Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. AANBESTEB1KG. No. 3005. Zaterdag 24 Februari 1894. 34e Jaargang. Binnenland. aanbesteden: ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Burgemeester en Wethouders van GRAAUW, zullen op Donderdag 1 Maart 1834, des voor- middags te 10 ure, ten gemeentehuize, bij enkele inschrijving, volgens 2 der bij de A. V. behoo- reude administratieve bepalingen het maken van steenglooiing aan- en het uitbreiden van de haven te Paal. Aanwijziug wordt gegeven op 28 Februari, des namiddags van 2 tot 4 ure, lerwijl iulichtingen te bekomen zijn bij de Besteders en bij den provincialen opzichter EIJKh te ier Neuzen. Het bestek is tegen betaliug van 0,50 ver- krijgbaar bij den secretaris. VB. Gelijktijdig wordt nog aanbesteed de herstelling van den BKSCIiOEIIXGSMlJUR, met bijlevering van te kort komende materialen. Graauw, den 15 Februari 1894. P. VERHAEGEN, Burgemeester. P. A. BAART, Secretaris. Jr*olitieli Overztcht. In de Franscke Kamer is bet groote vraagstuk der graanrechten nog aan de orde. De algemeene beraadslajjing is ten einde gebracht en daarop is het tegen-ontwerp van den socialist Jaures in behaudeliug gebracht. Dit tegenontwerp wil den invoer van graan en meel inakeu tot een monopohe van den slaat, welke beide producten dan verkocht zouden worden tegen een jaarlijks bij de wet vast te stellen prijs. Het zal echter wel een droom- beeld blijven, al zeide de voorsteller, dat zijn denkbeeld logisch voortvloeide uit de grondstel- liugen der protectionisten. De gewezen haudels- minister Jules Roche heeft het onhoudbare van het voorstel-Jaures aangetoond, en Leon Say zeide, dat het protectiouisme de voorrede had geschreveu voor de leer van het socialisme. De socialist Guesde verweet Meline, den vader van het be- schermend stelsel in Frankrijk, alles te wijjsn beschermen, uitgezonderd den arbeider. Meline hield staande dat zonder beschermende rechten Frankrijk ten ondergaug was gedoemd. Aan ver- schillende gezichtspunten ontbreekt het dus hier niet. Maandaguacht is wederom een ontploffings- werktuig gesprongeu in een hotel in de Saint— Jaques—straat te Parijs. De vrouw van den hotel- houder en een reiziger zijn gewond. De dader had eene kamer gehuurd, inaar was, na even boven te zijn geweest, uitgegaan met de boodschap terug te zullen komen. Waarschijnlijk is bij gemis aan betere gelegenheid dit kleiu—burgerlijk logement uitgekozen men zou tenmiuste denken, dat een logement als dit door zijn bescheiden omgeving gevrijwaard zou zijn tegen bommen. Dinsdag- inorgen is ook een bom gevonden voor bet Hotel de la Renaissance aan den Fauburg Saint—Martin. Zij is niet gesprongen en van gelijke soort als die van de Saiut-Jaques-straat. De politie meeut dat deze bommen afkoinstig zijn van anarchisten, die er zich van willen ontdoen, aangezien zij ze niet langer voor de ouderzoekingen der politie kunnen verbergen. Het kan zijn, dat de auarchisten ze willen opruimen, inaar ze doen dat toch nog zoo, dat de bommen niet geheel voor de propaganda door de daad verloren gaan. Dat de Sultan van Marokko het met Spanje op een accoordje wilde gooien, was reeds lang duidelijk. Muley Hassan heeft aan Spanje eene schadevergoe- diug van 15 mill, pesatas aangeboden, Spanje vroeg er 25 mill. De Sultan wil een gedeelte dadelijk ep de rest in termijneu voldoen, maar van de ckmanen opbrengst als waarborg der betaling wil hij niets weten. Deze veraudaring in de gezindheid des Sultans moet toegeschreven worden aan de tusschenkomst der Europeesche