AlgemeeD Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. GELDLEENING. No. 3016. Woensdag 4 April 1894. 34e Jaargang. s»© 31 a a Binnenland. abonnement- Bij deze courant behoort een bijvoegsel. FEUILLETON. #Op den dag van uw huwelijk heb ik mij vaorgeno- TER \EIZE\SCHE COIIRANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit Itlntl verscUijnt Dins/las;- en VriJrtasjavoint l»ij iten uitpevee I". J. A A* IS R A A IS R te Ter Kenien. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG brengen ter kennis van belanghebbenden, die wenschen deel te nemen aan de geldleening, uit krachte van het besluit van den raad, d.d. 16 Maart 1894, n°. 7, goedgekeurd door Gedeputeerde Stateu van Zeeland, bij besluit van 23 d. a. v., n°. 37, ten laste der geineente aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 1.300,— tegen eene rente van hoogstens drie en een half ten honderd 's jaars, verdeeld in 34 aandeelen ad f 500,— en 1 ad 300,—, welke geldleening zal moeten strekken tot aflos der nog loopende geldleeningen, dat tot 25 April e. k. ter secretarie der geineente gelegenheid zal bestaan lot het inleveren der inschrijvingsbiljetten, welke moeten onderteekend zijn en vermelden het aantal obligation waarvoor wordt ingeschreven, de rente, waarmede genoegen wordt genomen, beuevens de dagteekening en de namen en de woonplaats van den inschrijver. Afdrukken van het plan der geldleening zijn op franco-aauvraag kosteloos vetkrijgbaar ter secretarie der gemeente. Zaamslag, 30 Maart 1894. C. DE BOKX, Burgemeester, E. H. WORTMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. Werd de geboortedag van Bismarck door het Duitsche volk in de laatste jaren steeds met harte- lijkheid herdacht, vooral dit jaar doet geheel Duitschland medeaan het verjaarfeest,aldus het Hbld. Sedert de verzoeuing van den Keizer met den voormaligen njkskaDselier is namelijk aan die be- tuigingen van gelukwensching elke beteekenis van demonstrate ontnomeu, zooals een al te levendige deelneming anders allicht daaraan gegeven zou hebben. Het adres der Zuidduitsche dames was geteekeud door vrouwen en meisjes uit Baden, de Paltz en Hessen. Meer dan honderdduizend vrouwen hadden bijgedragen tot het gescheuk dat bestond uit een prachtige cassette voor de huldingsoorkonde en vierhonderd flesschen van de fijlisten wijn. Een der dames droeg een gedicht voor, toen zij den vorst een grooten gouden beker, met dezen wijn gevuld overreikte. Bismarck antwoorde met een toespraak. Hij bracht hulde aan de Duitsche vrouw eu moeder ,Wat weet gij daarvan riep Hagen boos. »A1 heb ik geld verloren, toch ben ik een man, die wat beteekent. Denkt gij misschien, dat ik al een bedelaar ben. Ik heb nog genoeg, orn het verloren in te halen eD al haal ik het niet in dan Hij hield op, sloeg met de vuist op de tafel en wierp zijne vrouw een woedenden blik toe, alsof zij alleen de schuld was van zijn verlies. „Dan wil ik toch een vroolijk gezicht zien," ging hij voort. ^Maar met uw zuur gezicht drijft gij mij de deur uit en als ik mij over u geergerd heb, dan kan ik mijne gedachten niet goed bij elkander houden. Daardoor is het ge- komen, dat ik tegenspoed heb gehad 1 't Is alleen uwe schuld Een diepe ontsteltenis spiegelde zich af op het bleeke gelaat der jonge vrouw. De woorden van haar man verrieden haar dat armoede en gebrek reeds voor de deur stonden. Wei had zij verwacbt, dat dit einde komen zou, maar zij meende tocb, dat dit nog in de toekomst lag. „Gij hebt te veel gewaagd," sprak zij, //gij hebt gauw rijk willen worden en gij sloegt geen goeden weg in. Ik heb u gewaarschuwd en u gezegd, dat het geene eerlijke zaak was, maar gij hebt er om gelachen en gemeend, dat ik er geen verstand van had. En dan hadt gij „Zwijg 1" riep Hagen. //Neen, ik zal spreken gij dwingt mij er toe, nu gij mij verwijtingen do welke ik niet verdieud en zeide o. a. dat hetgeen wortel geschoten had in het huisgezin, te beschonwen was