r n A lgemeeo Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch- Vlaanderen. No. 3008. Woensdag 7 Maart 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAK1NG. Binnenland. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Pranco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer f 0,10. Grootereletters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 8 Maart 1804, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 5 Maart 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. folitieli Overzioht. De algemeene belangstelling in Duitschland is nu voor de commissie uit den Rijksdag, welke ter behandeling van het tractaat met Rusland bestaat uit vijf conservatieven, drie leden der rijksparlij, vier nat.ionaal-liberaleu, acht leden van't centrum, drie vrijzinnigen, 66 n Pool, edit anti—semiet en drie socialisten. Veertien leden der commissie zijn vddr 't verdrag, elf er tegen en drie zijn twijfel- achtig gestemd. Gisteren begonnen de beraad- slagingeu en v6<5r twintig Maart moet de Rijksdag een definitieve beslissing hebben doen vallen. Opnieuw is het gerucht verspreid dat Italie's Minister van financien aan aftreding zou denkeu en de omstandigheden zijn op 't oogenblik van dien aard, dat zulk een besluit van Sonnino wel verklaarbaar zou zijn. Hij is de geestelijke vader van de financieele hervormingsvoorstellen, bedoelend de bestrijding van tekorten op de be- grooting vele jaren vooruit en nu is de samen- stelling van de commissie van vijftien leden, met het onderzoek van zijn plannen belast, hem alles behalve guustig, ja men zou de verwerping van al 'tdoor hem aan de goedkeuring der volksvertegen- woordiging voorgelegde, eigenlijk wel op zijn vingers kunnen narekenen. Van de vijftien leden zijn er acht definitief gekozen en daarvan zijn er zes beslist tegen zijn plannen, terwijl de twee overigen ook niet bepaald gunstig zijn gestemd van de zeven, met veel kans op verkiezing in he rstemming komenden, zijn er meer dan de helft tegen Sonnino's voorstellen. De oude voerman aan gene zijde van het kanaal heeft er de zweep bij neergelegd, na bijna zestig jaren, hetzij op den bok van het politieke karretje gezeten te hebben, hetzij naast het daarvoor ge- spannen paard te hebben geloopen, wanneer hij zijn plaats op den bok voor eenigen tijd aan een ander moest inruimen. En twijfel is niet meer mogelijk. Gladstone gaat heenzijn ontslag is reeds door Koniugin Victoria aangenomen. FEUILLETON. jGij kunt u die moeite sparen," zei het meisje op wreveligen toon. „De burgemeester heeft reeds eene boodschap naar de stad gezonden, en eenige mannen zijn uitgezonden om Kasper te zoeken." n,Zij zullen hem vinden ook 1" Peter, als gij hem een haar krenkt, dan is het uit tusschen ons, vergeet dat metOf hij schuldig is of niet, zal de rechter uitmakenheeft hij den brand gesticht, dan zal hij er voor gestraft worden, en niemand zal vragen, of hij het ook in waanzin heeft gedaan. Toch hebt gij er hem toe gebracht, gij hebt hem razend gemaakt." Wat zegt gij daarvan wendde zich de molenaar tot de oude vrouw. ,/Nu zal het nog mijne schuld wezen, dat miju boel verbrand is 1" uWees niet zoo boos," verzocht het meisje. ,/Ik heb u alleen verweten, dat gij zoo barsch tegen hem geweest zijt. Zie, ik zal hem liefhebben, zoolang ik leef; maar ik zal tevens doen, wat ik beloofd heb." ,/Gij moet geduld met mij hebben, Peter, en ik zal een brave, trouwe huisvrouw voor u wezen." #Nu, 'tis maar goed, dat de kerel voor eenige jaren opgesloten wordtanders kondet gij nog wel berouw krijgen, dat gij uw woord aan den dief niet gehouden hebt. Neem u in acht Doortje. De eer is spoedig verloren, gelijk ik u gisteren middag reeds gezegd heb. En u, vrouw Stellmann, verzoek ik beter op uwe dochter te passen. Zijis Welke gevolgen zijn aftreden zal hebben, is nog met geen mogelijkheid te zeggen. Men moet echter vreezen dat het spoedig zal komen tot eene scheuring tusschen de