mogendheden, die Spanjes eisc'n ondersteuuden. Iu Marokko moet de eisch van Spanje kwaad bloed gezet hebben, zoo wordt althans van Engelsche zijde gemeld. Bij let Marokkaansche geschil staat nog een ministe- rieele crisis voor de deur. De ministers van financien, oorlog en kolonien kunnen het met Sagasta niet langer vinden. De bijeenkomst der Kamers is uitgesteld en zoodra het geschil met Muley Hassan uit deu weg geruimd is, zal over een kabinets-veraudering worden gedacht. Onder de bevolking van Navarre heerscht groote gisting tengevolge der financieele maatregelen van het Spaansche ministerie. De Navarreezeu weigeron eene grootere som bij te dragen tot de algemeene lasten en beroepen zich op de voorrechten, welke zij tot dusver genoten. De reis der zeven alge- vaardigden naar Madrid heeft geen resultaat opge- leverd, daar de Minister van financien van die voorrechten niet langer wilde weten. De regeering, die voor betoogingen in de provincie Navarre vreest, heeft de garnizoenen van Victoria, Burgos en Saragossa gelast zich gereed te houden, ten einde eventueele manifestaties terstond den kop in te drukken. Het besluit om het belastingontwerp ten uitvoer te brengen, blijft onveranderd. Frankrijk heeft zijn gezant uit Lissabon terug- geroepen. Dit staat in verband met de regeling der buitenlandsche schuld. Waarschijnlijk is een ultimatum van Fransche zijde in 't verschiet. De Fransche regeering rekent in dezen op den steun der andere mogendheden, en is het bericht uit Berlijn volkomen vertrouwbaar, dat zou ook Duit3chland reeds voornemens wezen zijn gezant te Lissabon naar Berlijn terug te roepeu. Voor de eendrachtige sameuwerking der andere mogendheden zullen de onwillige Portugeezen dan ook wel spoedig het hoofd in den schoot moeten leggen. FiGUILLETON. 8) wHij heeft het zelf gezegd riep de Stem weder, toen de herder den beschuldigde iu bescherming nam. ,/Hoe kan hij hem nu verdedigen „Waar is Kasper Waar is de schobbejak Gij hebt hem bij u genomen, gij moet het weten Zoo drongen alien op den herbergier toe, die hun geene iulichtingen kon geven. ,,Wij moeten hem hebben 1" riep dezelfde man van zoo even. Hij had het gesprek tusschen den herder en den kastelein afgeluisterd en daarop Kasper aaugeklaagd. //Wij moeten hem hebben, en dan smijten wij hem in de vlammen Dat was de tweede vonk in het kruit. Allen juichten den voorslag toe. Op dat oogenblik verscheen Dorothea onder de woedende boeren. Ook in hare ziel was een bang vermoeden opgerezeu, toen men zeide, dat de molen in brand stond. Zij had geene rust meer, zij inoest weten, of er grond was voor dat vermoeden. Reeds uit de verte klonk de naam van haar vroegeren minnaar haar tegen, en plotseling kwam de gedachte in haar op, dat zij hem beschermen moest. Zij kon niet gelooven, dat hij de misdaad begaan hadin hare oogen was hij onschuldig, ook toen alien hem beschuldigden en men met barsche woorden haar duidelijk maakte, dat niemand anders de brandstichter wezen kon dan Kasper, den dood- vijand van Hagen. Zij geloofde het niet, zij ver- dedigde hemzij wilde de manneu tegenhouden, die uitgezonden werden om hem te zoekenzi Het uitstel waartoe na de intrekking van het amendement-Mackay (toekenuing van kiesrecht aan gezinshoofden) werd besloten, heeft, zooals gisteren in de zitting der Tweede Kamer al dadelijk door den heer Reekers werd medegedeeld, niet geleia tot de indiening van eeu amendement op artikel 3. Hij kondigde een poging aan om art. 4 te ver- beteren, maar betuigde zijn leedwezen over de iutTekkiug