Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3035. Zaterdag 9 Juni 1894. 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer/0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Morgen zal van dit illAss&slL nummer een bijvoegsel verschijnen. JPolitieli Overzicht. In afwachting dat de ministerieele crisissen in Italie en Hongarije door mededeelingen in de officieele bladen formeel voor geeindigd worden verklaard en er dus gelegenheid komt om uit het warnet van combinaties te geraken, welke geacht worden in de behoefte aan vertrouwbare mede- deelingeu te kuunen voorzien, is er nu een kort oogenblik van verademing. In Italie zoowel als in Hongarije, waar de zoo juist afgetreden Minister- presidenten zoo groote kans hebben met de vorming van een nieuw bewind te worden belast, als kunnende zij geacht worden in 't bezit te zijn van al die kwaliteiten, in de gegeven omstaudigheden noodig en onontbeerlijk, hebben de heerschers nog geen definitief besluit genoraen. Toch is 't optreden met combinaties, gewijzigd met betrekking tot enkele portefeuilles, zoowel te Rome als te Pest, even waarschijnlijk als een etmaal geleden. In Hongarije is de optreding van een gereconstrueerd kabinetWeckerle spoediger le wachten dan in Italie van een dito-bewind onder Crispi, omdat de ex-premier in eerst genoemd land zijn mannetjes reeds in slagorde heeft gereed staan tusscheu de coulissen en Crispi, zoodra hem officieel de taak tot vorming van een nieuw bewind is opgedragen, aan 't onderhandelen moet met de leiders der oppositie, door hem tot versterking van zijn com- binatie 't meest geschikt geacht. Keizer Frans Jozef heeft zoo veelvuldig en z6o langdurig beraadslaagd met de leiders der liberalen van alle kleur, dat hij er zijn gemak van heeft genomen om de ontvangen indrukken en mede deelingen te verwerken. Tisza zoowel als Szell zijn vdor een kabinet-Weckerle geporteerd en naar luid de meest vertrouwbare berichtea uit Pest zou Weckerle reeds weer als Minister-president zijn opgetreden, ware Szilagyi de Minister van justitie er niet als steen des aanstoots. Een kabinet met Szilagyi wordt naar aanleiding van diensoptreden tegenover den Keizer-Koning vrijwel onvereenigbaar geacht met de waardigheid en het prestige der kroon Szilagyi's uitlatingen in het Parlement zijn te opzienbarend geweest. De Minister van justitie schijnt wel geneigd vrijwillig terug te treden, doch Weckerle verzet zich tegen een dergelijke daad, getuigend van bewonderenswaardige zielegrootheid hij heeft zelfs FEUILLETON. 6) Het duurde eenige miuuten, eer zij terugkeerde. Op een presenteerblad droeg zij een glas, dat voor drie vierden gevuld was met water, en een kleine reeds ontkurkte flescli. Daaruit goot zij een donkerroode vloeistof in het water en reikte het glas aan mevrouw Rechling, die weer zoo ver was bijgekomen, dat ze het zelt aan haar mond kon brengen. Zij dronk het haastig leeg en stak het Valentine toe met de woorden„meer meer." Deze nam het glas en keerde zich om, als wilde zij weer de kamer verlaten. Zij bedacht zich echter, haalde de schouders op en vulde het glas voor de helft uit de flesch. Weder dronk mevrouw Rechling. „Zoo, dat helpt 1" zei ze, //ik dank u. Valentine antwoordde niet. Met moeite stond mevrouw op en zeide verder ,/Nu ga ik." Zij wachtte een oogenblik af, of het meisje iets zou zeggen, doch daar dit niet gebeurde, vervolgde zij: Valentine, juffrouw, sta daar toch niet zoo naar de grond te staren. Kora hier en geef mij de hand, dwalen is menschelijk. Wat kon ik anders denken, dan dat ge het halssnoer gestolen hadt 1 Het was uit goedgunstigheid, dat ik zelf kwam en niet de politie stuurde Zie me Met een luiden kreet brak zij haar woorden af. Als een spookgestalte stond de luitenant, met de vuist dreigend opgeheven, in de deur, die van de slaapvertrekken naar de woonkamer voerde. reeds