Algemeen Nieuws- on Adv6rt6ntieb!ad voor Ze6uwsch-Vlaanderen. 3021. Zaterdag 21 April 1894. 34e Jaargang. Gemengde berichten. RITRXtERLIJKE STAND. iivoegsel van de Ter Heuzensche Courant. TER NEEZEX, 20 April 18!H. In de Woensdag te Goes gehouden vergadering van de vereeniging van burgemeesters, secretariat) en ontvangers der gemeenten, gevestigd aldaar, had ook de benoeming plaats van bestuursleden, waarbij o a de heer J. G. Gerritsen uit het Westelijk- eu de heer J. Dieleman Wz. uit, het Oostelijk deel van Zeeuwsch—Vlaanderen. Bij de akte-exaroens voor onderwijzeres^ in Zeeland zijn o. a. toegelaten de dames E. S. Kok van Zaamslag en S. M. J. Plaakeel van Oostburg terwijl eerstgenoemde mede is toegelaten voor de vrije- en ordeoefeningen. Iloek, 17 April. Ten verzoeke van de erfge- namen d'er nalatenschap van den heer J. de Eeijter Wz., en door het ministerie van den notaris Mr. J. P. Dronkers, had beden albier de openbare veiling plaats van eene hofstede met aanhoorigheden en bouw- en weiland, in twee perceelen, tot eene ge- zamenlijke grootte van 38 hektaren 83 aren 20 centiareu of ruim 87 Geutsche gemeten, alsmede het tot die perceelen behoorende reeht van aanwas, alles gelegen in den Lovenpolder. Gecombineerd bad den verkoop plaats voor 600 per 44 aren 56 centiaren (oud Geutscb gemet) of ongeveer 1350 per hektare, bedragende in maesa voor 52,288, behalve voor boomprijs en grasgewas 410. Kooper werd de beer W. Geelhoedt aimer. (Bereids kortelijk in ons vorig numraer verineld, daar wij even voor het afdrukken den afloop alstoen vernamen.) Koewacht. De zacbte regen van deze week is van weldadigen invloed geweest hierin dezandstrekeu en heeft Biles, als bij tooverslag, veranderd. Het poten der aardappelen is voor het grootste gedeelte afire- loopen ongeveer dezelfde opperv'mkte als verleden jiar is met dit gewas bezet. Het vlas staat mt, ofschoon op sommige landerijen wel wat dun. Eukele stukken begint men reeds te wieden, zoodat er volop werk is. Daar dezen winter door verschil- lende personen een aardig centje verdiend is met het verkoopen van schoongemaakt vlas, is er dit jaar veel gezaaid. Spoedig zal men een begin gaan tnnken met bet zaaien der bieten. Te Bergen op Zoom is bij de gehooden veilin" van de gebouwen, oesterputten-perceelen enz. van de maatschappij De Paarl, toebehoorende aan 'de firma Swaan Dorrepaal, geen enkel bod ingekomen. De LaDdsverdediging bevat het volgende teekenachtige stukje, dat wij zonder commentaar overnemen, met het dringend verzoek er bij Zegt het voortn De lichting 18 is met groot verlof gegaan. Up het bureau van de kompagnie ligt een hoop oude kleeding mouwvesten en pantalons. Het zijn de exercitie-pakjes van de vertrokken miliciens. In hun beste pak zijn ze naar hunne haardsteden teruggekeerdhet overige hebben zij mgeleverd. Korporaal X, zegt de sergeant-majoor, ueem eens een paar manschappen en breng deze oudo kleeding bij Levie. Voor een mouwvest moet lk 20 voor een pantalon 15 cents hebben. Dank er om' dat Levie niet minder geven mag, want de opbrengst is reeds geboekt op de zakboekjes van de vertrokken miliciens. Goed, majoor. Zee eens ventje, heb jij dat pakje zelf gekocht Ja° luit'nt, maar ik heb eerst aan den sergeant gevraagd, of het goed was. En wat betaal je er voor Drie gulden, luit'nt. Waar heb je het gekocht Bij Levie, luit'nt? Die ooren heeft om te hooren, die hoore in het belang van onzen soldaat. Terwijl de onderhandelingen nog hangeude waren tusschen het bestnur