Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. A A N BESTED IN G. No. 3013. Zaterdag 24 Maart 1894. a©^©fPS2 53&a 34e Jaargang. aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant behoort eeu bijvoejfsel. Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT, zullen op Donderdag den 5en April 1894, des na- middags te 2£ uren, op bet gemeentehuis, in het openbaar Eerste JPerceel. Ilet leveren van 100,000 Lessine- of (luenast- of Gri-skeieii, 10/i6. 7» retaille. Tweede Ferceel. Hetvernieuwenvan een gedeelte der bestaande hei- en klinker- bestrating, met bijkoineude werkzaainlieden en leveringen. De aanwijzing zal plaats hebben op Donderdag den 5en April 1894, des voormiddags te 10 ureu. De inschrijvings-biljetten kunnen tot op het oogenblik der besteding in de daartoe bestemde bus geworpen worden. Gedrukte bestekken zijn aau f 1 ter geineente- secretarie verkrijgbaar. Sas van Gent, den 15 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. VERSCHAFFEL, Burgemeester. L. N. STUBBlS, Secretaris. Jr*olitieli Overzicht. De onzekerheid van den politieken toestand in Engeland kweekt velerlei geruchten, die meestal betrekking hebben op eene parlementsontbinding. Zoo hoort men verzekeren, dat in goed ingelichte, liberale kringen de ontbinding met later dan in Juli wordt verwacht. Mogelijke verwikkelingen door de ontevredenheid der Ieren of verrassingen bij de behandeling der begrootiug zouden zelfs nog vroeger een beroep op de kiezers kunnen nood- zakelijk maken. Van de verkiezingen, die tot vervulling van vacaturen moeten plaats hebben, zal, naar men beweert, veel afhangen. Wanneer do Gladstonianen hunne zetels behouden, dan zouden de Ieren besluiten, vooreerst eene afwachtende houding aan te nemenmaar als de unionisten eenige der vacante plaatsen veroverden, dan zou door den afval van vele auti-parnellieten de crisis worden verhaast. FEUXLLETON. 16) Den volgenden dag werd het huwelijk gesloten. Het was een feestdag voor het geheele dorp, llagen had iedereen uitgenoodigd en in zijn huis groot® toebereidselen gemaakt, om de gasten te outhalen. Groote vaten bier lagen in het ruirne voorhuis, waar voor het grootste gedeelte der gasten gedekt was, •terwijl het bruidspaar met den pastoor en de rijke boeren in de pronkkamer aan tafel zat. Ook aan muziek ontbrak het niet en de nieuwe dorschvloer in de schuur werd door dansende knapen en meisjes ingewijd, terwijl de oude lieden de ge- bouwen doorliepen, om hunne nieuwsgierigheid te bevredigen. Zij hadden niet gedacht, dat Hagen er bij den brand zoo goed af zou komen. Wat waren die gebouwen hecht en sterk, hoe gemakkelijk en goed was alles ingerichtWat was er veel vee in de stallenEr ontbrak niets aan, volstrekt niets uit alles bleek, dat de molenaar inderdaad een rijk man was. Die Dorothea was maar gelukkig, en onder de jonge meisjes was er geen, die niet gaarne met haar geruild had. Toch zat zij daar naast haar echtgenoot niet als eene gelukkige vrouw, die niets meer heeft te wenschen. Ernstig, bijna somber had zij naast haar verloofde voor het altaar gestaan bij het verwisselen der ringen had er geen glim* lachje om hare lippen gespeeld, en de zonneschijn des geluks had haar aangezicht niet bestraald, toen Op konings terugkeer van een reis, die al j leel vernuftig geregeld schijnt, (een vorst, die een reis maakt door Zwitserland, Fraukrijk en Italie is toch, ook al reist hij in 't striktste incognito, geen naald in een hooiberg) kon niet meer gewacht worden, daar de aftreding van het kabinet als geheel, reeds dagteekent van 17 dezer en zoo heeft de Belgische premier Beeruaert dan in de Kamer verklaard, dat het kabinet collectief zijn ontslag heeft aangevraagd. De redenen heette hij de ver- werping van het stemrecht-voorstel door