te verstaan gegeven, dat hij persoonlijk Szilagyi voor onontbeerlijk houdt en wordt vast besloten geheeten zonder Szilagyi niet over te gaan tot tot kabinetsvorming. Terwijl aldus de oplossing der crisis vertraagd wordt door een persoonkwestie leerscht er in 't kamp der oppositie groote opge- wondenheid over de volkomen negeering door den reizer geen enkel leidend persoon uit de tegen- standers der kerkelijke hervorming is tot dusver door keizer Frans Josef geraadpleegd. Zelfs Kalnoky, eerst Weckerle ongunstig gezind, beijvert zich nu naar krachten om de crisis tot een einde te brengen het handelverdrag met Rusland moet voor 30 dezer door het Hongaarsche Parlement zijn goedgekeurd. Mocht Weckerle onverhoopt niet weder optreden als premier, dan behoeft hij toch niet tot de breede rij der betrekking zoekende minimum—lijders te worden gerekend in het huis van afgevaardigden wil men hem president maken in Bauffy's plaats en de handelsbank te Pest heeft hem een betrekking aangeboden met een dotatie van 60,000 gulden. Komug Humbert heeft eergister middag een langdurig onderhoud gehad met di Rudini, ook de presidenten van Kamer en Senaat zijn als naar gewoonte geraadpleegd over den staat van zaken doch dit is op Crispi's kansen om opnieuw met de vorming van het kabinet te worden betrouwd, niet van den minsten invloed geweesteen andere uitweg is er niet, tenzij Koning Humbert een beroep op kiezers in de gegeven omstandigheden mocht wenschelijk wanen een heel ongemotiveerd vermoeden. Onderwijl Demen de combinaties toe in aantalde uitwerping van Saracco, Calenda en Mecennis wordt nu waarschijnlijk geacht naast Sonnino's terugtreding, nadat deze zelf zijn collega's en corps heeft bewogen hun portefeuilles ter beschikking van Crispi te stellen. Ook wordt er gesproken van het optreden van den senator I inali in de nieuw te vormeu combinatie, doch een ver- trouwbaar overzicht kan volgens deskundigen eerst worden verkregen over enkele dagen, als Crispi, na ingaande samensprekingen, tot de wetenschap, is gekomen welk deel van het door hem tot dusver gehandhaafde programma hij met kans van slagen kan staande houden en welk deel hij er aan kan geven, zonder zijn prestige al te zeer te schaden. Doordien Zanardelli, zoomin als Rudini, geacht kunnen worden een meerderheid om zich bijeen te brengen en Giolitti op 't oogenblik heel ernstig gecompromitteerd is, blijft Crispi de eenige geschikte Minister-president, officieel geinstalleerd, 't zij nu, 't zij over enkele dagen. In Amerika schijnt de koleu—strike en de daaruit Met de hulp van zijn zuster had hij zich geheel aangekleed, daar hij het plichtmatig achtte mevrouw Rechling te begroeten, nu zij in zijne woning ver- toefde. Wegens zijn zwakte was met dit aankleeden geruimen tijd gemoeid geweest en noch hij noch zijn zuster hadden gehoord van de woordenwisseling in de woonkamer. En nu stond hij juist bij de deur, toen mevrouw Rechling van het gestolen halssnoer en van de politie sprak. Hij duwde de deur open en trad binnen. //Mat zegt die vrouw daar riep hij. »Wie heeft een halssnoer gestolen Jij En naar wie zal zij de politie zenden Van schrik kon Valentine geen woord uitbrengen, zij stond als versteend. Mevrouw Rechling echter werd half zinneloos van angst bij den aanblik van den zieke, die meer op een wandeleud lijk dan op een mensch geleek. ffHoud u bedaard, mijnheer," stamelde zij, //het misverstand is reeds opgehelderdmaar als men zoo op staanden voet een meisje uit haar betrekking ontslaat De luitenant sprong op haar toe. „Wat moet ik hooren Wat hebt ge mijn dochter gedaan Valentine, waarom Hij bleef in zijn woorden steken en viel met een doffen gil op den grond. ,/Gij hebt hem vermoordkreet Valentine en knielde bij haar vader neer, terwijl tante Constance handenwringend kwam binnenstormen. Mevrouw Rechling stond nog een paar minuten