van het amendement-Mackay, wat dit laatste betreft tegen den zin des voorzitters, die deze heropeuing van het debat buiten de orde achtte. Overigens wilde hij geen stemming over het regeeringsartikel, waarin hij thans slechts een formule zag. Nog beter vond de heer Haffmans't het gansche art. uit de wet te nemen en te vereenigen met art. 4. De Minister Tak bleef art. 3 voorstellen als het beginsel der wet dat uitgewerkt wordt in art. 4. Nadat de beraadslaging over art. 3 was gesloten, ontspon zich een discussie over een voorstel van den heer Haffmans om de stemming aan te houden tot na behandeling van art. 4 ten einde niet in botsing te komen met het beginsel van art. 3. Het werd verworpen met 63 tegen 31 stemmen, Art. 3 werd hierop aangenomeu met 80 tegen 17 stemmen. Art. 4, omschrijvende de gevallen waarin het bezit van het kenteeken aauwezig wordt geacht, kwam nu in behandeling. Eerst werd gelegenheid gegeven tot toelichting van amendementen, als van 1°. den heer Levy om de bedeelden over de drie laatste jaren uit te sluiten van kiesrecht en ook die bedeelden, die onderstand ontvangen van instellingen tot voorkoming van armoede. smeekte, dat men toch niet zou veroordeelen zonder overtuigende bewijzen. De herbergier en de herder spraken op dezelfde wijze. Maar het was alles vergeefsch, de opgewonden gemoederen waren niet tot bedaren te krijgen. De storm was losgebroken en niemand kon zijn woede doen ophouden. Een der uitgezonden maonen bracht het bericht, dat er aan den anderen kant van deu molen in den boomgaard een man stond, in wien bij Kasper meende te herkennen. Toen hij hem had geroepen was een spottend gelach het antwoord geweest. Dadelijk gingeu de boeren dien kant op. Dorothea ijlde hen na, vergezeld van Stamm en den herder. „Als hij het is, kunnen wij hem niet redden," zei de laatste, „zij hebben hem den dood gezworen." „Twijfelt gij nog, of hij het gedaau heeft vroeg Stamm. }J #Neen, ik kan niet meer twijfelen. „M»ar ik zeg u, dat hij onschuldig is," riep het meisje in koortsachlige opgewondenheid. vAch, Doortje, dat gelooft niemand," zei de de herder droevig. »Gij waart erbij, toen de molenaar hem beleedigdeKasper heeft tegen mij gezegd, dat hij wraak wilde nemen hij wist, dat Hagen van huis wasen dat de brand aangestoken is, kan ieder kind zien." „Dan heeft een ander het gedaan /Heeft de molenaar dan vijanden Is hij niet een zeer geacht man Wie zou het wageu zulk een misdaad te begaan Immers niemand, behalve een wanhopige, een gesarde, die geen ander middel weet om zich te wreken." ,/Gij hebt gelijk," sprak de herbergier, „hier is geen twijfel mogelij k, alleen Kasper kan het gedaan hebben. Dorothea zweeg, er viel niets te zeggen tegen de gronden, welke de schaapherder aanvoerde, „Maar dat is nog geen reden om hem als een dollen hond dood te slaan," ging Stamm voort. ffHij moet aan de justitie overgeleverd worden.' „Opdat hij weer in het tuchthuis kome riep het meisje. ,/Dat zal hij moeilijk ontgaan. Hij heeft het geweten, toen hij de misdaad heging waarom heeft hij de gevolgen niet bedacht Ik heb hem gewaarschuwd, hij had naar mijn raad moeten luisteren," zei de oude herder. Een woest geschreeuw deed hen hunne schreden verhaasten. Toen zij in hun boomgaard kwamen, von- den zij Kasper daar omringd door zijn tegenstauders. Deze drongen op hem aan, hij zwaaide als een razende met ziju stok en week langzaam achteruit. De vlammen wierpen een rood schijnsel over de groephet geschreeuw der aanvnllers klonk boven het kuetteren der vlammen uit. ffWeg met