Gemengde berichten. Telegrafische berichten. TER NEUZEN, 25 Mei 1894. Door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen werd Woensdag alhier in het openbaar, bij enkele inschrijving aanbesteed, het herstel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 April 1895 van de aarde-, krarn-, rijs- en steenglooiingwerken en van het maken van werken tot dijksverbetering enz., waarvoor 9 biljetten waren ingeleverd als van de heeren J. Tollenaar te Ter Neuzen, voor f 10290 C. Bolier Cz. te Bruinisse, voor f 9580 A. van Popering aldaar, voor f 9560 A. Vermorken te Hontenisse, voor f 9260 A. van der Beek te Zaamslag, voor f 9121 K. de Yos te Ter Neuzen, voor 9050 D. de Doelder aldaar, voor 8976 H. Klaassen te Zaamslag, voor 8957 en J. Meertens te Hoek, voor f 8590. De begrooting beloopt f 8255,80. Jl. Woensdag werd in het Hotel de Commerce alhier, door den heer F. de Vos te Othene, aanbesteed net bonwen van een woonhuis alhier, met bijle- vering van de benoodigde bouwstoffen Hiervoor hadden ingeschreven J. v. d. Velde, voor ^1150; H. v. d. Yelde, voor f 1085 J. Kolijn en P. Bruggeman, voor f 1085 W Nieuwelink, voor _/"1058; Jac. Deij, voor f 1040 en P. A. Mielen, voor f 1035. Alle inschrijvers wonen te Ter Neuzen. Door het ministerie van den notaris L. J, van der Moer, had gisteren alhier den openbaren verkoop plaats van eene hofstede metaanhoorigheden, alsmede bouw- en weiland, dijk en watergang, gelegen in den Yogelschorpolder, gemeente Ter Neuzen, en den Nieuw Westdorpepolder, gemeente Westdorpe, ter totale grootte van 59 hectaren 10 aren 71 centiaren of in Gentsche maat 132 gemeten 192 roeden. Boomprijs 2000 en oukosten 6 ten honderd. De heer G. Wieland alhier, werd daarvan kooper voor f 600 per 44 aren 56 centiaren (oud Gentsch gemet) of de geheele massa voor 79,587,60, behalve boomprijs en onkosten. De heer Mr. Walter te Nijmegen heeft ge- weigerd in het kiesdistrict Alkmaar een candidatuur te aanvaarden, ten einde de kans voor een ministerieel candidaat te verhoogen. Naar men aan de Midd. Ct. schrijft is de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen in onderhandeling nopens de invoering van recht streeksche plaatskaarten naar en van Zeeuwsch- Vlaanderen. Het is van het grootste belang, dat die onder handeling naar wensch mag slagen. Het behoeft ontegenzeggelijk geen betoog, hoe uitnemend practisch zoo'n maatregel zou blijken te zijn, en bij druk verkeer van passagiers en bij vertraagden overtocht. Reizigers uit Vlissingen zouden zich gemakke- lijker van plaatskaarten kunnen voorzien, als de stoombootpassagiers niet meer voor spoorkaarten hadden te zorgen bij het betreden van het station. Op de lijst van 132 inwoners dezer provincie, die in 's Rijks direcle belastingen het hoogst zijn aangeslagen, komen uit Zeeuwsch- Vlaanderen voor de navolgende namen en woonplaatsen Eduard Bonte te St. Kruis, Pieter Jacobus van Bortel te Schoondijke, Isaac de Bruijne Sr. te Cadzand, Elias Augustus Calon te IJzendijke, Dr. Angelas Eduard Cortvriendt te IJzendijke, Gustavus Angelus Felix Cortvriendt te IJzendijke, Mr. Jan Geerard van Deinse te Hulst, Christiaan Dieleman te Zaamslag, Petrus Dieleman te Axel, Augustus Adolphus van Haelst te Zuiddorpe, Johannes Frangois Hennequin te Sluis, Mr. Pieter Christiaan Jacobus Hennequin te Aardenburg, Alphonse Guillaume Victor Hombach te Hulst, Jacobus de Hullu te Cadzand, Jan Huijssen Johauneszoon te Ter Neuzen, Izaak Luteijn Izaaks- zoon te Zuidzande, Henricus Ludovicus Josephus millioenen na. Zijn pannenfabriek was voorzien van de nieuwste machinerien en kon aan andere dergelijke inrichtingen tot voorbeeld gesteld worden. Hij had daarbij een fraai woonhuis lateu bouwen, waarbij men een schoon park vond, benevens bloemen— en moestuin en een grooten boomgaard. Ook had hij zijn eenigen zoon eene voortreffelijke opvoeding laten geven. Koenraad had het gymna sium, de universiteit en