Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. GELDLEENING. No. 3034. Woensdag 6 Juni 1894. 34e Jaargang. f 12000, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer /Q,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Burgemeester en Wethouders van WESTDORPE maken bekend, dat van de aandeelen der geldleening ten laste dier gemeente in 1890 aangegaan, op heden zijn uitgeloot de nummers 15, 19, 36, 58 en 64. Westdorpe, den 1 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN WAES. De Secretaris, M. J. B. KIEBOOM. Burgemeester en Wethouders van bAS AN GENT maken bekend, dat met 1 Juli a. S., ten behoeve dier gemeente eene geldleening, groot verdeeld in aandeelen van f 400,rentende vier ten honderd, zal worden aangegaan dat de inschrijvingsbiljetten voor die leening v6or Donderdag 21 Juni 1894 vrachtvrij aan hen moeten ingezonden wordenen dat het plan van leening op de gemeente- secretarie ter lezing ligt. Sas van Gent, den 28en Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, JOH. VERSCHAFFEL. De Secretaris, L. N. STUBB& Jfolitieli Overzicht. Gisteren kwam Frans Jozef te Pest en het is te hopen, dat het hem gelukt een einde te maken aan de zeer ernstige crisis in Hongarije. Zaterdag bezocht graaf Khuen Iledervary ver- scheidene leiders der liberale partij, maar werd overal afgewezen, zoodat hij er wel niet in zal slagen, een kabiuet te vormen. Tegen zijn persoon is men niet ingenomeu, maar het wordt hem euvel geduia, dat hij de opdracht des kouings aannam, zonder de partij, die hij in het parlement moet vertegenwoordigen, te hebben geraadpleegd. In Oostenrijk moge dit gebruikelijk zijn, in Hongarije is het iets ongewoons. Ook verneemt men, dat aan Wekerle ontslag is verleend op eene wijze, die de publieke opinie beleedigend acht. Niet de koning, maar Kalroky, als minister van het keizer- FEUILLET ON 5) Thans kwam er leven in het meisje, dat als versteend had gestaan. Haar zachte oogen schoten vuur en haar geheele lichaam trilde. Valentine maakte een beweging, alsof zij mevrouw Rechling wilde aanvliegen, zoodat deze schrikte en onwille- keurig bukte. .Versta ik u goed," bracht zij met moeite uit. .Beschuldigt u mij dat ik iets van u gestolen heb Houdt u mij voor een dievegge .Ei, als ge zelf het ding bij den rechten naam noemt, ja, ge hebt mij bestolen 1" .Waagt ge het mij zulk een schandelijke beleedi- ging aan te doen P" kreet Valentine, terwijl zij ontsteld naar de deur der kamer keek als haar vader ongelukkigerwijze iets gehoord had, dan zou er een ongeluk gebeuren. 0Gestolen, is gestolen, ge moogt nu zijn wie ge wilt," zei mevrouw Rechling, opnieuw boos wordende. .De schaude is zeker nog grooter wanneer zoo'n juffrouw het doet, die zich altijd zoo voornaam heeft aangesteld. Laat u dus raden en outken niet langer. Geef het goedwillig terug, anders zal de politie hier huiszoeking moeten doen." .U wil hier zeker een tooneel opvoeren, zooals in de romans voorkomt, mevrouwHeeft u een ring of eenig ander sieraad tusschen miju kleeren gestopt om mij van deifstal te kuunen beschuldigen en zoodoende uw zoon van mij afkeerig te maken ijk huis, schreef hem, dat zijn verzoek om ontslag was aangenomen. Zaterdag vergaderde de parlementaire liberale jartij. Wekerle deelde mede, dat het ministerie had verlangd, dat hij zou worden gemachtigd te verklaren, dat de kroon het wetsontwerp over het burgerlijk huwelijk goedkeurde en dat nieuwe pairs zouden worden benoemd. Omdat het laatste werd geweigerd, had het ministerie zijn ontslag genomen zijne leden zouden in het parlement standvastig voor hun programma blijven kampen. Dat de kroon de vorming van een kabinet had opgedragen aan een man, die verklaarde, dit programma te zullen handhaven, was