van het „Jacksonpark te Chicago, waar binnen zooals men weet de tentoonstellings-terreinen lagen, en de firma Blocker te Amsterdam betreffende het ter opluistenng van het park laten staan van den Hollandschen wind- cacaomolen, die zoo algemeen in den smaak viel, hebben handige dieven deze kwestie kort beslecht door den geheelen molen met woonhuis erbij, af te breken en per as van de tereinen te verwijderen. Daaraan moet dagen laug zijn gewerkt, zoodat het verdwijnen van zulk een kolossaal gebouw, bij aanwezigheid der tentoonstellings-politie en der commiezen van de belastingen, gerust een stout Amerikaanscb stukje mag heeten. Er was eergisterenavond ruim 10 uur heel wat drukte op den Singel te Amsterdam. Een man, ijlings vluchteude en achtervolgd door een aantal menschen, die riepenffHoudt hem Plotseliug, toen men den vluchteling bijna had, springt hij in het water. Er kwam politie. Maar men durfde zich niet te water begeven, wegens de duisiernis. Daarom werden de dreggen te hulp genomen. BeetDe drenkeliug werd even boven het water gelicht. Maar dat was tegeu zijn bedoeling. Fluks haalt hij een mes uit den zak en snijdt het touw door. Opnieuw duikt de geheimzinnige onder. Een andere dreg wordt gebruikt en ten tweedemale slaagt men er in de haken in de kleeren van den zonderling te doen grijpen. Maar hij had nog het mes in de hand en poef 1 daar valt hij weer. Eindelijk mocht men er in slagen hem op het droge te brengen. Toen zijn mes geen dienst meer kou doen om de touwen door te snijdeu, keerde hij het tegen zichzelf. Tweemaal drong het staal in het vleesch van den moedwilligen eigenaar. Toen viel hij neer. Per braucard werd de onge- lukkige naar het gasthuis gebracht. Het stoomschip Prins Hendrik der maatschappij Nederland heeft ditmaal de reis van Batavia tot Genua in korter tijd volbracht dan ooit nog door een der booten van genoemde maatschappij ge- schiedde en wel in 24 dagen, zoodat de mail Am sterdam binnen den tijd van 26 etmalen zal bereiken. Te Krimpen a/d Lek werd dezer dagen door een heer uit Rotterdam aan W. M. den Ouden en zijue vrouw aldaar, het zeldzame aaubod gedaan om afstand van hun kind te doen, een allerliefst knaapje vau ongeveer 1^ jaar. Niettegenstaande hun 13,000 werd geboden en de menschen tot de arme werkende klasse behooren, besloten zij toch het knaapje niet af te staan. Blauwsel is gevaarlijk, het bevat bestanddeelen die den dood kunnen tengevolge hebben, als zij in aanraking komen met het bloed. De jongedochter M. den B. te Zeveubergeu heeft de treurige onder- vinding. daarvan opgedaan. Naar gewoonte had zij de" wasch doorgehaald in water, met blauwsel I vermengd, zonder te letten op een kleine woud, die zij aan de hand had. Het gevolg was bloed- vemftiging, eerst in de hand, daarua in den arm en °verder° in het lichaam. Thans verkeert het meisje in levensgevaar. Algemeen is ook het gebruik van blauwsel bij het ontstaan van zoogenaamde roos aan eenig lichaamsdeel, waarbij veelal wonden aanwezig zijn. Het boveuvermelde moge wel tot waarschuwing strekken. gaf als oorzaak van den dood opbloeduitstorting in de hersenen. Zij lijk werd de vorige maand op last der justitie opgegraven, ten einde een schei- kundig onderzoek te kunnen instellen. Het derde slachtoffer, Alfred Ablay, was 54 jaar en weduwuaar. Na een zeer stormachtig leven en vele omzwervingeu, nam hij zijn intrek bij zijne zuster te Antwerpen. Enkele weken later, den 6 Maart 1894, stierf hij na een kortstondige ziekte te