Kiesers KOOPJES! goedkoope gewone KINDERWAGENS, HOFSTEDE. 'Mod en aodcre leioetten AANBESTEDING. peter, VERKOOPING CHILI-SALPETER. DAMES-11 mmUM, Dames Japonstoffen, eene DIENSTBODE Mr. J. G. VAN DEINSE, Zoo even ontvangeneene groote partij De beste Amerik. Orgels levert Breebaart's Orgelhandel. Eamrak 22, Amsterdam. Vraag de Orgels van Koewacht. Openbare Yerkooping Eene HOFSTEDE, Beestiaal: Meu-bilaire goederen, Maatschappij Joorwaarts" Wed. J. Heijens-Spronk, prima jrove RUHR-KACflEHOLEN, Ter Neuzen. J- Dt BRUIJNE. De Story Clark Organ Co. Chicago. J. I)E SMIDT-POTHOVEN, Openbare Verkooping. AANBESTEDING Meubilair, Landbouwhalm, Beestialen en Vruchten, Meubelen en HuisraadB- Landbouwhalm ter zuivering van Bedden, Matrassen enz. it Velerlei modellen tot de laagste prijzen. Vele stemmen in het Kiesdistrict Hontenisse. SCHQOLBEHOEFTEII. Landbouwgereedscliappen enz Melkgereedschappen Openbare Verkooping. aan te besteden: Door Sterfgeval. A. Het Meubilair. fotograaf VAN 0VERBEEKE. Bloerrsen, Linten enz. R. K. KERKBOEKEN, Van stonden aan STEENKOLEN. Uit het hoogste Noorden! D. Vruchten Bij de aanstaande verkiezing voor een lid der Tweede Kamer, zijn vele kiezers, in het district Hontenisse, voornemens, hunne keuze te vestigen op den Heer geboren in en een bewoner van dat district, een vrijzinnig man, niet in dien zin, zoo als minkundigen wordt voorgespiegeld, maar in den rechten zin des woords, iemand die ieder van welke Godsdienstige gezindheid ook, of welken rang of stand hij in de Maatschappij bekleedt, eerbiedigt en vrijheid gunt, welke elk rechtgeaard Nederlander toekomtiemand, die de behoeften van het district en deszelfs inwoners door en door kent, die indien hij tot lid mocht gekozen worden en het de belangen der Nederlanders, in zaken belastingen geldt, deze niet beneden die der Buitenlanders zal stellen en bij de behandeling der nieuwe Kieswet, ongetwijfeld het zijne zal bijdragen, om de vrijheid en het uitbrengen van stem meer te waarborgen en dwang of pressie daarin, als het ware on- mogelijk te maken. Laat ons alien stemmen op den Heer Hoogste Bekroning, Eere-Diploma op de Columbia Wereld-Tentoonstelling. Catalog! wordt op aanvraag gratis en franco verzonden door den Agent TER NEUZEN. JOZEF VAN l)E BILT, vestigt zich 1 Mei]als kleermaker op het Zand. Beleefd beveelt hij zich in ieders gunst aan. Het snijden geschiedt volgens het nieuwe „systeme Beige". EMELIE VAfi DE BILT blijft zich bij voort- during aanbevelen als modiste. De Notaris Van der Jloer, te Ter Neuzen, zal op Dondcrdag 17 9lei 1894, des uamiddags te 2 uur, in het Nederlandsch Logement te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopeu in de polders Oud en Nieuw Vogelschor, gemeenten Ter Neuzen en Westdorpe, groot 59 H.A. 67 A. 40 C.A. of ruim 137 gemeten. Nader te adverleeren. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van mejuffrouw de weduwe B. J. VERSTRAATE, landbouwster te Stoppeldijk, op \V delisting den 9 Jlei 1894, des voormiddags om 9 uur, in het openbaar verkoopen 7 Werkpaarden, waar- onder 2 met veulen, 2 tweejarige Paarden en 2 Jaarlingen, 7 baatgevende Koeien, 2 Kalf- vaarzen, 4 Runders, 4 Kalvers en 2 vette Stieren, 2 vette Yarkens, 3 Dito dik van biggen en 1 Zeog met biggen, 60 Hoenders en Han en, 10 Eenden, 1 Pauw en 3 Ganzen. 