Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. Aanbesteding. No. 3012. Woensdag 21 Maart 1894. 3D 2 D 2 3 A. 34e Jaargang. aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Praneo per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant behoort een bijvocgsel. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN zutlen op Miiandag 2 April a. s., des voormiddags 11 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inscbrijving in vierperceelen het onderhouden van en het doen van heistellingen en verfwerken aan de gebouwen en andere gemeente- eigendommen, gedurende 1894. Het bestek ligt ter leziug op de gemeente- secretarie en is aldaar in afdruk verkrijgbaar, tegen betaling van 75 cent per exemplaar. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden, op Zaterdag 24 dezer, s middags den ure, te beginnen bij het gemeentehuis. Ter Neuzen, 16 Maart 1894. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Jr»olitieli Overzicht. Er dreigt opnieuw een ministerieele crisis in Belgie of liever de miuisterieele crisis, welke reeds eenigen tijd geleden dreigde, maar toen bezworen werd, staat thans op uitbreken. Het zijn de oude moeilijkheden in zake de proportioneele vertegenwoordiging Reeds terstond toeu dit vraagstuk ter sprake kwam, bleek van groote verdeeldheid onder de leden der rechterzijde. De heer Beeruaert dreigde met ontslag, maar na lang over en weer praten kwam er een soort van compromis tot stand. Dat compromis was ecbter feitelijk niets anders dan een wapenstilstand. Nu de regeering met hare voorstellen betreffeude de evenredige vertegen woordiging voor den dag is gekomen, breekt de bom loshet regeeringsontwerp is door alle af- deelingen der Kamer verworpen Lang bij het aldus terstond veroordeelde ontwerp stil te staan, achten wij overbodig. Slecbts dit de tegenwoordige kiesdistricten zouden voor de Kamer niet gewijzigd zijn. De grenzen der kies districten voor den Senaat zouden daaientegen samenvallen met die der provincies, althaDs werd FEUILLETON Hij had zijne bruid met het rijtuig afgehaald, om de voltooide iDrichting van zijn meuw huis te laten zien en haar te vragen, of er nog iets onlbrak. Elken weDsch, dien zij zoujiiten, wilde hij vervullen. Hij toonde haar de schureo, de stallen, den tuin en het woonhuis, hij leidde haar door alle kamers, en Dorothea knikte stilzwijgend bij al wat hij zeide. Gedurende den rit was zij spraakzaam eu vroolijk geweest, en nu kwam slecbts een kort antwoord over haar lippen, wanneer hij eene vraag tot haar richtte, welke zij beantwoorden moest. Haar ernst moest hem dus wel bevreemden, te meer, daar zij op dat oogenblik toch waarlijk reden had om tevreden te zijn. Zij stonden in de woonkamer voor het raam en keken in den tuin. Hagen had den arm om haar middel geslagen maar toen hij haar wilde kussen, wendde zij het gelaat af. „Och kom, wie ziet het lachte de molenaar. Behalve de oude Brigitta is er niemand in huis." „Laat het liever," antwoordde Dorothea, „ik heb het niet gaarne." Het bloed steeg hem naar het hoofd, doch hij bedwong zijne drift. „Ik begrijp niet wat u scheelt," sprak hij wrevelig. w Wanneer u hier iets niet bevalt, zeg het dan en ik zal het veranderen. Gij moet vol- komen tevreden zijn want tevredenheid is immers de steunpilaar van een gelukkig huwelijk. dit in beginsel voorgesteld, terwijl daarnaast eenige minder uitgebreide districten, bestaaude uit een of meer arrondissementen, in 't vooruitzicht gesteld werden. Het stemmenaantal, dat door eene minderheid behaald moet zijn om recht op een of meer afge- vaardigden te krijgen, was op de volgende wijze geregeld 9/i van het aantal uitgebrachte stemmen wanneer er 2 leden te verkiezeu zijn, l/3 bij 3 leden, Y4 bij 4 6 leden, 1/i bij 7 h 12 leden Ye ^'j 12 of meer leden. De stemopneming zou volgens een door den heer