een waarborg, dat het ministerie niet vruchteloos had gearbeid. Met daverende toejuichingeu werd deze verklaring begroet en de onder-voorzitter Daranyi zeide wan neer wij alien reeds in het graf liggen, zal Hongarije den politieken strijd dezer dagen nog met geestdrift, gedenken en de staatslieden prijzen, die voorgingen in dien strijd. Hij stelde de volgende motie voor De partij handhaafd haar tegenwoordig programma, bepaaldelijk de kerkelijke politiekspreekt zijn dank en waardeering uit voor de waardige houding van het kabinet en betreurt zijn aftreden. De partij verzoekt Wekerle, zich ook verder met de leiding der partij te belasten. Met algemeene stemmen werd deze motie aan genomen. Graaf Khuen werd geheel ge'ignoreerd. Het volk van Zwitserland heeft gestemd over de vraag, of de volgende bepaling in de groudwet zal worden opgenomen .Het recht op voldoend loon geveuden arbeid is iederen Zwitserschen burger verzekerd. De bondswetgeving moet dit beginsel onder mede- werking der kantons en gemeenten op alle mogelijke wijze gelding verschaffen. .In het bijzonder zullen bepaling worden ge- troffen a. ter verschaffing van arbeidsgelegenheid vooral door bekorting van den werkdagb. tot openlijke en kostelooze opgaaf van arbeidc. tot bescherming der arbeiders en aangestelden tegen onbillijk ontslag of onttrekking van arbeid; d. tot zekere en voldoande ondersteuuiug van geheel of gedeeltelijk buiten hun schuld werkloos gewordenen, hetzij door staatsverzekering, hetzij door staats- ondersteuning van particuliere verzekeringe. tot practische bescherming der vrijheid van vereeuiging, vooral der arbeidersvereenigingen tot handhaviug der rechten tegen de werkgevers; tot verzekering van net recht der arbeiders tegen hunne werkgevers en tot democratische orgauisatie van den arbeid in Neem u in acht, mevrouw, de gevolgen zouden op uw hoofd neer kuunen komen." Met de mond en de oogen wijd open zat mevrouw Rechling sprakeloos, toen zij deze woorden hoorde. Eindelijk echter riep zij .Maar dat is een weergalooze onbeschaamdheid Wilt ge op die manier de rollen omkeeren Mij te verdeuken, dat ik iets uit een roman wil ver- toonen Dat gaat alle perken te buiten Zou ik me aan uw kleeren vergrepen hebben Zij snakte naar lucht en zweeg even. .Maar nu ben ik het moede .Ik ookstiet Valentine uit. .Ik moet u herinneren, dat ge in mijn vaders huis zijt." .Ronduit gesproken," hernarn mevrouw Rechling, .bedoelt ge daarmee, dat ik moet uitkijken, waar het gat van de deur is. Nu, met het grootste genoegen, want net is hier in dezen salon moorddadig koud, en mijn rijtuig wacht reeds lang genoeg. Maak dus voort en geef mij het halssnoer .Het halssnoer?" viel Valentine in, .welk halssnoer P" .Doe maar niet, of ge er niets van weet. Het paarleu halssnoer met diamanten slot ge hebt er altijd zooveel ziu in gehad .Het paarlsnoerDus ge beschuldigt mij, dat ik uw paarlsnoer gestolen heb .Waar zou het anders gebleven zijn? Het is weg, en niemand anders kwam in het kistje.' Valentine stoud voor haar en keek haar aan, alsof ze aan haar gezond verstand -twijfelde. .Maar hoe is het mogelijk? Mevrouw, denk toch eens ua Ge hebt zelf .Wilt ge me in het hoofd praten, dat ik u het halssnoer geschonken heb?" fabrieken en dergelijke inrichtingen in de eerste plaats in die van den staat en de gemeenten." De bondsvergadering heeft de verwerping aan- geradeu. Het vorige ministerie van Frankrijk heeft in den korten tijd van zijn bestaau op 22 interpellation en 40 vragen moeten antwoorden, zoodat de Kamer nauwelijks tijd voor ernstigen arbeid overbleef en het nieuwe ministerie Dupuy schijnt het niet beter te zullen gaan. Een geheele reeks van intepellatien is reeds aangekondigd, van welke vele noodlottig kunnen