Groote concurrentie! M kwaliteit Rozi m en Krenkn, Dl BERICHT! ol ankle Tnin- en Blocmzaden, OBIHIl Tip M. JURRIJ. TER NEUZEN. lapzijn van Manufacturer H.H. Rietdekkers! 8TOELEN, Tooneelvereeniaini Jameneiiii" AANBESTEDING Landboawers-Y ereeniging AAIBBISTlBraG B. H. HENNING. zuivere inlandsche Reuzel, P. J. VAN DE SANDE, Praehtige patronsn. flBerenflassen, Boorden ei Mancbetten. HANDSCHOENEN. STOfei® MP818T0PPI® !2©©!P Superphosphaat, Kunstmest, Chilisalpeter, B. I.GERDES, Soonloiei, HeMoien en Heinstaken Prima zwart glanzend Laken en Castor. MODE ARTIKELEN. Gebloemde Zijde Satijn Faconne en Broche alles aan prijzen buiten elke concurrentie Onderwijzer Onderwijzeres Gevraagd Een bekwame Timmerman. Leest! Leest! Met toesteniniinji van het EdelAchtbaar Bestuur Uitgezonderd Zondag 25 Maart het bouwen van een WOONHUIS, „EIGEN HULP" Heinekensch Bieren per fust R a n d]e n e n z. Gezondheids Behangselpapier, ONTVANGEN en dagclijks te bekomen: Planten en Landbouwzaden, Heden Ontvangen Atom te bekomen VKOOri: KEUZE IX Zwart Franscli Merinos, Eoule, Thibet, enz. een rijke sorteering Gekleurde gebloemde Satin, praehtige Zwarte gebloemde Stoffen (de nieuwste genre). ONTVANGEN: STOOMBOOTDXENST OP DE WESTER SCHELDEr gedurende de maand MAART 1894. Middelen van vervoer. op Zaterdag 24 Maart 1894, des avonds 01/3 uur, ten huize van den heer J. C. de Clerck, te Sluiskil (Station), te geven door de met welwillende medewerking van het bestaande Fanfarenkorps" van Sluiskil. l,te rang 49 cent, 2de rang 25 cent. Bij programma's breeder omschreven. FOTOGRAFEERT VAN OVERBEEKE de geheele Paaschweek te Ter Neuzen. bij inschrijving, met opgave van twee goede borgen, voor in den Groote Huissenspolder, gemeente Zaamslag (hofstede bewoond door J. R. Scheele Az.,) op Dinsdag 27 Maart c. k., des voormiddags uur, ten huize van J. Buus, herbergier wonende te Hulst. Inzage van bestek en teekening ten kantore van de heeren A. en F. Hombach en van den opzichter J. Bleijenbergh te St. Jansteen bij wien alle verdere inlichtingen te bekomen zijn. Aanwijs op Donderdag 22 Maart, des uamiddags 2 uren. TE HONTENISSE. op Zaterdag 24 Maart 1894, des namiddags 4 uur, bij den heer P. Verbist te Kloosterzande, de levering van Inschrijviugsbiljetten met voorwaarden op aan- vraag verkrijgbaar bij den Secretaris-Penningmeester JVC. BUIJSROGGE. Broodbakkerij, Grcnulaan, Ter Aeuzen. Neemt door deze met het oog op de a s. feest- dagen de vrijheid zijne geachte clientele attent te maken op zijn prima KREXTEABROOD en ver- zoekt beleefd het uiterlijk Vrijdagavond 10 ure te bestellen, ten einde niet teleurgesteld te worden. Maakt tevens attent op zijn prima TARWE- en BRUIABROOI). Door de Heinekensch bierbrouwerij in staat gesteld alle mogelijke zeer goedkoop te leveren. Onder aanbeveling, Ter Neuzen. CUR. F. KEERSEMAKER. (j 1 h 22^ cent voor 2£ pond, h 35 cent per vijf ons, nitnemende liwaliteit. J. D. THIELMAN, bij de R. K. Kerk, Ter Neuzen. TER NEUZEN. U Wil men verzekerd zijn van een praehtige keuze, men vrage aan bovengenoemd adres de STALEA ter bezichtiging aan, welke voorhanden zijn van de minste tot de beste soorten. Men zie ook de Stalen van het echte en veel opgang makende afwaschbaar met water en zeep. In het bezit zijnde van eene KOOLZUUR- MACHINE, is er ruim in voorraad puik werkend GERSTE BIER, bij mij afgebotteld met zuiver vloeibaar Koolzuur, systeem Beins, per heele beugelflesch 10 cent, per halve idem 6 cent, alsmede GERSTE BIER op fusten van J en J ton. M. L, van Yessem-Tholens, Ter Neuzen. alles nieuw en vertrouwbaar, bij P. J. KLAAIJSSEA, op het Schelpenpad, bij de Axelsche brug, te Ter Neuzen. de nieuwste dessins AATIMACASSARS, SCIIORTJES, BLOUSES, RUCHES. ZWARTE, GEKLEURDE, ZIJDE en GLACfi benevens een praehtige sorteering van de gewone tot de fijnste genres. alles gewaarborgd bij P. J. SCHEELE, Ter Neuzen. Horloge- en Chronometermaker, Visserstraat hoek Vlooswijkstraat, Ter Aeuzen. HORLOGES schoonmaken f 1,25. NIEUWE VEER1,—. 