hareu huize, naar het heette aan een hartkwaal. Zijn plotseliug overlijden wekte echter de achter- docht der justitie, die den 15 Maart 1.1. zijn lijk liet opgraven. De lijkschouwing was aangevraagd door de Ures- ham levensverzekering-maatschappij, die eene ver- zekering van 100,000 fr. op het leven van Alfred Ablay had gesloten. De geruchteu, die reeds lang hadden geloopen werden nu als een uitgemaakte waarheid rond gebazuind men wist te vertellen, dat het echtpaar Jouiaux ver boven zijn iukomen leefde, en dus belang had bij het overlijden van bloedverwauten, van wie zij-moeslen erven. Het bleek nu ook, dat de eerst overledeue, Leonie Ablay, verzekerd was, voor 30,000 fr. bij eene maatschappij te Bazel en voor 40,000 fr. bij een Nederlandsche maatschappij. Jacques van van den Kerchove stond als zeer rijk bekeud J zijn neef en nicht Joniaux zouden eeu deel van zijn vermogen erven, en hadden er dus belang bij, zijn einde te verhaasten. - Volledigheidshalve moet hierbij echter vermeld worden, dat de echtelieden Joniaux zich in het openbaar verdedigd hebben tegeu de booze geruchten die omtrent hen liepen. In een Antwerpsch blad hebben zij uitvoerig meegedeeld, onder welke omstandigheden hunne drie bloedverwanten over- ledeu waren en uoemden zij zich het slachtoller van de lasterlijke praatjes van een familielid. Ziehier in hoofdtrekken deze geruchtmakeude zaak. Tot nu toe ziju het slechts vermoedens, zij het dan ook zeer zware, die op mevrouw Joniaux rusteudaarom laat de Independance Beige, die zes kolommen aan deze geschiedenis wijdt, zich zeer voorzichtig uit. Het schijnt intusscben,^ dat bij het chemisch onderzoek van het lijk van Leonie Ablay sporeu van vergif zijn geconstateerd, hetgeen tot 'de inhechtenisneming van de verdachte moet hebben geleid. Het geheim van Antwerpen. De geheim zinnige vergiftigingsgeschiedenis, die sedert eenigen tijd de Begischc pers bezighoudt en waarover onlaugs een 'en ander is medegedeeld, is een nieuwe phase ingetreden. Dinsdagavond is, op bevel van den rechter van instructie, te Antwerpen in hechtenis genomen mevrouw Joniaux, echtgenoote van den hoofdingenieur van den waterstaat in de provincie Antwerpen. Zij staat onder de verdenking, dne barer familieleden, een znster, een brocder en den oom van haar man vergiftigd te hebben, om zich te bevoordeelen met de sommen, waarvoor deze personen verzekerd waren. De beschuldigde, mevrouw Joniaux, is eene dochter van wijlen den cavalerie-general Jules Ablay, wiens beide broeders Omer en Narcisse ook generaal zijn. Zij is 52 jaar oud uit haar eerste huwelijk had zij eene dochter, haar huwelijk met den heer I Jouiaux bleef kinderloos. Behalve om de hooge positie vau haren echtgeuoot en hare deftige relatien, was zij algemeen geacht als een buitengewono schrandere vrouw, die een merkwaardige, bijna hypnotiseerende macht over hare omgeving bezat. De familieleden, die zij beschuldigd wordt te hebben vergiftigd, zijn Leonie Ablay, Alfred Ablay en Jacques" van den Kerchove, commandaut der schutterij te Gent. Het eerste slachtoffer, Leonie Ablay, stierf 24 Februari 1892, terwijl zij bij mevrouw Joniaux loceerde. De plotselinge dood werd aan influenza en° longontsteking toegeschreven, maar toen er allerlei geruchten over de oorzaken van haar sterven begonnen te loopen, gaf de justitie bevel het lijk op te graven. Dit geschiedde 20 Maart 1.1.twee scheikundigen werden belast met het onderzoek. De kolonel Jacques van den Kerckhove, de broeder van mevrouw