Gemengde berichten. BURGERLIJKE STANIX Telegrafische berichten. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Kantongerecht te Hulst. verantwoorden tegenover de bijdragenden. De heer Biililer heeft; met de heeren Bruins en Mulder te Groningen een financieele commissie gevormd, welke tevens berichten hoopt in te winnen van oud-weezen en verdere deskundigen. TER NEUZEN, 20 Maart 1894. Naar wij met zekerheid veruemen, zal de societeit //Philanthropie et Agr^ment" op 27 Maart a. s., dat is op Dinsdag van Paschen, hare laatste soiree in dit seizoen geven. Geuoten tot heden deze soirees den bijval, niet alleen van de talrijke leden, maar ook van de vele geintroduceerden, we hopen dat ook nu weder velen lust zullen gevoelen door hun tegenwoordigheid te toonen, dat ze bet werk der //Philanthropic" waardeeren. Gisterenavond gaf de tooneelvereenigingYoor- uitgang is ons streven" alhier weder eene uitvoering op de bovenzaal van het cafe //Bellevue". Opgevoerd werden //Stille Jan", tooneelspel met zang in 2 bedrijven en //Als de drank is in den man", klucht- spel met zang in een bedrijf. Wij kunnen niet anders dan met veel lof over deze uitvoering spreken. Wanneer wij nagaan, dat de vereeniging alleen uit liefhebbers bestaat en dus in aanmerking nemen, dat de optredende per- sonen, die dien genoegelijken avond aau een deel van Ter Neuzensch burgerij hebben verschaft, geen tooneelspelers van beroep zijn, dan mogen wij niet op eenige kleine fouten bij de opvoering wijzen. Eere aan het bestuur en het gezelschap, omdat zij bij vernieuwing getoond hebben, dat hun streven werkelijk //vooruitgang" beoogt. Blijft zoo voort- gaan, roepen wij hun toe, dan zal de vereeniging haar goeden naam onder de andere Ter Neuzensche kunstkringen blijven behouden. Wij hopen dan ook, dat de leden onderling eendrachtig zullen blijven mede werken om het belangstellend publiek zoodoende nog verscheidene genoegelijke avonden te verschaffen. Een gezellig bal, waarvan door zeer velen gebruik gemaakt werd, besloot dezen aangenamen avond. Een weinig meer orde bij het bal ware in het vervolg wel wenschelijk. Ten slotte roepen wij de jeugdige vereeniging van ganscher harte een fftot weerzieus" toe. Bij beschikking van den Minister van finau- cien is de kommies der 3" klasse bij's rijks belas- tingen L. Enninga, met ingang van den 1 Mei a. s., verplaatst van Ter Neuzen naar Grouw (Er.) De Duitsche bark Hedwig, kapt. Schiitt, van Antwerpen naar Batavia, en de Noorsche bark Nornen, kapt. Olssen, van Antwerpen naarPensagola, beide met averij en ankerverlies alhier in de vorige maand binnengeloopen, hebben, na alhier gedane reparation, de reizen vervolgd. De Noorsche bark Durango, van Ter Neuzen naar Kopenhagen met cokes, op 2 Maart van hier uitgezeild, is te Lvsekill in zinkenden staat aan den grond gezet. De tweede luitenant L. C. Wortman, van het 2e bataljon 3e regiment infanterie te Middelburg, is door den Minister van oorlog aangewezen om van 2 Januari 1895 tot 1 December d. a. v. bij de militaire verkenningen te worden gedetacheerd en voor den verkenningsdienst te worden opgeleid. Zaumslag. Gemeenteraadszittiug van Vrijdag 16 Maart 1894. Tegenwoordig al de leden. Medegedeeld werd een schrijven van het bestuur van de afdeeling Ter Neuzen van Schuttevaer, waarin er op gewezen wordt dat de haven aan den Kleine Huissenspolder bij krachtige noord-oostelijk winden geen veilige ligplaats biedt, voorziening en uitdieping deswege hoogst gewenscht is en dat met de minste kosten en toch op voldoende wijze die voorziening zou zijn tot stand te brengen door het leggen aan den oostkant van eenen