verschillende groepen in het Lagerhuis die, in het belang van het ondernomen hervormings- werk, eigenlijk alleen door Gladstone's hand werden bijeengehoudeu. Reeds heeft men gezien, hoezeer een deel van Gladstone't aanhangers er, ter wille van het beginsel tegen gekant is, dat een lord als eerste-Minister zal optreden. Toch zal men dit zeer waarschijnlijk zien ge- beuren, want de Grand Old Man heeft der Koningiu bij de keus van zijn opvolger lord Rosebery aanbe- volen, die door H. M. op Windsor Castle zou worden ontboden. En lord Rosebery zal niet weigeren. Gladstone heeft zich natuurlijk nauwgezet reken- schap gegeven van de beteekenis van zijn besluit voor de toekomst van zijn land. Men moet dan ook aannemen, dat zijn gezondheidstoestand een onoverkomelijk bezwaar opleverde en er geen andere overwegingeu bij hem in het spel waren. Hij toch is er de man niet naar om zich door andere, dan absolout buiteu zijn iuvloed liggende omstandigheden af te laten brengen van de ver- wezenlijking van de plannen, waarvoor hij zijn geheele leven geleden en gestreden heeft. Wel wordt er door sommige bladen op gezin- speeld, dat er bij Gladstone voornamelijk politieke teleurstelling in het spel zou wezen, waardoor hij afgemat zou zijn, maar eene dergelijke veronder- stelling mag niet gewettigd heeten, wanneer men denkt aan de taaie volharding van den Grand Old Man tot het laatste oogenblik van den door hem gevoerderdeu strijd, zijn onverstoorbare opgewektheid en zijn liefde voor het ondernomen werk. Gladstone is een halve eeuw de ziel van zijn partij geweest, en op het laatste oogenblik zou hij, door persoonlijke gevoeligheden gedreven, den invloed dier partij op den gang van zaken aan ernstige gevaren blootstellen Het is niet aan te nemeu. De Imparcial heeft een lang telegram, d.d. 25 Februari uit Marocco gezonden, gepubliceerd. Hieruit blijkt, dat de maarschalk en de sultan besloten hebben, dat de bepaling de grenzen roudorn Melilla slechts voorloopig zal zijn tot na den oogst in 1894. Dit uitstel zal den sultan in staat stellen naar Fez te gaan, om een expeditie te organiseeren tegen de kabylen in het Riff en vooral tegen den stam der Beni-Sacar. Spanje krijgt het recht de Maroccaansche ambtenaren te benoemen en te ont- slaan, die belast zijn met de zorg voor de uit- voering van de overeenkomst, betreffende den om- mijne verloofde, en het past haar niet met een vagebond geheime samenkomsten te hebben." Daarop stormde hij de deur uit. Het gesprek met Doortje had zijn haat tegen Kasper nog doen toenemen. Hij ging de herberg binnen en eischte wijn. De kastelein kon hem alleen bier voorzetten. „Nu, breug dan maar bierriep Hagen op knorrigen toon. ff't Is hier wel een flink logement waar de kastelein niet eens eene flesch wijn in den kelder heeft." „Ik zou niet weten, wie hier wijn moest drioken," antwoordde Stamm. */Mijn bier is goed en van wijn hebben de boeren geen verstand." „Ik zal wat wijn uit de stad laten komen." „Zooals gij verkiest. Wanneer gij gewoon zijt wijn te drinken, kan niemand het u kwalijk nemen Wie geld heeft, kan zich zoo iets veroorloven. Voor het overige zijt gij tamelijk uit uw humeur, Hagen." De molenaar leunde het hoofd op den arm en keek somber voor zich. Lang bleef hij zoo onbe' weeglijk zitten. Een trek van boosaardige vreugde kwam op zijn gelaat, toen de gerdarmen voorbij de herberg reden maar den kastelein, die hem op de ruiters opmerkzaam maakte, gaf hij geen antwoord. Er kwamen telkens bezoekers. Allen richtten de eene of andere vraag tot den molenaardoch elke poging, om een gesprek met hem aan te knoopen stuitte af op zijne korte antwoorden. Natuurlijk had ieder zijne meening daarover. Sommige beweer den, dat hij een heftig tooneel met zijn meisje had gehad en dat het engagement nu verbroken was maar de meesten zochten de oorzaak zijner kwade luim in het verlies, dat hij bij den brand had trek van Melilla. De Maroccaansche douane