Joniaux, moeder, was een der rijkste industrieelen van Gent en aldaar zeer gezien. Tot zijn 60"te jaar was hij ongehuwd gebleven omstreeks een jaar voor ziju dood had hij echter zijn voornemen te kennen gegeven in het huwelijk te treden met een dame, die reeds een kind van hem had. In Maart van het vorige jaar werd hij op een familiefeest genoodigd bij zijn neef Joniaux, die toen pas promotie had ge- maakt. Kort na het diner werd hij ongesteld, en den volgenden morgen 17 Maart 1893 blies hij den laatsten adem uitde geneeskundige verklaring Van 1 tot en met 15 April. Hulst. Huwelijks-voltrekkingen. 11 April. Arthur Pierre Marie Vermandel, oud 44 j., jm. en Rosalie de Schepper, oud 48 j., wed. Geboorten. 2 April. Johanna Sabina, d. van I etrus Johannes van den Brande en van Petronella Maria van der Vlies. 9 April. Ida Maria, d. van Aloysius Jesoirens en van Eulalia Seghers. Overlijden. 9 April. Pieter Boone, oud 73 j., weduwn. van Anthonia Lauret. Petrus Anthomus van Ombergen, oud 17 j., z. van Johannes Jacobus en van Johanna Sophia van Moorten. Axel. Huwelijks-voltrekkingen. 5 April. FrancoisHerre- bout oud 20 j., jm. en Maatje de Bruijne, oud 30 j., jd. 10 April. Echtscheiding van Johannes van Espen en Ebrma Meertens. Comelis Mertens en Jacomina Nijssen. Geboorten. 1 April. Adriana Christina, d. van Jan Hen-e- bout en van Antje Verberkmoes. 3 April. Anna Tanneke, d van Jan van Eijk en van Maria Maas. 4 April. Charles Louis Theophilus Marie, z. van Barnardus Jacobus Coppieters en van Anglina Rosalia Dellaert. 12 April. Wilhelmma Cornelia, d. van Cornelis Witte en van Cornelia llorus. 14 April. Maria, d. van Louis de Feijter en van bara Verhelst. 15 April. Krijn Willem, z. van Jozias Jan de Feiiter en van Adriana Cornelia de Mul. Overlijden. 1 April. Mathilde Mana School, oud 7 w., d van Petrus Franciscus en van Clementina de Windt. Neeltje Meesen, oud 69 j., echtg. van Francois Slijpers. 4 April. Eugenius Verhelst, oud 76 j., echtg. van Virgime Sabo. 12 April. Pieter Penne, oud 2 m., z. van Jan en van Tanneke de Kraker. Clinsre. Huwelijks-voltrekkingen. 11 April. Franciscus Xaverius van der Heijden, oud 23 j., jm. en Clementina van Ertvelde, oud 22 j., jd. Ferdinandus Bernardus Huybrecht, oud 20 i., jm. en Isabella de Wilde, oud 29 j., jd. Geboorten. 1 April. Joanna Sylvia, d. van Joannes Baptista Verbist en van Francina Eugenia van Overloop. 5 April. Margaretha Maria, d. van Petrus Speelman en van Johanna de Maaijer. Overlijden. 2 April. Theodorus Melsen, oud 75 j., echtg. van Maria Louisa Lemmens. HengsitlijU. Huwelijks-aangiften. 13 April. Jan Francies Duvivier (van Hontenisse,) oud 24 j., jm. en Maria Janssen, oud 40 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 6 April. Judocus Bun (van Hontenisse,) oud 24 j„ jm. en Christina Scheers, oud 24 j., jd. Geboorten. 6 April. Alphonsius Alouisius, z. van Jan Francies Florijn en van Philomina de Waal. Overlijden. 11 April. Maria Jacoba Baart, oud 57 j., echtg van Jan Francies Hamelink. 15 April. Alphonsus Alouisius Florijn, oud 7 d„ z. van] Jan Francies en van Philomina de Waal. Hoek. Huwelijks-aangiften. 5 April. Pieter de Zwarte, oud 28 j., jm. en Geertruij van Wijck, oud 24 j., jd. Geboorten. 1 April. Janna, d. van Martinus Absalon •t Gilde en van Helena den Hooglander. 3 April. Mannus, z. van Jacobus de Groote en van Levina de Blaaij. Cornells, z. van Francois Willem Dekker en van Elisabeth Woltert. 