eenelandbouwschool bezocht; tot den krijgsdienst opgeroepen diende hij zijn tijd uit bij de cavalerie en werd daarop officier bij de reserve. Vervolgeus had hij eenige reizen gedaan om wat van de wereld te zien, voordat hij naar het ouderlijke huis terugkeerde. Bij zijn thuiskomst kreeg hij deel in de leiding der zaak, die bij den dood zijns vaders geheel op hem overging. De oude Rechling was volstrekt niet bekrompen van hart geweestgaame zou hij zijn vrouw reeds Jang hebben toegestaan naar hartelust van den ver- worven rijkdom te genieten, als zij dat op verstan- dige wijze had kunnen doen en zich niet belachelijk had gemaakt door pronken en pralen op de ver- keerde plaats. Hoofdzakelijk om deze reden had hij hardnekkig geweigerd te voldoen aan den wensch zijner vrouw, die te Berlijn wilde wonen, evenals verscheidene hunner rijk geworden bekenden, die nu nog slechts voor eenige weken buiten vertoefden. Hij bleef bij de pannenfabriek wonen en bezocht de residentie slechts voor enkele dagen, hoogstens een paar weken, om haar de genoegens van het leven in de groote stad te laten genieten. Na den dood van haar echtgenoot was mevrouw Rechling's eerste werk zich te Berlijn te vestigen. Maertens te Hulst, Abraham Risseeuw Abrahams- zoon te Cadzand, Izaiik Risseeuw Johanneszoon te Cadzand, Johannes Risseeuw te IJzendijke, Isaac de Smit te Oostburg, Pieter Staal te Graauw, Clement Vincent van Oostenwijk Stern te Aarden burg, Johannis Franciscus Temmerman te Hoofd- plaat, Prudentius Franciscus Thomaes te Hoofdplaat, Julius Vogelvanger te Hulst, Livinus Francies Carolus van Waesberghe te Hulst en Gerard Wieland te Ter Neuzen. Het laagste gezamenlijke bedrag van aanslagen, dat tot plaatsing op de lijst heeft geleid is 453,98. St. Ja list een. Nadat een drietal gevallen van pokken zonder doodelijken afloop zijn voorgekomen doen zich geene nieuwe gevallen meer voor. De huizen zijn ontsmet, nergens doet zich eenig teeken van de ziekte meer op, zoodat wij mogen verwachten dat de gevaarlijke kwaal geweken is. Borssele, 24 Mei. Een zesjarig jongentje ge- raakte heden middag onder het rijtuig van den landbouwer W. P., die bij gelegenheid van een huwelijks-voltrekking een paar malen in flinken draf het dorpsplein rond reed. De kleine bekwam van het paard een schop tegen het linker-, terwijl een der wielen hem over het rechterbeen ging. De gemeente-geneesheer was spoedig aanwezig om hulp te verleenen. 's Graveuhage, 25 Mei. Tweede Kamer. Zonder stemming is geen der te Elst gekozen verklaarden toegelaten, zoodat eene nieuwe verkiezing nood- zakelijk is. Aangenomen zijn verder alle ontwerpen, die heden aan de orde waren. De Minister Van Houten beloofde zooveel mogelijk te zullen vervullen de belofte van het vorig kabinet omtrent de afschaffing van tollen op vaarten en wegen. De Kamer is hierna tot nader oproepen uiteen gegaau. Uit alle deelen van ons vaderland gewagen de landbouwberichten, dat een zeer voordeelige opbrengst van het gras wordt te gemoet gezien, terwijl die ook melding maken van den gunstigen stand van meest alle gewassen. Als eene groote zeldzaamheid wordt vermeld, dat in den omtrek van Deventer de hooioogst reeds is aangevangen. De opbrengst van den hooibouw, eerste snede, zal buitengewoon groot zijn. In zake de vergiftigingszaak te Amsterdam deelt men 't volgende mede P. J. v. d. Linde is in hechtenis genomen. Hij was naar den Haag geloopen, en meldde zich daar bij een der politiebureaux aan om onderstand. Naar Amsterdam opgezonden, stond men reeds op het punt hem los te laten, maar bij nader inzien achtte men het beter eerst zijn vader van zijne terugkomst te verwittigen. Het adres dat hij opgaf, bleek na onderzoek niet te bestaan, waarop hij bekende de gezochte V. d. Linde te zijn. Hij verklaarde verder zijn moeder en oom met arsenicum te hebben willen vergiftigen. Hij is naar het huis van bewaring overgebracht. Te Wolfaartsdijk werd in de