zal naar de grenzen van de neutrale zone overgebracht worden. Marocco belooft een strengere naleving van het tractaat van Wad-Raz. Het bedrag der schadeloosstelling is nog niet vastgesteld, maar de maarschalk raadt aan de 15 millioeu peseta's, die aangeboden worden aan te nemen, daar de aulpbronnen des lands gering zijn. De regeering te Madrid blijft 20 millioen eischen. De terugkomst van het gezantschap is eenige dagen uitgesteld. De Minister van financien heeft bepaald, dat surnumerairs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzeu, gedetacheerd bij controles, waar zij voor het werk der belasting op bedrijfs- en andere iukomsten niet gemist kunnen worden, en die om die reden op aanwijzing van den Minister voor waarnemicg van opengevallen betrekkingen worden voorbijgegaan, voor den duur dier waarneming bij lun traktement eene toelage zullen genieten van f 1000 's jaars. Het adres van het Werkliedenverbond, gericht aan de Tweede Kamer der Stateu-Generaal, waarin aaugedrongen wordt op spoedige afdoening der kiesrechthervormiug in den geest als door de Regeering is voorgesteld en ten slotte herinnerd wordt aan de molie, aangenomen door de vergade- ring van vertegenwoordigers van werklieden en andere vereeuigingen, op 23 Juli van het vorig jaar te 's Gravenhage gehouden, is ondersteund door adhsesie-adressen van 40arbeidersvereenigingen. Ook is door een aantal werkliedenvereenigingen iustemming betuigd met het adres in het begin der vorige week vanwege de afd. Rotterdam van het Alg. Ned. Werkl.-Verbond aan de Tweede Kamer gezonden, strekkende om de Kamer te verzoeken het amendement van de heeren Roell c. s. tot uitsluiting van hen die gratis geneeskundige hulp genieten, niet aan te nemen. Werd reeds vroeger melding gemaakt van de voorbereiding voor het aanstaand congres voor binnenscheepvaart en medegedeeld dat van vele zijden het tot stand komen van dat congres met sympathie werd begroet, thans kan worden bericht dat, eveneens als de firma Fop Smit Co. dit reeds heeft gedaan, nu ook de heer Zurmiihlen zijn stoombooten welwillend ter beschikking heeft gesteld voor tochten op het Merwede- en Noordzeekanaal. Door eenige particulieren en zeer enkele firma's werd gevolg gegeven aan de roepstem van de com missie tot financieele ondersteuning, doch verreweg geleden. Allen hadden medelijden met hem en hoopten, dat de brandstichter levenslaug gevangen gezet zou worden, terwijl zij Dorothea's gedrag veroordeelden. Hagen kon ieder woord verstaan, maar liet hen praten. Alleen gaven een schouder ophalen of een toornige blik nu en dan te kennen, dat hem van het gesprokene niets ontging. De dag liep reeds ten einde, toen de nieuwsgierige gasteu de herberg verlieten. De molenaar zag hen met spotachtigen lach na en richtte toen zijne scherpe blikken op den herbergier, wiens gelaat ergernis te kennen gaf. „Wat breken die zich toch het hoofd over dingen, welke hen volstrekt niet aangaan 1" lachte Hagen vDaaraan kunt gij zien, dat men medelijden met u heeft en voor die deelneming moogt gij wel dankbaar zijn," vond de kastelein. Medelijden? Ik verlang geen medelijden, ik wil liever benijd dan beklaagd worden. Denkt gij dan, dat ik niet weet hoe zij in hun hart zich verheugen over mijn ongeluk Zij zouden gaarne weten, of ik nu gerulneerd ben, en dat wilden zij van mij hooren. Het mocht watOver eenige maanden staat er een nieuw gebouw op mijn erf. De kastelein keek den spreker met onverholen verbazing aan. Weet gij nog wat ik hier gezegd heb tegen u en uwe gasten, toen eenige maanden geleden den agent der assurantie—maatschappij hier was ging de molenaar voort. „Ik gaf u alien den goeden raad, have en goed te verzekeren tegen brand- en hagelschademaar gij vondt, dat zulks slechts dwaasheid was. Nu zult gij eens zien, welk een mooi huis de maatschappij voor mij zal opbouwen." de meeste college's, firma's en autoriteiten, zelfs zij die het meeste belang bij de