Algemeen Nieuws- en Advertentieblad AANKONDIGING. voor Zeeawsch-Vlaanderen. ffep gd Mpaien mat ie Kiflwken. No. 3015. Zaterdag 31 Maart 1894. AANBESTEDEN het verplaatsen tier 1I0SPI- TAALBARAK. 1 April 1869—1 April 1894. id 34e Jaargang. aanbesteden Binnenland. ABOKNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Manudag 2 April a. S., 's morgens 11 ure, op het geineente- huis in het opeubaar bij enkele inschrijving De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, terwijl inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, 27 Maart 1894. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT, zullen op Donderdag den 5en April 1894, des na- middags te 24 uren, op bet gemeentehuis, in het openbaar Eerst© JPerceel. Ilet levereu van 100,090 Lessine- of Quenast- of Grfcskeien, 10/i6. V» retaille. Tweed© Ferceel, Het veruieuwen van een gedeelte der beslaande kei- en kliuker- best rating, met bijkouiende werkzaambeden en leveringen. De aanwijzing zal plaats kebben op Donderdag den 5en April 1894, des voormiddags te 10 uren. De inschrijvings-biljetten kunnen tot op het oogeublik der besteding in de daartoe bestemde bus geworpen worden. Gedrukte bestekken zijn aan 1 ter gemeente- secretarie verkrijgbaar. Sas van Gent, den 15 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. VERSCHAFFEL, Burgemeester. L. N. STUBBIE, Secretaris. FEUILLETON 18) Op zekeren morgen was hij naar de stad gegaan en Dorothea zat aan het sterfbed der oude vrouw. Zij peinsde, hoe het haar gaan zou, als hare moeder onder de aarde rustte. A1 had zij bij de oude vrouw nooit troost gevonden, toch was het liaar altijd een troostrijke gedachte geweest, dat zij in dagen van nood en droefenis aau het moederlijk hart kon vluchten. In dagen van nood en droefenis? Zij zag ze komen, zij wist, dat ze komen moesten, zooals het nu was, kon het niet blijveo. Zij las in het ge- laat van haar echtgenoot, dat hij zich bedrogen zag in zijne verwachtingen, en zij wist, dat hij alles op het spel zette om zijne plannen te verwezenlijken. En wat, als hij arm was gewordeu Als de schuld- eischers hem uit zijn huis verdreven Mocht men verwaehten, dat hij zich moedig in zijn lot zou schikken en een nieuw leven beginneD Doortje begreep, dat zij die hoop niet mocht koesteren, zij voorzag, dat hij aan haar zijn wrok zou koelen. En zij was voor haar geheele leven aan hem vastgeketend, zij mocht hem in den nood niet verlaten, ook al verachtte zij hem De oude vrouw had zich met veel inspanning opgericht, zij zat nu in het bed en haalde met moeite adem. Haar blik rustte met innig medelijden op het bleeke gelaat harer dochter, die zacht met een doek over het vochtige voorhoofd der stervende streek. jlk moet u verlaten," sprak de moeder met Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG brengen ter kennis van belangheb- beudeu dat, te beginnen op Maandag 9 April e. k., vanwege de gemeente eene algemeene opueming zal worden gehouden van de Zaamslag, 30 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonpeeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. In het nummer van 31 Maart 1869 van het Alge meen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, zooals ous blad toen nog heette, werd de blijde boodschap verkondigd De opening van den Spoorweg Neuzen-Gent zal aanstaauden Donderdag den i April plaats hebben. In het nummer van 7 April lezen we't volgende „Neuzen, 6 April. Zooals wij in ous vorig nummer mede- deelden, heeft j. 