worden voor het kabinet. De Petersburger bladen laten verschillend zich uit over de gebeurtenissen in Bulgarije maar daarover zijn zij het eens, dat Rusland in geen geval den prins van Coburg als vorst van Bulgarije zal erkennen. De met het hof in nauwe betrekkiug staande Grashdanin heeft herhaaldelijk uiteengezet, dat bij deze zuiver binnenlandsche Bulgaarsche aangelegenheid geene aanleiding tot interveutie voor eenige Europeesche mogendheid bestaat. Zelfs wauneer de Coburgsche prins afstaud deed van de regeering, zou dit op zich zelf geen grond voor vreeinde inmenging zijn. Dat de groote mogend- heden door dergelijke voorvallen, zich in haar rust niet lateu storen, blijkt uit haar houding tengenover Servie. Ontbraken tot heden nadere berichten betref- fende den strijd, welken het katferhoofd Magato tegen de Transvalers wil beginnen of reeds be- gonnen heeft thans verneemt de Times eenige bijzonderheden daaromtrent, die wel de aandacht verdienen. Een verslaggever van dat blad bezocht Magato, in diens bolwerk op vijf dagmarschen benoorden Pretoria. Het katferhoofd nu beweert het gezag van president Kriiger te erkennen en zelfs Transvaal te willen helpen, wat het onderwerpen der oproerige kalfers betreft, maar hij wenscht, dat Kriiger hem persooulijk daartoe aanzoeke. Ook wil Magato de hem opgelegde belasting betaleu, maar ten stelligste weigert hij het hem aangewezen territoir te be- trekkeu wil men hem daartoe toch dwingen, dan zal hij een guerilla-oorlog gaan voeren in de nagenoeg ongeuaakbare woesteuij. Magato beschikt over 30,000 strijders met eene groote hoeveelheid moderde vuurwapenen en munitie uit Delagoa-Baai aangevoerd. In de kringen der boeren gelooft men, dat 100,000 kaffers zich bij Magato zouden aausluiten, indien de boeren de nederlaag mochten lijden en dan zou er de omvangrijkste kafferopstand losbarsten, dien men in Zuid-Afrika ooit heeft beleefd. .Dat nietmaar ge hebt mij gezegd, dat ik het bij den juwelier moest brengen, omdat er iets aan het slot verbogen was." Aan de uildrukking van mevrouw Rechling's gelaat was te zien, dat ze zich het geval herinnerde. .Ja, ja, ik herinner me," zeide ze, maar zij wilde nog niet erkeuen, dat ze verslagen was. .En hebt ge dat gedaan .Natuurlijk," .Waarom hebt ge mij daar niets van gezegd?" .Omdat gij mij daarvoor geen tijd hebt gelaten," antwoordde Valentine met bitterheid en verachting. .Toen ik van den juwelier terugkeerde, is bij mijn thuiskomen het heftige tooneel voorgevallen, ten gevolge waarvan ik uw huis verliet. Het is dus niet te verwonderen, dat ik vergat er over te spreken." Mevrouw Rechling schrikte van de wending, die de zaak nam. Hoe beperkt van verstand zty ook was, toch begreep zij, dat Valentine in haar recht was, en dat zij zelve een beklagenswaardige rol speelde. Dit juist maakte haar woedend, te meer daar de anders zoo bescheiden Valentine thans zoo vastberaden een minachtenden toon aansloeg. Zij wilde voor niets ter wereld haar ongelijk erkennen en zei daarom op nog meer beleedigenden toon dan te voren .De juwelier geeft loch altijd een bewijs van ontvangst, als hij iets te repareeren krijgt. Waar is dat bewijs Valentine beefde van aandoening, zij snelde naar een werktafeltje bij het veuster, nam daarvan een notitie—boekje en bladerde daarin. .Hier is het bewijsJa, ik beging de vloekwaardige misdaad te vergeten u dit bewijs ter hand te stellenmaar neem het nu en rijd gauw naar uw juwelier om u het halssnoer te laten zien." De Kroonprins van Denemarken zal, naar aan het Hbl. wordt bericht, dezen zomer aan boord van een Deensch oorlogsschip een bezoek brengen aan Willemsoord en zeer waarschijnlijk ook aan Amster dam tot het bezichtigen van de maritieme inrich tingen. Aan het Deensche consuiaat te Amsterdam is intusschen omtrent dit bezoek nog niets bekend. Het Centrum deelt mede, dat het bestuur der r.