Gemengde berichten. Handelsbericbten. Advertentien. Psalm 71 vers 6. MIN1ATUUR SCH0ENER, I De wet op het recht van patent van 21 Mei 1819 heeft heden plaats gemaakt voor belasting op de bedrijfs en andere inkomsten. Met de patentwet zal uu teveus het ministerie verdwijuen, aan wie de natie de afschafling dier verouderde belasting heeft te dauken. Gisteren had te Vlissingen de jaarlijksche algemeene vergadering plaats van aandeelhouders der Koninklijke maatschappij //de Schelde". Uit het door den directeur uitgebracht verslag bleek o. a., dat over 1893 een winstcijfer is verkregen van f 86,473,55. Aan arbeidsloon werd circa f 400,000 uitbetaald. De inaatschappij verheugt zich in een zeer groute bedrijvigheid, zoodat thans ruim 900 werklieden in dienst zijn. Het tolkantoor te Selzaete (station), langs welke de invoer van runderen en schapen uit Nederland in Belgie gewoonlijk des Donderdags wordt toegelaten, zal, ter gelegenheid van den Hemelvaartsdag, den 3 Mei gesloten zijn, doch in plaats daarvan geopend worden op Vrijdag 4 Mei, van 2 tot 4 ure 's namiddags. TER XEIJZEX, 1 Mei 1894. In de op a. s. Yrijdag, 's morgens 10 ure, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad koinen de volgende puuten in behandeling aanbieding verslag toestand gemeente 1893 verslag Kainer van Koop- hanael 1893 wijziging gemeentebegrooting 1894 benoemingen onderwijzersbrief Gedep. Staten over bouwverordening; adressen om gemeentegrond rekening Nieuwjaars-Commissieadres protec- tionistische laudbouwvereeniging heifen rechten op granen ingekomen stukken. In een gisteren alhier gehouden vergadering van het muziekgezelschap ,/Apollo" is besloten tot het geven van een festival op 15 Aug/ a. s. voor muziek— en zanggezelschappen. Door Burg, en Weth. werd gisteren aanbesteed het leveren der schoolbehoeften voor de openbare scholen in deze gemeente. Ingekomen waren slechts 2 biljetten en wel van P. de Bakker en M. de Jonge, de eerste voor school A, B, C en D respectivelijk voor f 286, f 507, f 154 en f 143 of in rnassa voor f 1075 de tweede voor f 270,12, 521,14, 155,51 en 155,82. De levering is door Burg, en Weth., behoudens nadere goedkeuring van den Raad, aan laatst- genoemde gegund en het biljet van De Bakker ter zijde gelegd. Door den eerst-aanwezend ingenieur te Bergen op Zoom werd Zaterdag alhier aanbesteed 1°. Het eenjarig onderhond van de werken en gebouwen te Ter Neuzen en te Ellewoutsdijk .ming f 2500. Ingeschreven door de heeren C. de Smidt Cz., voor 2735, M. D. de Putter, voor f 2720 en H. van der Velde, voor f 2497. 2°. Het eenjarig onderhoud der zeeweringen te Ter Neuzen raming f 700. Ingeschreven door de heeren J. Meertens te Hoek, voor f 875, J. de Bree Fz., voor f 824, K. de Vos, voor f 785, D. de Doelder, voor f7&7 en A. Tholens Danz., voor f 743. 3°. Eene verving van gebouwen, bruggen enz. te Ter Neuzen raming f 500. Ingeschreven door de heeren A. Guilliet, voor f 612, M. D. de Putter, f 600, J. J. de Nering, voor 588, K. de Vos, voor f 575 en O. C. F. de Pauw, voor f 470, Behalve de heer Meertens, alien wonende alhier. Alles onder beheer der genie te Bergen op Zoom. Aan het toelatingsexamen voor de krijgschool en den intendance-cursus, dat in de afgeloopen week te 's Gravenhage is afgenomen, heeft o. a. volduan de 2de luitenaut J. van Boven, van het 3de reg. vesting-art., thans gedetacheerd bij de pyrotechnische werkplaatsen te Delft. Op de voordracht voor hoofd eener openbare school te Ooltgensplaat komt o. a. voor de heer C. de Kok, onderwijzer te Hoek. Zaterdag hield de afdeeling