63,000 tekort aldus 11,500. Het tekort voor 1895 is dus f 1500 grooter geschat dan voor 1894. Hulst. J.l. Maandag waren alhier voor de keuring 20 merrien met veulen en 4 hengsten aanwezig. Bij beter weder, vooral met het oog op de late veulens, zou de aanvoer origetwijfeld merkelijk grooter zijn geweest. In geen der keuring9-districten zijn meer paarden aangevoerd dan hier. Nieuw Aameii. Aan het festival Zondag alhier gehouden ter viering van het 25jarig bestaan der maatschappij De Scheldezonen, namen 18 gezelschappen deel. Door de feestcommissie begroet en onthaald maakten zij eene wandeling door het dorp om daarna op de beide kiosken zich te laten hooren, tot groot genoegen van eene ontzagelijke menigte die ons dorpje, aan- gelokt door het prachtige weder een bezoek was komen brengen. Het feest liep in goede orde af en zal nog lang in aangename herinnering blijven. Breskens 15 Juni. Tot onderwijzeres aan school n° 1 alhier is benoemd mej. E. S. Kok te Zaamslag, zijnde de eenige sollicitante. Hoofdplaat. Zondag voormiddag had alhier eon droevig ongeval plaate. Een jongetje van twee en een half jaar van den Middelburger beurtman was aan het toezicht ont- snapt en in de bij de woning gelegen spuikom te water geraakt, waarin het drijvende werd bemerkt. De gewone middelen op drenkelingen toegepast, bleken vruchteloos en de inmiddels ontboden ge- neesheer kon niet anders dan de dood van den kleine conslateeren. Cadzand, 16 Juni. Bij de heden alhier ge houden aanbesteding van het verbeteren en onderhouden der waterkeerende werken aan het calamiteuse waterschap Tienhonderd en Zwarte, dienst 1894 1895, werd ingeschreven door de heeren A. Risseeuw te Groede voor 5063 J. M. K. van de Sande te Breskens voor f 4987 P. Monje aldaar voor f 4857. Borssele. 16 Juni. Door het bestuur der waterkeering van het calamiteuze waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteuze polder Borssele werd heden aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderboud der aarde-, kram-, rijs-, en steenglooiingwerken, benevens steenbestorting. Hiervoor hadden ingeschreven A. Tholens, voor 28000 M. van den Hoek, voor f 27300 en P. A. van der Velde, alien te Ter Neuzen, voor f 27290; C. Bolier te Bruinisse, voor /"27130; C. de Wilde te Kattendijke, voor f 26900 A. van Popering te Bruinisse, voor f 26700; P. J. Visser te Hansweert, voor f 26690 J. de Jonge te Biezelinge, voor f 26580 C. le Brand te Giesen- dam, voor 26386 A. Poortvliet te Walsoorden, voor f 26235 J. de Bree te Ter Neuzen, voor /"26000 en H. Klaassen te Zaamslag, voor f 25765. Vlissingen. Naar men verneemt zullen po- gingen aangewend worden om H.H. MiM. de Koninginnen te bewegen de plechtige her- onthulling van het standbeeld van De Ruijter met hare tegenwoordigheid te vereeren. RECHTSZAKEN. Arrondissements-recktbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 19 Juni de volgende vonnissen uitgesproken. E. B. v. W., oud 19 j sjouwerman te Ter Neuzen, is wegens mishandeling en wederspannigheid lichame- lijk letsel tengevolgen hebbende, veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. P. v. D., oud 29 j., landbouwer te Hontenisse (Tasdijk), is wegens mishandeling veroord. tot 7 dagen gevang. L\GE/,OM»E\ STUKKEN. Mijnheer de Redacteur Niettegenstaande de geheele oogst nog op het veld staat, hebben Zaterdag jl. 4 Belgische stroopers hun intocht gehouden in den Koudepolder. Elk hunner gewapend met een geweer, hebben zij dan ook de vruchten niet ontzien, om eene geregelde jacht te houden. Na verscheidene schoten gelost te hebhen zijn zij er weder ongehinderd vertrokken. Politie afwezig Ware het nu geen tijd dat aan dergelijke balda- digheden paal en perk werde gesteld Dank voor de verleende plaatsruimte. Hoek. Een landbouwer. Mijnheer de Redacteur Het Hulsterblad dat steeds zooveel aanspraak wil maken op onzijdigheid schijnt een zeer ongewone beteekenis aan dat woord toe te kennen. Sedert meer dan een maand reeds werd in deze gemeente opgericht een nieuw muziekgezelschap, den naam dragende van Fanfaren-Maatschappij »Vlijt en Volharding" en bestaande uit 30tal executanten onder het bestuur van den talent- vollen muziekmeester den heer Eduard de Stobbeleare te St. Gilles. De repetition die wekelijks plaats hebben op Zaterdagavond, ge- nieten een buitengewonen bijval. De zaal in »het Wapen van Zeeland", waar dezelve ge- schieden is steeds ruim met toehoorders gevuld, terwijl ook buiten het lokaal een groote schare volks van belangstelling blijk geeft. Dit geschiedt dan ook met reden want in achtnemende de korte duur van hun bestaan, zijn de door hun gedane vorderingen zeer merkbaar zoo zelfs, dat zij binnen een drietal weken van hare kracht en levensvatbaarheid zal blijk geven door openbare uitvoeringen op het marktplein en de aan haar gerichte uit- noodiging to't het bijwonen van het festival te Ter Neuzen op 15 Augustus a. s. zeer waar schijnlijk zal aannemen. De Redacteur van het Hulsterblad schijnt het aldus zeer neutraal te vinden, geen enkel woord nog in hare kolommen op te nemen ten aanzien van een gezelschap dat een sieraad be- loofd te worden van deze gemeente of wel, zij is Oost-Indisch doofwant men kan elken dag buiten de werkuren, aan alle hoeken der stad deszelfs bestaan waarnemen geen straat of men lioort er met vlijt en volharding de muziek beoefenen en de klanken der muziekinstru- menten weergalmen. Mag ik u, mijnheer de Redacteur, beleefd verzoeken bovenstaand in uw geacht blad te willen opnemen. Achtend, X.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2