raadsvergadering van Dinsdagavond de mededeeling gedaan dat de benoemde onderwijzer op 28 Mei a. s. in functie hoopt te treden en verder werd behandeld eene overschrijving op de begrooting van 1893, en daar dit punt der agenda spoedig was afgedaan, kon- den biunen 10 minuten de raadsleden huiswaarts keeren. In den gemeeuteraad van Schiedam is aan genomen een voorstel van burgemeester en wet- houders om den burgemeester te machtigen het tekort in de gemeeutekas van f 82,144,80 van den gemeente-ontvauger terug te vorderen en zijn en borgtocht te verhalen. De gemeenteraad van Amsterdam heeft met 22 tegen 7 stemmeu besloten tot handhaving der door Burg, en Weth. aan de Duinwatermaatschappij opgelegde boete van 2500 per dag (het maximum), met iugang van 1 Juli 1893 wegens het niet gereed zijn der haar bij schrijven van 23 Juni 1892 ter uitvoering opgelegde werken. De aanvoer op Zij huurde een ruime woning in de Victoria- straat, liet die geheel nieuw inrichten en wilde als eene voorname dame leven. Daar zij dit echter niet recht wist aan te vangen, zocht zij een ge- zelschapsjuffer van goede afkomst. Na eenige mis- lukte pogingen had zij het geluk in Valentine Zier een wezen aan te treffen, dat de kunst verstond liefelijkheid en behaaglijkheid om zich heen te verspreiden. Half tegen haar wil had Valentine aan de zijde van mevrouw Rechling ongeveer de rol van dieren- temmer gespeelt. Zij had de lagere neigingeu dier vrouw onder bedwang gehouden, en waar dit niet mogelijk was, had zij ze toch weten te bedekken, te verzachten, te effenen. Mevrouw Rechling had zich naar haar geschikt, soms wel eens met tegenzin, maar meestal zonder te bemerken, dat zij geleid werd. Gedurende het jaar, dat Valentine bij mevrouw Rechling geweest was, was zij zoowel voor mevrouw als voor de overige huisgenooten onmisbaar geworden toen kwam onverwacht de breuk. (Wordt vervolgd.) van water en de drukhoogte beantwoordden reeds gedurende 9 jareu niet aan de voorwaarden der concessie, en op den fatalen termijn (1 Juli 1893) voor de oplevering der Duinwatermaatschappij opgelegde nieuwe werken in de duinen gesteld, was nauwelijks met die werken een aanvang ge maakt, gelijk dit heden nog niet is geschied. Het aan boete verbeurde bedraagt f 820,000 dat, volgens art. 20 der concessie, binnen 8 dagen ten kantore van den gemeente-outvanger moet worden gestort. In de omstreken van Gorinchem zijn de aardappelen bij de nachtvorst van Zondag op Maandag totaal op het vlakke veld afgevroren. Men schrijft uit Enschede aan de Haarl. Ct. Een der leden van de firma De Jong Co., grossier en frabrikaut van confectie-artikelen alhier, is, met hetgeen hij aan geldswaarde kon machtig worden, op den loop gegaan, volgens zijn e schrijven naar Amerika. Het passief moet pi. m. f 50,000 bedragen. Door een paar der grootste schuldeischers is aan den officier van justitie verzocht naar New-York te seinen, om hem, zoo mogelijk, bij aankomst aldaar nog te laten oppakken. Voor de rechtbank te Leeuwarden stond Woens dag terecht de ex-predikant Barger, die, zooals men zich herinuert, een der vrouwelijke leden van zijne gemeente doodschoot, toen zij weigerde hem ter wille te zijn. Een groote menigte woonde de terechtzitting bij. De bescbuldigde was ijselijk kalm. De bladen hebben indertijd min of meer uitvoerige mede deelingen gedaan omtrent het leven van dezen prediker van de godsdienst der liefde. Ter terecht zitting was een dagboek van hem aanwezig, waaruit een en ander werd voorgelezen en waaruit bleek, dat B. met de meest mogelijke oprechtheid getrouw de schaudalen, waaraau zijn leven rijk is, opteekende. De eisch is levenslange tuchthuisstraf. De ver- dediger Mr. Buma bestreed de voorbedachte rade. B. zelf maakte van de gelegenheid, om nog iets te zeggen, gebruik. In een vloeiende, kalm uitgesproken rede, zei hij geen vermindering van straf te willen bepleiten, maar hij wenschte zoo mogelijk te