zonder te weten, wat zij beginnen zou. Toen trok zij haar mantel terecht, greep haar mof van den vloer en verliet haastig de kamer. Zij snelde de gang door, verliet het huis, stapte in het rijtuig voortgekomen crisis thans haar toppunt te hebben bereikt. De houding der werkstakers is zoo dreigend, dat in verschillende Staten troepen tegen nen gezonden worden, zoo o. a. in Ohio, waar de werkstakers bezig zijn, de spoorwegbruggen te ver- branden, ten einde het vervoer van steenkolen te beletten. Daarentegen melden depeches van Cripplecreek, in Colorado, dat aldaar de werkstaking geeindigd is. Juist was zij uiterst bedenkelijk geworden, daar de mijnwerkers zoowel als de patroons ver- sterkte kampen met geschut betrokken hadden. De werkstakers beloven het werk te hervatten op de volgeude grondslagen achturige werkdag en drie dollars dagloon. De Gouverueur van Colorado vaardigde eene proclamatie uit, waarin beide partijen werden uit- genoodigd de wapenen neder te leggen. Dinsdag hadden de verkiezingen plaats voor leden der 2e Kamer in de districten Utrecht en Alkmaar. De uilslag is als volgt: Utrecht. Uitgebracht 2254. st. Geldig 2204. Gekozen Van Karnebeek met 1284 st. Seyffardt had 617, Malefeyt had 274 st. De overige stemmen waren verdeeld. Alkmaar. Uitgebracht 3095 geldige stemmen. Gekozen De Lange met 1961 st. Mr. Smidt had 1075 st. De feestdag ter herinnering van het 300 jarig bestaan van het Cloveniersgilde te Scherpenisse is bepaald op 20 Juni a. s. Den 7en Maart 1.1. was het juist drie eeuwen geleden, dat dit weerbaarheidscorps op verzoek van de Heerlijkheid Scherpenisse door hare Vrouwe Maria van Nassau werd gesticht, doch de feestelijk- heid ter gedachteuis aan dit feit, heeft men tot het betere jaargetijde uitgesteld. Zij zal bestaan in volksspelen, ringrijderij, illuminatie en muziek, terwijl de 60 broeders zelf op dien dag eene buiten- gewone feestvergadering zullen houden. De op Dinsdag verdaagde vergadering van den gemeenteraad te Zierikzee kon alstoen ook geen voortgang hebben, daar het vereischte aantal leden weder niet tegenwoordig was. Slechts 5 leden waren aanwezig. De vergadering werd alsnu belegd tegen Woensdag 6 Juni (art. 49 alinea's 2 en 3 gemeentewet). In de Woensdag, krachtens art. 49 der gemeente wet, belegde raadsvergadering, waren 3 leden aan- en in een vrijgevige bui zei ze tot den koetsier z/Vlug, koetsierrijd zoo snel, als de paarden loopen kunnen. Dan krijg je daarvoor en voor het wachten twee mark fooi I" DERDE HOOFDSTUK. /Meisje geef mij gauw wat te drinken ik sterf van dorst Met deze woorden stormde mevrouw Rechling de keuken in, zoodra Hendrik haar op haar heftig aanschellen de deur geopend had. Zonder op haar prachtigen fluweelen mantel acht te slaan, viel zij op den eersten den besten keukenstoel neer. Water 1" gebood zij stampvoeteud, daar zoowel Louise als Minna haar verwonderd aankeken. Aan de kraan der waterleiding vulde Minna een groot glas en reikte het haar meesteres toe, die het in een lange teug leegdronk. Het meisje schudde het hoofd en zei//Hoe komt mevrouw er bij zooveel water te drinken 1 Anders zegt u altijd, dat u het liever in uw schoenen dan in uw maag laat loopen 1" ,/Ik weet niet," antwoordde mevrouw schouder- ophalend. //Het is de ergenis, de schrik, de angst Geef me nog meer water, ik verbrand Zij greep weer naar het glas. Nu meende Louise het haar plicht zich er mee te bemoeien. jrDat gaat niet, mevrouw," zei ze, het leege glas wegnemende, z/drink liever een glas wijn en eet iets, dat zal u beter bekomen. U heeft vandaag nog niets noemens waardig gegeten, dat is hetIn de eetzaal staat de tafel gedekt, Hendrik zal u daar binnen vijf minuten een bord heerlijke kippensoep brengen en een cotelette, die op uw tong smelt." Tegen haar gewoonte schikte mevrouw Rechling wezig (de heeren Van der Vliet, Boeije en De Crane) De notulen