d'Hondt uitgedacht stelsel zijn geschied, wat hierop neerkoint, dat eerst wordt berekend op hoeveel zetels iedere partij recht heeft volgeos het totaal der op haar uitgebrachte stemmen, terwijl dan die candidaten gekozen geacht worden, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Met het oog hierop hebben de kiezers het recht om op bijzondere wijze hun voorkeur voor eeu of anderen candidaat te toonen. Ook kunnen de besturen der locale kies- vereenigingen hun voorkeur reeds te keunen geven bij de candidaatstelling, welke natuurlijk volgens de nieuwe regeling noodzakelijk wordt, gelijk zij dan ook reeds sedert jaren in de Belgische kies- wet verplichtend is gesteld. Van alle zijden hoort men geruchten van wet- gevende lichamen, welker leden er weer eens hun gemak van gaan nemen voor een paar weken, sommigen tot 2, anderen tot 3 of 4 April, 't Is niet het gebrek aan arbeid, dat de heeren tot vacantie doet besluilen, maar wel de neiging tot vertreding en ontspanning en sommigen hebben er dan ook wel recht op, te meer daar hun ua den rusttijd weer harde arbeid wacht. Duitschlands Rijksdag heeft in eene zitting van nog geeu vijf uur het handelsverdrag met Rusland in derde lezing behandeld en de hoofden der ver- schilleude fracties achtten 't hun plicht, nog eens nadrukkelijk te releveeren wat zij vaD deze handels- overeeukomst verwachtan of duchtten. Verschillende woordvoerders namen deel aan 't slot—debat en verkondigden niets nieuws of eclatants. Bij de artikelsgewijze behandeling, zeide Graaf Herbert von Bismarck, dat de woorden „de weg naar Konstantinopel loopt door de Brandenburger poort", niet gebezigd zijn door zijn vaderdeze heeft er juist altijd op gewezen dat Duitschland bij de Middellandsche Zee en het Oosten geen beiang heeft. De Rijkskanselier was vrij Heftig in zijne repliek ,1k heb deze woorden aangehaald zeide hij als zijnde van Russischen oorsprong en ik verzoek Graaf Von Bismarck voortaan betere „Is dat niet veeleer de liefde?" zei Doortje hem vragend aanziende. „Als die het is, zult gij zeer gelukkig wezen waut ik bemin u, zooals ik niemand op de geheele wereld betniu 1" riep Hagen, terwijl hij het meisje tegen zich aan drukte. „Ja, Doortje, wij zullen hier zeer gelukkig zijn. Hebben wij niet alles, wat het hart begeert En wij zullen spoedig nog meer hebben. Wij zullen hier niet laug wonen maar wij trekkeu over korten tijd naar de stad, en dan zal er eerst eeu vroolijk leven voor ons beginnen." „Kan men dan alleen in de stad vroolijk zijn vroeg Doortje om wier lippeu een droevig lachje zweefde. »0, gij kent de stad niet, gij weet niet wat men daar al genieten kan, als men rijk is." ffIk verlang het Diet te weten." ,/Omdat gij er geen begrip van hebt. Wij zullen een groot fraai huis, paarden en rijtuigen hebben wij zullen voorname lieden zijn eu groote feesten geven „Dagelijks een groot, somber gebouw zien achter welks muren een ongelukkige wegkwijut, omdat hij „Zwijg, ik wil het niet hooren viel de molenaar haar barsch in de rede. Een wild dier schiet men uit zelfverdediging neder, en een brandstichter is niets meer dan een wild dierGij hebt mij dikwijls genoeg de ooreD vol gepraat over die zaak, en ik wil er nu niets van hooren men moet kunnen vergeten. Hem is recht geschied, hij heeft vooruit geweten, dat die daad hem in de gevangenis zou brengen. Waarom liet hij zich dan ook door zijne woede medesleepeu Heeft inlichtingen in te winnen, waarop Graaf Herbert a.itwoordde, dat hij alleen in't beiang der historische juistheid had gesproken en er dus geen reden bestoud tot zulk een uitval van Caprivi. Dit was eigenlijk 't eenige incidenthet tractaat werd aan- genomen en 't zal heden (Dinsdag) in werking treden. In Ruslands Rijksraad, heeft de vroegere Minister van financien, Wyschnegradsky, het tractaat een der meest glorieuse