1. Donderdag den 1 dezer, des morgens 6 u. 20 m. de opening van den Spoorweg Neuzen-Gent plaats gehad. Onafhankelijk van den goeden geest tusschen noord eu zuid, had de opening van den weg plaats zonder eenige feestelijkheid. De ingezetenen dezer gemeente zoowel als de verscliiileude autoriteiteu in deze plaats, leverdeu echter door het uitsteken der nationale driekleur, het bewijs van ingenomen- heid met het feest vau den dag, en het muziek- gezelschap ^Apollo" eene vereenigiug door de burgerij dezer gemeeute in het leven geroepen hield des avonds eeue optogt met fakkellicbt. Door een zameuloop van omstaudigheden moesten zoowel de concessionarissen van den weg als de ondernemers van de dienst, zich van eene feestelijke opening onthouden, en, zijn wij wel ingeiicht, dan zal eerst bij de opening van den spoorweg Mechelen- Neuzen, welke met die van Gent—Neuzen, voor een deel eene gemengde zaak uitmaakt, eene feestelijke inwijding plaats hebben. Heeft Neuzen zijn tegenwoordigen welvaart te danken alleen aan den handel en de scheepvaart, wij matte stem, terwijl hare bevende hand Doortjes hand zocht. irAch hoe gaarne zou ik heengaan, als ik wist, dat gij gelukkig waart „Moeder, denk niet aan mij," verzocht Dorothea, »alles komt nog wel in orde." „0, als ik dat kon gelooven, dan zou het sterven mij minder zwaar vallen. Ik weet het, gij hebt uit liefde voor mij den molenaar genomen, uw hart hangt nog altijd aan den auder „Ik heb hem vergeten." »Zeg dat niet ik weet het beter. Gij deukt alleen aan hem, en dat is de schuld van Hagen. Als die u zoo liefhad, als hij toenmaals altijd zeide, dan zou het beter tusschen u zijn geworden. Daarop vertrouwde ik, toen ik hem miju kind gaf. Maar hij denkt slechts aan zich zelf, en dat loopt niet goed af. Doortje, ik heb niet tegenover u gehandeld. zooals het eene goede moeder betaamt. Vergeef het mij, zeg mij, dat gij niet boos op mij zijt." De dorre handen der oude vrouw omklemden de hand van Doortje, de reeds halfgebroken oogen zagen haar smeekend aan. Moeder, ik ben nooit boos op u geweest," zeide Dorothea met bevende stem, „ik heb Hagen immers vrijwillig het jawoord gegeven." ,/Neen, neen, om mij hebt hij het gedaan, ten einde mij te behoeden voor armoede en gebrek. O, hij heeft het listig aangelegd en het net fijn gesponnen Dorothea wendde het gelaat af, om de tranen te verbergen, welke zij niet langer kon bedwingen. '/Hij is mijn man, en ik zal bij hem blijven in vreugde en smart," sprak zij. „In vreugde en smart herhaalae de oude vrouw. #Gij hebt geene vreugde bij hem gesmaakt, opening van den Spoorweg Gent- NFosfeD, vrsor^roze gemeente de weg tot ruimere ontwikkeling op elk gebied zal openen, dat ont- wikkeling en beschaving, leven en werkzaamheid, ter bevordering van weteuschap en kuust, van handel en nijverheid hier zal worden verlevendigd, dat door de versnelde gemeenschap ook met sneller vaart veel goeds herwaarts zal worden gevoerd, dat hier.de broederband tusschen Nederland en Belgie zal worden versterkt, dat een uieuwe oogst van zegen op Neuzen's grond is ontloken. Wij zeggen het den dichter gaarne na Alzoo ons blad nu bijna vijf en twintig jaar geleden. En was die voorspelling juist, werd die wensch vervuld Wij aarzelen niet daarop volmondig ja te zeggen. Moge nu juist tegenwoordig de toestand van onze haven, van onzen handel, niet z66 ziju als een paar jaren geleden, vergeleken bij die van over 25 jaar, kan men niet anders getuigen, dan dat Ter Neuzen in