9 April. Tanneke, d. van Simon de Blaaij en van Adriana Cornelissen. Adriaan, z. vau Jan van Alten en van Janna de Meester. Overljjden. 13 April. Francois Dieleman, oud 10 m., z- van Cornelia en van Sara den Hamer, Hontenisse, Huwelijks-aangiften. 5 April. Petrns de Poorter, oud 41 j., weduwn. en Maria Kuijpers, oud 37 j., jd. 6 April. Jacobus Maas, oud 37 j., jm. en Rozalia Wentzler, oud 38 j., jd. Jacob Zonnevylle, oud 27 j., jm. en Janneke Cornelia van der Welle, oud 29 j., jd. Abraham van der Welle, oud 31 j„ jm. en Catharina Charlotta van Arenthals, oud 23 j., jd. 7 April. Johannes Fran ciscus Koevoets, oud 29 j., jm. en Emma Regina Apolina pias, oud 21 j., jd. 13 April. Josephus Kamoen. oud 27 j., weduwn. en Johanna Rosalia Wingender, oud 20 j., jd. Jacobus Andreas Bogaert, oud 30 j., jm. en Melame Cam- maart, oud 29 j., jd. A Huwelijks-voltrekkingen. 7 April. Nicolaas Tazclaar, oud 31 j., jm. en Judoca Christina de Feber, oud 29 j., jd. 14 April. Jacobus de Vijlder, oud 37 j., jm. en Marianna Vonk, oud 23 j., jd. Geboorten. 1 April. Malthilda Apoloma, d. van Petrus Vlassen- rood en van Philomena Catharina du Bois. Aloysius Jacobus, 7. vail Johannes Neve en van Regina Paulina van Water- schoot. 4 April. Maria Paulina, d. van Jacobus de Bakker en van Paulina Sponselee. 7 April. Maria Mathilda, d. van Jan Francies van der Poel en van Rozalia Eijsackers. 8 April. Honore Franciscus Coleta, z. van Petrus Maes en van Cornelia de Waal. 9 April. Johannes Augustinus Franciscus, z. van Jacobus van Kruijssen en van Maria Coleta de Maat. Anna Maria, d. van Petrus Johannes de Theije en van Apolonia Janssen. 11 April. Humbert Johannes, z. van Cornells Roelans en van Cornelia van Meele. 13 April. Petrus Joseph, z. van Karel Lodewijk Merckx en van Maria Lu- dovica Thoen. Anna Catharina, d. van Pieter Francies de Kock en van Johanna Cornelia van Eerdenburg. Eduardus Jacobus, z. van Jacobus Josephus de Jonghe en van Anna Maria Catharina van Dommelen. 15 April. Josephus, z. van Josephus Verheijden en van Clementina Polfliet. Overlijden. 2 April. Jan Francies Sarneel, oud 71 j., weduwn. van Cornelia Compiet. 3 April. Johanna Cornelia Asselman, oud 8 m., d. van Josephus en van Paulina j de Rooij. Hoewarlit. Huwelijks-aangiften. 7 April. Alphon sius Joannes Vermeire, oud 25 j., jm. en Maria Theresia de Guchteneire, oud 33 j., jd. Dominicus de Schepper oud 44 j., weduwn. van Marie Leonie de Roover, en Mana Ludovica Zwartele, oud 27 j., jd. Geboorten. 1 April. Silvia Maria, d. van Dominicus van Goeije en van Marie Louise Arends. 4 April. Leonie Sophie, d. van Cerilus Josephus Dominicus IJsebaert en van Ludovica Temmerman. Overlijden. 1 April. Een als levenloos aangegeven kind van het m. geslacht, van Aloysius van Reijenmortel en van Maria Coleta Verstraeten. 13 April. Pieter Francies de Roover, oud 77 j., weduwn. van Sophia Notelaer. Ossenisse, Huwelijks-voltrekkingen. 13 April. Emilius van den Broecke, oud 29 j., jm. en Stephanie Cornells, oud 37 j., jd. Geboorten. 9 April. Zulma Cornelia, d. van Adriaan van der Yelpen en van Isabella Maas. Overlijden. 6 April. Rudolf Augustinus Petrus de Kort, oud 2 j., z. van Judocus en van Christina Kint. Overslag. Huwelijks-aangiften. 4 April. Edumondus Aers (van Wachtebeke), oud 31 j., jm. en Rosalia de la Ruelle, °UGeboirten.ed'l4 April. Camille, z. van Petrus Pollet en van Marie Leonie van Overloop. Sas vail Weill. Geboorten. 2 April. Edmond, z. van Emiel Vanhijfte en van Maria Pielaet. Overlijden. 8 April. Victor Hillaert, oud 2 m., z. van Ferdinandus en van Maria Seraphina de Groff. 