Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Inenting en Herinenting. Vermogensbelasting. No. 3031. Zaterdag 26 Mei 1894. 34e Jaargang. Binnenland. 1 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat op Maandag, 28 dezer, s rnid- dags een uur, in het ziekenhuis aldaar, gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze ilientl.ig en herinentinic en dit op een later bekend temaken dag ook het geval zal zijn in het Schoollokaal te SLUISK.IL Uit ovenveging dat op vele plaatsen elders erg pokken heerscheu, wordt liet gebruik maken van die gelegenheid bijzonder aanbevolen. Ter Neuzen, 24 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De INSPECTEUR der Registratie en Domeinen te Goes zal tot het geven van inlichtingen voor de Vermogensbelasting zitting houden Woensdag 30 Mei, des voormiddags 10 uur ter gemeente-secretarie te T e r Neuzen; Zaterdag 2 Junl, des voormiddags 11 uur ter gemeente-secretarie te Axel; Maandag 4 Juni, des voormiddags 10 uur, ten kantore van den Ontvanger der Registratie te H u 1 s t. Zii, die nog geen billet ontvingen en een ver mogen hebbeu van 13000 of meer, behooren een billet aan te vragen, hetwelk hun kosteloos wordt verstrekt aan de kantoren der Registratie, aan de Secretaries vaD alle gemeenten en door den Inspecteur voornoemd, W I E R S M A. Uolitieli Overzicht. Algemeen is men in Frankrijk overtuigd, dat Casimir Perier gretig de gelegenheid heett aange- grepeu om te kunnen aftreden. Zijne tegenstanders hadden het er op toe gelegd, hem over een kerkelijke kwestie te laten vallen, om hem als een vijand van vooruitgang en beschaving te kunnen brand- merken, maar bij is gevallen als de verdediger van den Staat tegen de aanmatigmgen der arbeiders- syndicaten en hunne woordvoerders. De meerderheid, die zich tegen hem verklaarde, bestond uit de uiterste linkerzijde en de rechterzijde. De laatste PEUILLETON. wreekte zich er over, dat Casimir Perier den pause- lijken nuntius eene terechtwijzing had toegedieud. Vele bladen laten zich scherp uit over de verblinding der anti-liberale partij eu voorspellen, dat hare wraak haar duur zal komen te staan. De socialisten willeu doen voorkomen, alsof de val van het kabinet een triurnf is van hunne partij over het kapitalisme, dat door de groote spoorwegmaatschappijen en Casimir Perier wordt vertegenwoordigd. Waarscbijnlijk zal de president der republiek de vorming van een kabinet aanbieden aan Dupuv, maar niet minder waarschijnlijk wordt het geacht, dat Dupuy zal weigeren. Na Dupuy komt Bourgeois in aanmerking. Bourgeois be'hoort tot de, radicale partij en was tot 30 Maart van het vorige jaar Minister van justitie in het kabinet Ribot. Met, hem zou de „republikeinsche concentrate" herleven. Het ministerie Casimir Perier was den 3 December 1893 tot stand gekomen in de plaats van het kabinet Dupuy, dat den 25 November was gevallen. De Russische bladen, zoo meldt een telegram uit Petersburg, beoordeelen zeer scherp den coup d'etat in Servie en het gedrag van ex-Koning MilaD, waardoor de algemeene vrede wordt in gevaar gebracht. De Weener correspondent der Daily News zegt, dat Oostenrijk en Rusland nota's hebben gewisseld over den toestand in Servie en zijn overeengekomen, gemeenschappelijk te handelen, indieu eene tusschen- komst noodig mocht worden. Noch Rusland, noch Oostenrijk ondersteunen den pretendent Peter Karageorgiewitschzij zijn van meening, dat de dyuastie Obrenowietsch zoolang moet worden gehandhaafd, als slechts mogelijk is. Dezer dagen is in den Senaat der Vereenigde Staten eene poging om door overrompeling de voorgestelde tariefherziening te verwerpen, mislukt. Nog bij lijds snelden genoeg voorstanders toe om den aanslag te verijdelen. Misschien was het eene laatste, wanhopige poging, want