-kath. kiesvereeniging Recht voor alien te Utrecht aan het Nederlandsch-Belgisch Zouaven- comite heeft geantwoord, dat het, in overeenstem- ming met de algemeene vergadering, wel zeer sterk en zeer terecht de opheffing van het, gezantschap bij den Paus blijft betreuren en evenzeer het herstel blijft verlangen, maar dat het toch niet kan instem- men met de bekende motie en zelfs de vrijheid meent te moeten nemen, zoo sterk als de betame- lijkheid toelaat, een nader aandringen op het herstel van het gezantschap bij onze tegenwoordige regeering te ontraden. Te Hilversum heeft de burgemeester, nu de pokken zich de laatste dagen in de gemeente sterker uitbreiden, aan hootden of bestuurders van fabrieken en werkplaatsen een schrijveu gericht, om hunne medewerking in te roepen tot het tegengaan eener verdere verspreiding van die ziekte, door hun iuvloed op hun werklieden te willen aanwenden, opdat deze zich met hunne gezinnen laten vaccineeren of revac- cineeren, waartoe dagelijks kosteloos gelegenheid bestaat. Den len dezer zijn te Rotterdam weder 5 nieuwe gevallen van pokken voorgekomen. Te 's Gravenzande zijn in de beide laatste weken slechts 6 nieuwe gevallen van pokken voorgekomen de ziekte blijft goedaardig. Sterfgevallen kwamen in de laatste dagen niet voor. Een bouwknecht, die naar Noordwijk verhuisde, is aldaar aan die ziekte overleden. Men schrijft uit Noord-Brabant aan de Telegraaf Het is ongelooflijk, welke kostbare veranderingen de suikerfabriekeu dit jaar weder ondergaan. Honderd duizenden guldens worden uitgegeven, ten einde in de aanstaande campagne de beetwortelen nog vlugger te kunnen verwerken. De suikerfabriek der firma Wittouck te Breda wordt ingericht voor het verwerken van een millioen K.G. bieten per dag, die derzelve firma te Bergen op Zoom op 600,000 K.G. Ook hebben de meeste fabrikanten kanalen aangelegd, waardoor de bietenlossers ver- .Nu, ziet ge wel, ge zijt toch eigenlijk - zelf de oorzaak van het geval," zei mevrouw Rechling. .Hoe kon ik denken „U kon niet anders denken, dan dat ik een dievegge ben. Ge hadt den brutalen moed hier te komen en mij op de afschuwelijkste wijze te beleedigen, en nu durft ge nog te zeggen, dat ik de oorzaak van dit alles ben Dat gaat alle perken te buiten, dat is niet te verontschuldigen riep Valentine doodsbleek; haar oogen schoten vuur en haar gelaat toonde iets wreedaardigs. Mevrouw Rechling gevoelde zich lang niet op haar gemak. .Maar, juffrouw, juffrouw, denk toch eens na," stamelde zij. .Dwalen is immers menschelijk." .Neen, uw dwalen was onmenschelijk," ant woordde Valentine. »Wegzit ge daar nog? Wat wilt ge nog hier Wij hebben niets meer met elkander uit te staanMet een gebiedend gebaar wees zij naar de deur. Op dat oogenblik dacht ze er niet aan dat die vrouw de moeder was van den jonkman, dien zij bemindezij dacht er niet aan, dat slechts twee deuren haar scheidden van haar vader, voor wieu elke hevige aandoening doodelijk kon zijn. Zij was op dit oogenblik razend van toorn. Doch mevrouw Rechling verroerde zich niet. Was het toe te schnjven aan den opgewonden toestaud, waarin zij den geheelen dag en in 't hijzon- der dien voortniddag verkeerd had, of aan den schrik over haar misgreep, of aan haar ontsteltenis over de groote verandering in Valentine's optre- den Wij weten het niet, doch genoeg de sterke vrouw voelde zich een oumacht nabij. Zij maakte nog een beweging om haar fluweeleo TER SEEZMSdE COW AM Hit lila<l verscliijnt llinsila^- en Vrijdaj^avond liij den uit(|ever J. A A At OK 1$ A A" O K te Ter Aeuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1