als //de netto- ontvangst". Als de gedachte aan de Duitsche eenheid zich meester heeft gemaakt van de vrouw, is zij niet meer uit te roeien. De overtuiging, welke eenmaal in een gezin is doorgedrongen, wordt volgens Bismarck beter gehandhaafd door de vrouw dan door de wapenen. De overtuiging eener vrouw is niet gemakkelijk te veranderen. Zij ontstaat lang- zaam, maar is zij eenmaal gevestigd, dan wankelt zij niet spoedig meer. Bismarck herinnerde er aan, dat er een tijd geweest was, dat de Pruisen en Berlijners alles behalve populair waren in Zuid-Duitscbland en thans kwamen de vrouwen uit het Zuidweslen van Duitschland tot den man uit het Noordoosten. Hij juichte dit toe. Zij kwamen niet om zijn persoon, maar ora het werk dat achter hem lag. Het was eene betooging ter eere van de Duitsche eenheid, een erkenning van het feit dat de Duitschers een groote natie vormen. Toen de toespraak geeindigd was, wilden de dames Bismarck de hand kussen. De prins wilde dat echter niet toelaten en eindigde met alle dames van het comite (een viertiental) recht hartelijk te omhelzen, tot groot genoegen van prinses Bismarck, die bij de begroeting tegenwoordig was. Bij internationale overeenkomst zou aldus melden heel ernstige bladen aan 't begin dezer week (een vacantie-periode ook voor de leden der wet- gevende lichamen van ons werelddeel) twee heel belangrijke zaken geregeld worden een gedeeltelijke ontwapening en geraeenschappelijk optreden tegen de anarchisten. Dat waren een paar stevige schoteltjes op den politieken disch en welkom waren ze alles- zins, getuigen de gretigheid waarmee er door alle bladen op werd aangevallen en de vlugheid betoond bij de verdeeling aan de nieuwsbegeerige menigte. Nu, na een paar dagen van veel geschrijf is't zoo goed als zeker, dat de mededeeling betretfende een internationaal congres, samen te roepen door de Duitsche regeering en bedoelende maatregelen te beramen tegen de anarchisten, op geen ernstige gronden berust, er is dan ook eigenlijk geen enkele reden op te noemen waarom Duitschland er zijn gereserveerde houding aan zou geven en in een zoo moeielijke kwestie de kat den bel zou aan- binden. In elk geval zou een Europeesche con- ferentie met een bepaald programma, een langdurige voorbereiding behoeven, geen enkele mogendheid toch zou zich lichtvaardiglijk wagen aan de kansen op een fiasco. Zooals men weet, heeft Spanje vroeger reeds een balletje in dien zin opgegooid heb. Het zou beter geweest zijn, indien wij voor de bruiloft ieder onzen eigenen weg waren gegaan, maar nu wij eenmaal getrouwd zijn, hadt gij mij ook uw vertrouwen moeten schenken." ,/Ja, als gij mij tegemoet waart gekoraen P" „Dat zou ik zeker gedaan hebben, als gij vrien- delijk tegen mij waart geweest. Maar als gij hier waart, spraakt gij nooit een woord tegen mij. Nu is het te laat „Te laat wie zegt dat P" ,Ik zie het aan uw gelaat," zei Dorothea, ver- schrikt door den dreigenden toon van zijne stem, z/gij hebt alles gewaagd en alles verloren." fEn als dat zoo was?" z/Laten wij dan dit huis verlaten en in het huisje mijner moeder gaan wonen. Wij zullen beiden werken en op eene eerlijke wijze ons brood verdienen." De molenaar barstte uit in gelach. Het was een luide, onaangename lach, de lach van een wanhopige. z/Werken?" spotte hij. //Ja, dit ontbreekt er nog slechts aan, dat de boeren den gek met mij gaan steken, dat ik hen om werk zou vragen Bah, zoovelen hebben verliezen geleden en zijn toch geeindigd met rijk te zijn. Maar ik zeg u, dat ik uw zuur gezicht niet langer zien wil. Als ik knorrig ben, moet gij juist opgeruimd wezen, om mij de grillen te verdrijven. Zoo verkies ik het en als het niet geschiedt, dan gebeurt er een ougeluk 1" Zuchtend schudde de arme vrouw het hoofd. „Ik geloof, dat er in huis al ongeluk genoeg is," sprak zijffeen grooter ongeluk dan twee- dracht kan ik mij niet denken." Waar geene liefde is, daar is ook geen eens- gezindheid," riep