berm, die niet boven hoog water zou behoeven te reiken, met eenige meerpalen er in. (Dit schrijven is reeds vroeger in zijn geheel in dit blad opgenomen.) De Yoorzitter is van oordeel, dat dit jaar de haven raoet uitgediept worden, doch een steenen dam leggen vindt hij nog al bezwarend voor de gemeente. De heer De Kraker beaamt, dat de ligplaats nog al te wenschen overlaat. De heer Geelhoedt zegt, dat het in zijn oogen een belangrijke zaak is voor de gemeente. Hij #Liefde kan men niet dwingen," zeide zij, Daar adem hijgende, //en dien ander vergeet ik niet, zoolang ik leef I" ffGij moet hem vergeten, als gij mijne vrouw zijt." »In den zin dien hij bedoeld, ja Er zal geene slechte gedachte in mij opkomen, maar ik zal dikwijls aan hem denken en hem heklagen." fDat staat u vrij," lachte de molenaar. fDenk evenwel niet te veel aan hem, anders help ik hem naderhaud niet. Kom, wij moeten weg. Ik neem u, zooals gij zijt, en wij zullen het best mei elkander kunnen vinden." Hij wist nu, dat de oude stormen nog altijd in haar hart woeden maar hij was er niet bevreesd voor, hij zou die stormen wel bedwingen, als zij mochteu losbarsten. Zij kon aan den gevangene denken, zooveel zij verkoos, maar toch zou zij zijne vrouw wezen, en zij moest gehoorzamen, als hij bevalOf zij het gaarne deed of met tegenzin, dat was hem onverschillig. (Wordt vervolgd). heeft bij een deskundige gei'nformeerd naar de kosten en tevens vernomen, dat de havengelden voor schepen, die hier 3 eent per ton bedragen, te Walsoorden 10 cent beloopen aan havengeld van schepen wordt hier jaarlijksch ongeveer 200 ont- vangen, terwijl het zou kunnen opbrengen gerekend tegen 10 cent per ton tusschen de f 650 en f 700. De kosten van een aan te leggen dam zouden bedragen f 8000 doch neemt aan f 10000 dan zou de gemeente aan interest moeten betalen gere kend tegen 3J% f 350, de gemeente zou f 450 meer aan havengeld ontvangen, rest nog 100 in 't voordeel der gemeente. Volgens zijn gevoelen is het geen erg bezwaar voor de gemeente, dat aan de oostelijke zijde der haven een dam wordt aan- gelegd die reikt boven hoog water, doch desnoods volgens het idee van de afdeeling Ter Neuzen van Schuttevaer. De Voorzitter meent dat een dam boven hoog water meer zou kosten, bovendien is aan een nieuwen dam nog al wat onderhoud, dit heeft de gemeente onder- vonden toen de tegenwoordige haven is aangelegd. De heer Van de Bee is van oordeel dat de nieuw aan te leggen dam niet zooveel te lijden zou hebben, daar die gedeeltelijk zou beschut zijn door den ouden. De heer Dekker vreest, dat er veel gevaar bestaat voor opslikkeu. De heer Geelhoedt zegt, dat het nu hetzelfde geval is, hij meent zelfs, dat door het aanleggen van een nieuwen dam nog minder gevaar voor opslikken zal bestaan, daar dan het zand alleen door den mond der haven zal kunnen binnendringen, bovendien kan bij deskundigen ook hieromtrent worden onderzocht. Hij stelt voor aan Burg, en Weth. een crediet van f 50 toe te staan om eene begrooting van kosten voor een nieuw aan te leggen dam te doen opmaken. Hij zou er voor zijn spoed met de zaak te maken om tegelijk met de aanhangige geldleening de leening aan te gaan voor boven- genoemd werk, dan zal er leening zijn van ongeveer f 27000 en er is dan meer kans dat de gelden tegen lage rente kunnen worden verkregen. Den heer Van de Ree lacht het voorstel van den heer Geelhoedt toe, hij is er echter niet alleen voor om voor de schepen verbetering aan te brengen, maar verbetering is er ook noodig voor de land- bouwers. Yolgens zijn gevoelen is de kaai veel te klein, daar er geen plaats genoeg is voor het neerleggen