daden der Regeering geheeten de beraadslagingen geschieden er onder presidium van den Grootvorst-troonopvolger en de Zuid-Russische spoorwegmaatschappij heeft alleen de goedkeuring erlangd voor den aanmaak van dertig locomotieven in 't buitenland, op voorwaarde dat zij in Duitschland zouden worden gebouwd. Italie's Kamer is ook op reces gegaan en wel tot 2 April, ua welken vacantie-tijd spoedig de rapporten zullen verschijnen van de commissie voor de financieelen voorstelleu der regereering en van de commissie voor de volmachtsaanvraag. De eerst- genoemde commissie bewaard over haar uitspraak een volkomen stilzwijgen, zelfs zouden er nog geen definitieve besluiteu genomen zijn. Hoe 't zij, be- slist gunstig voor Sonino's plaunen zal het rapport gewis niet luiden, zelfs bestaat er veel kans dat het rapport uitloopt op een contra-voorstel, waarin het deficiet is verminderd en de besparingen zijn vermeerd, zoodat de voorgestelde belastiugen zouden kunnen worden iugekrompen. Door de Kamer van afgevaardigden van Fraukrijk is min of meer onder den indruk nog van den allerlaatsten dyuamietaauslag, de discussie voortgezet over de voorstellen tot herziening der grondwet. Pelletan, de radicale afgevaardigde, was de laatste der sprekers ten gunste na herziening en toen kwam aan 't woord de premier Casimir Pelletan, die als het Openbaar Ministerie ziju requisitoir nam. Hij gipste dergelijke discussien, die ministerie en Kamer tot wcrkeloosheid doetnen, terwijl groote werkzaam- heden worden geeischt en hij releveerde wat reeds zoo dikwerf is gezegd betrekkelijk de relatien tusscheu de regeering en de kerk. Ten slotte stelde Perier ten aanzien van de herziening de motie van ver- trouwen, 't alleen het recht der regeering heetend het hiitiatief te nemen tot een dergelijk voorstel. Goblet's herzieningsvoorstel werd daarop verworpen met 304 tegen 241 stemmen. Bourgeois'voorstel met 325 tegen 216 en toen werd besloten tot de urgentie van een wetsvoorstel bedoelende de ver- kiezing van den Seuaat bij algemeen stemrecht. hij zijn tijd uitgezeten, dan wil ik voor hem zorgen en hem geld geven om naar Amerika te gaau. Ja, Doortje," ging hij op zachteren toon voort, tfik hoop stellig, dat wij eenmaal in de stad gaan wonen. Denkt gij, dat ik in den afgeloopeu winter stil gezeteu heb O, neen, ik heb in de stad zaken geaaan en veel geld verdiend, en ik zal nog meer verdienen, wanneer ik de zaken op groote schaal doe. En dat is mijn plan, ik zal met mijn geld woekeren." n Wordt de woeker ook niet gostraftp" vroeg het meisje en hare stem klonk zoo hard en scherp, dat de molenaar verwonderd opkeek. ,/Gij begrijpt mij niet," antwoordde hij. ffIk leen geen geld uit, ik speculeer in granen." wMenschen die zich daarmede bezighouden, worden niet zeer geacht. Men zegt, dat door hunne schuld het brood duurder wordt, dat zij zich voeden met het zweet en bloed der armen." Hagen lachte spotachtig. „Ik zou toch denken, dat ik een geacht man ben Benijden u niet alle meisjes? En er is geen meisje iu het dorp, dat mij niet dadelijk zou genomen hebben, alsMaar dat is onuut gepraat, ik zou niemand anders dan u tot vrouw willen hebben?" Hij trok haar weder tot zichmaar zij maakte zich los en trad een paar schreden achteruit. //Voor den molen kan Hendrik, mijn knecht, zorgen," vervolgde Hagen. ffIk bemoei er mij niet mede, ik houd niet van dat stuivende meel. Er is ook niet veel meer te verdienen. De boeren sparen alles uit, wat zij kunnen zij verkoopen hun graan en brengen meel mede uit de stad." „Maar het is een goed hand werk," sprak Dorothea ernstig. #Gij verdiend er genoeg mede om vau te Zooals we Zaterdagmiddag per bulletin aan vele onzer abonne's mededeelden, heeft H. M. de Koningin-weduwe, Regentes, een besluit geteekend tot ontbindiug der Tweede Kamer. Te 3 uren is heden de