Zeeuwsch-Vlaan- deren (O. D.) van den bond van Ned. Ond. te Axel eene vergadering. Tegenwoordig waren 12 leden en 2 belangstellenden, waarvan 1 staande de vergadering als lid toetrad. In verband met het ontslaan van een onderwijzer te St. Jansteen werd besloten den heer Scboolop- ziener te verzoeken zijn invloed te willen aanwenden tot het verkrijgeu van eene ineer vaste positie voor den onderwijzer. Verder werd mededeeling gedaan van de inge komen giften voor de wed. Smid te Stadskanaal, die met de collecte gedurende de vergadering f 5,60 bedroegen. De voorzitter raadde in verband met dit laatste zijn collega's aan eene levensverzekering aan te gaan. Bij de Mij van het Ned. Ond. Gen. kan ieder onderwijzer, vooral door de hulp het O. F. gemakkelijk eene verzekering van f 1000 sluiten. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de ver gadering gesloten. het niet; hij wilde zich zijn zwijgen duur laten betalen en wachtte met zijne bedreigingen, tot ik geruiueerd was. Ook dat wist hij. Hoe zulks is mij een raadsel. En ik was werkelijk geruineerd. Als mijue schuldeischers alles lieten verkoopen, wat ik bezat, dan zou zulks niet zooveel opbrengen, dat mijne schuldeu betaald waren. Een tweede brand moest mij redden. Maar op wien kon ik nu de schuld schuiven Ik dacht aan Rooden Hendrik. (Wordt vervolgd.) Ter gelegenheid der wereldtentooustelling te Antwerpen, zulleu met de provinciale stoorn- booten en spoortreiuen tusscheu Vlissingen en Antwerpen (Waes) vice-versa, langs Ter Neuzen en St. Nicolaas retourkaarten worden afgegeven, geldig voor 4 dagen ten prijze van eerste klasse spoor en boot f 5, tweede klasse spoor en eerste klasse boot f 4,10 en derde klasse spoor en tweede klasse boot f 2,50. Sluiskil. Door het bestuur der fanfareuvereeni- ging „Samenwerking" is besloten deel te nemen aan het festival op Zondag 17 Juni aanstaande te Selzaete. Hulst. Niet alleen werden de harmonie- en het zanggezelschap van hier door den WelEd. Gestr. heer Mr. J. G. van Deinse onthaaid op wijn en ontvingen zij van hem een geschenk in geld, maar ook vergat deze heer niet de armen der stad, de oudjes in het Liefdehuis en de kinderen van de gemeeu- teschool en van de nonnenschool. De armen kregen een ruime bedeeling van brood, de verpleegden uit het Liefdehuis en de kinderen der beide scholen werden onthaaid op chocolade en koeken, zooveel ze maar wilden. Zondagmiddag waren er ruim 200 kinderen der nonnenschool bijeen in het stadhuis, zich terecht goeddoende aan de versnapering en Maandagmiddag maakten de leerlingen der o. 1. school gebruik van de milde tractatie. Het was iets aangenaams, die kleinen daar zoo vroolijk bijeen te zien, zingende, lachende en smullende. Een woord van dank dan ook aan den WelEd. Gestr. heer Mr. Van Deinse, die den kinderen zoo'n prettig uurtje bezorgde. Oostburg Het beroep naar de Geref. kerk alhier is door den heer P. M. Out, candidaat aan de vrije universiteit, aangenomen. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 1 Mei het volgende vonnis uitgesproken A. v. P., oud 15 j., koewachter te Overslag, thans gedetineerd te Middelburg, is wegens diefstal veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf met in minderingbrenging der doorgebrachte hechtenis. Gedurende de afgeloopen week deden zich 53 nieuwe gevallen van pokziekte te Rotterdam voor, tegen 84 in de week te voren. Voor de tweede maal binnen zeer korten tijd heeft in de Nieuwe Kerkstraat te Amsterdam eene ontzettende ramp plaats gehad. Omstreeks 9 uur Vrijdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden