Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. No. 3028. YVoensdag 16 Mei 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAKING. Binnenland. ABONIEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. De gewone jaarlijksche te ZUIDDORPE zal plaats hebben op Iloniierdag 17 Mei 1894, van 8 tot 12 ure. Zuiddorpe, 5 Mei 1894. De Burgemeester, A. VAN HAELST. folitieli Overziclit. De derde Pransche Republiek heet niet voor niets de republiek der advocaten. Het juridische Saler spel, waarmee de Panamatragedie besloten is, is de hoogste triomf, die de kunst der advocaten die met de wet een loopje te nemen, gevierd heeft. Cornelius Herz, de sedert maanden op sterven liggenden martelaar die uit overspanning tengevolge van de tegen hem uitgebrachte besehuldigingen ziek geworden is, heeft eindelijk het zoo lang gezochte geneesmiddel voor zijn kwaal gevonden. Tusschen de erven van Reinach en de Panama- maatschappij eenerzijds en Cornelius Herz ander- zijds is namelijk een vergelijk tot staud gekomen, op grond waarvan Herz van zijn saamgebrachte 10 a 12 millioen er niet minder dan 1£ millioen aan den liquidator der Panama-maatschappij terug- geeft. Nu kan de Engehche regeering Herz gerust uitleveren, want de advocaten hebben bedacbt, dat het verzoek om uitlevering en de vervolging niet gegrond is op de medeplichtigheid van Herz aan de Panamazwendelarij, maar op de aanklacht der liquidatoreu der raaatschappij, welke aanklacht door het thans getrolfen vergelijk vervallen is. Ergo Herz kan naar zijn geliefd Parijs terugkeeren. Dat het eenigszins opvallend is, dat de onder- handelingen over de uitlevering juist zoo lang geduurd hebben, tot Herz, met behulp van zijn advocaten schoongewasschen is, kunnen natuurlijk slechts booze tongen beweren. De vrienden van Herz zijn van een audere tneening. Ze houden hem voor een slachtoffer van moraliteits fanatisme en zijn intieme Parijsche vrienden zullen zeker niet verzuimen den martelaar voor zijn lijden schadeloos te stellen. Wanneer dus de naam van Herz vroeger of later weer aan het hoofd van een groote financieele onderneming prijkt, zullen de Franschen daarvan zeker geen oudbakken veront- FEUILLETON. M, 0 ED ER L, IEFD E. Naar het Duitsch door P. P. 2) Ja, hij was nu weer thuis, en hij bleef ook thuis. Het pijnigende beeld van de tuchthuisstraf begon, dank zij de moederliefde, te verbleeken. De dorpe- lingeu groetten hem vriendelijk, reikten hem de hand en verheugden zich er in, dat hij weer terug was. De bezoekers van de herberg ruimden hem eene plaats in aan hun tafel, dronken hem toe en hij moet hun vertellen van zijne reis om de wereld. En hij verhaalde hun ook al het raogelijke, zooals hij het wel eens gelezen, zooals hij het ook van anderen gehoord had. Ze wisten, dat hier toch zoo nauwkeurig niet. Daarna begon hij te werken in den tuin, op het veld, in de weide, dag aan dag en onvermoeid. Na rusttijd, wanneer de aan- brekende nacht den arbeid deed eindigen, kwam zijne Kathe, en dan zaten ze met hun drieen, moeder, zij en hij achter in den tuin en keuveldeu over de toekomst, over de bruiloft en hoe schoon en lief het dan wel zou zijn. Op deze wijze werd het langzamerhand rustig en kalm in Jano's gemoed en werd hij weer zooals hij* vroeger geweest was. Hij begon te vergeten wat achter hem lag, en alles was hem nog slechts als een akelige droom. 