Hagen heftig. //Gij hebt geene en Groot-Brittannie was de eerste mogendheid, welke beslist en duidelijk elk pogen van dien aard afwees. Zooals 't is gesteld met de kansen op gemeenschappelijk optreden tegen de anarchisten, zoo is 't ook geschapen met de mogelijkheid op een monopoliseering der dynamiet-fabricatie 't Is heel aardig gevonden, doch 't heeft geen schijn van waarheid. Aanleiding tot ingaande beschouwingen over den algemeenen politieken toestand, heeft het bericht gegeven, dat Duitschlands Keizer ontwapenings- plannen toedichtte. Hoewel nu door alle met de politiek vertrouwden het welslagen eu daarmede tevens de wenschelijkheid op een initiatief in dien zin, is in twijfel getrokken, onder eenparige con- stateering evenwel van den gunstigen staat van zaker,voor 't oogenblik heeft de afgevaardigde van 't Engelsche Lagerhuis, Whitehead, 't noodig geoordeeld er eens ernstig over te praten in het Parlemeut. Het interessante bericht werd door hem als punt van uitgang genomen om voor- stellen dat Eugelands regeering 't initiatief zou nemen tot een dergelijke conferentie. Minister Harcourt antwoordde dat hij zich over dit onder- werp niet mocht uitlaten, wel kon hij opnieuw toezeggen, dat de regeering bereid is de eerste gelegenheid de beste aan te grijpen om een con ferentie van dien aard saam te roepen. Dit zal voorloopig wel het slot woord zijn in deze belangrijke kwestie 't Is wel eigenaardig hoe eenzelfde zaak van verschillende kanten kan worden bezien en dus aanleiding kan geven tot de meest uiteenloopende beschouwingen. De aanbieding van de Stephanus- orde aan President Sadi Carnot door Keizer Frans Jozef van Oostenrijk, een uiting van dankbaarheid wel voor de hem en zijn gemalin op Franschen bodem bereide ontvangst, gaf den Franschen bladen aanleiding tot eenige fautassieen over de bijzondere beteekenis van deze onderscheiding. In de omstaudigheid, dat graaf Hoyos, Oostenrijks gezant te Parijs, den president der Republiek het onderscheidingsteeken ging overbrengen op denzelf- den dag dat de Keizer zijn beleefdheidsvisite bracht aan Wilhelm II van Duitschland, ziet men een soort demonstratie. Frans Jozef zou daardoor duidelijk hebhen willen doen uitkomen dat hij onaf- hankelijk is of wel dat de politieke overeenkomst met Italie en Duitschland Oostenrijk niet verhinderen kan met de Republiek op goeden voet te leven. De aankomst van Kossuth's stoffelijk overschot in Hongarije's hoofdstad heeft reeds geleid tot grootsche en indrukwekkende manifestation van liefde in huis gebracht, gij hebt mij slechts genomen om een rijken man te hebben." Nu vlamden ook Dorothea's-oogen. „Dat is schandelijk riep zij verontwaardigd. z/Ik heb u niet begeerd, gij hebt mij gedwongen het woord te breken, dat ik een ander gegeven had." wEn aan dien ander denk gij meer dan aan mij," zei Hagen tandenknarsend. „Ja, ik denk dikwijls aan hem met innig medelijden en ik kan niet nalaten dan ook altijd te bepeinzen wie hem zoo ongelukkig heeft gemaakt." ,/Zwijg," riep Hagen woedend. »Waag het niet dat nog eens te zeggen Hij had de zweep van de tafel genomen en stond nu den arm dreigend opgeheven en met fonkelende oogen, voor haar. z/Dat zou het einde wezen!" zeide Doortje, hem vastberaden aanzieude. „Als gij mij slaat, scheidt de eerste slag ons voor altijd Op dat oogenblik werd de deur geopend, Roode Hendrik verscheen op den drempel. »Wat kan dat schelen riep de molenaar die den knecht niet bemerkte. »Wij zijn toch al geseheiden en ik zal u niet missen," z/Raak haar niet aan riep Hendrik dreigend en in 't volgende oogenblik stond hij tusschen de beide echtgenooten. #Hef uwe hand niet tegen haar op, of het is uw ongeluk Hagen's gelaat werd vaalbleek, hij liet den arm ziuken maar zijne vrouw, die suel de kamer verliet, wierp hij een wraakgierigen blik na. z/Bemoei it met uwe eigene zaken," zei hij norsch, ,/wat ik met mijne vrouw heb, gaat u volstrekt niet aan." vereering en rouw der bevolking. De geheele reis van Turijn af, heeft aanleiding gegeven tot imposante huldigingen van de nagedachtenis des grooten staatsmans en te Pest was 'trouwbetoon in de overvolle straten algemeen rouwvlaggen, rouw- kleeding en rouwdecoratien allerwegen. 