Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ssisssasa No. 3010. Woensdag 14 Maart 1894. 34e Jaargang. Binnenland. abonnement- Openbare Vergadering Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kamer van Koopliandel en Fabrieken te Ter Neuzen. op Vrijdag 16 Maart 1894, nainiddag 8 uur. Te behandelen a. Vaststelling jaarverslag 1893. b. Aangehouden zaken. c. Ingekomen stukken. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. ir»olitieU Overzicht. De anarchisten doen nog steeds van zich hooren. Zoo oniplofte Donderdag te Rome een bom op het Monte-Citorio-plein vdor het gebouw waar de Kamer hare zittingen houdt. De zitting van het Parlement was juisi geeindigd, toen de ont- ploffiug plaats had. De ruiten der vergaderzaal werden door den schok verbrijzeld, terwijl acht persouen werden gewond, van wie drie erustig. Men houdt een metselaar, Polidori, die zelf licht gewond werd, voor den dader. In de afgeloopen week hadden er op een ander punt in Italie wederom onlusten plaats. In een dorp nabij Parma trok eeD groot getal werkloozen in oproerige stem ming langs de straten. Gesommeerd om uiteen te gaan, weigerden zij hieraan te voldoen, waarop een hevig gevecht met een afdeeling karabiniers ontstond, waarbij van beide zijdeu velen gewond werden. Een talrijke troepen-afdeeling is thans op de plaats der ongeregeldheden gestationeerd. Naar het heet, moet de ontploffing van de bom op het plein voor de Kamer, eene wraakneming zijn van de werklieden tegeu de Kamer, omdat deze geweigerd heeft toestemming te geven tot het houden eener teutoonstelliug te Rome, waarvoor men voor meer dan 1 millioen had ingeschreven, doch waarop slechts x/io was gestort- He Minister van Einancien had ten gunste der voordracht ge- sproken, maar de meerderheid was van oordeel, dat in de huidige omstandigheden aan geene ten- toonstelling kan worden gedacht, te minder daar Rome geen nijverheidsstad is. De clericale partij bestreed het plan der tentoonstelling, omdat men er een staatkuudig karakter aan had willen geven, door ze te doen samengaan met den 25"3"1 ver- jaardag van het innemen van Rome door de Italianen. In den Duitschen Rijksdag is het regeerings- voorstel tot opheffing van het herkomst-bewijs bij FEUILLBTON. 13) „Het helpt u toch niet," zeide de moeder op den dag voor de openbare terechtzitting, waariu het vonnis over Kasper zou worden uitgesproken, »gij zult hem toch niet schoon wasschen." „Wanneer zij hem veroordeelen, dan hebben zij dat op hun geweten," antwoordde het meisje driftig. „Hij heeft het niet gedaan, daar durf ik een eed op doen." De oude vrouw schudde het hoofd, zulk een halsstarrigheid was onbegrijpelijk. //Misschien geloof gij dan ook niet, dat de branc is aangestokeu vroeg zij op spottenden toon. i/Allen, die den brand gezien hebben, zeggen het wel; maar gij wilt het natuurlijk niet gelooveu." Doortje zweeg. Ja, het was outwijfelbaar zeker, dat er bij den brand boos opzet in het spel was geweest. De vraag lag dus voor de hand, wie bij de zaak belang kon gehad hebben. En ieders antwoord wasKasper. En Doortje kon niets meer zeggen, dan dat zij hem niet in staat achtte tot zulk eene laagheid. ,/Ik geloof ook, dat de brand aangestoken is," sprak zij na een poosje. ,/En wie zou het dan gedaan hebben jlk weet het niet." „Ja, gij weet het niet en niemand weet het, en juist daarom kan alleen Kasper het gedaan hebben. Hagen geeft anders geen vijand^ Kasper heeft gedreigd, hij heeft ook tegen den herder gezegd, dat hij niet rusten zou, voor hij den molenaar den in- en uitvoer van granen, bij eerste lezing aangenomen. De verklaring van den Minister "V on Botticher in de commissievergadering voor het Duitsch-Russisch tractaat, dat de schaal-tarieven voor graan en meel zullen worden afgeschaft, niet als tijdelijken maatregel, maar voor