voorkomen, dat men hem voor zwarter houdt, dan hij is, waarop hij met kracht betoogde niet gehandeld te hebben tengevolge van een vooraf beraamd plan. De uitspraak volgt 14 Juni. Een uiterst droevig drama is in het Vondel- park te Amsterdam afgespeeld. Uit een der vijvers was het lijk opgehaald van eene dienstbode uit het binnen-Gasthuis, in wier bezit een briefje werd gevonden, waaruit bleek, dat men hier met een geval van zelfmoord te doeu had Dit treurig geval heeft een aaugrijpend en diep tragisch gevolg gehad. Toen Woensdagavond laat twee mannen, tegen het verbod in, aan het visschen waren in het Vondelpark bij de Van Baerlestraat, zagen zij iemand langs den kant sluipen en plotseling in het water springen. De beide mannen ijlden er heen en slaagden er in den drenkeling op den wal te helpen. maar niet dan nadat hij door een vischhaak in het gelaat was verwond. Het was een bejaard man, die, in vreeselijk overspannen toestand, telkens poogde zich los te rukken, om weer in het water te springen. Met moeite sleepten de mannen den ongelukkige, die zich uit alle macht verzette, naar het politiebureau op het Leidscheplein. Hier waren zijn krachten uitgeputgebroken en vernietigd door smart, zakte de oude man op een stoel en vertelde snikkend, dat hij de vader was van het meisje, dat zich in het Vondelpark verdronken had. De vreeselijke tijding van het einde van zijn arm kind had de man zich zoo aangetrokken, dat hij, in een vlaag van groote droefheid zich van het leven had willen berooven. Aan de Zw. Ct. wordt uit Losser het vol gende gemeld Voor vier weken was ons dorp door een twintigtal ,/Socialen" bezechtde tappers weigerden toen hun drank te versckaffen, eu over het algemeen was de ontvangst hier verre van hartelijk. Veertien dagen later werd er te Enschede eene vergadering gehouden, en besloten dat men het bezoek zou herhalen zich zelf recht zou weten te verschaffeu. Naar aanleiding van het voorgenomen bezoek had de brigadier majoor uit Oldenzaal den burge meester van Losser, den heer J. A. Warnaars, gevraagd, of er ook hulp verlangd werd, doch deze had te kenuen gegeven, dat men zich bij het vorig bezoek rustig gehouden had, eu dat het dus nu ook wel goed zou gaan. Zondag morgen om half twaalf kwam de stoet van een vijftigtal socialisten het dorp binnen. Voor de secretarie stond een veldwachter, dien men goeden morgen wenschte. Op de vraag of de burgemeester ook te sprekeu was, antwoordde de veldwachter, dat hij het niet wist, maar dat hij den burgemeester, die op de secretarie was de vraag zou overbrengen. Kort daarna kwam hij terug met de boodschap, dat de burgemeester niet te spreken was. Men trok toen verder. De burge meester begaf zich kort daarop naar buiten, om een oog in *t zeil te houden. Zich tusschen den troep begevende, werd hij door zekeren Lansink, uit Enschede, aangesproken met de woordenIs u de burgemeester P" De burgemeester antwoordde toestemmend, maar op L.'s vraag, of hij voor hem te spreken was, werd een weigerend antwoord gegeven. Inmiddels was de kerk uitgegaan, en moesten vele kerkgangers den weg passeeren, waarop de stoet zich bevond. De burgemeester wendde zich daarom tot de vreemde bezoekers met de woorden ,/Je moest je gang gaan, je merkt wel, dat je hier niet getapt bent. Bovendien, je verspert hier den weg." Men verkoos echter niet uiteen te gaan. De burgemeester hing daarop zijn ambstketen om, en beval met forsche stem tot driemaal toe. ^Uiteen Toen hieraan geen gevolg gegeven werd, gaf de burgemeester aan de veldwachters last om den troep uiteen te drijven. Hierop werd eene dreigende houding aangenomen, en een der vreemdelingen, die met het doel om tot het publiek te spreken op een boomstam had post gevat, riep met luider stem //Sta pal," waarop onmiddellijk het commando z/vuur volgde en verscheiden revolverschoten van de zijde der socialisten werden gelost. De burge meester en de veldwachters waren