der suikerbieten. Bij het voorstel- Geelhoedt zou hij nog wiilen voegen een begrooting te laten maken van de vergrooting der ligplaats voor goederen, z<5o dat die 2raaal zoo groot wordt als die thans is. Al moest de gemeente er 100 bijleggen dan zou hij er nog voor zijn omdat de gemeentenaren er voordeel bij hebben. Hij zou voor zulke werken op geen f 1000 of 2 zien, wel is hij er tegen om geld uit te geven zonder dat voordeel ontstaat maar anders niet. De Yoorzitter merkt op, dat, als de weegbruggen doorgaan er zooveel ruimte niet meer noodig is, daar alles dan op een hoop wordt gestapeld. Alsnu werd nog uitvoerig gesproken over de wijze van vergrooting, waarna het voorstel Geelhoedt-Van de Bee (om begrootingen van kosten te doen maken voor het aanleggen van een nieuwen dam en van vergrooting der ligplaats voor goederen en Burg, en Weth. voor de kosten van het opmaken daarvan een krediet van f 50 toe te staan) werd aangenomen met 5 tegen 2 stemmen. Tegen de heeren Dekker en Biemens. Voorts werd medegedeeld een verzoikschrift van Joh. de Eeijter om een heining te plaatsen aan weerszijdeu van den weg door de Othene kreek bij de Kraag, ter veiligheid van het publiek verkeer. De Yoorzitter deelt mede, dat ijzeren palen per stuk kosten f 3, de heining zelve per strekkende meter f 0,80 en dat de weg lang is 275 meter, de heining zou dus in 't geheel over eene lengte van 2 X 275 of 550 meter moeten ge- plaatst worden. De heer Dekker deelt mede, dat Burg, en Weth. voorstellen de te nemen beslissing uit te stellen tot na de vergadering van ingelanden van den Zaamslagpolder daar deze vergadering omtrent gelijke aanvraag te beslissen heeft, omdat die polder de helft der kosten zal te dragen hebben. De Voorzitter deelt mede, dat ook gesproken is om langs bedoelden weg boomen te planten, waarna de heer Geelhoedt beweert, dat esschenboomen er wel zouden groeien, wat aanleiding geeft tot de uiting van weer een ander gevoelen, dat nl. wegens de sterke winddrukking de boomen zouden sterven. De heer De Klerk, er op wijzende dat aan den Othenschen dijk de winddruk even zwaar is, is van gevoelen dat, als er boompjes stonden, de paarden evengoed den weg zullen houden. De heer De Kraker zegt dat het voor den weg zelve toch wel beter was, dat er een heining werd geplaatst. De heer Van de Bee is van oordeel, dat als de gemeente de helft der kosten betaalt en de polder ook de helft en ook de genie er nog voor een gedeelte in betrokken is het voor elk op den duur een klein bedrag wordt. Omtrent deze zaak werd nog geen beslissing genomen, doch besloten conform het voorstel van Burg, en Weth. hierboven medegedeeld. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt met algemeene stemmen afwijzend beschikt op het ver- zoekschrift van bewoners van- en van nabij het Zaamslagsche Veer om plaatsing en brandende houden gedurende de gewone uren, ten koste der gemeente, van een lautaarn aan het huis van L. de Putter. Wel werd door Burg, en Weth. erkend, dat een lantaarn aldaar niet nutteloos zou zijn, evenals dit het geval is met meerdere plaatsen in de gemeente, doch zij achteu het niet raadzaam vooralsnog over te gaan tot uitbreiding der straatverlichting tot buiten de hoofdkom, daar, eenmaal hiermede aan- gevangen zijnde, ook uit vele andere deelen der gemeente aanvragen zouden ir.komen en de gemeente op den duur aanzienlijke kosten aan straatverlichting zou te betalen hebben. Met algemeene stemmen wordt besloten tot eenige af- en overschrijvingen in de begrooting voor 1893 en tot eene wijzigiug in de begrooting voor 1894. Voor de behandeling van het kohier van den