braud in perceel 63 in genoemde dichtbevolkte straat. Dit perceel bestaat uit het onderhuis en twee verdiepingen. Het onderhuis was bewoond door den Russischen Israeliet Similaun, schoenmaker van beroep, de eerste verdieping door den diamantslijper Mulder, die er woonde met een tante en twee kinderen, terwijl eindelijk de derde verdieping was bewoond door den sjouwerman Cardozo en zeven kinderen. De brand ontstond doordat de Rus bij ongeluk de brandende petroleumlamp liet vallen, waardoor in een oogenblik het huis in lichtelaaie stond en de vlammen hoog opgingen. Er ontstond in het kleine huis, dat boven slechts den kamer diep was, bij het geroep van brand een schromelijke verwar- ring en de bewoners hadden ternauwernood tijd zich te redden. De Rus Similaun vluchtte met zijn vrouw dadelijk de straat op en ook Mulder wist zich met zijn beide kinderen nog intijds te redden, doch kon zijn oude tante niet spoedig helpen. Deze werd later door de buren het huis uitgedragen, in bewuste- loozen toestand en met brandwonden. Ongelukkiger liep het af met het gezin van Cardozo. Deze wist met drie zijner kinderen nog intijds de trappen af te komen, maar de vierkleinsten, die reeds te bed lagen, kou hij niet meer in veilig- heid brengen hun verkoolde lijkjes werden later gevonden. Inmiddels was de brandweer van verschillende zijden gealarmeerd, doch toen zij ter plaatse kwam, was het drama reeds afgespeeld. Doordat de stand- pijp van de Vechtwaterleiding vol glas en Zand zat, waarschijnlijk door de straatjeugd aaarmee volgestopt, kon het blusschingswerk niet zoo spoedig gaan, als anders het geval is, maar toch was het vuur, toen eenmaal water werd ^egeven, in een kwartier gebluscht, zonder dat de stoomspuiten behoefden te werken het geheele huis is echter uitgebrand. De brandweer kon het huis alleen van de belendende perceelen naderen en maakte ook van de reddingladders gebruik. Toen het huis kou betreden worden, vond men daar de lijkjes van vier kinderen van Cardozo. Zij werden in dekens en doeken door de politie naar het Israelietisch gasthuis op de N. Kiezersgracht gebracht. Daar konden de directeur, Dr. Couvee, en diens adsistenten slechs den dood der ongelukkige kleinen constateeren. Verder was ingebracht de 74jarige tante van den diamantslijper Mulder, Rachael Coutinho. Deze vrouw verkeerde te ongeveer lien uur nog in bewusteloozen toestand. Hoewel stervend binnen- gebracht en ofschoon de gebeden reeds bij haar werden opgezegd, bestond er nog kans, dat zij in het leven zou worden behouden. De vrouw van Cardozo' was op het oogenblik van de ramp uit bakeren en vernam thuis koraende het vreeselijk lot harer kinderen. Nader wordt nog medegedeeld, dat Similaun, bij wien de brand ontstond, en zijn vrouw, niet de straat opvluchtten, doch naar de plaats achter het huis. Geen uitweg meer door het huis ziende trachtten zij achter bij de buren in huis te komen doch toen hun dit niet gelukte, bleven zij achter een uitstek verscholen, tot de brand gebluscht was en zij door het verbrande huis op straat konden komen. Omtrent de instructie in zake mevr. Jouiaux wordt, te midden van duizenderlei bijzonderheden en praatjes, welke voor het publiek niet van het geriugste belang zijn, tenzij alleen om aan zijne overprikkelde nieuwsgierigheid voedsel te geven, gemeld, dat het chemisch onderzoek der drie opgegraven lijken reeds geleid heeft tot het resultaat, dat in de ingewanden van den laatst overledene, Alfred Ablay, morphine is gevonden; dat de 60jarige i Jacques de Kerckhove in elk geval niet is overleden