goed, zal ongetwijfeld een aantal weifelende leden ten gunste van het tractaat bekeeren. Die commissie zelve heeft hare beraadslagingen ten einde gebracht en met 17 tegen 12 stemmen het geheel aangenomen. Eindelijk dan is het ministerie van lord Rosebery zoo goed als gereed. De heer Herbert Gladstone heeft ten slotte de benoeming tot Minister van openbare werken aangenomen, de heer Gardner blijft op zijn post in het departement van landbouw, terwijl de voormalige secretaris der liberale partij, de heer Majoribanks, thans lord Tweedmouth, als ord-zegelbewaarder in het ministerie zal optreden. De afgetreden premier die in den loop dezer week zijne vroegere secretarissen ten maaltijd had ge- uoodigd, heeft bij het verlaten der warme zaal koude gevat. Hoewel de arts den toestand niet zorgwekkeud acht, moest de Old-Man tengevolge eener catharrhale aandoening het bed houden. Met groote deelneming werd te Londen het bericht van Gladstone's ziekte vernomen. Lord Rosebery en de Minister Asquit brachten den zieke een bezoek, doch mochten op voorschrift van den arts niet bij den hoogen lijder worden toegelaten. In de pers worden natuurlijk allerlei beschouwingen gehouden over het werkprogramma van den nieuwen premier en zijne collega's. Evenwel zullen die beschouwingen eerst vasten grond hebben, nadat lord Rosebery het regeeringsprogramma zal hebben medegedeeld. Volgens een telegram van Zaterdag uit Kaapstad heeft de commandant-generaal der Zuid-Afrikaausche Republiek een manifest uitgevaardigd om zijne medeburgers te waarschuwen geen gehoor te geven aan de uitnoodiging der Gecharterde Maatschappij om naar Mashonaland te verhuizen. Daardoor, zegt generaal Joubert, zouden zij landverraad plegen want zij zouden sir Cecil Rhodes helpen het Britsche rijk uit te breiden en Transvaal te vernietigen, dat met het bloed hunner vaderen van het Engel- sche juk is verlost. Drie malen in anderhalf jaar is in Japan hot parlement ontbonden en de verkiezingen verwekken hoe langer hoe meer opgewondeuheid. Botsingen, waarbij vele personen werden gedood of gewond, zijn op verschillende plaatsen voorgekomen. Ook wordt verzekerd, dat een complot tegen den Keizer is ontdekt, die in 1889 den constitutioneelen eene poets had gebakken. En toen de braud was uitgebroken, stood Kasper er bij en juichte, en toen hij naderhand hoorde, dat Hagen alles vergoed kreeg, werd hij woedend. Is dat alles niet bewijs genoeg Als een ander het gedaan had zou Kasper ook niet gevlucht zijn." ,/De boeren zouden hem verraoord hebben, als hij niet gevlucht was," zei Doortje op wreveligen toon. K Dat zou zoo'n groot ongeluk niet geweest zijn Het zou een groot ongeluk wezen, als hij weerin het dorp kwam. Want wat is de man, dien gij altijd verdedigt Een dief, een mensch, die geene eer meer heeft en die, als hij niet verhongeren wil, moet bedelen of stelen 1" Het meisje wierp een toornige blik op de oude vrouw, die bij het raam een oud kleedingstuk zat te verstellen. ,/Dat is God geklaagd, dat men een mensch, die zich slechts eens vergrepen heeft, laat verhon geren, terwijl hij toch kan en wil werken," sprak zij op bitteren toon. „Niemand onzer is zonder zonde, moeder, en als iemand gestruikeld is, dan zijn wij verphcht hem op te heffen en te steunen.' Het past u niet, altijd dien man te verdedigen Gij begrijpt toch wel, dat het Hagen niet ouver- schillig kan wezen, als gij u met zoo'n vagebond ophoudt. Verliest hij het geduld, dan ,/Dan zal ik den Hemel danken, als de keten breekt!" >t „En weet gij, wat Hagen in dat geval zal doen Het meisje liet het hoofd op de borst zinken en zuchtte. ,/Hij zal ous uit ons huisje verdrijven, en dan kunnen wij uit bedelen gaan," ging de oude vrouw regeeringsvorm heeft ingevoerd. De samenzweer- ders wilden den Keizer, zijn zoon en de Ministers in de luchl