een meer derheid uit de twee groepen der kamer on de onmogelijkheid om een nieuw voorstel in te dienen zonder de verkiezingen van 1894 te verdagen. Deze mauifestatie heette Beernaert duidelijk en beslissend en deed precies of hij 't nu toch wel ernstig meende, 't heeft er den schijn van alsofhij zelf inziet, dat er tusschen hem en de meerderheid der uatie een effectief verschil van meening bestaat ten aanzien van de belangrijkste kwesties een inzicht in den staat van zaken, waartoe de Bel gische premies heel wat tijd heeft noodig gehad. Er is wel niet gemakkelijk een kabinetschef aan te wijzen met eeu zoo taai leven en een zoo sterke neiiring om 't bewind te blijven voeren. Beernaert zal, als hij zich nog niet bewegen laat 't weer eens probeeren, een mooien .doode" kunnen worden geheeten hij heeft er zorg voor gedragen den schijn te bewaren, dat hij valt voor zijn meening. Wel heeft de verklaring, door de regeering afgelegd, eenig licht gebracht, doch door Leopolds afwezigheid (de koning wordt nu weer te Genua gezocht en zou vandaar heden terugreizen) is er over de oplossing der crisis weinig met zekerheid te zeggen, al beslaan de voorspellingen en be- schouwingen ook vele kolommen druks in de Belgische bladen van alle richting en kleur. Laat Beernaert zich overhalen tot blijven, dan zou er wel een motie van vertrouwen uitgebracht worden door de leden der rechterzijde en door den nood gedwongen, onder den drang der omstandigheden, zou het kabinet Beernaert versterkt weder te voorschijn treden. Is 't den premier hooge ernst ditmaal, dan is een kabinet-De Burlet met Smet de Naver en Descamps in de plaats van LeJeune en Merode, wel 't meest waarschijnlijk. De regeering van Italie kan zich niet onbezorgd over geven aan de geneugten der komende feest- dagen 't ziet er lang niet rooskleurig uit voor de finaucieele plannen van Sonniuo, met welke de gansche combinatie staat of valt. De commissie voor de financien uit de Kamer, houdt zitting op zitting en hoe meer er geredeneerd en gecijferd zij de kerk verliet en de gelukwenschen der gasten ontving. Men zag haar nu bijna uitsluitend met den pastoor praten, slechts zelden richtte zij een woord tot haar man, die bare ontstemdheid niet eens scheen op te merken. Hagen was gelukkig, dat kon men hem aanzien. Hij keek dikwijls met schitterende oogen naar zijneschoone vrouw, klonk iederoogenblik met de gasten, schertste en lachte, en danste achter- eenvolgens met alle meisjes, die hij op den dorschvloer aantrof. Was zijne vroolijkheid ook een masker, waarachter zich toorn en verbittering verborgen Misschien wel. Wie hem nauwkeurig gadesloeg, dien kon het niet ontgaan, dat menigmaal een toornige gloed in zijne oogen opvlamde, zijne lippen zich samen- persten en hij krampachtig de vuisten balde. De schaapherder zag het, maar sprak er met niemand over. Niemand zou hem ook geloofd hebben, wanneer hij beweerd had, dat de pastoor dien dag een ongelukkig huwelijk had ingezegend. Toen hij in de avondschemering Dorothea alleen naar den tuin zag gaan, kon hij niet ualaten haar te volgen. Hij was een oude man, die veel beleeefd en ondervonden had, van hem kon de jonge vrouw wel een raad aannemen en tevens vertrouwen, dat het een goede raad was, dien een trouw vriend haar gaf. Zij zag hem verschrikt aan, toen hij voor haar stond. Hare oogen waren vochtig en hare trillende lippen verrieden den storm, die in hare ziel woedde. .Gij moet nu geduld oefenen, juffrouw Hagen," zeide hij.de stap is gedaan, tranen en klachten kunnen hem niet ougedaan maken." //Geduld antwoordde Doortje op harden toon wordt, des te ongunstiger gaat 't er uitzien voor Sonnino's financieel hervormingsplau. Van het deficit van 150 millioen, wil men niets hooren, 100 millioen is er en daarvan