aan een beroerte, zooals zijn plotselinge ziekte gediagnosticeerd was, en dat in het lijk van mej. Leonie Ablay sporen van rattekruit zijn gevonden. Wat dit laatste betreft, valt nog niets daaruit af te leiden omtrent de oorzaak van haren dood, want reeds een paar weken geleden heeft hare zuster Eiuilie als terloops verklaard, dat het zeer wel mogelijk was dat het onderzoek van haar lijk poren van arsenicum aan het licht zou brengen, omdat zij daarvan op voorschrift van den dokter vrij veel heeft ingenomen. Voor wielrijders is Turkije een ongastvrij laud. Een rijk Hongaar, zekere heer Jordan, maakte een tochtje door het Balkanschiereiland. ien hij in een dorp nabij Philippopel was ge- komen, verspreidde zich het gerucht dat een toovenaar, op een zonderlinge machine gezeten, zijn intocht had gedaan. De herberg waar de wielrijder zat uit te rusten, werd door de boeren belegerdde pope werd gehaald om de machine te outheksen, en toen dit geschied was, werd het rijwiel veruield. Jordan zocht te voet een goed heenkomen naar het naastbijzijnde spoorwegstation. De vorige week heeft een tandmeester te Parijs een reusachligen patient behandeld. De groote olifant in den planten-en dierentuin aldaar was ziek geworden en daar hij zijn kin voortdurend tegen den grond wreef, kwam men op de gedachte dat bij kiespein had. Inderdaad bleek een der slagtanden hoi te zijn. Een tandmeester waagde het de zieke plek uit te boren en te plombeeren en met het beste gevolg. Of een gondvolliug er in is gebracht, vinden wij niet vermeld. IXGEZOXDEX S T U K R E X. ZEET1JDINGEN. Van 27 tot en met 30 April. Mijnheer de Redacteur Heeft de spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen heusch subsidie gevraagd aan ons gemeentebestuur voor haar wagendienst station steiger alhier Ik geloof niet, dat onze gemeenteraad termen vinden zal om aan die aanvrage te voldoen. Die wagendienst, gelijk hij nu geregeld is, strekt meer tot na- dan tot voordeel onzer gemeente. Reizigers, die anders allicht een restaurant, koffiehuis, winkel zouden bezoeken, worden nu regelrecht vervoerd van steiger naar station en vice versa. Die wagendienst vermindert letterlijk 't verteer van doortrekkende reizigers. lets anders ware het indien de wageh ook be- schikbaar was voor hen, die met de laatste treinen der beide spoorwegmaatschappijen hier aankomen, vooral in de wintermaanden. Niet weinigen zouden er 's avonds naar 'I bestaande tarief 15 ct. gebruik van maken. Want onze rijtuigverhuurders zijn met hun f 1,00 wel wat peperduur. Ter Neuzen, 1 Mei 1894. X. A A X B E S T E D I X G, Op Vrijdag 11 Mei 1894, des voormiddag ten 11 ure, aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg, van De voorziening der boorden van het kanaal van Ter Neuzen. Van 27 tot en met 30 April werdeu langs de Oostsluizen alhier 26 binnenvaartuigen op- en afgeschutlangs de Westsl. 4 op- en 1 afge- schut. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders S. DE VISSER D. STOUTHAMER op den 4 Mei a. s. hunne OOjarige echtvereeuiging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen. Mei 1894. boscnkapelle Hulst, 30 April. Rotterdam, 30 April. Londen, 30 April. KOEKS VAN 1IET GELD. Belgisch per 100 fr. 47,70 a f 47,75 Engelsch per 12,00 12,06^ Vrijdag a. s. hopen onze geliefde grootouders SALOMON DE VISSER DINA STOUTHAMER, hun OOjarige echtvereeniging te vieren. Dat de Heere haar weder oprichte van haar ziek bed om nog vele jaren in ons midden te verkeeren, is de wensch van hare bijzijnde kleinkinderen. Boschkapelle, 4 Mei 1894. *V* Voorspoedig