't Was op een warmen zomerdag. Met loodrechte stralen brandde de zon op de aarde. Mat en moede lieten de bloemen hare kelken hangen. Als ver- dord hingen de bladeren aan de boomen. Geen vogel in de lucht, geen dier op weide of veld. Alles was gevlucht voor de stekende zonnestralen. waardiging toonen. De Figaro heeft bij het ver- nemen van het vergelijk heel naief verklaard, dat daardoor de zaak Herz tot algemeene voldoening gelukkig uit de wereld verdwenen was. Er ont- breekt dus maar aan, dat Herz plechtstatig binnen Parijs ontvangen wordt, wanneer hij daar terugkeert. Trouwens het rechtsgevoel der Franschen heeft in de laatste jaren zoo zeer geleden, dat het geen onderscheid meer weet te maken tusschen goed en kwaad. De zege, welke het Engelsche bewind Donderdag- avond in het Lagerhuis heeft behaald ten aanzien van de begrooting en de uederlaag, bijna gelijktijdig ondergaan door de regeering van Hongarije met betrekking tot haar huwelijksvoorstel, zijn beide onderwerpen, welke zich bij uitstek leenen tot beschouwingen en overwegingen, die wel niet voor de eerste maal worden ten beste gegeven, doch de moeite eener releveering wel loonen. 't Is in Engelands Lagerhuis zoo maar niet van zelf gegaan er is ijverig gewerkt door de liberale leiders en zoo stemden na Harcourt's slotwoord 242 liberalen en 66 anti-paruellisten voor de be grooting, terwijl er tegen zich verklaarden 247 conservatieven, 38 liberale unionisten, 1 liberaal en 8 parnellisten. De stemopnemers ten getale van 4, de afwezigen (62) en de voorzitter maken, met een openstaauden zetel, de Kamer van 670 leden vol. Men kan in 't algemeen zeggen na lezing van de uitgebreide artikelen in de hoofdor- ganen van Groot-Brittannie, dat de uitslag de hoop der tegenstanders van Rosebery al evenmin heeft verwezenlijkt, als hij de vrees heeft bewaarheid van de regeeringsgezinden tot juichtouen hebben dan ook eigenlijk beide partijen evenveel of even weinig reden als tot klaagliederen. De zwakke positie van Rosebery is niet belangrijk versterkt door het votum en alles komt neer op een verdaging van 't geen komen moet. Door het votum in het Huis van Magnatenvan Hongarije, is de toestand van onzekerheid niet tot een einde gekomen en de periode van raden en gissen kan nog wel eenigen tijd voortduren. Nader is gebleken, dat niet Weckerle zelf naar Weenen is gereisd om den Keizer op de hoogte te stellen van den stand van zaken te Buda-Pest, doch dat Ludwig Tisza is gegaan in zijn plaats. Ook wordt nu het voorstel tot regeling van het burgerl.huwelijk weer in het Huis van afgevaardigdengebracht en daar delibe- ralen in hun vergadering hebben besloten de regeling onmiddellijk in beraadslaging te nemen en onge- Langs een smal stuk grasland, dat tusschen herbergen en tuinen lag, ging Jano. Een breed gevormde stroohoed bedekte zijn gelaat en over zijn rechter schouder droeg hij een hark. Zoo stapte hij rustig voort, zag niet naar het stof, dat bij elke schrede in dichte wolken omhoog dwarrelde en dan onbeweeglijk in de lucht bleef hangen. Maar eensklaps bleef hij verbaasd staan. Een gebogen en langzaam voortsluipend man naderde hem. Hij ging barrevoets, droeg een gescheurde linnen broek en een wollen, vaak opgelapt en morsig wambuis, waarachter een vuil, bijna zwart, hemd te voorschijn kwam. Zijne ruige, ongekamde haren werden door een ingedeukte vilten hoed bedekt, Het gelaat was van een verwilderde grijsachtige baard omgeven morsig en mismaakt en de saam- geknepen tranige oogen zagen onvast en glurend rond. Ook de vagebond bleef staan, toen hij Jano zag. Om des te beter te kunnen zien, hield hij zijn hand boven zijne oogen, liet een fluitend geluid hooren en was met weinige schreden naast Jano. „Ei, ei," ziedaar stiet hij met een heesche stem uit, zijn gelaat tot een weerzinwekkenden grijns- lach vertrekkend, „is dat niet mijn collega uit N°. 