kan de helft ge- reduceerd worden door nieuwe bezuinigingen, terwijl dan de resteude vijftig millioen moet gevonden worden door nieuwe belastingen. De begrooting van oorlog wil de commissie terug brengen op 220 millioen en die van marine op 90 millioen, daarmee Sonnino in zuinigheid overtreffen met twintig millioen. Op de begrooting van openbare werken wil de commissie 3 millioen besparen. Eukele belasting- voorstellen zou zij ook gewijzigd willen zien, doch het verschil heeft in hoofdzaak betrekking op de begrooting van oorlog en marine en de belasting van den mobilairen eigendom. De Ministers Sonnino en Saracco hebben zich in de commissie ongezind getoond, zij 't ook maar een haar breed, te wijken, wat de begrooting van oorlog en de belastingplannen aangaat, alleen ten aanzien van de begrooting voor openbare werken willen zij eenige besnoeiing toestaan door de uitgaven voor de spoorwegen in te krimpen. Terwijl Dinsdag het tusschen Rusland en Duitschland gesloten handelsverdrag in werking zou treden, hebben Rusland en Oostenrijk nog maar altijd geen accoord kunnen trelfen Rusland staat op verlaging der graanrechten en Hongarije is daartoe geenszins geneigd. Rusland heeft de clausule der meest begunstigde natie niet willen toestaan en de gezant te Weenen is naar Petersburg gereisd zonder dat 't tot eeu overeenstemming is gekomen. Ondertusschen worden de onderhan- delingen voortgezet en onder de industrieelen van Oostenrijk, die de nu geeischte rechten reeds veel te bezwarend heeten, bestaat groote zorg voor de toekomst, welke allicht verscherpingen kan brengen. Doch tegenover de financieele belangen of eigenlijk er boven, staan de politieke en door Ruslands overeenkorast met Duitschland, komt Oostenrijk in een leelijk parket. De dag der opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal op Woensdag (16 Mei) is hierom op dien dag bepaald, dewijl daardoor de leden buiten de noodzakelijkheid worden gebracht om op een der Pinksterdagen op reis te gaan naar Den Haag. ffDat koopt men niet op de markt." Maar in het volgende oogenblik wierp zij het hoofd trotsch terug. .Wie zegt u, dat ik het noodig heb P" vroeg zij scherp. //Wie zegt, dat ik niet gelukkig ben Waarom geeft gij mij een raad, dien ik niet ver- langd heb De oude man schudde even het grijze hoofd. .Niemand zegt het," antwoordde hij, //en be- halve uw man en ik gelooft het ook niemand, daar men zich niet kan verbeelden, dat gij niet gelukkig zoudt zijn. Maar waarom wilt gij u voor mij ver- mommen Gij hebt geen vriend', die u raden en beschermen kan, en misschien hebt gij eenmaal be- hoefte aan raad en bescherming. Ik ben wel slechts een arm man, die niet in aanzien is; doch ik ben ook eeu eerlijk man, die het goed meent met iedereen. Als Kasper toenmaals naar mij ge- luisterd had, dan ,/Dan zou de brand niet uitgebroken zijn vroeg Doortje haastig. .Dan hadden zij hem niets kunnen bewijzen. Ik geloof ook nu nog niet aan zijne schuld, en zoo hij onschuldig is, dan zal dat mettertijd wel aan het licht komen." .Er gebeurt zooveel, dat nooit aan het licht komt." .Zoo moogt gij niet spreken, gij moet vertrouwen op den goeden God. Hij keut de schuldige. Heb geduld, juffrouw Hagen Het is niet noodig, dat gij den gevangene geheel vergeet, doch gij moet ook niet te veel aan hem denken. Gij zijt nu de vrouw van een ander, met uw man moet gij in vrede leven, of gij schept u zelve eene hel op aarde. Toon de gasten een vroolijk gelaat, praat en lach De liberale kiesvereeniging .Burgerplicht" te Amsterdam hield Woensdagavond een vergade- ring die door ongeveer 300 leden bezocht werd. Na een inleidend woord van den voorzitter den heer A. C. Wertheim, stelde het bestuur de vol gende motie: .De kiesvereeniging ,/Burgerplicht" van oordeel