Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch- Vlaanderen. Aanbesteding. No. 3014. Woensdag 28 Maart 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAKiNG. abonnement- De Burgemeester der gemeente Ter \euzen aanbesteden: AANBESTEDEN het verplaatsen der H0SPI- TAALBAltAK. Binnenland. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekeud, dat eene Openbare Vergadering van den GemeeDteraad is belegd tegen Donderdag den 2!) Maart 1894, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 24 Maart 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. YAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen "op Maandag 2 April a. s., des voormiddags 11 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving in vier perceelen het onderhouden van en het doen van hetstellingen en verfwerken aan de gebouwen en andere gemeente- eigendommen, gedurende 1894. Het hestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie en is aldaar in afdruk verkrijgbaar, tegen betaling vau 75 cent per exemplaar. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester. Ter Neuzen, 16 Maart 1894. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Manndag 2 April a. S., 's morgens 11 ure, op het gemeente huis in het openbaar bij enkele inschrijvmg De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente- secretarie, terwijl inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, 27 Maart 1894. J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. FEUILLETON 17) -=• „En wie is er dan begonnen riep Hendrik. »Wie hebben mij zoo verbitterd gemaakt Ik kan toch niet helpen, dat ik rood haar hebmaar zij hebben er mij altijd om uitgescholden, totdat ik eindelijk zelf ging gelooven, dat ik wegens die roode haren een slecht meusch moest zijn." ,,'t Was maar gekheid, Hendrik 1" „Maar met die gekheid hebben zij mij gesard. zooals men een stier sart met een rooden doek, Naderhand ziju zij mij uit den weg gegaan, en dat was maar goed ook „Zij zeggen, dat gij altijd ruzie maakt." De knecht haalde de schouders op en wierp de rest van het brood in den vijver. Toen sloeg hij de armen over elkander, terwijl er een bitteren trek om zijn mond speelde. „Dat zeggen zij," hernam hij, „eu omdat zij het zeggen gelooft iedereen het. Als ik wil klagen, dan heet het, dat het mijne eigene schuld is Bah, wat kan het mij schelen Ik kan hen missen misschien komt er nog weleens een tijd, waarin zij mij zoeken. Zij zouden raar opkijken, wanneer ik eens vertelde, wat ik wist." irHebt gij geheimen #Och, wat heeft gij daarom zei de knecht op spottenden toon. »Gij denkt heel verstandig te wezen, soms zou men haast denken, dat gij het gras kunt hooren groeien maar uw verstand heeft niet veel te beteekenen. De molenaar is een slimme vent, die steekt u alien in den zak." JE*olitieli Overzicht. Koning Leopold, Vrijdag ochtend te Brussel teruggekeerd, heeft beslist geweigerd het ontslag van den heer Beernaert aan te nemen. Z. M. had een onderhoud van een uur met den minister- president, die de redeuen uiteenzette, waarom het ministerie ontslag had gevraagd, maar de Koning wilde van het aftreden van den heer Beernaert niets weten, alvorens de verkiezingen plaats hebben. Hierop had een ministerraad plaats, en vervolgens ontving de Koning ook de andere leden van het kabiuet, een voor een. Z. M. verzocht hun er bij den heer Beernaert op aan te dringen, dat hij zijn aauvraag om ontslag zou intrekken. Volgens de Independance moet echter de mi nister-president ditmaal zijn ontslag-aanvraag ge- handhaafd hebben. Hij zou den Koning in overweging hebben gegeven den heer De Burlet met de samenstelling van een meuw kabinet te belasten. De besliste weigering van den heer Beernaert om aan te blijven moet hierdoor wordeu verklaard, dat hij overtuigd is, dat de Kamer in zake de proportioneele vertegenwoordiging niet anders over de voorstellen der regeering zal beslissen dan in de afdeelingen geschiedde. De opstand in Brazihe zal nog lang kunnen duren Admiraal Mello toch denkt er niet aan, het voorbeeld van admiraal Gama en diens officieren die het verzet tegen president Peixoto 'opgaven, te volgen. Hij heeft zich, in de plaats van Lorena, tot hoofd van het voorloopig bewind te Desterro laten proclameeren en is vast besloten den strijd voort te zetten. President Peixoto van zijn kant, schijut echter niet minder vast besloten de beweging ten krach- tigste tegen te gaan. Hij neemt maatregelen tot dit doel en heeft o. a. eenige oude decreten, van 1833 en 1851, uit het stof opgedolven en opnieuw van toepassing verklaard, teneinde uitbreidiug van den opstand zooveel mogelijk te voorkomenbij die decreten wordt de terechtstelliug zonder vorm van proces toegestaan van alle inboorlingen of