algemeen houdt men het er voor dat het einde van den strijd nabij en de aanneming verzekerd is, zoodat het nieuwe tarief reeds den 1 Juli met den aanvang van het fiscale jaar zal kunnen in werking treden. Het land wordt ongeduldig, zoodat derepublikeinsche senatoren er gevaar in zien, de debatten nog langer te rekken. De verwoedheid, waarmede men in Duitschland delicten van majesteitsschennis zoekt te constateeren, is bekend. Thans wordt echter een staaltje daar- van gemeld, dat eenig mag heeten. De Miinchener hoogleeraar Quidde maakte on- langs een zuiver historischestudie openbaar, getiteld De waanzin van Caligula. Er werd terstond veel rumoer over deze verschijning gemaakt, tengevolge van geschrijf der Kreuzzeitung, welk blad in het boek toespelingen zag op tegenwoordige toestanden, ja de bedoeling om af breuk te doen aan de vorstelijke majesteit. Slechts weinigen deelden echter die opvatting, maar wat is nu gebeurd Het parket te Hamburg heeft beslag laten leggen op den aldaar verschijnenden General Anzeiger, die uittreksels en eene beschouwing over het boek ten beste gaf Prof. Quidde, die met verontwaardiging tegen de beweringen van de Kreuzzeitung is opgekomen en bet blad op zijn beurt beschuldigt slechts sen- satie te willen maken, zal nu de uitgave van zijn sludie doen staken. Aan den Congo. De Belgen, onder aanvoering van kapitein Jacques, hebben op drie dagreizen afstands van Albertville een nieuwe overwinning I behaald op de Arabieren, die een sterkte hadden aangelegd ten noorden van deLukuga. Deze sterkte werd vermeesterd, waarbij goede diensten werden bewezen door een kanon, hetwelk de Belgen uit Albertville haddeu medegevoerd. Kapitein Jacques keert naar Europa terug. Hij was trouwens op weg naar Bagamoyo, zoodat hij ,/eu passant" de vermelde overwinning bebaalde. De vereeniging #het Ned. Rundvee-stamboek" die afwisselend in de verschillende provincien bijeenkomt om hare jaarlijksche vergadering te houden, wees daarvoor te Zwolle vorig jaar, Zeeland aan en wel de gemeente Goes. Dat dit besluit, uitgelokt door de afdeeling 0 Zeeland," in goede aarde viel behoeft geen betoog. wanneer men zich de opgewekte vergaderingen te Schuddebeurs en te Domburg gehouden herinnert, en ongetwijfeld zullen de leden der afdeeling /Zeeland" in grooten getale opkomen om de uit I alle proviucien samengestroomde afgevaardigden te ontvangen bij gelegenheid dezer voor de eerste maal in Zeeland gehoudeu bijeenkomst. Omtrent het door de afd. opgemaakte programma kunnen wij de volgende bijzonderheden mededeelen Woensdag 30 Mei reeds des namiddags ten 3 ure zullen de leden van het uitvoerena deel van het hoofdbestuur te Goes aankomen om met de daartoe benoemde commissie de rekening 1893 en begrooting 1894 op te nemen. Dien avond zal reunie in den tuin der Societeit van Ongeducbten Vrij zijn. Donderdag 31 Mei des morgens om 9 ure precies begint de vergadering in de groote zaal der genoemde societeit, die daarvoor welwillend is afgestaan. Na afloop der vergadering wordt de gemeen- schappelijke koffietafel onder de waranda gehouden, (75 cents per persoon). Ten half twee zal de rijtoer, zonder welke nu eenmaal in Zeeland geene vergadering van land- bouwers denkbaar is beginnen. Door de leden der afd. Heinkenszand waaronder Goes ressorteert, zijn reeds circa 30 rijtuigen voor de gasten uit den vreemde beschikbaar gesteld. De stoet zal zich voor de societeit opstellen en door de WijDgaardstraat over de Vlasmarkt, Groote Markt en Ganzepoortstraat de richting naar's Gra- venpolder nemen waar halt zal gemaakt worden vervolgens rijdt men over het dorp Nisse naar Heinkenszand waar weder halt gemaakt wordt en dan den schoonen belommerden straatweg over 's Heer Arendskerke en 's Heer Hendrikskinderen naar