dat tijdvak is vooruitgevlogen. Heeft zij dit enkel te danken aan het tot stand komen der liju Gent—Ter Neuzen, wij zullen dit niet beweren, maar dat deze en later de lijn Mechelen-Ter Neuzen de stoot er aan gaven, dat door hen de transitohandel tot onze haven getrokken werd, dat durven wij beweren. Ouze handel breidde zich uit, meer werkkachten waren noodig, betere instellingenen ziedaar uit- breidiug der bevolking, groote bergplaatsen of hangars, betere loskaden, meer vertier in onze veste. In dit tijdvak van 25 jaar ging het de societeit Gent—Ter Neuzen niet altijd naar den vleesche. Zij heeft ook hare moeielijke dagen gekend. Daarom te meer doet het ons genoegen uit het laatste rapport in de algemeene vergadering van 13 Maart 1.1. te vernemen dat de toestand der societeit in het afgeloopen jaar uitstekend was te noemen, dat de bruto ontvangsten fr. 617,311,33 bedroegen en in de laatste 10 jaren een jaarlijksche vermeerderiug van 32000 francs kon genoteerd worden. Met 1 April weuschen wij dan de societeit Gent- Ter Neuzen van harte geluk. Moge haar voorspoed toenemen, dan zal dit zeker ook zoo zijn met onze stad, onafscheidelijk als hare belangen aan die van ons verbonden zijn. maar smart zal hij u meer veroorzaken, dan gij dragen kunt. Ik heb altijd gemeend, dat hij een rechtschapen man is, nu geloof ik het niet meer. Hij zal armoede en ellende over u brengen, hij zalo, mijn arm kind Zij zonk terug in de kussens, hare hand die Dorothea steeds vasthield, werd kouder. „Wat er ook gebeuren moge, de goede God zal mij kracht geven, om het te dragen," zeide Dororthea zacht. ,/Ik zal den moed niet opgeven, en als armoede en gebrek ons deel wordt, dan hoop ik dat mijn man troost zal zoeken in den arbeid. Ik kan ook werken, wij zijn beiden sterk en gezond en ik ben met weinig tevreden." Ja, ja, als gij hem maar lief had 1" „Misschien komt dat wel, wanneer ik zie, dat hij voor mij werkt. Het ongeluk zal de harten nader tot elkander brengen." Geloofde de stervende in dien troost Een glimlachje gleed als een vluchtige zonnestraal over haar gelaat, waarover de adem des doods reeds zweefde. „Als Kasper terug komt, moet gij hem voort- helpen," fluisterde zij. „Hij wist niet wat hij deed; de wanhoop heeft hem aangedreven, zich op den moleuaar te wreken. Hij is te hard gestraft, en wanneer hij weer vrij is, heeft hij niemand n Dan heeft hij mijzei Doortje op ernstigen vasten toon. „A1 veroordeelt ook iedereen hem mijne vriendschap blijf hem bijik zal voor hem zorgen, dat hij niet geheel ten onder gaat." De oude vrouw knikte, hare ademhaling werd steeds moeilijker, haar blik strakker. /Hagen wil hem ook helpen," ging Doortje voort, yhij heeft het meermalen gezegd. Mocht De Koninginnen brachten gisteren een bezoek aan de fabriek „De Pletterij" te 's Graveuhage. Aan het administratiegebouw werden zij ontvangen door den directeur, de heer H. Enthoveu Lz. en de commissarissen K. Enthoven Lz., A. C. Wertheim, Mr. A. F. K. Hartogh en A. E. de Jonge. In de fabriek waren alle arbeiders aan het werk. In de constructie-werkplaats werd het klinken van bruggen bezichtigdin de machinekamer was eene stoommachine van nieuwe constructie in werking. Bij de vuurwerkerij werden de Koninginnen met een vuurregen van sissend nederstortend ijzer begroet. In de groote gieterij werd eenHulde aan Uwe Majesteiten", onder een Koninklijke Kroon en omgeven door de Nederlaudsche wapens, in kleuren, voor de oogen der Vorstinnen, gegoten. Verder