Stierenkeuringen H 0 EIIA A It- JITTIA T A f IJ TIN, EARPETTEN in alle afmetingen en kwaliteiten. Gocos Tapijten en Fantasie Matten. Vloerzeilen, Lancaster Rolgordijnen, Tapestry- en Velvetkleedjes, Prachtige sorteering in FANTASIE TAFELELEEDEN. (MM1 IB 4 f. aagsche Leverworst Mworc Lans Extra Stout Inbraakvrije BRANDKASTEN, Handel in Tapijten en Karpetten VLOERZEIL LANDBOUW EN VEETEELT Onderwiizer Onderwijzeres V erhuisd benevens eene Brandkast. ionwMip Teebninp en Bestetten, SCHOTSCH, NEW-BRUSSELS, TAPESTRY ENZ. MEUBELSTOFFBN en CRETOHNES met bijpassende Cordelieres en Franjes. Afgepaste Creme Gordijnen (Stores). iroote jortretten van af I fraic. C. Th. van Banren's ZOOEVEN ONTVANGEN KISTEN EN KLUISDEUREN, M. JURRIJ. - TER NEUZEN. De Maatschappij Uit de hand te koop: Neteldoeken, Witte en Creme Vitrages. Alles aan uiterst lage prijzen. Cocosmatfen in verschillende breedle. H. DE K0K. - Ter Neuzen. ontvangen. I It 1ST <«I.J ASTIDIA GENT. B. J. GERDES, jS Het Hert" te Haarlem. welke den felsten vuurgloed weerstaan. Gebr3 TAZELAAR, Ter Neuzen. het doelmatigste middel tegen alle insecten H00FDDEP0TJ. ZACHERL, WiEltf. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SOHELDE. gedurende de maand APRIL 1894. in Zeeland, AFDEELING HULST, maakt bekend, dat de JAARLIJKSCHE zullen plaats hebben te HULST op JIaandag 23 April, u KLOOSTERZANDE op Dinsdag 24 April, n TER NEUZEN op Woensdag 25 April, en AXEL op Zaterdag 28 April e. k. De aanvoer is slecbts toegestaan telkens tot uiterlijk 11 uur des voormiddags. De Voorzitter, J. VOGELV ANGER, FRANQOIS VAN WAESBERGHE. Bij elke keuring bestaat gelegenbeid tot opname van Vee in het Nederlandsch Rundvee- stamboek mits aangifte te doen bij den Inspecteur van het Nederlandsch Rundveestamboek voor Zeeland den Heer L. H. SEGHERS te Rozendaal, of bij den Commissaris voor het Ve district van Zeeland den Heer F. 0. C. M. HOMBACH te Hulst, bij wie uadere inlichtingen te ver- krijgen zijn. Namens de Commissie der Stierenkeuringen, De Voorzitter, K. J. A. G. Baron COLLOT d'ESCURY. De Secretaris, EDM. BUIJSSE. Sollicitanten naar de betrekkingen van EN aan eene der openbare scbolen te TER NEUZEN, in de koin en te SLUISKIL, worden uitgenoodigd hunne stukken ten spoedigste in te zenden aan den Bnrgemeester. Jaarwedden f 500, na 2 jaren dienst, zonder onderscbeid of die in deze dan wel in eene andere gemeente is bewezen, f 550 en, na 5 jaren dienst, als voren, f 600. naar de Visserstraat, boek Dijkstraat. A. SCHIRRIS, Mr. Schoenmaker. Ter Neuzen. Eene nette collectie ND E L ST O K.K EJ, IIUUIIUU UUlUlUJUll^ met prachtlgfe least, Te bevragen bij Mevrouw de Weduwe J. J. SISTERMANS, Groenendijk, Hontenisse. Dr. SCHIEFMANN'S Middel tegen Asthma geeft onuiiddellijke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen. Verkrijgbaar bij D. TOLHOEK te Ter Neuzen en J. A. OOLE te Axel, in pakjes van fl. 1,50 en fl. 2,75. Gratis proefpakje op aanvrage voor lijders die het middel nog niet probeerden. De ondergeteekende beveelt zich voortdurend aan tot het maken van J. WISSE Jz., te Zaamslag. Hoornstraat 1 3 bij de Veldstraat, 12 