HOFSTEDE, 8EESTIALEN, BEESTIAAL Openbare Verkooping. ONDERWIJZER Een MEIO-HUISKOOOSTER. eene nette flinke TUIIMM, Openbare Verkooping. Socistsit „ds Thestuin. Openbare Verkooping Philanthropic et Agrement Hoedenmaakster. on- en vermaken van Hoeten en Mutsen. AL de HnisloDdelijte Goederen, JTBOQAART Jz. Tan lie hat, 24, SCHOENWERK, Elken Woensdag Donze-Fotlioven, Niemtraat, Ter Henzen, rosrsndG gosdsrGn, een Dienstmeisje. Ls van Waesberglie-Janssens, terneuzen Reunion obligatoire. Hotel ,,Het Wapen van Zeeland.'" H.H. Landbouwers! Openbare Verkooping 1'/3 hektare KLAVER te velde, Openbare Verkooping. Bouw-, Stal- en Melkgereedschap, Huishoudelijke Goederen. Hoeden, Petten en Stroohoeden. Openbare Verkooping. EEN WOONHUIS, Gevraagd met 1 Mei a. s. Terstond of met 1 Juni ter zuivering van Bedden, Matrassen enz. ONTVANGEN Belangstellende en belansrhebbende ingezetenen van Ter Neuzen bij bet FESTIVAL dat op 15 Augustus', a. s. zal gegeven worden, worden uiteenoodigd tot eene bijeenkomst op a. s. Vrijilag avond 8 ure, in het Hotel Donze," bovenzaal. Correspondent lste klasse der Nederlandsche Bank. Wissel- em'Effectenkantoor te HULST, brengt hiermede ter kennis, dat de Italiaunscbe muntstukken van twee, eeii en een halve franc na 24 Juli aanstaande ophouden gangbaar te zijn en derhalve na dien tijd door hem met meer iugewisseld worden. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Jlaandag 21 Mei 1894, des namiddags te 2 uur, ten verzoeke van den heer ED. MART ENS, landbouwer te Ter Neuzen in den Emmapolder, bij den Zwarten hoek, gemeente Axel, in het open- baar verkoopen n„ n;„t vnnr de eerstvotaende BALLOTAGE XE De lijst voor de eerstvolgende BALLOTAGE VAN LEDEN sluit op Zaterdag 5 Mei 1894. Aanmelding bij den secretaris EIJKE. SOClBTl Jeudl prochain 3 Mai 1894, 8 heures soir, au local de la societd, Ordre du jour Benouvellement du comite. Le Secretaire, fv^nuPTT A. KEUTGENS. J- A. VAN ROMPU. (3 SNEDEN.) TER NEUZEN. Het van ouds bekende en welingerichte Hotel met afspanning en koffiehuis „HE'I WAP v ZEELAND" te Hulst, wordt thans geexploiteerd door den ondergeteekeude die de beste bedienmg toezegt aau H.H. reizigers, stad- en landgenooteu en zich aldus in ieders gunst aanbeveelt. Hulst, 1 Mei 1894. A. F. NEELEMANS. P.S. Voor veebandelaren is gelegenbeid des Maandags gratis hun vee te stallen. - Langs dezen weg breng ik ter kenms van tnijne geachte stad- en landgenooten, dat ik mij alhier gevestigd beb als Eene vlugge en nette bedieuing belovende, beveel ik mij hierbij beleefdehjk aan tot het Ter Neuzen, Mei 1894. V MA AX IIAG. cenegen deel te nemen in gemeenschappelijken aaukoop NITRATE (levering 15 Mei) gelieven npgave te doen bij een der ondergeteekendeu vdor 9 Mei a. s. Westdorpe, 26 April 1894. D. B. VAN ACKER. C. VAN WAES. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de weduwe en kinderen van JUL BAPT VAN LAERE, landbouwer op de door ben bewooude hofstede in den Varempdpolder gemeente Overslag, op Woensdag den 0 Met 1894, des voormiddags 10 ure, verkoopen BEESTIAAL. 5 WERKPAARDEN, als 1 Vosse Merrie dik van veulen oud 6 jaar, 1 Dito ruin oud 6 jaar, 1 zwarte Ruin oud 9 jaar 1 bruine Merrie oud 3 jaar, 1 grijze Merrie oud 13 jaar, 1 vos jaarling (rum), 8 Melkkoeien, 4 Vaarzen, 6 Kalvers, 2 Spnng- stieren, 2 Zeugvarkens dik van biggen, 1 Varken met biggen, 2 jonge Zeugvarkens, 60 Hoenders en Hanen. LANDBOUW-, STAL- EV MELRGEBEED- SCHAP. 2 M.-nwagens met toebebooren, 1 Chais, Treemkar, 1 Waalsche Ploeg, 3 groote Ploegen, Rolblok, 1 Egge met ijzeren en o Dito met bouten tanden, Smjmolen, Raap- molen, Windmolen, Graanharp, Graanziften, 2 Sleden, Slepers, Schoppen, Rieken, Vorken, Zeisen, Mesthaken, Ladders, Paardentuig.Beer- bak, Voederkist, Kaarn, Melkkuipen, Emmers en verder Landbouw-, Stal- en Melkge reedschap. VOORTS BRANDHOUT, TAR WE- en ROGGE- STROO enz. enz. Onmiddellijk na afloopdier verkooping ten verzoeke van den heer ALPH. GOVAARi, land bouwer te Overslag, van ONGEVEER wassende op zijne landen, in de nabijheid van voormelde hofstede. Koopen tot en met 3,— contant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. Belgische koopers moeten Nederlandsche borgen stellen. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op DOXDEBDAG 24 MEI 1894, des namiddags te 2 uur, in het Nederlandscb Loge- ment te Ter Neuzen, in het opeubaar verkoopen EENE SCHOONE bestaande in HUIZENSCHUREN, ERF, BOOMGAARD, TUIN, BOUW- en WEIL AND, DIJK en WA- TERGANG, in den polder Vogelsehor, gemeente Ter Neuzen, en den polder Nieuw Westdorpe, gemeente Westdorpe, kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie I noramers 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5Ibis, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65bis, 152, 63, 243, 317, 324, 325, 326 en 327, groot 52 hektaren, 44 aren 41 ceutiaren; gemeente Westdorpe, sectie A nommers 606, 607, 608, 609, 615, 619, 620, 624 en 625, groot 6 hektaren 66 aren 30 ceDtiaren zoodat de gezamenlijke grootte bedraagt 59 hek taren 10 aren 71 ceutiaren of in Geutsche maat 132 G. 192 Rn. Booiuprijs 2000 gulden, door den kooper op te leggen. Betaling van den koopprijs (daaronder begrepen den boomprijs en na te inelden op te leggen sommen) binnen 3 maanden na de toewijzing. De kooper lieeft evenwel het recht 1/i der koopsom te betalen binnen een iliauud na den verkoop. Het restant kan hij voldoen, mits daarvan jaarlijks rente wordt betaald naar 4 ten houderd, te weten 1/i iu vier jaarlijksche termijnen, eu het overige l/3 in 15 jaar of zooveel vroeger als hij verkiest blijvende voor de met betaalde sommen hypotlieek op de goedereu gevestigd onder de gebruikelijke voorwaarden. Onkosten 6 ten honderd te voldoen binnen 8 dagen na de toewijzing. De goederen zijn verhuurd tot 1 October 1896 aan Alexander Plasschaert, voor 3200 gulden in het jaar. De kooper treedt terstond bij de toewijzing in het genot der huur, indien hij 1/i binnen 8 dagen betaalt. Ingeval hij de geheele koopsom binnen 3 maanden betaalt, dan treedt hij in het genot op den dag der betaling. Hij moet opleggen a eene som van 1200 gulden, onbetaalde pacbt 1892/3 en b de pacht over net tijdvak 1 October 1893 tot den dag der betaling. De lasten bedrageu I Ter Neuzen f 256,64 Grondlasten j Westdorpe v Si)90 Oud Vogelsehor 95,91 olderlas en j ^jeuw Westdorpe v 9,12 De kooper heeft deze voor zijne rekening de grondlasten van 1 Januari 1894 en de polder- lasten van 1 Mei 1894. Verdere inlichtingen ten kantore van den notaris, waar de kaart ter iuzage ligt. De Notaris P. Ilregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven van MARIA RIEMEINS, eerder weduwe van SALOMON DE JONGE, laatst van LEVINUS DE KRAKER, op de door haar bewoond geweest zijnde hofstede in den polder Beoostenblij Benoorden, gemeente Axel, verkoopen op Donderdag 10 Mei 1894, des voormiddags 10 ure: als: 6 WERKPAARDEN, oud van 3 tot 14 jaar, 2 tweejarige PAARDEN, 1J A ARLINGPA ARD, 1 ZUIGVEULEN, 10 MELKKOEIEN, 4 tweejarige RUNDERS,4 eenjarige RENDERS, 7 MELKKALVERS, 3 groote VARKENS, 12 kleine VARKENS, 2 HON DEN met Hokken, eene I partij PLUIMGEDIERTE, als Hoenders, Hanen, Eendeu, Kalkoenen en Ganzen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Gebroeders JOHANNES DOMINICUS en AUGUSTINUS DE SMET, landbouwers op de door hen nog bewoonde hofstede in den Autrichenpolder, gemeente Westdorpe, op Dinsdag 8 Mei 1894, des voormiddags 10 ure, verkoopen 5 WERKPAARDEN, zijnde 4 Merrien en 1 N Ruin, waaronder 1 met Saa veulen, 2 J A ARLIN G VEULEN S, 6 MELK KOEIEN, 2 SPRINGSTIEREN, 2 HOKKE- LINGEN, 1 KALF, 4 ZEUGVARKENS, waaronder 1 met biggen en 3 dik van biggen, 1 BEERVARKEN, 60 HOENDERS en HANEN. 