hoofdelijken omslag voor 1894 gaat de open bare zitting over in eene met gesloteu deuren. Alleen de heer Van de Bee verklaarde er voor te zijn het kohier in het openbaar te behaudelen. Na heropening der openbare zitting wordt o. a. medegedeeld, dat de oorspronkelijke aanslagen een totaal bedrag opleveren van f 4961,62^, zoodat, daar in de begrooting voor 1894 voor hoofdelijken omslag een bedrag van f 6300 is uitgetrokken, die aanslagen zullen moeten worden verhoogd met nagenoeg 27 Het kohier wordt hierna met algemeene stemmen vastgesteld. Ten slotte is aan de orde een door Burg, en Weth. opgemaakt ontwerp-besluit tot aflossing van de geldleeningen der gemeente, voor zooverre de gelden kunnen worden gevonden uit eene nieuw aan te gane leening, rentende ten hoogste 3£ ten honderd in het jaar. De heer Geelhoedt vindt het een belemuiering van de conversie dat bepaald wordt ten hoogste 3£ pCt., een iDschrijving dus van 3,55 pCt. kan dan met in aanmerking komen, ofschoon de gemeente daarmee toch ook nagenoeg 1 pCt., voordeel behaalt, wat betreft de leening van 1882 hij stelt daarom voor de bepaling te doen luiden tegen de laagst mogelijke rente, daar het allicht zou kunnen gebeuren dat geen enkele inschrijving tegen 3£ pCt. inkwam. Na een langdradige beraadslaging, waarbij er op werd gewezen dat Ged. Stateu het besluit niet zouden goedkeuren, wanneer geen rente of geen maximum-rente werd aangegeven, werd het voorstel van den heer Geelhoedt verworpen met 5 tegen 2 stemmen, voor de voorsteller en de heer Van de Ree, en daarna het ontwerpbesluit onver- anderd met algemeene stemmen goedgekeurd. Na het doen van nog een paar mededeelingen werd de zitting gesloten. Biervliet. De heer W. Timmermans Paquy, predikant te Hoogersmilde, is heden beroepen bij ouze Ned. Herv. gemeente. Een tarwebrood van twee kilo, dat tot hiertoe altijd 18 cent kostte, is twee cent afgeslagen. 's Griiveiihage, 20 Maart. De Minister van Binnenlandsche Zaken Mr. Tak van Poortvliet heeft heden de vereenigde zitting der Kamers ge sloten. Daarin werd geconstateerd dat omtrent de regeling van het kiesrecht geen overeenstemming is verkregen. H. M. de Koningin-Regentes, overtuigd zijnde dat in de tegenwoordige omstandigheden een beroep op de Natie raadzaam is om tot eene bevredigende regeling van het kiesrecht te komen, heeft besloten de ontbinding der Tweede Kamer uit te spreken. De verkiezingen voor leden van de nieuwe Tweede Kamer zijn bepaald op 10 April. De her- stemmiugen op 24 April, terwijl de opening der nieuwe zitting zal geschieden op 16 Mei. Heden stond voor bovengenoemde rechtbank ter zake van meineed (zie ons nummer van 21 Pebr. 1. 1.) terechtP. H., oud 24 j., arbeider te Stoppeldijk, thans gedetineerd te Middelburg. Beklaagde ontkent pertinent zich aan meineed schuldig te hebben gemaakt. De OfHcier van justitie vorderde een jaar gevan- genisstraf. De verdediger verzocht lichtere straf. Bij het op heden door bovengenoemde recht bank gewezen v'onnis is J. K. v. d. V., oud 25 jaar, redacteur uitgever van het socialistisch blad //de Toekomst," wonende te Middelburg, ter zake van beleediging (burgemeester te Yerseke) en smaadschrift (beddenfabrikant te Goes) veroor- deeld overeenkomstig de vordering van het Openbaar Ministerie, tot 14 dagen gevangenisstraf. Door den kapitein van het stoomschip Lucent is appel aangeteekend tegen het vonnis der Arron- dissements-rechtbank in zake de aanvaring met het tjalkschip van schipper J. D'hont. Mr. Vlielander Hein te 's Gravenhage zal de verdediging van appelant op zich nemen. Zitting van Donderdag 15 Maart 1893. Veroordeeld zijn Wegens het