Goes terug, door de Nieuwstraat, Beestenmarkt, Vlasmarkt naar de Groote Markt, waar uitgestapt wordt. Om 4£ ure vindt de gemeenschappelijke maaltijd iu de groote zaal van »de Prins van Oranji" plaats, een locaal om zijn goede keuken bekend. Om een algemeene deelname te bevorderen is de prijs van het diner (primitief f 2,50 met wijn) thans op f 1,50 zonder wijn bepaald en zeker zal daar- van druk gebruik worden gemaakt daar met de reisgelegenheden rekening gehouden is. De spoorboot welwillend als altijd laat hare boot om 6 ure van Zierikzee vertrekken en brengt hare passagiers dus om half negen in Goes. Tholen, Noord-Brabant en oostelijk Zuid—Beve- land arriveert per eersten trein om 8.01 8.21. Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen kan om 7.34 of 9.57 te Goes zijn. Met de beide laatste treinen in de richting Rozendaal 6.20 en 6.37 vertrekkende, in de richting Vlissingen om 5.34 of 9 ure, per spoor- boot om 7 ure is ieder des avonds weer bij de zijnen. Ten einde de orde bij den rijtoer te handhaven, en voor de noodige rijtuigen te kunnen zorgen, zullen uitsluitend leden der afd. „Zeeland van het Rundveestamboek" daartoe worden toegelaten, op vertoon van eene door den Secretaris getee- kende kaart. Aanmeldingen worden verzocbtuiterlijk Dinsdag 29 Mei voor de rijtoer, voor de koffietafel voor den maaltijd en voor logies aan het adres van den secretarisden heer E. van den Bosch, te Goes. s) Louise lachte weer; ze was blijkbaar in haarschik, dat ze nu kon uitkramen over alles, wat ze wist van de familie, waar Minna slechts sedert korten tiid in dienst was. ,/Niet allemenigeen, die de eerste moeilijke jaren niet kon doorkomen, is daarbij te gronde gegaan. Verscheideue pannenbakkerijen zijn nu reeds in de tweede of derde hand. Maar ook menig boertje is rijk geworden, en de njkste van alien was de oude heer Rechling." „Was hij maar een kleine boer Ja en zijn vrouw was de dochter van een scbrijnwerkerdat kun je nog wel aan haar bemerken." ,/Maar Louise, je zull je dienst bier nog kwijt raken met zulke praat. Je neemt het nooit heel nauw, maar zooals je vandaag spreekt, bebt l je nog nooit hooren uitvaren." „Zoo kwaadaardig als vandaag ben lk ook nog nooit geweest," antwoordde de keukenmeid, ,,en jij en Ilendrik bent ook niet op je gemak. Juitrouw Valentine het huis uit te jagen, dat is te erg „Nu, wees maar stil, Louise, ik geloof dat ze er op uitgegaan is om haar terug te halen, Uonk een mannestem achter de meisjes, en in de open- staande keukendeur verscbeen Hendrik, de liuis- knecht, die onbemerkt nader getreden was. ffWaar is ze heen vroegen de meisjes te gehjk. Zooals ik zeiDaar Wilmersdorf." fNaar Untenant Zier?" Ja, ik heb mevrouw duidelijk het adres hooren opgeven. Hoeveel haast ze ook had, kon zij toch met ualaten met den koetsier te onderhandelen en at te spreken, dat hij op haar moest wachten om haar weer naar huis te rijden maar dan mocht hij den tijd van het wachten niet in rekening brengen." „Zij kan het zonder juffrouw Valentine niet uithouden," zei Minna,/denk je, dat ze mee zal komen ,/Ik geloof bet niet," antwoordde Louise. ^Nu, als mevrouw haar toestemming heeft," meende Hendrik. Thans barstte Louise in luid gelach uit. „Aan zulke dingen behoef je niet te denken, ik ken mevrouw beter, zoo gemakkelijk geeft zij uiet toe." ^En ik ken onzen jongen heer, ik was zijn oppasser, toen hij nog bij de kurasiers te Brandenburg diende," riep Hendrik„die laat ook niet los." „Dat moet bij ook niet, dat zal hij niet," be- vestigde de keukenmeid /,raaar bij zijn moeder krijgt hij het er niet zoo gemakkelijk door." „Oho, bij in zijn eigen raeester, hij heeft een flinke frabriek en is luitenant van de reserve. Hij heeft van niemand bevelen te ontvangen dan van onzen keizer." „Nu, die zal het hem niet verbieden," antwoordde Louise. //Jij bebt zeker geen ouders meer, Hendrik?" 