laten vliegen bij hun jaarlijksch, plechtig bezoek aan hot heiligdom, waar 's Keizers voor- vaderen rusten. Meer dan duizend persouen zijn ten gevolge van de ontdekking gevangeu genomen. Omtrent de machtiging van H. M. de Regentes tot intrekking der kiesrechtontwerpen, verneemt het Hbl. dat die inderdaad reeds in den vorigen zomer zou zijn verleend, voor het geval een amen- dement werd aangenomen, in strijd met het ad vies des Ministers. Van de machtiging is Vrijdag dan gebruik gemaakt, maar de heer Tak zou het onnoodig lebben geacht zijne ambtgenooten in de laatste dagen te verwittigen, dat hij tegenover het amende- ment De Meijier zich er van zou bedieuen. Uit '8 Ministers houding ten opzichte van dat amendement viel dat trouweus allerminst af te leiden. Ook volgens de N. R. Ct. is de verouderstelling onjuist, alsof deoverige Ministers vooraf met het plan van de intrekking der wetsontwerpen zouden zijn in kennis gesteld. Slechts eenige minuter) voordat de vergadering der Kamer plaats had, schijnen zij daarvan kennis te hebben bekomen. Naar men verder verneemt, bestaat er alle uitzicht, dat het ministerie deze week zijn ontslag bij H. M. de Regentes zal indienen. Men verzekert reeds dat het kamerlid Roell met de samenstelling van het nieuwe ministerie zal worden belast. Bij de stemming over het amendement-De Meijier waren de politieke partijen in de Tweede Kamer aldus verdeeld Van de liberale partij stemden 19 leden vddr het amendement-De Meijier, namelijk de heeren Van Gijn, Van Houten, Geertsema, Guyot, Conrad, Roell, Kielstra, Hintzen, De Beaufort (Wijk-bij- Duurstede), Van Delden, Royaards, De Beaufort (Amsterdam), De Meijier, Van der Kaay, Mees, Bool, Viruly, Plate en Gleichman. Van de anti-revolutionaire partij stemden 15 leden vodr het amendement, n.l. de heeren Schim- melpeuninck, A. van Dedem, Van Alphen, T. Mackay, G. van Dedem, De Geer, Heemskerk, Van Loben Sels, De Savornin Lohman, Van Velsen, Huber, Brantsen, Van der Botch van Verwolde, Mackay en Van Bylandt. Van de katholieke partij verklaarden zich 23 op scherpen toon voort. //Er. niemand in het dorp zal iets van u willen weten, omdat gij u met een dief hebt opgehouden." Dat ik Kasper nog lief heb, kunnen de menschen niet begrijpen maar over de middelen, waardoor Hagen mij gedwongen heeft hem mijn woord te geven denken zij niet na," zei Doortje driftig. z/Naar mijne meening is Hagen eerder eerloos te noemen dan Kasper ,zDoortje 1" riep de moeder waarschuwend. „Waarom mag ik dat niet zeggen Ja, ik zal het niet overal rondbazuiuen men zou mij vragen, waarom ik dat Hagen niet in het gezicht zeg. O het is een foltering, verbonden te zijn aan een man, dien men niet kan beminnen, niet eens achten De trouwdag zal voor mij geen feestdag wezen, moeder. Maar ik zal niet kkgen, ik zal geduldig zijn en denken, dat de goede God het aldus beschikt heeft." De oude vrouw keek haar kind verschrikt aan. Zoo openhartig was Doortje nog nooit geweest. Och alles zou wel terechtkomen 1 Als Doortje maar eenmaal de vrouw van den rijken molenaar was, dan zouden achting en liefde wel volgen en de vagebond spoedig vergeten zijn. Hoe menig meisje was niet gehuwd tegen haar zin en toch gelukkig geworden Waarom zou dat ook met Doortje niet het geval kunnen wezen P Den volgenden dag kwam de molenaar met zijn rijtuig Dorothea afhalen. Beiden waren opgeroepen als getuigen in het proces tegen den braudstichter. Ook verscheidene andere menschen waren gedagvaard De molenaar was zeer ernstig en stil. Zoo dikwijls hij den blik van zijn meisje op zich ge- vestigd zag, sloeg hij de oogeu nader, als iemand, leden vddr het amendement, n.l. de heerenDu Marchant d'Ansembourg, Bevers, Everts, De Ras, Van den Berch van Heemstede, Van der Schrieck, De Ram, Walter, Van der Kun, Michiels van Verduynen, Harte, Lambrechts, Smits