vreemdelingen, die middellijk of onmiddellijk aan den opstand steun verleend hebben Wat bet lot van admiraal Gama en de zijnen betreft, verneemt men dat de Portugeesche schepen Mindello en Albuquerque aan boord waarvan zij zich bevinden Buenos-Ayres zullen aandoen, alvorens naar Europa terug te keeren. De Portugeesche regeering heeft echter den commandanten van die vaartuigen verboden, den admiraal en de andere officieren in de haven aan land te zetten, om hun „En u ook." „Mij Dat zal hij wel laten." De oude man keek den knecht aan. Het antwoord was op zulk een trotschen, zelf bewusten toon gegeven, dat de herder zijne verwondering niet verbergen kon. „Gij houdt u zelf dus voor slimmer daD uw baas vroeg hij min of meer spotachtig. „Ik denk, dat dit mij vrijstaat." „0 ja, maar dan moet gij er reden voor hebben. Mag ik die reden weten Waartoe Neen, dat is juist mijn geheim. En ik zeg u, dat het iemand goed doet, te weten, dat men met een enkel woord een man in het ongeluk kan storten, die zich verhoovaardigt op zijn geld, zijn aanzien. Daar wordt nu met veel drukte de bruiloft gevierd en, oppervlakkig beschouwd, is er geen geiukkiger man op de wereld dan de mole naar. Ik weet intusschen wel beter, maar ik zeg niets." „Is de molenaar dan niet gelukkig „0, zeker Hij heeft eene schoone vrouw, die niet van hem houdt, en geld, datMaar waarom heeft Doortje hem genomen, als zij niet van hem houdt 't Is ook al een ijdele trotsche vrouw, haar hart hangt aan het geld „Dat weet ik beter I" viel de herder hem in de rede. j/Gij kent de omstandigheden niet waardoor zij gedwongen werd hem te nemen." ,/Gedwongen /•Nu, als gij toch alles weet, moet gij dat ook weten." De knecht keek nadenkend voor zich, de mede- deeling scheen hem te verrassen. „Gedwougen herhaalde hij. »0, het is een sluwe kerel, by weet, hoe hij het moet aauleggen om te beletten naar Brazilie terug te keerenhoe men verder met hen zal handelen, is nog niet bepaald. De strijd, in het Huis van afgevaardigden te Pest, over de wijze waarop Kossuth's nagedachtenis zal worden gehuldigd, is reeds achter den rug, en gelijk te verwachten was, heeft het gevoelen van de Hongaarsche regeering de bovenhand gehouden. Het Huis vereenigde zich met de zienswijze van den minister-president Wekerle en verwierp de voorstellen der verschillende partijleiders. Met aanzienlijke meerderheid werden de voor stellen van den voorzitter van het Huis aangenomen hierin bestaande, dat in het proces-verbaal der zitting zal worden gewaagd van de diensten, door Kossuth bewezen, en dat een deputatie naar Turijn zal worden gezonden. Zoo is dus het conflict uit de wereld en Hongarije gespaard gebleven voor een ergerlijk getwist bij het nog boven aarde staande lijk van den grooten patriot. De eer, dat het z66 en niet anders is geloopen, komt toe aan de familie van Kossuth die op het rechte oogenblik tot alle partijleider, het verzoek richtte, dat de teraardebestelling geen oorzaak van twist in het Huis van afgevaardigden zou vormen en dat er slechts voorstellen zouden worden gedaan, omtrent welke kans bestond op algemeeue overeenstemming. Dat verzoek uit de naaste omgeving van den overledene schijnt de gemoederen gekalmeerd te hebben, althans de partijleiders te hebben doen afzien van verder verzet. De keizer van Duitschland heeft zich verleden week na de wapenschouwing, uitgelaten over een deel der Berlijnsche bevolking, dat overal, waar hij verscheen, beleedigende woorden en liedjes deed hooren. Maandag a. s. zal hij te Abbazia een bezoek ontvangen van keizer Erans Jozef. Dat uitstapje naar Istrie zal den keizer een aardig sommetje kosten alleen de extra-trein moet hij 6000 gulden per reis betalendaar de trein viermaal het traject gemaakt heeft, is hij dus 24000 gulden schuldig aan de spoorwegmaatschappijen. In een artikel, dat van het begin tot het einde slechts een nieuwe en hevige aanval is op den nieuwen koers, verklaren de Hamb. Nachrichten dat het Fransch-Duitsche tractaat met betrekking tot Kamerun zeer onvoordeelig is voor Duitschland en een voordeel voor het buitenland. Bismarck zou nooit zulk een overeenkomst gesloten hebben. Het artikel heeft in koloniale kringen veel opzien gebaard. zijn zin te krijgen. Maar nu is zij zijne vrouw, zij moet zoowel leed als vreugde met hem deelen, en ik heb medelijden met haarZeidet gij iets riep hij, den ouden man woest aanziende. „Gij zoudt gaarne willen weten, wat hier in mijne borst verborgen ismaar ik zeg het niet, niet voordat het tijd is." Hij was -opgesprongen, zijne oogen fonkelden. „Hoort gij riep hij, naar de schuur wijzende. „Wat zijn zij vroolijk, wat juichen zij van plezier Ik geloof, dat het de eerste en ook de laatste geluk- kige dag is in deze woning en