Mr J.G.van Deinse Mr. J. G. van Deinse, Mr. J. G. VAN DEINSE, Cafe Chantant, MEI-KOOPD AG Societsit „dc Thestuin." CONCERT Kiezers in let Mistrict Hontenisse, Roomseh Katholieke Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Hontenisse. AFTREDEND LID. KIEZERS! Vele Kiezers. Yelo Landbouwers. Openbare Yerkooping OPENBARE VERKOOPING. Winielvan, Wiakelpreettaipn en verflere o. Eene partij BraailM ea Aariappelen. Advertentien. Hoofdkiesdistrict Hontenisse. Kiesdistrict Hontenisse. Mr. J. G. van Deinse Notaris te Hulst. T E HOEK. Dinsdag 15 Mei 1894, In het Ter Neuzensch Koffiehuis, Openbare Verkooping TE HOEK Eene partij Huismeubelen, Logements- en Herberggerief, Roode, Witte en Rhijnwijnen. Openbare Verkooping Verder eenig HUISRAAD, A. D e H e e s t i a 1 e n. B. Landbouwhalm. C. Huis- en Karngerief, TER NEUZEN, 20 April 1894. Gisteren had alliier plaats, de Jaangekondigde keuring van paarden voor den krijgsdienst, waartoe uit de gemeeuten Ter Neuzen, Zaamslag, Hoek en Philippine ongeveer 140 stuks waren opgekomen. Het schijnt dat slechts een exemplaar is waardig gekeurd om in oorlogstijd voor den krijgsdienst te worden gerequireerd. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 20 April het volgende vonnis uitgesproken M. L, oud 33 j., koewachter, geboreu te Sint Anna ter Muiden, wonende te Groede, thans gede- tineerd te Middelburg, werd heden wegens moord veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Maandag a. s. hoopt onze geliefde moeder LEVIN A HOOGSTRATE, echtgenoote van J. de Smit, haar 508ten geboortedag te herdenken. Hare dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ter Neuzen, 20 April 1894. Op aanstaanden Zondag den 22 April hoopt onze moeder, behuwa- en grootmoeder MARIA MAAS, echtgenoote van Jacob Deij haar 708ten geboortedag te herdenken. Hare dankbare dochter, KRINA DEIJ. Zaamslag (Othene.) op Zondag 22 April 1894, des namiddags 4^ ure, te geven door het muziekgezelschap /Apollo" van Ter Neuzen, directeur de heer W. Kaan. Het Bestuur, ADR. H. DONZE, Voorzitter. M. EIJKE, Secretaris. Den kiezers wordt bij dezen kennis w gegeven dat op de advertentie ter aan- beveling van Mr. WALTER voorkomende in de Hontenisser Kiescourant van Zaterdag 21 April 1894, abusivelijk zijn vergeten te plaatsen de handteekeningen van de heeren H. FASSAERT en H. PIERSENS te Hulst, die den ondergeteekende gemachtigd hebben van hunne instemming met bedoelde advertentie melding te doen. De Secretaris der R. K. Kiesvereeniging te Hulst, II. MAERTENS. Voor de herstemming op 24 April a. s. bevelen de vrijzinnige kiesvereenigingen in het district HONTENISSE huunen candidaat den heer den kiezers met den meesten aandrang aan. Tot verdere aan beveling van den heer VAN DEINSE wordt verwezen naar de tin door de vrijzinnige en door de anti-revolutionaire kiesver eenigingen verspreide circulaires. brengt a. s. Dinsdag alien uwe stem uit op te Hulst, iemand, gij weet het, die dit ten voile waardig is. EENIGE KIEZERS. Kiezers, laat u door geenerlei aanbevelingen, van wie dan ook, verleiden voor den ver van ons af wonenden heer WALTER te stemmen, maar kiest met ons den in ons district wonenden die in tegenstelling van eerstgenoemden voor het Regeerings-kieswet-ontwerp is, door aanneming waarvau verdere ongewenschte storingen worden voorkomen. Op uw biljet dus te plaatsen De bus is a. s. Dinsdag open van 9 tot 4 ure EENIGE KATHOLIEKEN, die het welmeenen met aller beiang en die Mb. Van Deinse kennen,als waardig ons te vertegenwoordigen. Bij de herstemming voor een lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal op Dinsdag 24 April e. k. wordt den kiezers ten dringendste aanbevolen Het Bestuur der Kiesvereeniging voornoemd, L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, te Hulst, Voorzitter. C. EASSAERT, te Hontenisse j A. MOERDIJK, te Zuiddorpe j Onder-Voorzitters. P. BAART, te Graauw H. MAERTENS, te Hulst, Secretaris. Bestuursleden de Heeren L. E. C. VAN WAESBERGHE te Hulst. J. STAAL J. VAN BEKKUM J. LEMSEN P. VAN BRABAND P. VEREECKEN P. F. FRUIJTIER A. VAN DER PLUIJM Rz, C. YSEBAERT E. PLASSCHAERT L. DE MEURICHY Clinge. n Houtenisse. St. Jansteen. P. SMIT te Clinge H. BRUGGEMAN TH. VAN HAELST ROSSEEL P. STAAL STEENPUT EL. DIERICK H. YSEBAERT J. ROSSEEL G. VERBEEK v Stoppeldijk. Ossenisse. Graauw. h Overslag. Koewacht. u n Ovezande. Hoedekeuskerke. Wij hebben uwe hulp noodig aan de stembus. Komt dus aanstaanden Dinsdag getrouw op en kiest tot lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal Waarom wij hem moeten kiezen Onder anderen omdat hij een zelf- standig man is, die weet wat hij wil en die niet van gevoelen verandert, iemand die aan ieder onzer de vrijheid gunt om te stemmen zooals wij willen en die daartoe geen dwang op ons wil uitoefenen. Hij woont in ons midden hij behoort bij ons. Wij kunnen hem het geheele jaar door zien en spreken. Kunnen wij dit ook den anderen candidaat voor het lidmaatschap Immers neen, dien zien wij alleen bij bijzondere gelegenheden. Daarom kiezers vult uw stembiljet in met den naam van Bij de herstemming op 24 April 1894 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in het district Hontenisse, wordt beleefd door de familie SEIJDLITZ aanbevolen het afgetreden lid Hulst, 17 April 1894. Jos. Seijdlitz. N.B. Trouwe opkomst der kiezers is noodzakelijk. Bij de herstemming voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het district Hontenisse wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat het afgetreden lid Mr. F. WALTER in alles steeds den landbouw voorstond en voorstaat en dat Mr. VAN DEINSE sprak tegen en stem.de tegen het afsebaflen der provinciale toll en, Het voorstel tot afschaffing van den beer Van Waesberghe-Janssens werd met behulp van Mr. VAN DEINSE verworpen, Daarom landbouwers in uw beiang gestemd op De verkooping van den IIV'SI'AN enz. der weduwe en erven PIETER DE PUTTER, in den Nieuwe Neuzenpolder, zal plaats hebben op des voormiadags te 11 uur. Nader te adverteeren. VAN DER MOER, Notaris. Door uitscheiding van bedrijf De Deurwaarder Huineman, te Ter Neuzen zal ten verzoeke van den heer J. WILLEMSEN, winkelier te Sas van Gent, op Dinsdag den 1 Mei 1894, des namiddags ten 1 ure, ten zijnen huize aldaar, publiek verkoopen EENE GROOTE PARTIJ Breeder bij biljetteu omschreven. a. s. Zaterdag, Zondag en Maandag telkens 's avonds 7 uur. van eene partij Meubelen, Logements- en KoffiehuishouderBgoederen. Mr. J. 1*. Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den heer P. BAREMAN, aan de herberg //'s Lands Welvaren" te Hoek, op MAANDAG 30 APRIL 1894, voormiddags 10 ure, preseuteeren te verkoopen waarbij KASTEN, TAFELS, STOELEN, staande SPEELKLOK, SERVIEZEN, LEDI- KANTEN met PLUIMEN BEDDEN, PE- LUWEN en KUSSENS, DEKENS, linnen en andere LAKENS, GORDIJNEN, KEU- KENGEREEDSCHAP, groote partij AARDE-, LAK-, GLAS-, KOPER-, BLIK- en IJZER- WERK en hetgeen verder zal worden aan- geboden. ALSMEDE EENE PARTIJ Koopen tot en met f 3,kontant. Verder gewone voorwaarden. TER NEUZEN. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Dinsdag 1 Mei 1894, des namiddags te 1^ uur, ten verzoeke van dbr. CORNELIS DEES en de erven zijner vrouw, op het hofsteedje ia den Oud-Zevenaarpolder, gemeente Ter Neuzen, iu het openbaar verkoopen fIpy? 2 MELKKOEIEN, 1 Hokkeling, ft vji Vaarskalf, 1 Loop- \&££k-kk3£ varkeu, 30 Kippen en Hanen, 1 kleine Egge, 1 Wind- molen, 1 Zeeft, 1 Graanmaat, I Baeculc met gewichten, 1 Snijbak, 1 Kruiwagen, 2 Ladders, Spaden, Rieken, Vorken, Mesthaak, Houweelen, de Mest in den mestput, Iiarn- en Melk- gereedschap, als 1 Karn, Emmers, Teelen enz. als Kabinet, Kast, Pluimen BED met toe- behooren, Tafels, Stoelen, Spiegels, koperen eu ijzeren Ketels, 1 Kachel, Klokken en andere Goederen. Koopen tot en met f 5,contant. Het overige op 3 maauden crediet. Van bij den Notaris onbekende koopers zal borgtocht of contante betaling worden gevraagd. ASSENEDE (wijk Holleken). De Notarisseu Kops eu Stegers, te Assenede zullen ten verzoeke van den heer J. B. GIJSEL- Van Belle, landbouwer te Assenede, wijk Holleken, op Dondcrdag 20 April 1894, om 9 ure voor- middag, openbaar te koop veilen 15 zware en goede WERKPAARDEN, 10 puike MELKKOEIEN, 8 bekalfde VAARZEN, 8 jaarlings VAARZEN, 2 vette STIEBEN, 5 jaarlings STIEREN, 5 KALVERS, 6 ZEUGEN, 2 LOOPERS, SCHAAPHOND, 100 HOENDERS, HANEN en EENDEN. 5 Menwagens, 2 Draaikarren, Chaiskar, 2 Rolleblokken, 2 Waalsche en 4 Duitsche Ploegen, 2 ijzeren en 14 houten Eegden, Kortewagen, enz. enz. 2 Karns met machine, Room-, Vleesch- en andere Kuipen, Bascule en Balansen met gewichten en al wat meer zal worden aan- geboden. Men zal beginnen om 9 ure met het huishouden en den kleinen halm eu om 12 ure stipt met de beestialen. Van vreemde en oubekende koopers zal strenge borgstelling gevraagd worden. J.G.van Deinse. Mr. F. WALTER, y y y u Mr. J. G. VAN DEINSE. Mr. F. WALTER. Mr. Walter. TE TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2