7 Jano verbleekte, trad een schrede terug en zag den landlooper ontzet aan. Maar deze ging bedaard voort, terwijl hij een scherpen blik op Jano wierp, „welnu, ge schijnt mij niet meer te kennen Dan zal ik uw geheugen een weinig te hulp komen. Ik ben lange Jacob, je oude celgenoot en huis- vriend 1" „En wat wilt ge hier?" stotterde Jano verward. Weer lachte de bedelaar ruw en spottend voor zich heen. „\\at zou ik hier willeu Bedelen wil ik, anders niet." wijzigd goed te keuren, kan de geschiedeuis reeds 20 dezer in het Huis van Mag oaten opnieuw beginnen. Met betrekking tot het lot, dat de regeling daar wacht, wordt weer veel onwaarschijn- lijks en onmogelijks gedebiteerd. Er is kans op aanneming door pressie van hooger hand en zelfs door onthouding van elke influenceering wellicht, terwijl de optimisten onder de liberalen een over- winning voorspellen als de zestig voorstanders der wettelijke regeling, die bij het eindvolum afwezig waren, zich van hun plicht kwijten. De kans op aftrediog van Weckerle wordt niet nader besproken en nieuwe namen van passende opvolgers worden ook niet genoemd. Te Buda-Pest is 't reeds kort na de stemming, tot een betooging gekomen tegen de Magnaten, die het regeeringsvoorstel hebben afgestemd. De rijtui- geu werden aangehouden en met steenen gebom- bardeerd, terwijl de expremier Szapary 't bijzonder hard te verantwoorden had. Weckerle en Szilagyi werden gehuldigd en toegejuicht en vdor het gebouw der liberale club werd een ovatie gehouden. Langzaam worden de beraadslagingen over de begrooting van oorlog in Italie's Kamer voortgezet. 't Lijk wel of de oppositie trachten wil de vast- stelling van dit budget te verhiuderen v6dr de beraadslaging over den financieeleu toestand, terwijl de regeering gaarne uitgemaakt zou zien, dat het onmogelijk is, de door de commissie voor- gedragen bezuiniging van 20 millioen op de begrooting van oorlog, tot verwezenlijkiug te brengen. Voor de sluiting der algemeene beraadslaging heeft de ex-minister van fiuancien nog voorgesteld de uitgaven van oorlog en marine te bepalen op 305 millioen, voor een periode van vijf jaar, wat zou gelijkstaan met verlaging van het aantal leger- corpsen. De minister van oorlog verklaarde zich er tegen, sprak van een politieke en moreele ramp, als 't daartoe kwam en zeide, zich tot de zes millioen bezuinigingen te moeten bepalen. De Staatscourant van 13/15 Mei bevat een koninklijk besluit van 11 dezer, waarbij op de voordracht van den Minister van oinnenlandsche zaken wordt bepaald, dat de buitengewone zitting van de Staten-Generaal zal worden geopend op Woensdag 16 dezer, des nam. te 1 uur, in eene vereenigde vergadering der beide Kamers, in naam 'van H. M. de Koningin, door eene commissie, Jano stak zijn hand in den zak, nam er een daalder uit en zeide op haastigen toon ^Ziedaar, neem dit, maar wat ik u bidden mag, ga nu heen. Bedel hier diet in het dorp. Laat u hier in 't geheel niet zien. En zeg ook aan niemand dat ge mij kent." De tuchthuisboef had het geldstuk spoedig ge- grepen en zeide loerend „Gij schaamt u voor mij Jano schudde het hoofd, zag schuw om zich heen en fluisterde hem toen bevend in het oor „Neen, neen maar de menschen hier in het dorp weten het niet, dat ik in het tuchthuis gezeten heb, en ze moeten het ook niet weten. Ik ben weer een fatsoenlijk man geworden." Weer een fatsoenlijk man geworden." De bede laar knikte heel ernstig met het hoofd „Ja, ja, ik zou graag ook weer een fatsoenlijk man worden, maar de menschen laten mij daartoe niet komen, en ik ben daarvoor ook reeds te oud geworden." Toen ging hij luide voortWelnu, ik zal u niet verraden, Jano. Ge waart immers altijd een goeie kerel voor mij. Ik ga heen en binnen vijf rainuten ben ik het dorp weer uit. Ge kunt mij gelooven, en ik verpand er mijn woord op. Ik heb toch ook nog een weinig eergevoel in mijn lijf. Bede- laars-eer Weer lachte hij zoo luid en honenddaarna knikte hij Jano grijnzend toe en ging langzaam verder. Jano bleef staan, zag hem na totdat hij om een hoek verdween en zag toen schuw om zich heen. Nergens bewoog zich iets, er was geen mensch te zien. Verlicht haalde hij adem en ging met haastige schreden