1* kw. NICKEL WEKKERS 2,50. Alles met 2 jaar garantie. bij SERAPHINU8 DE SCHRIJVER bijgenaamd (Latetjrken) te Stekene (Nieuwdojp), ALLE SOORTEN aan civielen prijs, liggende diclit bij het dorp Koewacbt. Zooeven uit het buitenland ontvangen en voorts alles wat tot het Modevak behoort, MAART 1894. PRIJSOPGAAF gevraagd voor het maken van een RIETEX DAK (drijfdak), op eene scbuur staande op de hofstede bewoond door Jac. Htjijssen, onder de gemeeDte Ter Neuzen, in efgendom toebehoorende aan Mevr. de Wed. WILKING te Hulst. Opgaven worden franco ingewacbt voor 1 April a. s. bij den ondergeteekende en waar tevens de noodige inlichtingen te verkrijgen zijn. Ter Neuzen, 16 Maart 1894. J. SCHEELE Dz., Bouwkundige. een schoone partij AAA ZEER LAGE PRIJZEN. G. J. BALKENSTEIN, Meubelmagazijn, Ter Neuzen. Sollicitanten naar de betrekking van OF aan eene der openbare scholen te TER NEUZEN in de kom en te SLUISKIL, worden uitgenoodigd hunne stukken ten spoedigste in te zenden aan den Burgemeester. Jaarwedden f 500,na 2 jaren dienst, zonder onderscheid of die dienst in deze dan wel in eene andere gemeente is bewezen f 550,en na 5 jaren dienst als voren 600. AdresJ. SCHEELE, Ter Neuzen. Indien gij hoest neemt de BALSEMPILLEN van II. VAA AKEA, Apotheker te Selzaete, oud-leerling van het gasthuis te Gent. Deze pillen genezen op korten tijd alleborstziekten, zooals vailing, ontsteking der luchtpijpen, bronchitus, asthma enz. Zij geven rust en herstellen den slaap aan hen die het benauwd hebben en 's nachts veel moeten hoesten. Hunne krachtdadige en goede uitslag wordt bestatigd door honderden getuigschriften van genezing. Prijs per doos f 0,62, franco per post f 0,67. Eischt het handteeken op den band die rond de doos is van H. van Aken. Bij denzelfden Apotheker kan men bekomen fleschjes tegen 't zuur der kinderen h f 0,35, fleschjes tegen eksteroogen en wratten a f 0,50, koortspillen tegen koorts en fleresyn in het hoofd en op de tanden h f 0,75 per doos van 40 pillen, Maagpoeder tegen raaagziekten, bloedgebrek en slechte spijsvertering h 0,50 per doos, beste Levertraan it f 1,per liter-flesch, Purgeerpillen a f 0,50 per doos van 30 pillen, voldoende voor 10 purgatien. UREN VAN VERTREK WEST-EUROPEESCHE of SPOORTIJD. Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40 11,55*) en nm. 3,25 Dagelijks Breskens naar viissingen 6,10 8,— 10,10 nm. 12,25*) 3,55 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,40 Woensdag en Zaterdag. Hoedekenskerke naar Ter Neuzen H 9,10 Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen Zondag. Maandag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag. Dinsdag en Vrijdag. 7,10 3,25 7,10 11,55 3,25 7,10 11,55 3,25 7,30 3,45 7,30 12,15 3,45 7,30 12,15 3,45 5,40 10,10 5,40 10,10 1,50 7,40 10,10 1,50 6,— 10,30 6,— 10,30 2,10 8,- 10,30 2,10 C* reen wicli-ti jd. Spoorweg Ter Aeuzen—Gent. Vim Ter Aeuzen over St. Aicolaas naar Gent. Spoorweg Ter AeuzenMechelen. Ter AeuzenBrussel over Lokeren. Spoorweg VlissingenRoosendaal. Stoombootdienst MiddelburgVlissingen. Spoorbootdienst WalzoordenVlake. Wagendienst HulstWalsoorden. vm. nm. vm. vm. nm. vm. vm. nm. nm. nm. vm. vm. vm. Gent v. Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent (aankoinst (vertrek Aank. te Gent (kl. st.) te Gent (gr. st.) 5,33 +8,80 (1)12,03 Selzaete 5.41 8,46 12,12 5,43 8,48 12,15 5,48 8,52 12,20 6,00 8,59 12,29 6,08 9,00 12,34 *5,40 6,20 9,10 12,51 5,48 *8,56 6,38 6,56 "9,46 10,10 6,53 7,10 9,56 1,34 6,38 10,50 (1) Deze trein vertrekt des VVoensdags om 12,15. Alleen 3e klasse. Alleen des Vrijdags en des Zaterdags vertrekt dezen trein van Ter Neuzen, de andere dagei van Selzaete. 5,08 5,11 5,14 5,18 5,28 5,33 5,48 Gent (kl. st.) Selzaete (a!mkom9t v. Gent (gr. st.) n. Ter Neuz. *4,10 8,19 4*10,15 12,06+5,02 8,07 4,45 8,29 10,40 12,16 5,12 8,20 6,06 9,01 9,05 9,20 9,30 9,34 9,36 9,43 11,35 12,50 12,55 1,10 1,18 1,22 1,25 1,32 5,46 8,50 5,56 9,11 6,23 9,25 6,35 9,33 6,45 9,38 6,50 9,42 7,02 9,50 (vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) n Sluiskil Aank. te Ter Neuzen Alleen 3e klasse. Alleen des Donderdags en des Vrijdags komt dezen trein tot Ter Neuzen, de andere dagen tot Selzaete. Alleen des Vrijdags. CORRESPONDENTIE v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,05 11,53 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbekeen Lokeren 6,18 9,05 12,52 5,47 8,52 H Lokeren n. Moerbekeen Selzaete 5,31 7,14 9,24 12,05 3,44 6,50 8,08 Gent n. Brussel *7,19 9,21 10,53 1,37 6,50 *9,87 Brussel n. Gent *7,01 9,16 *2,38 5,05 *6,10 Gent n. Ostende *8,21 8,24 10,49 4,02 *7,10 7,13 Ostende n. Gent 5,03 *6,05 8,53 *2,44 5,42 n Sneltrein 3e klasse. v. Ter Neuzen 6,25 9.50 1,85 5,50 0 St. Nicolaas 7,42 11.25 2,40 7,10 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,23 3,27 8,09 v. Ter Neuzen 6,25 9,50 1,35 5,57 a Sluiskil 6,32 9,57 1,42 5,50 Axel 6,40 10,05 1,50 6,05 n Kijkuit 6,48 10,13 1,57 6,12 Hnlst 6,58 10,23 2,06 6 22 Clinge 7,20 10,40 2.21 6,43 Aank. te St. Nicolaas 7,37 10,55 2,37 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3,05 7,15 Aank. Mecbelen 9,24 11,52 4.03 8,12 v. Mech. n. St. Nic. en Ter Neuzen 6,41 10,28 1,25 5,53 a St. Nicol n. Ter Neuzen 7,50 11,35 3,15 7,20 Clinge 8,10 11,55 3,50 7,48 Hulst 8,32 12,17 4,15 8,10 Kijknit 8,40 12,25 4.23 8,18 Axel 8,49 12,34 4,31 8,27 Sluiskil 8,57 12,42 4,38 8,35 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,50 4,45 8,45 CORRESPONDENTIE v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,48 3,03 7,14 7,53 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,05 10,36 12,52 6,21 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20* 8,24 0 Brussel n. Mechelen 6,12* 9,42 12,43 5,24* 0 Mechelen n. Leuven *9,30 *1,23 1,26 4,14 9,58 n Leuven n. Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,24* Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. f) Deze uren geven de directe correspondence van en naar Ter Neuzen aan. v. Ter Neuzen 12,03 5.03 Selzaete 12,52 5,47 a. Brussel 3,12 9,24 v. Brussel 5,40 10,19 6,35 Selzaete 9,05 12,55 9,11 a. Ter Neuzen 9,43 1,32 9,60 v. Vlissingen n. Roosendaal 5,14 6,56* 7,04* 9,18 1,23 3,50 5,29* 5,50* 6,00 Treinen eerste en tweede klasse. Stadstijil. v. Middelburg: vm. +5,20 +6,35 8,00 9,10 10,00 11,00 12,00 nm. 1,40 2,30 3,35 4,30 6,00 6,45 8,00 Vlissingen: vm. +5,05 7.10 8,00 9,05 10,00 11,00 nm. 12,05 1,40 2,30 3,30 4,20 6,10 7,05 8,05 De reizen van 5,20 uit Middelburg, 5,05 uit Vlissingen en 6,35 uit Middelburg alleen op werkdagen. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,50 3,25 Vlake n. Walsoorden vm. 7,42 11,44 nm. 2,17 5,14 v. Hulst n. Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 1,55 8,05 Walsoorden n. Hulst: ongeveer 8,50 12,50 nm. 3,25 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 4