3 Menwagens met toebe- hooren, 1 Chais, 1 Driewiels- kar, 1 "Stortekar, Dorsch- machine (manege voor een paard), 2 gewone en 1 ijzeren Ploeg, 2 Rolblokken, 2 Sleden, 3 houten Vijf'oalks- en 3 dito Vierbalkseggen, Slepers, Snijmolen, Raapmolen, Windmolen, Geesselsteen, Ladders, Schoppen, Rieken, Vorken, Mesthaken, Zeisen, Graanziften, Touwwerk, Zwingen, Galghouten, Graanmaat, Bascule met gewichten, Meelkist, Kruiwagen,Paardentuig, Kaarn en Melkkuipen, Emmers en verder Melkgerief, Mutsaard, Brandhout, Balken, Stljlen euz. Het MEST in den mestput, eene partij TAR WE-, ROGGE- en BOONSTROO. Voorts eene partij als3 Menwagens met toe. behooren, 1 Chais, 1 Treemkar, 3 gewone Ploegen, 6 houten en ijzeren Egge, in soort, 1 Windmolen, 1 Peenmoleu, 1 Snijmolen, 1 Geeselsteen, 1 Rolblok, 1 Molbord, Graanziften, Graanmaat, Graanzakken, Balen, Bascule met gewichten, Schoppen, Rieken, Vorken, Mesthaken, Zeisen, Slepers, 2 Sleden, Ladders, Kaarnmolen, Kaarn, Melktounen en verder bouw-, stal- en melkgereedschap, 2 staken BIJEN, HOOI, STROO, het MEST in den mestput, enz. enz En op Yrijdag 11 Mei 1894, des namiddags 1 ure vooruamelijk bestaande in Kabinet, Kleerkast, Tafels, Stoelen, Ban ken, Spiegels, Klokkeu, Stoven, Kacbels, Pluimenbedden met toe- behooren, Huis-, Bed- en Tafellinnen, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Emmers en verder Huis-, Keuken- en Schuurgerief. Koopen tot en met 3,— kontant. Het overige op tijd van betaling, onder borgtocht desgevorderd. Belgische koopers moeten desgevorderd Nederlandsche borgen stellen. Orgeldraaiers en liedjeszangers worden geweerd. De Notaris 1*. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van A. D. VAN AERDE te Ter Neuzen, in het Hotel Bellevue bij Th. Acke aan de Axelsche brug te Ter Neuzen, op Donderdag den 17 Mei 1894, des namiddags ten 2 ure, in het opeubaar verkoopen Koopen tot en met f 3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. Belgische koopers moeten zoo noodig Nederlandsche borgen stellen. eene groote sorteering alle soorten van PETTEN van af 15 cent. Pit de grootste fabrieken van Nederland. isde COUPEUR van het huis DELBECQ, THIEME Co., te Gent, bij te spreken of aan huis te ontbieden met een pracbtige sorteering verdere AANHOORIGHEDEN en ERF Ya Nntans IV nrtMrnisins. te Axel, zal kracntens I -*r ov- r>»«f n\tcr De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal krachtens bevelschrift van den EdelAchtb. heer Recbter in het kanton Hulst, op Vrijdag den 4 Mei 1894, des namiddags ten 2 ure, in voordeel van BERN3 ANTON" BUIJSSE en kinderen CORDULA VER- DURMEN wed. P. IJsebaeet, alien te Overslag, verkoopen De tusschen hen in gemeenschap bezeten wor- dende als: BEESTIAAL, BOUW,- STAL- en MELKGEREEDSCHAP, eenig STROO en BRANDHOUT en HUISHOUDELIJKE GOEDEREN, alles aanwezig op het hofsteedje bewoond door genoemden Buijsse, in de ge meente Overslag tegen den grindweg. verdere AANHOORIGHEDEN en ERF in de Noordstraat te Ter Neuzeu, met uitgang van achter naar de Steeg laugs den tuin van Mr. Deonkers, kadastraal bekend in sectie C no. 1802. Bewoond door den verkooper en te aanvaarden 1 Oct. 1894. Een gedeelte der koopsom kan als eerste hypo theek op het pand gevestigd blijven. Inmiddels uit de band te koop en te bevragen bij den eigenaar en bij voornoemden Notaris. Sollicitanten naar de betrekking van aan de openbare school te HOEK (jaarwedde 500) worden uitgeuoodigd hunne stukken in te zenden aan den Burgemeester vddr 10 Mei a. s. loon f 6,per maaud, bij J. D1ELEMAN, voerman te Ter Neuzeu. BIEDT ZICH AAN Adres bureau dezer courant. voor f 5, Te bevragen bureau dezer courant. Heeft zich in verbinding gesteld met eene der prima huizen in Nederland Zuivering op gewone wijze, alsook zuivering op hygieenischen grondslag, naar keuze, alles door middel van stoom. ERUe week: verzending. Beveelt zich mitsdien beleefdelijk aan, MEI 1894.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 3