scheepvaart hebben ieten de tot heden deswege verspreide circulaire onbeantwoord. Voor ons land, dat van ouds wegens zijn handel en scheepvaart beroemd is geweest, is niettemin let feit, dat het ditmaal tot zetel door en voor 't scheepvaartcongres werd gekozen, van groote be teekenis te achten en het mag worden verwacht dat vele reederijen, stoomboot- en spoorwegmaat- schappijen, vereenigingen van algemeen nut, openbare besturen, Kamers van Koophandel, groote nijver- leids-oudernemingen, aannemers, scheepswerven en alien, die zich tot dusver onbetuigd lieten, alsnog door spoedige toezending van bijdragen aan de commissie voor het congres, deze in staat zullen stellen het aaustaande congres tenminste op waardige wijze te doen aansluiten aan het schitterend congres te Parijs in 1892 gehouden. De heer Willem van Zuylen is door een consortium heeren in Indie uitgenoodigd te Batavia en elders voordrachten te houden of bij verschillende iefhebberijgezelschappen hoofdrollen te vervullen. Behalve vrije reis uit en thuis, volledige uitrusting, enz., wordt hem een aanzienlijke som als appoin- temeut toegekend. De heer Van Zuylen meent, indien zijn geneesheer oordeelt, dat zijn gestel er tegen bestand is, dit verleidelijk aanbod niet te mogen afwijzen en een a twee jaar in Indie te verblijven. Het schijnt, dat de oorsprong van het valsche zilvergeld, dat in de laatste tijden hier te lande in omloop is, in onze Indische bezittingen gezocht moet worden. Naar het N. v. d. D. meldt, ontving dezer dagen een der grootste baukiershuizen eene bezending baar geld, uit Indie, waarbij voor meer dan duizend gulden valsch geld was. Men schrijft uit Noord-Brabant aan de N. R. Ct. Het contracteereu van beetwortelen voor de volgende campagne is zoo goed als geeindigd, en men kan wel aannemen, dat dit jaar de bietenteelt in ons land eerder uitgebreid dan beperkt zal worden. Vooral in Zeeland zijn bijzonder veel contracten afgesloten, terwijl in onze provincie het aankoopen in enkele streken minder goed ging. Men is voornemens dit jaar bij gunstig weder vroeg te zaaien en men kan verwachten dat de fabrieken, in plaats van in October, dit jaar reeds in September in werking zullen treden, daar de premie, die de boeren voor levering hunner worteleu in September genieten, zeer belangrijk is. De kastelein schudde het hoofd en keek met ongeloovigen glimlach de rookwolken na, welke hij uit zijne pijp blies. Juist wilde hij Hagen gaan uitleggen, waarom hij tegen die assurantie-maat- schappij was, toen zich in de verte op den weg een luid geschreeuw deed hooren. Beide mannen snelden naar buiten. Toen zij onder de lindeboomen stonden zagen zij in de verte eenige ruiters. //Zij hebben hem 1" riep de kastelein. #Het zijn onze mannen en de gendarmen." De molenaar hield de hand boven de oogen en kneep de lippen samen. Een valsche trek speelde om zijn mond. De ruiters kwamen naderbij. Men kon nu duidelijk zien, dat zich in hun midden een voet- ganger bevond, wiens armen gebonden waren, en dat de gendarmen moeite hadden, hem te beschutten tegen de mishandeliugeu van de toesnellende boeren. zyHij is het I" zei nu ook Hagen. #Nu zullen wij hem wel in langen tijd niet meer zien z/Lieve deugd, dat zal Doortje toch niet zijn riep de kastelein ontsteld. //Kijk eens, die vrouw, welke zich door de mannen wil heendringen Hagen knarste op de tanden. //Zij wordt tegengehouden ging de kastelein voort. Wat wil zij ook eigenlijk? Zij kan hem toch niet helpen. Hagen, ik geloof, dat gij beter gedaan hadt Het is de laatste keer geweest," viel de molenaar hem barsch in de rede. *Zij zal hem zoo spoedig niet wederzien." ,/Maar des te meer aan hem denken 1" z/Als zij mijne vrouw is, heeft zij wel aan andere dingen te denken. (Wordt vervolgd). i (01B4\T Hit bind verscliijnt IliiiNiliii;- en Vrljda^avoDd bij den uitgever I*. J. V AK E i A A U E te Ter leuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1