geemailleerde portretten 6,50 franc, Aan ieder wordt eerst proef gegeven. Ieder portret dat niet bevalt wordt zonder aanmerking overgemaakt. Spoedige en zeer nette uitvoering. is in Ter Neuzen alleen verkrijgbaar bij P. VAN DER BENT, Korte Kerkstraat E 208. REGULATEURS met bekende prima Junghanswerken van aff 6,75 NICKELE HORLOGES van af 4,50 ZILVEREN HORLOGES van af 8,50 NICKELE WEKKERS van af 2,50 Reparation aan Uur- en Speelwerken. Horloge schoonmakenf 1,25 Nieuwe veer1,00 Aanleg van Electrische Schellen. Alle uurwerken en reparation met 2 jaar garantie. Nieuwstraat D 14, Ter Neuzen. u t a v Dit Bier wordt aan zwakken en herstellenden ten zeerste aan- bevolen en is verkrijgbaar: te Ter Neuzen bij M. L. van Vessem- Sas van Gent n Axel Hulst Tholens. Ch. Mussche. P. H. Veenhuizen. Emil van Waes- berghe. P.J, P.TROUSSELOT, W este Wagenstraat 20 Rotterdam. PATENT-PHOTECTOR-SLOT Waarborg voor verscliil Steeds in voorraad en aan fabrieksprijzen verkrijgbaar bij ALLES ZUIVERE WOL, 88, 1,14, 1,38, 1,75, 2,70 en 3,60 c.M. breed. APRIL 189 4. werkt met verrassende kracht en verdelgt het ongedierte spoedig en zoodanig, dat er volstrekt geen spoor meer van overblijft. Tegen niets is meer te waarschuwen, dan tegen insektenpoeders, die los op de weegscliaal verkoclit worden en met „Zacherlin" niet mogen verward wordeu. Slechts in origineele Flesschen eclit eu goedkoop verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. TOLLENAARte Axel bij F. DIELEMAN en te Hulst bij L. V. VAN STRIJDONCK. UREN VAN VERTREK WEST-EUROPEESCHE of SP00RTIJD. Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40 vm. 11,55*) nm. 3,25 en 6,20 •iff' 'J s Breskens Vlissingen 6,10 8,10,10 nm. 12,25*) 3,55 6,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,40 Woensdag en Zaterdag. J Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9;10 Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizeu GEWEIGEHD worden. «U latere aankonnt van den TltHIW die ten (1,13 u. namiildagu te Vllaiinfen mnet aankoinen zal de STOMHBOOT welke te G,«0 u, naar llreskens vertrekt, liovg- atenij IS MIWVTEiV wacliten. Van Vlissingen naar Borssele H Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele. v Borssele naar Vlissingen Zondag. II aan dag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag. Diusdag en Vrijdag. 7,10 3,25 7,10 11,55 3,25 6,20 7,10 11,55 3,25 6,20 7,30 3,45 7,30 12,15 3,45 6,40 7,30 12,15 3,45 6,40 5,40 10,10 5,40 10,10 1,50 4,55 7,40 10,10 1,50 4,55 6,- 10,30 6,— 10,30 2,10 5,15 8,- 10,30 2,10 5,15 TOT BEVORDERING VAN I ip Spprptirm I. DE SMIDT-POTHOVEN. TER NEUZEN. cc O w 3 bi x u pC azj UIT DE BrOUWERIJ s S JS <rt van alle sluitingen. Het vernielt totnal alle wanilliiizen en vlooien. Het zuivert de keukens van awarfe torren. Het maakt alle lieschadigini; ilonr motten onmngelijk. Het bevrijdt spoedig van de mnggenplaag. Het liesclierint onze ImUdieren en plnnten tegen ongedierte en daardoor veronrzaakte ziekten. Het zuivert liet Itoofd van luizen enz. vm. nm. vm. vm. nm. nm. vm. vm. nm. nm. nm. nm. vm. vm. vm.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 4