3 Menwagens met ijzeren assen, 1 Chais met getuig, 1 Kar, 1 ijzeren en 3 houten Ploegen, 2 Rolblokken, 1 Molbord, 3 Sleden, 5 houten en 2 ijzeren Eggen, 1 Beerbak, 1 Sleep, 1 Wiudmolen, 1 Peeenmolen, 1 Stroomoleu, 1 Geeselsteen, 1 Vlasreep, 1 Slijpsteen, 1 Krui- wagen, Graanzeefden, 1 Bascule met gewichten, 3 Ladders, 1 Zaadzeil met draagkleeden, 40 Graanzakken, eene partij Balen, Rieken, Yorken, Schoppen, Spadeu, Rijven, 1 Bijl en Mest- haken, 3000 wilgen Takkenbosseu, eene partij Plauken, Kodden en 30 Schelfbalken. 1 Karnmolen, 1 Karn, 2 Melkkuipen, 1 Boterbak, Melkteelen, Emmers en Melkzeef. De Notaris A. 91. van Bijsoort van 9Ieurs,te Hulst,zal ten verzoeke van de erfgetiamen van mejuf frouw R. YAN DEN BERG HE te Hulst, in bet openbaar verkoopen 10 op 91aandag 23 April 1894, 'a voormiddags 9 ure. alsBureau, Linneukast, Hoekkastje, 2 Kastjes, Lesseuaartje, 4 Ledikanten met toe- bebooren, 1 Ledikaut met ressort, 3 Bedden met toebehooren, Nachttafoltjes, 5 Tafels, 22 Stoelen, 1 Zetel, 2 Kacbels met toebehooren, Klokje, 4 Spiegels, Gravuren, Lampen, Vazen, koperen Doofpot, Droogrekkeu, partij Tabak, Elesschen, Schalen, Balans, Gewichten, Meel- kist, Builkist, Zeeft, Graanzakken, Glas-, Aarde-, Tin— en IJzerwerk en wat meer zal worden verkocht. SO op Dinsdag 24 April 1894, 'a voormiddags 11 ure. Eene mooie en groote collectie oud Delfsch, Chineesch, Japansch en Saksisch PORCELEIN, bestaande in groote en kleine Potten, Yazeu, Fluiteu, Schotels, Borden, Koramen, Koppeu met Schoteltjes, Trekpotten, Thee- bussen, Suikerpotteu, Bier- en Koffiekaunen, Fruitschotels, groep van 15 Beelden (Saksisch). Verder mooi antieke Kast, Stoelen, Schilde- rijtje, geemailleerde Snuifdoos, gegraveerde Tabaksdoos, Waaiers, Karaften, Wijnglazen, Olie- en Azijustel, 4 Beelden in speksteeu, voorstellende de 4 jaargetijden, onderwetsche Muiltjes, 2 Sandalen en verdere antiquiteiten. Te bezicbtigen 2 uur voor de verkooping. Koopen tot en met f 5,moeten contant betaald worden daarboven wordt van onbekende koopers contante betaling of borgstelling geeiscbt. OPENBARE AANBESTEDING, bij enkele inschrijving, op 9Iaandag, 30 April a. s., des voormiddags 11 uren, ten gemeenteraadhuize te TER NEUZEN, der levering van voor de openbare scbolen aldaar voor bet loo- pende jaar. Yuorwaarden ter inzage op de gemeente-secretarie. Alleen op inschrijvingen van ingezetenen der gemeente zal worden gelet. Het Bestuur der vereeniging ffDOOR EEN- DRACHT STERK" te Ter Neuzen, zal op Zaterdag 21 April 1894, uain 3 uur, in het vH6tel Donze" te Ter Neuzen, trachten de levering van ruim Yoorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den secretaris der vereeniging. Namens het Bestuur, J. P. SCHEELE, Yoorzitter. A. VISSER, Secretaris. K IJ K U I T. op Dinsdag 7 9Iei 1894, des namiddags te twee en een half uur, bij A. van Dousselaer te Kijkuit, van de levering van 10,000 KILO te BOUCHAUTE (Kapel). De Notaris E. Vermeersch, te Ertvelde, zal met tusscbenkomst van den Notaris Steegers, te