van Oyen, Dobbelmann, Reekers, Vermeulen, Kolkman, Mut- saers, Travaglino, Van Vlijmen, Borret, Van Berckel en Schaepman. Total dus57 vdor. Tegen het amendement—De Meijier stemden Van de liberale partij 32 leden, nl. de heeren Van Karnebeek, E. Smidt, Van Beuningen, Rutgers, Hennequin, Rink, Van der Feltz, Hartogh, Hou- wing, Pijttersen, Ferf, Veegens, De Kanter, Smeenge, Kerdijk, Levy, Tydeman, Vrolik, Zijp, Zylma, Valette, Goeman Borgesius, Cremer, Schepel, Pijn- acker Hordijk, Farncombe Sanders, Heldt, A. Smit, Land, Lieftinck, Roessingh en Van Kerkwijk. Van de radicale partij de beide leden dier partij in de Kamer, de heeren Gerritsen en Tijdens. Van de anti-revol. partij stemden 5 leden tegen het amendement, n. 1. de heeren Donner, Beelaerts van Blokland, Lucasse, Seret en Van de Velde. Van de katholieke partij stemden 2 leden tegen, nl. de heeren Haffmaus en Bahlmann. Totaal dus: 41 tegen. Bij de stemming over het amendement-De Meijier waren afwezig de heeren Goekoop (lib.) en Clercx (kath.) Naar wij vernemen, is er sprake van het oprichten van een filiaal—inrichting van het Instituut- Pasteur in ons land. Behalve dat dit voor de Ned. landbouw van groot belang zou zijn, daar het verkrijgen van entstof gemakkelijker zou gaan voor het enten vau varkens, rundvee enz., ter voorkoming van ziekten, zou het niet minder van belang zijn voor door dolle dieren gebeten menschen. Een dergelijke inrichting toch zal daaraan tevens verbonden worden. De Staatscourant van 10 dezer bevat de volgende mededeeling Een bij het departement van kolonien ontvangen telegram van deu gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indie bevat het bericht, dat na een scherp gevecht de vijandelijke benting Roending, nabij Melaboeh (Westkust van Atjeh), genomen is, waarbij de vijand een verlies van 20 dooden leed en 2 kauonnen, 30 geweren en 60 stuks blanke wapenen in onze handen liet. Onzerzijds werden kapitein II. P. Krull en eerste luitenant F. Schiitt gewond niet zwaardrie inlanders sneuveldeu en 22 mindere militairen, waaronder 12 Europeanen, werden gewond, waarvan 4 zwaar. die zich zelven bewust is van een groote schuld, maar den moed niet heeft, ze te bekennen. Dorothea gevoelde zich niet op haar gemak bij den somberen man een gevoel van angst bekroop haarhet was haar, als zon hij op booze plannen. Herhaalde malen beproefde zij een gesprek aau te knoopen. Zij vroeg naar den voortgang van het bouwen en wanneer het huis klaar zou wezenmaar zij ontving slechts zeer korte antwoorden. Dicht bij de stad haalden zij den kastelein en den schaapherder in, die den weg te voet aflegden. Doortje vroeg aan den molenaar, of er voor die twee geene plaats was in het rijtuig. Tot antwoord gaf hij het paard een zweepslag en reed de mannen snel voorbij. Hij groette hen niet eens, maar keek strak voor zich. Hoor eens," begon hij eindelijk met harde stem, „het is mij ouverschillig, of de kerel ver- oordeeld wordt, ja, ik gun hem wel, dat de rechters hem vrijsprekenwant eigenlijk heeft hij toch in eene vlaag van waanzin de daad bedreven." ,/Zeker, zeker c/Stil, ik wil dat niet uit uw mond hooren Hoe meer gij hem verdedigt, hoe meer ik hem haat. Wordt hij vrijgesproken, dan moet hij naar Amerika gaan. Hier wil toch niemand van hem weten, hij zal geen werk vinden, en ik zou hem niet gaarne ontmoeten." „Als gij maar vriendelijk jegens hem wildet zijn ,/Dat kan ik niet 1 Hij is een boosdoener en eerlooze, hij heeft in de gevangeuis gezeten, hij heeft mijn huis in brand gestoken om mij arm te raaken Neen, ik kan hem de hand niet reiken I Hij moet weg, uiet alleen om onzentwil, maar ook TER mm.S( HE COIRAM. ■•it tilml verscliijnt Dinnlaj;- en Vrijtlagavond bij den uitjjever P. J. V A SI H K IINDE te Ter Semen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1