niet muilkorven van aangespannen honden P. A. v. R., oud 18 j., dienstknecht te St. Jansteen, tot eene boete van f 1, snbs. 1 dag hocht. Wegens overtreding van het herbergreglement te Hulst A. B., herbergier te Hulst, tot eene boete van f 3, subs. 1 dag hecht.G. d. B., oud 18 j., tuinier, A. C. v. A., oud 18 j., schilder, T. F., oud 18 j., schoenmaker, P. G. v. K.,oud 19 j., voerman, en A. J. B., oud 25 j., schoenmaker, alleu te Hulst, ieder tot eene boete van f 2, subs. 1 dag hecht. Wegens overtreding van art. 427 Wetboek van Strafrecht: A. V., oud 50 j., koopman te Clinge, tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. Wegens overtreding van art. 460 Wetboek van Strafrecht: A. M., oud 18 j., veldarbeider, en E. B., oud 19 j., polder- werker, beiden te Hontenisse, ieder tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. Wegens openbare dronkenschapC. J., oud 15 j., dienst knecht te Stoppeldijk, tot eene boete van 0,50, subs. I dag hecht.E. B., oud 20 j., arbeider te Hulst, tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht.; P. F. K., ood 46 j., zonder beroep te Hontenisse, tot twee boeten van f 3, subs. 2 dagen hecht. voor iedere boete; W. M., oud 23 j., schilder te Hulst, tot 3 dagen hechtenis. Vrij gesproken werd J. T., oud 30 j., polderwerker te Boschkapelle, beklaagd van strooperij. Van de arbeiders uit Schoterland (Er.), die voor drie weken naar Sleeswijk-Holstein vertrokken, om te werken aan het kanaal, dat de Noord- met de Oostzee zal verbinden, zijn twee teruggekomen. Zij hadden gemiddeld per dag f 1,65 verdieud en moesten f 6 kostgeld betalen, waarouder begrepen was de bijdrage voor het ziekenhnis, om bij ziekte daatiu te kunnen worden opgenomen. De barakken, waarin zij gehuisvest waren, beantwoordden vrij goed aan de behoeften. Zij konden, na aftrek van onvermijdelijke uitgaven, per week slechts f 3,40 aan de achtergelaten huishoudingen overzenden. Het werk was er zwaarzij stonden dagelijks in drassig leem te werken. In het polderdistrict Maas en Waal, staat het lage veld nog steeds blank onder water, tengevolge van den voortdurend hoogen stand der Maas. De sluizen, zoogenaamde schutlakens, zijn gesloten, zoodat het kwelwater, dat geheel in de Maas uitmondt, niet kan afloopen. De landbouwers, die tengevolge van den uiterst kleinen voorraad hooi, het vorig jaar gewonnen, hun vee gaarne vroegtijdig hadden ingeschaard, zien zich in hun verwachling deerlijk teleurgesteld. Het hooi is buitengewoon hoog in prijs en geldt tot 26 per 500 K.G. Uit Loosdrecht schrijft men Hebben in 1893 de appelboomen een ongekend overvloedigen oogst opgeleverd, naar het zich laat aanzien zullen er dit jaar buitengewoon veel peren zijn. De knoppen beginnen elkander reeds aan de boomen te verdringen. Gelukkig werkt het weder de bloesemvorming tot heden niet in de hand, zoodat alle knoppen nog goed gesloten zijn en langzaam gehard worden tegen de vorst welke nog komen kan. In Eriesland is te Kubaard het eerste kievitsei gevonden door het achtjarig zoontje van een werkman. Dit kan een bnitenkansje zijn voor dien knaap, wijl voor het eerst gevonden ei in de laatste jaren steeds f 15 wordt uitgeloofd. Van 1 tot en met 15 Maart. Ter Neuzen. Iluwelijks-aangiften. 1 Maart. Jacobus de Kok, oud 24 j., jm. en Aagtje Jacoba Dolk, oud 21 j., jd. 2 Maart. Pieter Meeuwsen, oud 24 j., jm. en Dina Elve, oud 20 j., jd. 8 Maart. Cornells Hamelink, oud 40 j., jm. en Maartje Louisa Versluijs, oud 29 j.,jd. 10 Maart. Jacobus Paulusse, oud 21 j., jm. en Johanna Geertruida de Zeeuw, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15 Maart. Pieter Meeuwsen, oud 24 j., jm. en Dina Elve, oud 20 j., jd. Jacobus de Kok, oud 24 j., jm. en Aagtje Jacoba Dolk, oud 21 j., jd. Geboorten. 