tegenwoordige zitting der Volksvertegen- woordiging gesloten. De verkiezing der nieuwe Kamer moet geschieden binnen 40 dagen na de dagteekening van dat besluit, doch, naar het Vader- land verneemt, zal deze verkiezing op korter termijn plaats hebbeD., Tengevolge der uittreding van den heer Van Tienhoven zal de Minister van Marine belast worden met het tijdelijk beheer van het Departement van Buitenlandsche zaken. Gister was de heer Van Tienhoven nog als ge- woonlijk aan het ministerie werkzaam. De taak van premier of Minister-president van het kabinet, een, zooals men weet, hier te laude niet officieel iugestelde leiding, gaat nu over op den Minister Tak van Poortvliet. H. M. de Koningin-Regentes heeft op het verzoek van een loteling vau de lichting 1894 te Deventer, die als eenig zoon verzuimd had voor den militieraad te verschijnen en reden van vrij- stelling op te geven, om hem alsnog vrijstelliug van dienst te verleenen, ^afwijzend beschikt. Door gemeente-secretarissen in verschillende gemeenten des lands is aan de Koningin-Regentes een adres gezondeu, om in het eerlang in de Tweede Kamer te behandelen ontwerp tot wijziging van de gemeentewet, bepalingen op te nemen tot verbetering hunner positie 1°. door het regelen hunner jaarwedde meer inverbandmet hun zich steeds uitbreideDden gewichtigen werkkriug 2°. het onder staats- of ander toezicht stichten van een weduwen- en weezenfondsen 3°. het daarheen te leiden dat een einde kome aan het willekeurig ontslaan van gemeente-secretarissen uit hunne betrekking. Voor een dezen zomer te Antwerpen te houden tentoonstelling van landbouw en veeteelt is hier te laude een sub-comite werkzaam, waarin o. a. zitting heeft de heer Mr. P. C. J. Hennequin te Aardenburg, voorzitter der Zeeuwsche landbouw-maatschappij. De heer Van Deth heeft in eenige meetings verzekerd, dat hij den heer Van't Lindenhout wel aan de justitie kan overleveren, maar dat hij daarvoor f 2000 a f 8000 noodig had. Dr. Bahler, predikant te Groningen, deelt. thans mede, dat de heer Van Deth van het gevraagde bedrag kan zeker zijn, mits hij zich slechts wil leven, en dan is het tenminste eerlijk verdiend." De moleuaar beet zich op de lippen. z/Gij begrijpt het niet en kuut er dus niet over oordeelen," zei hij koel. wIk zal u naar huis brengen, voor de laatste maalmorgen is uw tehuis hier. Ik hoop, dat gij morgen beter geluimd zult wezen, op uw trouwdag, den dag, waarop ieder meisje zich verheugt." vIeder vroeg Doortje scherp. Weet gij dat zoo zeker Peter, ik bid u, vergeet toch niet, wat ik u zoo dikwijls heb gezegd ik heb u niet zoo lief, als eigenlijk moest wezen, eu ik geloof ook uiet, dat de liefde na de bruiloft zal kornen. Maar wat ik u beloofd heb, zal ik voibrengenik zal eene getrouwe huisvrouw voor u wezen en alles doen, om uwe wenschen te voorkomen. Zijt gij daarmede tevreden Altijd nog dezelfde praatjes riep Hagen boos. ,/Als gij meer verlangt, Peter, meer dan ik geven eu zijn kan, dan moesten wij liever scheiden, eer het te laat is. Laten wij dan nu van elkander gaan, en gij moogt gerust de schuld op mij werpen en zeggen, dat ik Kasper niet vergeten kan." //Zoo En wat wilt gij dau beginnen P" z/Ik zoek een dienst in de stad, eu gij vindt wel iemand die u lief heeft ffNeen, u wil ik en geen ander!" riep Hagen hartstochtelijk, terwijl hij het meisje tot zich trok en, in weerwil van haar tegenstreven, op de lippen kuste. //U wil ik, en ik zal u dwingen mij lief te hebben en dieu ander te vergeten." Doortje worstelde met den hartstochtelijkeD mau, die haar steeds vaster tegen zich aan drukte. Eiudelijk gelukte het haar zich uit zijne armen los te maken. TER YEIZEYSCHE I01RAVT Hit l>lad verscliijnt UinsolaK- en bij den uitgrever I.JMJh--- I I II J. VIS HE SAM HE te Ter Meuzen. 15) i n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1