12 April. Johanna Adriaansen, oud 33 j., d. van Leendert Abraham en van Cornelia Donze (beiden overleden). 15 April. Honore Cornells Hamerlinck, oud 1 j., z. van Maria Paulina Hamerlinck. SI. Jansteen. Huwelijks-voltrekkingen. 4 April. Ber nardus Pieters, oud 26 j., jm. en Amelia van Goethem oud 25 i id Petrus Alouijsius Pieters, oud 32 j., jm. en Maria Colleta Segers, oud 35 j., jd. 11 April Petrus Johannes Levinus Hemelsoet, ond 37 j., weduwn. en Clementina Pieters, oud 34 i., jd. Geboorten. 5 April. Johannes Eugenius, z. van Alouisius van Dorsselaer en van Apolonia Maria van Remortel. Louisa Maria, d. van Johannes Herdewel en van Benedicta de Potter. 6 April. Augustus, z. van Alouijsius Uijtendaele en van Sophia Catharina Herdewel. 8 April. Anthomus Franciscus, z. van Lambertus Boussen en van Amelia Ma thilda de Block. 11 April. Eduardus Josephus, z. van Petrus Johannes Peeters en van Maria Josephs de Potter. 1 Overlijden. 3 April. Johannes George de le Leys, oud 17 i z van Pieter (overl.) en van Geertruida Antoma Huitkens. 9 April. Maria Isabella Kant, oud 3 m., d. van Petrus en van Elisabeth Rottier. Stoppeldijk. Huwelijks-aangiften. 13 April. Theo dorus Comelis Serrarens, oud 44 j., weduwn. en Maria Joanna Charlotta Verdurmen, oud 39 j., jd. Geboorten. I April. Josephus, z. van Pieter Jacobus Jansen en van Melanie Vermeulen. 2 April. Alphonsus, z. van Pieter de Bruijn en van Apolonia Rottier. 4 Apnl. Eduardus, z. van Maria Vermeulen. Overlijden. 6 April. Maria Anna Verdurmen, oud 60 j., d. van Judocus en van Cornelia Hoefijzer. Westdorpe. Huwelijks-aangiften. 7 April. Leonce Steppe, oud 23 j., jm. en Leocadia Rosalia Rademakers, oud 26 j.. jd. 14 April. Johannes Baert, oud 31 j., jm. en dementia Verbrugghe, oud 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 3 April. Leopoldus van Damme, oud 48 j., jm. en Prudentia de Jonghe, oud 48 j., wed. Geboorten. 3 April. Lina Rosa, d. van Franciscus van den Berghe en van Maria Louisa van Hecke. 6 April. Jimith Emma Eduarda, d. van Edmond Buijsse en van Mathilda Goethals. 8 April. Irma Augusta Maria, d. van Theophiel Everaert en van Emma Maria Swartele (van Wachtebeke). 12 April Theodoor z. van Petrus Johannes Notschaele en van Maria Louisa de Moor. 14 April. Chermijn Aurelie Augusta, d. van Augustus van Acker en van Emihana I Steijaart. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. 5 April. Isaac Adriaan Liebers, oud 24 j., jm. en Jacoba Sol, oud 25 j., jd. Francois Bolleman, oud 23 j., jm. en Elisabeth Wolfert, oud 21 j.,jd. Geboorten. 6 April. Jan, z. van Jan Bakker en van Johanna de Jonge. Adriana, d. van Krijn de Blaaij en van Maria Martha Bliek. 7 April. Martina, d. van Jacobus Hamelink en van Neeltje Goossen. 13 April. Framjois, z. van Jozias Kolijn en van Dina de Putter. Overlijden. 7 April. Maria Verberkmoes, oud 78 j., wed. van Johannes van Driel. 8 April. Paulina Wolfert oud 64 j., echtg. van Jan van Laare Riemens. 15 April, r redeilka van de Velde, oud 29 j., echtg. van Mannus Jannis van Breea. Kuidilorpe. Huwelijks-aangiften. 3 April. Petrus Franciscus Herman, ond 22 j-, jm. en Emma Mana Coone, oud 16 j., jd. Pieter Franciscus van de Vijver, oud 25 j., jm. en Emerentia Puts, oud 22 j., jd. 6 April. Johannes de Vos, oud 24 j., jm, en Eulodia Maria Steel, oud 21 j., jd. Poljjdorus de Vos, oud 23 j., jm. en Euladia Maria van der Goore, oud 21 j., jd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 5