naar zijn huisje. Het dreigend onweer scheen nog eenmaal gelukkig voorbij getrokken. waartoe worden benoemd de Ministers, hoofden van ministerieele departdmenten De Vrijdag gehouden uitslag der aanvullings- verkiezingen voor de Tweede Kamer is als volgt 's Gravenhage. (Verkiezing, noodig geworden door het bedanken van den heer Gleichman voor dit district. Mr. J. G. Gleichman, lib., tegen de kieswet-Tak, werd 10 April gekozen met 4127 van de 6046 uitgebrachte geldige stemmen.) Kiezers 8099. Uitgebrachte geldige st. 5042. Herstemming tusschen Mr. J. G. S. Bevers, kath., tegen, die 2094 en J. M. Pijnacker Hordijk, lib., voor, die 1697 st. verkreeg. Mr. J. A. W. van Royen, lib., tegen, had 1242 st. Sneek. (Verkiezing, noodig geworden door het bedanken van den heer Goeman Borgesius. Mr. H. Goeman Borgesius, lib., voor, werd 24 April bij herstemming gekozen met 1215 van de 2379 uitgebrachte geldige stemmen.) Herstemming tusschen Mr. Th. Heemskerk, anti-rev., voor, die 717 st., en Mr. J. A. van Gilse, lib., voor, die 857 st. verkreeg. Mr. U. H. Huber, anti-rev., tegen, had 626 st. J. F. Bekhuis, kath., tegen, 240 st. Katwijk. (Verkiezing, noodig geworden door het bedanken van den heer Van Limburg Stirum. Mr. O. J. H. graaf van Limburg Stirum, cons., tegen, werd 10 April gekozen met 1857 van de 3178 uitgebrachte geldige stemmen.) Kiez 4039. Uitgbr. geldige st. 3388. Herstemming tusschen Mr. F. J. M. A. Reekers, kath., tegen, die 1518 en J. H. Donner, anti-rev., voor, die 1160 st. verkreeg. Baron Van Wassenaer had 448 st. Mr. A. D. van Assendelft de Coningh, lib., voor, 251 st. Rotterdam. (Verkiezing, noodig geworden door het bedanken van den heer Gleichman, Mr. J. G. Gleichman, lib., tegen, werd 10 April gekozen met 3441 van de 4991 uitgebrachte geldige stemmen.) Kiez. 8311. Uitgebr. geldige st. 4027. GekozenMr. J. van Gennep, lib., tegen, met 2864 st. P. R. Mees, lib., voor, had 821, J. M. Voor- hoeve, anti-rev., voor, 322 st. De stand is thans49 tegen en 44 voor, daar Seeek in elk geval voor is, hoe de herstemming ook uitvalt. Maar nauwelijks had hij zich verwijderd of daar dook achter een dicht boschje in den nabijzijnden tuin een jonge boer op, sprong vlug over de lage omheining en liep haastig naar de plek, waar de bedelaar verdwenen was. De oude tuchthuisboef had werkelijk het vaste voornemen, om het dorp te verlaten doch toen hij een herberg voorbij kwam, bleef hij plotseliug besluiteloos staan. Dan schudde hij met het hoofd en ging dralend verder. Nu bleef hij anderraaal staan, keerde om en kwam langzaam terug, terwijl hij voor zich heen bromde #Welnu, een klein borreltje zal ik nu wel kunnen drinken ik behoef daarorn immers nog niets te zeggen." Nu zat hij binnen in de geraeene kroeg in een duisteren hoek en had reeds het derde glas voor zich. O, wat smaakt dat heerlijk 1 De drank was goed en hij zat zoo lekker hier in de koele kamer, niettegenstaande de waard hem wantrouwend van ter zijde aanzag. O, hij zal wel betalen, hij heeft immers geld. Hij tastte in zijn zak, haalde den daalder te voorschijn en wierp dien op de tafel. »Hier waard nog een glas." Vlug sprong de waard toe, greep naar den daalder en haalde het glas en klein geld, om terug te geven. Op hetzelfde oogenblik kwam nog een gast de deur binnen. Het was de jonge boerenzoon. Toen hij den zwerveling in den hoek zag zitten, trad hij naar hem toe, sloeg hem met de hand op de schouder en zeide Gij zijt zeker een bloedverwant van Jano?" De bedelaar zag verbijsterd op en bromde ter wijl hij het reeds zware hoofd heen en weer bewoog #Niet, dat ik weet. Hi, hi, verwantschap 11" TER \EHZE\SCHE (01 RAVI. nit blait veracliijnt ISinsring- en Vrijala^avond bij aleii uitijever I". J. I I V II K S 1 W II E te Ter Meuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1