1 Maart. Catharina Pieternella, d. van Johan Karel Ribbens en van Lubbegien de Koning. 2 Maart. Cornelia, d. van Pieter Huijssen en van Antonina van de Wege. 4 Maart. Jacomientje, d. van Jacobus de Fouw en van Maria Bakker. 5 Maart. Mattheus, z. van Jacobus de Bruijne en van Maria Balkenende. Prospere Edumond Maria, z. van Johannes Cornells de Clerck en van Regina Johanna Staal. 7 Maart. Maria Jans Geertruida, d. van Anthonie de Zeeuw en van Krina Cornelia Bolleman. 8 Maart. Daniel, z. van Daniel Haak en van Janna van Dixhoorn. 9 Maart. Angelina Maria, d. van Gustavus Josephus Goethals en van Rozalia Verdurmen. 10 Maart. Wilhelmina, d. van Adam Schieman en van Johanna Oppeneer. Jacobus en Cornelis, zonen van Hein Koelmans en van Pieternella Wilhelmina de Jonge. 12 Maart. Frans, z. van Johannes Albertus Muller en van Pieternella 't Gilde. Anna Geertruida Pieternella, d. van Andries Frederiksen en van Elisabeth Hamelink. Overlijden. 2 Maart. Jan Jacobus Michielsen, oud 11 m., z. van Jacob Leunis en van Dina Maria Deij. 3 Maart. Stephanie Gijsel, oud 43 j., echtg. van Hendrikus van der Yelden. 6 Maart. Cornelia Elisabeth Dieleman, oud 3 j., d. van Andries en van Cornelia Aaltje Harte. 9 Maart. Jacobus Scheele, oud 6 j., z. van Reinier Jan en van Cor nelia de Feijter. 13 Maart. Adriana de Smidt, oud 83 j., wed. van Christiaan Kuipers (overl.) Jacobus Koelmans, oud 3 d., z. van Hein en van Pieternella Wilhelmina de Jonge. 15 Maart. Cornells van de Wege, oud 15 m., z. van Pieter en van Elisabeth Dieleman. ■(■■1st. Geboorten. 6 Maart. Eugenie Marie Philomena, d. van Franciscus Xaverius de Neijs en van Maria Louisa Fricot. 14 Maart. Alphonsius Johanna, z. van Petrus de Meijer en Maria Huberdina Pigmans. Overlijden. 1 Maart. Fredericus Josephus de Wolf, oud 42 j., echtg. van Melanie de Koning. 13 Maart. Clasina, Haasens, oud 92 j., d. van Melanie Haasens (overl.) Axel. Huwelijks-voltrekkingen. 1 Maart. Jan Schieman, oud 22 j., jm. cn Elisabeth Willemsen, oud 21 j., jd. 8 Maart. Jan de Putter, oud 23 j., jm. en Suzanna Neeltje de Feijter, oud 19 j., jd. Geboorten. 3 Maart. Adriana Johanna, d. van Frederik van Tatenhove en van Esther Adriana Eekman. 10 Maart. Marinus, z. van Andries IJsebaart en van Adriana den Engelsman. 11 Maart. Elisabeth, d. van Cornelis Schieman en van Susanna van Cadsand. Jacob, z. van Pieter Rouw en van Wilhelmina Dieleman. 12 Maart. Regina Rosalia Mathilda, d. van Cornplis Johannes van Iiecke en van Julie Remery. Anthonia, d. van Hendrik van Luijk en van Debora Krina Smies. 13 Maart. Janneke Adriana, d. ran Adriaan Yinke en van Wilhelmina van Wijck. Pieter Leendert, z. van Pieter Dingeman Marijs en van Diengetje de Regt. Overlijden. 3 Maart. Johannes Franciescus Eggermont, oud 1 m., z. van Laurentius en van Anna Catharina de Rijk. 7 Maart. Pieter Haak, oud 78 j., weduwn. van Helena van Dommelen. 12 Maart. Norbertus Josephus Martens, oud 84 j., weduwn. van Regina van Laere. 14 Maart. Elisabeth Adriana de Koeijer, oud 18 m.p d. van Pieter en van Janna Dieleman. (iliiijge. Huwelijks-voltrekkingen. 14 Maart. Carolus Ludovicus Roussen, oud 27 j., jm. en Maria Angelina Pro- voost, oud 26 j., jd. Geboorten. 2 Maart. Clara Philomena, d. van Francies de Moor en van Armoenika Pharasijn. 16 Maart. Melanie, d. van Johannes van Boven en van Pelagia Beornaert. Overlijden. 2 Maart. Francisca Bernaert, oud 72 j., wed. van Johannes Franciscus van Strijdonck. 6 Maart. Charles

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2