't Was om drie uur, dat de trein hinnenreed. De hooge autoriteiten en lal van afgevaardigden van alle partijen waren aanwezig. Onder klokgelui trok de stoet naar het museum, waar het lijk op een catafalk werd geplaatst. De Minister van waterstaat, handel en nijver- heid brengt, in verband met de mededeeling, voorkomende in de Nederlandsche Staatscouraut van 28/29 Januari 1.1., ter kennis van belang hebbenden, dat blijkens ingekomen bericht van het comitd, hetwelk zich gevormd heeft tot bevordering van de belangen van Nederlandsche inzenders op de in 1894 te Antwerpen te houden tentoonstelling, als geaelegeerd commissaris van het comite, in de plaats van den heer W. Travaglino, is opgetreden Jhr. J. Ortt van Scboonauwen, te Haarlem, en voorts dat het lid van het comite J. H. Krelage is opgetreden als voorzitter van de afdeeling tuin- bouw, van genoemd comite. De deputaten-vergadering van anti-revoluti- onaire kiesvereenigingen heeft in eene resolutie te kennen gegeven dat zij de vragen aan de candidaten voor de Tweede Kamer liefst in dezer voege wenscht geformuleerd1°. Is het uw voornemen, om, indien gij gekozen wordt, in de nieuwe Kamer het pleit te voeren voor het volk achter de kiezers en tegen het conservatisme van alle gading? 2°. Zijt gij van harte en zonder voorbehoud geneigd mede te werken tot een finale uitbreiding van het kiesrecht nu reeds doorgaande tot de uiterste grens die de grondwet ook maar even gedoogt te stellen 3°. Verklaart gij u tegen alle koppeling van kies recht aan belastiug en 4°. Is het ook uw gevoelen dat er geen eigenlijke lees- of schrijfproef mag worden toegelaten De vergadering voegt hieraan o. a. nog toe, dat de regel van eigen candidaatstelling bij eerste stemming ditmaal buiten werking blijft in al die districten, waar men, door aanstonds op den candidaat eener andere partij mede te gaan, acht zijn doel beter te kunnen bereiken dat conservatief gezinde candi daten, van welke richting ook, bij eerste stemming en bij herstemming als tegenstanders moeten worden bestreden. men, uwe vrouw te beschermen, want ik voorzag wel, dat het gaan zou, zooals het nu gaat," ant woordde de knecht, voor wiens dringende blik de molenaar de oogen nedersloeg. /-Vergeet niet, dat ik u in het verderf kan storten wGij zijt gek Ik lach wat om uwe dreigementen, niets kunt gij mij doen, want mijn woord heeft meer gewicht dan het uwe, gij denkt veel te weten, en gij weet niets. Maar als gij weer waagt u tusschen mij en mijne vrouw te stellen, dan wijs ik u de deur. Ik ben uw geluier toch al lang moede." ^Waarom hebt gij mij dan niet weggestuurd vroeg de knecht met een spotlach. ffIk zal het u zeggen, omdat gij bang voor mij zijt, omdat gij zeer goed weet dat mij meer bekend is dan u lief kan wezen. Toenmaals had ik niet moeten zwijgen toch deed ik het, omdat ik meende dat gij dankbaar zoudt zijn. Maar nu ga ik mijne voorwaarden stellen, en neemt gij die niet aan, dan spreek ik." Hagen leunde tegen de tafel, hij t.rachte" zijn gelaat eene uitdrukking van minachting te geven; maar het gelukte niet, zijn angst was duidelijk te bemerken. „Ik weet, hoe het hier geschapen is," ging Hendrik voort, nog eenige dagen en dan komt de bankier uit de stad, om u uit uw huis te zetten." ffSchurk barste Hagen uit; „hoe weet gij dat? Gij hebt gespioneerd, maar ik zeg u dat 't eene leugen is, en dat ik genoeg bezit, om mijne schulden te betalen »Dat tracht gij u zelven wijs te maken. Gij be zit niets meer, zelfs de jas, die gij aanhebt, is niet meer uw eigendom. Er zou nog wel een middel wezen, om u uit den uood te helpenmaar gij zult

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1