van het verhandelde in de vorige raads vergadering werden ter resumtie aangehouden, zoo- mede ook een voorstel van B. en W. betrekkelijk den reinigingsdienst, en werden afgedaan eenige minbelangrijke zaken, waarna de voorzitter de ver gadering sloot. Op de jl. Woensdag te Zierikzee gehouden paardenmarkt wareu aangevoerd 140 paarden. De prijzen liepen van f 300 tot f 600, voor mindere soorten werden lagere prijzen besteed. Met toe- schrijving aan het slechte voedergewas ten vorigen jare, was de kwaliteit minder dan bij de vorige markten. Het te Groningen verschijnende Nieuwsbl. v. h. Noorden meldt Maandagmiddag is voor het Classicaal kerkbe- stuur van Groningen verschenen Dr. Louis A. Bahler, beroepen predidanl van Schiermonikoog, om verantwoording te doen van zijn schrijven in dit blad aangaande het levensgedrag van Dr. Van Gheel Gildemeester, predikant te 's Gravenhage, die publiek gemengd was geworden in de publieke zaak-Neerbosch. Dr. Balher had ter publieke vergelijking van de vertrouwbaarheid der heeren Van Gheel Gildemeester en Van Deth op sexueel gebied gewezen op het besproken leven van Dr. Van Gheel Gildemeester tegenover het onbesproken leven van den heer Van Deth. Op den heer Bahler is het zachtste kerkelijke tuchtmiddel, de berisping, toegepast, welke door den heer Bahler niet aanvaard werd. Treffeud in het onderzoek van genoemd kerkbestuur, was, dat den gedaagde niet gevraagd is geworden om aan te tooneu dat er werkelijk kwade geruchten aangaande Dr. Van Gheel Gilde meester bestaan, evenmin om mede te deelen wat hun inhoud is. Van een strafrechterlijke vervolging door Dr. Van Gheel Gildemeester tegen Dr. Louis A. Bahler iugesteld is dezen laatste, naar men verneemt, niets bekend. De Groningsche commissie, die zich ten doel stelt om f 2000 a f 3000 bijeen te krijgen om daardoor den heer Van Deth, naar deze zegt, ge legenheid te geven den heer Van 't Lindenhout aan de justitie over te leveren, is er nog lang niet. Blijkens een opgave van Dr. Louis A. Bahler heeft zij f 450,09^ ontvangen, terwijl nog f 200 is toegezegd. De heer Van Deth deelt mede, dat opnieuw eenige adressen aan de Tweede Kamer zijn ver- zonden, waarin wordt aangedrougen op eene Staats- zich zonder tegenspreken naar de woorden der keukenmeid. Zij gevoelde zich zoo ellendig, zoo zonder kracht en wil, dat zij gaarne zich schikte naar ieder, die macht op haar wilde uitoefenen. *Neem mevrouw hoed en mantal af, Minna, en breng haar naar de eetzaal, de wijn staat daar op tafel," gebood Louise en haar bevel werd uitgevoerd. z/Oh, die dorst die dorst 1" klaagde mevrouw en nam in de eetzaal de flesch van de tafel om zich een glas wijn in te schenken. Haar hand beefde echter zoo hevig, dat Minna toeschoot om haar te helpen. Zij dronk en zeeg gelijktijdig op den naasten stoel neer. ffIk weet niet, wat me scheelt," zei ze. /»In het rijtuig had ik al zoo'n slaperig gevoel, en nu krijgt ik pijn in de keel. Ik heb zeker een zware koude gevat." „Dau deed u beter, als gij te bed ging, mevrouw," stelde Minna voor. z/Och kom, gekheid, het zal wel overgaan," zei mevrouw. #Louise heeft gelijk, ik zal wat eten." Daar kwam ook Hendrik reeds met een bord heerlijke dampende soep binnen. Mevrouw nam een broodje, brak het door en begou te eten. Maar uauwelijks had zij den lepel aan den mond gebracht of ze liet hem in het bord vallen, zoodat de soep overal heen spatte. //Ik kan niet," klaagde zij. ffIk kan niet slik- ken, het doet zoo'n piju. En mijn hoofd doet me ook pijn." Ze streek met de handen langs haar slapen. //Zou mevrouw toch maar niet liever te bed gaan P" vroeg Minna weer, en achter mevrouws rug wisselde zij een blik met Hendrik, die even TER \EimsrHE COURANT Wit blad verscliijnt Winstlag'- en Vrijdagavond bij den uitgever P-I- A K D E 8 1 It D E te Ter Veuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1