bevallen van een jongeu N. NELEMANS-Van Dam. Ter Neuzen, 30 April 1894. Ilet behaagde den Heere van leven en dood, heden avond, te 8 uur, na eene ongesteldheid van slechts drie dagen, in de hope des eeuwigen levens, van mijne zijde weg te nemen, mijue geliefde eehtgenoote en der kinderen zorgdragende moeder, FRAX (,0 I 8 E E E K MAX, ia den ouderdom van 74 jaar en 5 maanden. Bijna 53 jaar mocht ik met haar door den band des huwelijks zijn vereenigd. C. J. VAN VESSEM, kinderen en behuwdkiuderen. Zaamslag, 25 April 1894. De Heer en Me vrouw NOEST roepen hun vrienden en kennissen bij hun vertrek naar Rotterdam een kartelijk vaarwel toe. Ter Neuzen, 30 April 1894. Ondergeteekende maakt bij deze bekend, dat hij zijn Logeinent eii Iioffieliuis overgedaan heefl aan den heer J. Onder dankbetuiging voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger in de gunst van 't publiek aan. Hoek, 1 Mei 1894. P. BAREMAN. Blijkens bovenstaande advertentie het Logement en Koffiehuis ,,'s Lands Welvaren" van den heer P. Bareman overgenomen hebbende, beveelt hij zich ten zeerste in de gunst van zijn dorps- en landgenooten aan, belovende eene prompte, nette en vlugge bediening. Hoek, 1 Mei 1894. J. DRABBE. Donderdagavoud a. s. uur verloting van de 'a avonds 7 in het Cafd „Gambrinus" bij den heer H. Kramer. Het laatst uitkomende nummer heeft een PREMIE. T 1 Datum. VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Meuzen 27 Belg. s.s. Elzine 1859 Middlesbro raw ijzer Noor. bark New Granada 952 Frederikstad hout 29 Zw.3m.sch. Eraelie 857 Oskarshaven idem 30 Eng. s.s. River Derwent 2272 Londen stukg. idem Ousel 2309 Liverpool idem Tan Ter Henzen 27 Eng. s.s. River Lagan 2272 Londen stukg. 28 Noor. bark Schadberg 877 Elzeneur ballast idem Marie 1263 Skeleftia idem Eng. s.s. John Ray 1396 Londen kalk Belg. s.s. Elzine 1859 Antwerpen ledig 29 idem Londres 2367 Londen stukg. Voor dent 27 Eng. s.s. Dynamo 1364 Hull stukg. idem Rosa 1294 Goole idem idem Vildosala 2792 Sdderham hout 28 Era. brik Sainte Eugenie 377 Bordeaux wijn 29 Eng. s.s. Sea Belle 2152 Londen stukg. Duits. s.s. Sophie 1746 Dantzig hout Tan 1 ■lent 28 Fra. brik Stanislas Emmanuel 577 Algiers koolteer Eng. s.s. Ilebble 2558 Goole stukg. idem Rosa 1294 idem idem idem Spindrift 2003 Londen idem Ned. s.s. Amulet 2869 Leith idem Eng. s.s. Dynamo 1364 Hull idem Tan Selzaete 30 Eng. sch. Coal tar 621 Hull ballast EN Middenprijs per 100 kilo: Tarwe f 6,25 a Rogge 4,50 a Wintergerst 8,00 a Zomergerst Haver 6,50 a/—,Erwten 6,50 a f—Paardenboonen f 6,25 a Duivenboonen f 7,00 a Witteboonen f a f Bruine- boonen f 6,50 a f Boekweit f a f ,- Lijnzaad f -- a f Aardappels f Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,95. Eieren per 26 stuks f 0,72 J a f Er waren ter markt te koop gesteld 59 stuks hoomvee, 19 verkocht, 45 varkens, 26 verkocht. De aanvoer was matig en de stemming flauw. Enkele arti- kelen moesten lager afgegeven worden. Puike Zeeuwscbe en Vlaamsche Tarwe f 4,25 a 5,50, nieuwe f 4,50 a f 5,00. Rogge f 4,00 a 4,50, mindere f 3,75 a 4,00. Gerst 3,50 a f 5,10. Haver f 2,00 a f 4,00. Paardeboonen f 4,25 a f 5,10. Duiveboonen f a f Bruineboonen f 4,00 a f 7,25. Witteboonen Walcbersche f 7,00 a f 10,75. Erwten f 6,75 a y*7,00, mindere 5,25 a f 5,50. Kanariezaad beste f 5,50 a f 7,00, mindere a f Ajuin f ,-a f per 50 kilo. Koolzaad f 8,75 a f 9.60. Eieren f 3,10 a f 3,20 per 100 stuka. Aardappelen Ze-uwsche 1,60 a 2,00. Granen. Tarwe en Meel gedrukt. Gerat stiller. Haver kalm. EN Dtt ABBE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2