Assent'de, op de hofstede der Kinderen DE DECKER, te Bouchaute (Kapel), op Dinsdag 1 9Iei 1894, om 9 uren 's morgens verkoopeu Inschrijvingsbiljetten met voorwaarden zijn te verkrijsjen bij den Secretaris der vereeniging A VAN DORSSELAER te Axel (Kijkuit.) Door den Directeur en den leeraar A. A. TER HAAR van de Rijksland- bouw-Winterschool te Goes, zal gedurende den zomer, des Zaterdags, kostcloos een cursus ge- geven worden voor onderwijzers in het bezit der akte lager onderwijs, die zich voor de lagere akte „landbouw" wenschen te bekwamen. Zij, die dezen cursus wenschen te volgen, ge- lieven daarvan vdor 1 Mei a. s. aangifte te doen bij den Directeur der Wiuterscbool I. G. J. KAKEBEEKE. Zondag 22 April a. s., kan men van af 's morgens 8, tot Js nam. 6 ure, zijn PORTRET laten maken bij den Tholenstraat G. 59. Ter Neuzen. MEUWSTRAAT, TER NEUZEN, a Eene prachtige sorteering benevens eene mime keuze in Rozenkransen, enz. GEVRAAGD bij P. A. MIELEN, Ter Neuzen. IN LOSSINOt van dinsdag tot en met zaterdag voor rekening van P. A. ADR1AANSENS. Prijs per hoed of 18 hektoliters 12. Walsoorden, 20 April 1894. Groote en kleine kapitalen zijn be- schikbaar als Ilypotlieek op Land met of zonder Gebouwen, ten kantore van A. HOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotheekbank. De voor eenigen tijd van U ontvangene zending Rijnlandschen druiven-borst-honig is bijna ver- bruikt, en heeft mijnen kinderen, die aan kinkhoest leden, buitengewone diensten bewezen, zoodat ik om eene nieuwe zending verzoek, om dit middel steeds in voorraad te hebben. Dr. O. THORELL, Ostergotslandsliin. Garde'bij (Zweden), 10 Juni 1891. Dit voortreffelijke sedert 25 jaren met bet gunstigt succes aangewende en natuurlijke huis- middel is echt verkrijgbaar te 2 Kasten, Ledikanten, Tafels, Stoelen, 1 Huisklok, Spiegels, Schilderijen, Koper-, Tin-, Blik- en IJzerwerk, geleierd en ongeleierd Aardewerk, 1 Waschmachine, 4 Wascbkuipen, I BeeStialen 1 Yleeschkuip, 1 Meelkist, 2 Koffers, verder eene groote partij oud IJzer en wat meer zal worden aaugeboden. Koopen beneden de f 5,— contant, boven dat bedrag moeten soliede medekoopers gesteld worden. Nalalige debiteuren worden niet als koopers aangenomen. R. Orgeldraaiers of liedjeszangers worden niet toegelaten. 2 Wagens, Chais, Draaikar, Ploegen in soorten, Eggen, Loof- en Windmolens, Snijmachine enz. 2 Paarden, 7 Melkkoeien, vette Stieren, jaarling Runders, Kalvers, Zeugen met biggen en dik van biggen, vette Varkens, euz. 15000 kilogr. BEETEN, 30 hectol. AARD- APPELS, STROO, GRANEN euz. N .B. Re Beestialen worden om 2 uur verkoclit. Heeft zich in verbinding gesteld met eene der prima huizen in Nederland Zuivering op gewone wijze, alsook zuivering op hygieenischen grondslag, naar keuze, alles door middel van stoom. ILlUe week: verzending. Beveelt zich mitsdien beleefdelijk aan. APRIL 1894. II J. G. van Deinse. VAN EENE j TE VAN Ter Seuzen, Arie II. Donze Axel J. Wieland, Groede, J. Scrle Hollestelle; Hulst, J. Borghstijn; Oostburg, B. de Die; Sluis, J. P. Leijssenaar Noest; Zaamslag, wed. A. van l'raaijcnhove.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 3