dat 's lands belang vereischt, dat de aanstaande Tweede Kamer zoo spoedig mogelijk een kieswet-ontwerp op denzelfden breeden grondslag als het door de regeering ingetrokken ontwerp behandele en aanneme, besluit bij de aanstaande verkiezing voor de Tweede Kamer slechts candidaten te zullen stellen, die onder inslemming met het program der kiesvereeniging, die zienswijze zijn toegedaan." Na eenig debat werd deze motie met overgroote meerderheid van stemmen aangenomen tegen stem- den ongeveer 20 leden o. a. prof. Spruyt en de heer J. Versluys. De voorzitter deelde aan het slot der vergadering nog mede, dat het bestuur had gemeend Mr. Tak van Poortvliet, Minister van binnenlandsche zaken, te moeten vragen of hij bereid was een candidatuur aan te nemen. Yan den Minister was het volgende ant woord ingekomen .Ik verlang geen candidatuur en geen benoeming aan te nemen, maar als mij een candi datuur door deze kiesvereeniging wordt aangeboden en zij wordt bezegeld door de Amsterdamsche kiezers dan ben ik bereid het mandaat te aanvaar- den." (Daverend en langdurig applaus). De heer K. de Boer Czn., burgemeester van Assendelft, (rad.) is door de liberale kiesvereeniging te Koog a/d Zaan (behoorende tot het kiesdistrict Zaandam, waarvoor de heer De Meijier zitting had) candidaat gesteld. Voor de toepassing der bedrijfsbelasting is het wenschelijk geoordeeld dat de ambtenaren van de registratie met de verhuizingen van belasting- schuldigen bekend zijn. De Minister van fiuancien heeft daarom voorge- schreven, dat de ontvangers der directe belastingen na den l,teD, doch uiterlijk op den 5den Augustus, November, Februari en Juni aan den inspecteur of de inspecteurs der registratie en domeinen, tot wier divisie hunne kantoren behooren, eene opgaaf moeten zenden per gemeente van de namen der belasting- schuldigeu, die blijkens het register van aangiften volgens de wet op de personeele belasting een aan- gifte van verhuizing hebben ingedieud met vermel- ding tevens van den datum waarop die verhuizingen hebben plaats gehad en de nieuwe adressen van de belastingschuldigen. met hen, ook al gaat het niet van harte. Een mensch moet zifh kunnen beheerschen Dorothea schudde droevig het hoofd, 't was haar on mogelijk vroolijk te wezen. .Ik dank u," sprak zij .ik zal niet vergeten, dat gij mijn vriend wilt zijn. Misschien komt eenmaal het oogenblik, waarop ik behoefte heb aan uwe vtiendschap. Laat mij nu liever alleen." De herder verliet den tuin en giug om den molen heen naar den vijver. Hij was niet in eene stemming, om dadelijk terug te keereu naar het vroolijk gezelschap. De herinnering aan zijn laatste gesprek met den man, die nu in den kerker zuchtte, vervulde zijne ziel geheel. Ach, had Kasper toen maar naar hem geluisterd Wat zou er dan nu veel anders zijn geweest Bij den vijver zat onder de wilgen de molenaars- knecbt, zich vermakende met de ganzen en eenden te voederen Het was een opgeschoten, roodharige knaap, een onverdraaglijk mensch, die overal, waar er slechts gelegenheid toe was twist en tweedracht stookte en daarom door iedereen gemeden werd. Voor den herder was dat geene reden, om hem eveneens te vermijden. De oude man was vriendelijk jegens iedereen, en Roode Hendrik had hem ook nog geen verkeerd woord toegevoegd. .Waarom zijt gij ook niet op den dorschvloer aan het danseu?" .Omdat ik niet wil en omdat zij mij niet willen," antwoordde de knecht op stuggen toon. .Hoe komt dat?" zeide de herder bedaard. .De schuld ligt geheel bij u zelf. Als gij geeue ruzie maakt, zal niemand u siecht bejegenen." (Wordt vervolgd.) TER NEVZENSCIE (01RAVT ■Sit blail versoli ijnt IlinstlaK- en Vrijctagavond bij den uityever 1*. J. 1 A l» E S A M E te Ter A'euzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1