dat er veel treurige dagen zullen volgen," Hij wilde heengaan, de oude man trad hem in den weg. „Gij hebt iets tegen den molenaar," sprak hij, „gij voert iets kwaads tegen hem in het schild." t, Denkt gij soms, dat ik een brandstichter ben spotte de knecht. ,,'t Is maar goed, dat ik toen niet hier waswe hebben gezien hoe gemakkelijk iemand in verdenking kan komen. Maak u met bezorgd, ik zal mij niet aan den molenaar vergrijpen. Ik denk juist door hem een rijk man te worden. Snel ging hij den herder voorbij en verdween in den molen. De oude man keerde nadenkend terug naar de gasten. De toespelingen van Hendrik hielden zijne gedachten bezig en vormden zich tot een donker raadsel, dat hij niet kon oplossen. Toen de nacht aanbrak, namen de laatste gasten afscheid, het jonge paar bleef met de oude Brigitta alleen achter. Dorothea legde den krans en het bruidskleed af om in de pronkkamer alles op te ruimen. Zij wilde niet, dat alles op de tafel bleef ataan j reeds De Minister van buitenlandsche zaken ad interim brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, blijkens rainisterieele beschikking, voorkomende in den Belgischen Moniteur van 21 dezer, de tolkantoren, langs welke de invoer van rundvee en schapen uit Nederland in Belgie gewoonlijk des Maandags wordt toegelaten, met het oog op let Pinkst.erfeest 14 Mei e. k. gesloten zullen zijn, doch in plaats daarvan geopend zullen worden op de hieronder te noemen dagen en uren Stroobrugge (Maldegem) op Zaterdag 12 Mei, van 2 tot 4 uur 's namiddags en Houcke op Dinsdag 15 Mei, van 2 tot 3 uur 's namiddags. De Liberale Unie heeft een tweede circulaire aan de bij haar aangesloten kiesvereenigingen ge- richt wijl een algeraeene vergadering voor de ver- ciezingen niet meer kon gehouden worden. De Unie doet eeu beroep op den ijver van bedoelde kiesvereenigingen om de kiezers voorte lichten, op haar krachtige inspauning om het uiterste te doen, opdat zooveel mogelijk de verkiezing bevorderd worde van zoodanige candidaten die eensgezind zijn met het kabinet nopens het kies- rechtvraagstukden vertrouwbaren leider Tak behoort men met vertrouwbare medestrijders te omringen. De heer Yan Deth is te Dordrecht in eene openbare bijeenkomst opgetreden om nog eens zijn hart te luchten over Neerbosch. Zijne beweringen omtrent onzedelijkheid, die er gepleegd zou zijn, hield hij vol. Met het oog op de aanwezigheid van dames, wilde hij geen bijzonderheden noemen, doch ze later in een derde brochure (die in gesloten enveloppen zal worden verkocht) mededeelen. Zooals het eene rechtgeaarde vergadering betaamt, nam zij aan het slot eene motie aan, luidende #De ondergeteekenden, alien ingezetenen van Dordrecht gehoord de mededeelingen over de weesinrichting Neerbosch, verklaren, dat het de plicht der regeering is, om zoo spoedig mogelijk van staatswege eene commissie van enquete te benoemen, om, zoo noodig met medewerking van den heer G. van Deth van Amsterdam, naar den toestand van de weesinrichting te Neerbosch, directeur de heer J. van't Lindenhout, een degelijk onderzoek in te stellen". Deze motie werd met applaus begroet. Zij zal binnen enkele dagen ter onderteekening worden gelegd. dien eersten dag wilde zij eene zorgvuldige huis- vrouw wezen. Hagen verzocht haar dat werk aan de meid over te laten, het ergerde hem, dat zij dit weigerde. Wrevelig verliet hij de kamer en ging naar buiten om te zien, of de schuur en stallen goed gesloten waren. Daar ontmoette hij den knecht, die uit de schuur kwam. „Wat doet gij hier nog vroeg de molenaar op barschen toon. „Wat hebt gij zoo laat in de schuur uit te voeren „Zijt gij bang dat ik de schuur in brand wil steken antwoordde de knecht norsch. Ja, als er duizend mud tarwe in lag, dan zou het eene goede zaak wezen, dunkt u niet?" Hagen kromp ineen vau schrik, ontsteld keek hij den knecht aan. /(Spot niet," zei hij met trillende stem, »een ongeluk kan licht terug komen?" „Was het een ongeluk Ik denk dat het voor u een geluk was." #Wat vermeet gij u riep Hagen driftig. Hoe kunt gij het wagen, zulk een toon tegen mij aan te slaan Weet gij dan niet, dat „Ik weet meer dan u lief is," viel de knecht hem op gedempten toon in de rede; maar ik zal zwijgen, zooals ik tot nu toe gezwegen heb, als gij tenminste toont dat mijn zwijgen u wat waard is. Denk daarover na, ik wil u niet haasteuechter hoop ik, dat gij spoedig een bevredigend antwoord zult geven." Langzaam liep hij op den molen toe, en geheel verbluft keek de molenaar hem na. Toen hief deze den arm op eo schudde dreigead de vuist, TEK NEIZESSCHE (OIHAM blail verscliijnt lliimdiiy- en Vrijilagavonil bij «len iiitgevfr I*. .1. V A M n 15 S A IV II E te Ter Meuien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1