0Neen, ik was nog een kleine jougen, toen die gestorven zijn," zei Hendrik en keek daarbij de keukenmeid verwonderd aan. ,/Juist, anders zou je weten, dat vaders of moeders wil nog altijd gewicht in de scbaal werpt, al is die wil ook soms verkeerd." yEn daareven heb je gezegd, dat de jonge beer niet moet loslaten," merkte Minna op, die den plotselingen ommekeer in Louise's stemming niet recht wist te verklaren. yDat zeg ik nog, daar blijf ik bij, riep Louise, ,/maar mijnheer Koenraad is een braaf, net mensch, al heeft hij soms oneenigheid met zijn moeder. Hij zal zeker alles beproeven om haar in der minne tot toegeven te bewegen, maar als het niet anders kan Zij liet aan Minna en Hendrik over de laatste woorden er bij te doen en Hendrik vulde haar aan door te zeggen//dan gebruikt hij geweld." Terwijl haar dienstbode zoo onbarmbartig, maar niet zonder reden ongunstig over haar spraken, reed mevrouw Rechling naar Wilmersdorf, met geheel andere bedoelingeu, dan Louise en Minna vermoedden. Bij mevrouw Rechling was echter de toorn gedurende den rit geheel verdwenen zij gevoelde nu duivelachtige vreugde en was zeer voldaan. Ha bad Valentine haar niet menigmaal beschaamd gemaakt en hare betere inzichten en manieren laten gelden Had ze het zelfs niet gewaagd, de oogen op te slaan naar haar eenigen zoon, den fabrikant en reserve—luitenant Koenraad Rechling En nu was ze een gemeene dievegge geworden Ha ze had het geld liefmaar voor geen geld ter wereld had ze het genoegen willen missen, dat deze ont- dekking haar verschafte. Met haar beperkt verstand dacbt ze er niet aan, dat de zaak anders gelegen kon zijn het kwam niet bij haar op te bedenken, hoe dorn Valentine zou gehandeld hebben, aangezien, de verdenking in de eerste plaats op haar moest vallen en zij haar geheele toekomst zou vernietigd hebben. Mevrouw Rechling bad echter niet geleerd zoo te redeneeren. Het halssnoer van paarlen was weg, Valentine alleeD had den sleutel gebad dus, die moest het snoer weggenomen hebben. Misschien rekende mevrouw Rechling echter het stelen van een paarlsnoer voor minder misdadig dan het stelen van haar zoon's hart. Hoe onbe- schaamd, dat de dood-arme dochter van een ouden, zieken, gepensioneerden officier de genegenheid wist te verwerven van haar Koenraad, met wien zij geheel andere plannen had. Neen, daarvoor hadden haar man zaliger en zij zelf niet gewerkt en geploeterd, om nu zoo'n arm ding in het warme nest te zien Bij haar toornige overpeinzingen dacht mevrouw Rechling er volstrekt niet aan dat zij eenmaal ook een dood-arm rneisje was, de onbeschaafde, slecht onderwezen dochter van een handwerksman in een I vergeten dorpje van Havelland. Het was reeds lang geleden, waarom zou zij daar nu nog aan denken Het was ook reeds lang geleden, dat zij de vrouw werd van den boer Rechling, die in het eerste jaar van hun trouwen in zijn weiland een put groef en de klei-rarde vond. In den beginue wilde zij van dieu zwendelboel niets weten en duchtig had zij gekeven, toen ha3r man zijn klein vermogen besteedde aan de oprichticg eener pinnenfabriek. Hij had toen zelf schulden gemaakt om kleihoudende landerijen te koopen, die destijds nog goedkoop te krijgen waren. Gelukkig had haar man echter niet naar haar geluisterd. Hij was zijn eigen weg gegaan, had flink gewerkt en haar opgewekt om j zijn voorbeeld te volgen, en de uitkomst hid hem geheel in het gelijk gesteld. Bij zijn dood liet hij een vermogen van versoheidane TER NEVZENSCHE COURANT ZTTT, EL nltirpver P. J. V A S I» E I A S B E te Ter Semen. Uit bind verscbijnt DinsdaK- en Vnjda|{avonil bij dfrn nitgever n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1