werd de roodkopersmelterij belangstellend bezichtigd, alsook de koperpletterij. Op het terrein aan de overzijde werd het dok voor de haven Tandjong-Priok bezichtigd, waarvan door het Departement van Marine aan de pletterij de levering is opgedragen en dat zijne voltooilng nadert. Ofschoon eerst in Juli is af te leveren zal het werk binnen eenige weken gereed zijn. Met groote ingenomenheid namen de Koninginnen van dit product der Nederlaudsche nijverheid kennis en roemden de fabriek als een der belangrijkste iudustrieele ondernemingen des lands. Dinsdagavond hield de liberale kiesvereeniging ,/Eendracht maakt Macht" eene vergadering ter bespreking van de bekende circulaire van de Liberale Unie en ter bespreking van de a s. Tweede Kamer- verkiezing. Met 75 stemmen voor en een onthouding werd de volgende motie van het bestuur aangenomen //De liberale kiesvereeniging ,/Eendracht maakt Macht", haudhavende hare vroegere uitspraken omtrent de regeling van het kiesrecht spreekt de hoop uit dat de a. s. verkiezingen voor de Tweede Kamer ten gevolge zullen hebben dat zoo spoedig mogelijk eene uitbreiding van het kiesrecht verkregen worde in den geest eu naar de bedoeling van de thans iugetrokken wetsontwerpen door den Minister Tak van Poortvliet," Mededeeling werd gedaan van het schrijven door het bestuur aan den heer Mr. C. Lucasse gericht met verzoek tot beantwoording van 4 hem gestelde hij later niet kunnen omdat hij zelf arm is geworden, dan zal hij het mij niet te kwade duiden, als ik het doe. Ik zal sparen en als Kasper terugkomt, dan zal hij zooveel vinden, dat hij naar Amerika kan gaan." Een zachte druk van de hand was het teeken, dat de stervende haar had verstaan. Doortje boog zich over haar heen uit de brekende oogeu trof haar nog eenmaal een liefdevolle blik. Buiten liet zich de barsche stem van den molenaar hooren. Hij was uit de stad teruggekeerd. Hij gromde tegen de oude meid, dat zij te langzaam liepden hond, die tegen hem op wilde springen gaf hij een schop, daarna riep hij den knecht, om het paard in den stal te brengen en te voederen. Het duurde lang, eer Roode Henkrik te voor- schijn kwam. Het was de eerste maal sedert den trouwdag, dat Hagen hem iets beval. Nu noemde hij hem een luiaard en een dagdief, die het brood dat hij at, niet waard was. Vervolgens ging de molenaar in huis. In de woonkamer wierp hij hoed en zweep op tafel. Met over elkander geslagen armen begon hij driftig op en neer te loopen. Dorothea kwam binnen. Hij bleef staan en keek haar aan. Toen hij de tranen bemerkte op haar bleeke wangen, fronste hij de wenkbrauwen. ^Moeder is dood, Peter," sprak zij, ik heb haar zooeven de oogen toegedrukt." Hagen haalde met een minachtend gelaat de schouders op. „Goed voor haar en goed voor onsantwoordde hij. //Wat gaat het mij aan De oude vrouw heeft voor mij nooit bestaan, voor mijn part had zy een jaar geleden al kunnen sterven tot 5,5" 7,1° 8,09 5,57 5,50 6,05 6,12 6 22 6,43 7,00 7,15 8,12 5.53 7,20 7,48 8,10 8,18 8,27 8,35 8,45 6,35 9,11 9,50 TER \Eim,S( HE <01 RAM Dit l»la<l verscliijnt Hinsilag'- en VrijilagavoDil bij den uitge utost»ik7 J. V A II UK 8 A N U K te Ter Neuzen. Dit geschiedde dan ook op Zaterdag, 26 Aug. 1871. (Red.) Beschaving juichtomdat zoowel door duizend (drukperslongen, Als door het voertuig bliksemsnel met stoom- (kracht voortgedrongen, Het laud wordt aan het land, en 'tvolk aan ('tvolk gesnoerd." I (I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1