van geen vuur- wapens voorzien. Na het tweede schot merkte eerstgenoemde, dat het op hem gemunt was hij bukte zich om het derde schot van den aanvoerder der bende te ontwijken, de kogel ging hem door den onderkant van zijne jas. De veldwachter S. kreeg een kogel in den schouder en werd buiten gevecht gesteld. De kogel werd later ten zijnen huizo door Dr. Van Marion van Oldenzaal uit de wond genomen. Een ingezetene van Losser kreeg een kogel door zijn broek en eeu ander door de hak van zijn schoen. (De getroffene bevindt zich thanS in vrij goeden staat). Den veldwachter O. werd een der knoopen boven de panden van zijn jas weggeschoten. Een oogenbik stond het volk als vastgenageld van schrik. Daarop tot bewustzijn gekomen, werd het eerste het beste gegrepen wat voor de hand kwam en ging men de indringers te keer. Er werd geducht op ingehakt en tot de grens van Lonneker werden ze achtervolgd. Geen van hen kwam er geheel ODgedeerd af. Een werd er gearresteerd en het zou vermoedelijk slecht met hem zijn afgeloopeu, als de burgemeester, die geen oogenblik zijn be- daardheid verloor, hem niet in bescherming ge nomen had. De burgemeester telephoneerde onmiddellijk naar Enschede en begaf zich zelf daarheen voor de instructie en coufroutatie der gearresteerden. Eerst om half vijf des nachts was hij te Losser terug. Een der socialisten is z6o door eenige landbouwers uit Losser geslagen, dat zijn toestand Diet buiten gevaar is. Enkele der gearresterden droegen duidelijke sporen van de slagen, die hun waren toegebracht. De hersenen en alle organen van den terecht- gestelden Franschen anarchist Henry zijn bij de lijkopening volkomen normaal bevonden. Het hart werd in zoodanigen staat bevonden, dat de dood waarschijnlijk was ingetreden van angst nog vdor de bijl viel. Met dit geneeskundig onderzoek schijnt het echter niet geheel in den haak geweest te zijn. Men leefde in de onderstelling, dat de famiiie het lijk niet opgevraagd bad, en daarom kreeg de wetenschap, na eene schijnbegrafeuis, de vrije be- schikking over het lijk, doch daarna kwam een dokter namens de famiiie verzekeren, dat het lijk wel opgevraagd was. Er bleef toen niet anders over dan al de deelen van bet lichaam zoo goed mogelijk te verzamelen en in eeue kist aan de famiiie toe te zendeu. I N G E Z O D E N STUKKEN. en maanden zijn we reeds onthaald op over het politieke vraagstuk van kies- en de gevolgen daarvan kennen Mijnheer de Redacteur Weken gehaspel rechtsregelin we alien. Een fout is het geweest, dat men met het ontwerpen van een kieswet niet heeft gewacht tot na 1 Mei van dit jaar en wel oradat van af dien datum de wet op de bedrijfsbelasting in werking kwam. De invoering daarvan leert, dat het een hek- senwerk is om de ontvangen biljetten A en B naar eisch der wet in te vullen en wel, omdat die wet zelve door bijna uiemand begrepen wordt. Wanueer nu in het ontwerp kieswet etikel en alleen werd opgenomen, dat als teekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand zou worden beschouwd het eigenhandig en naar eisch invullen der ontvangen biljetten A en B, dan ware veel voorkomen, en werd bij den eisch tot het stellen van een schrijfproef, het kiesrecht ook nog verleend aan vrouwen die aan't hoofd van een gezin slaan, dan was alles in 't reine. Een veelbelovend kiezer. AAV B E 8 T E IH V G. Op Vrijdag 1 Juni 1894, des voormiddags ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het verrichten van eenige bestratingen op den Rijks grooteh weg der 1" klasse n°. 3, op (Raming f 3000.) Juni 1894, des voormiddags te 11 uur, in het Hotel der Nederlauden" bij Mejuffrouw de wed. Susijn te Ter Neuzen, van 1°. Het herstellen van gebouwen en werken te Ter Neuzen. (Raming f 700, 2°. Het herstellen van metselwerk, voegwerk enz. te Ter Neuzen. (Raming f 1050, Zuidbeveland. Op Woensdag 6 25 111111111 1 i'"4 Eng. Belg. jEng.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2