hem riep de beschuldiger. //Weg met den satan, die ons alien in het ongeluk zal storten, als we hem niet onschadelijk maken Nu treft het den molenaar, morgen is het een ander, die brandstichter zal het geheele dorp doen afbrauden." z/Terug 1" schreeuwde Kasper, onophoudelijk met zijn stok zwaaiende. ,,'t Is uwe eigene schuld, als ik iemand de hersens insla. Laat mij met vrede, ik ben onschuldig Zoekt dengene, die het gedaan heeft Met den moed en de kracht der wanhoop brak Dorothea door den kring heen, om den man, dien zij nog altijd liefhad, te beschermen. #Hij is onschuldig!" riep zij, terwijl zij voor hem ging staan en de armen afwerend ophief tegen De heer Van der Feltz lichtte kortelijk zijn amendement toe om de beweegbare en verplaatsbare woningen en kleine schepen niet als woningen aan te merken. De heer Mackay lichtte zijne amendementen toe om te eischen dat een jaar lang een woning door niet belasting betalers zij bewoondom kiesrecht ook te weigeren aan hen wier vrouw of minder- jarige kinderen, in de laatste drie jaar zijn veroor- deeld wegens bedelarij en landlooperij en eindelijk om de schrijfproef te laten vervallen. De heer Gerritsen heeft voorgesteld om te doen vervallen den eisch van betaling van den aanslag in de Rijksbelastiug, daar dit ongrondwettig zou wezen en onnoodig 80000 kiezers zou uitsluiten. De Minister van marine brengt ter kennis van zeevareuden, dat in het Krammer, Volkerak en Hellegat, behalve de reeds aanwezige, spoedig meerdere lichtboeien zullen worden gelegd. Het voornemen bestaat deze boeien ook des winters met ijsgang te laten liggen, zoodat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat zij uit hunne merken verdrijven of van hunne verankering losraken. Mededeeling van alles wat deze boeien betreft aan den inspecteur over het Loodswezen te Rotterdam of aan de tonnenleggers te Bruinisse en Noordschans word beleefd verzochtechter wordt nu reeds bericht dat alle werkzaamheden aan die boeien te verrichten, zullen geschieden door de zorg van het Departement van marine en dat daar voor geene visch- en aan- brenggelden zullen worden toegestaan. Het verslag van de commissie van onderzoek in zake Neerbosch is verschenen. Ons bestek laat niet toe ook maar een gedeelte hiervan over te nemen. Wij volstaan met mede te deelen dat het oordeel op de meeste punten gunstig is voor Van 't Lindeuhout en geven hieronder de eindconclusie z/De commissie verklaart dat, haar bij haar onderzoek geen enkel bewijs is voorgekomen, dat de directeur van Neerbosch het oogmerk zou hebben gehad om zich zelven of ziju gezin ten koste der iustelling te verrijken en evenmin dat door hem eeuige onzedelijke handeling zoude zijn gepleegd. (,Zij spreekt ten slotte als hare meening uit, dat in het belang van Neerbosch niet langer ge- draald mag worden met eene wijziging van de statuten der vereeeniging, waardoor deze op veel breederen grondslag gevestigd wordt en een bestuur optreedt, dat als raad van toezicht voortdurend controle uitoefent op de handelingen der directie." Naar uit Rotterdam wordt bericht, moet de stoomboot-maatschappij Ocean (Holt-lijn) aan den Minister van kolonien hebben aangeboden, in dit zijne vijanden. //Als hij het gedaan had, zou hij niet meer hier zijn z/Wat moet Doortje hier schreeuwde een boer. //Hoe durft de bruid van Hagen den booswicht verdedigen Duwt haar op zijde, wij moeten den schurk hebben.'1 z/Luister naar mij, mannen 1" zei de schaapherder die nu ook in den kring was gekomen. ,/Gij wilt een misdaad begaan, om eene misdaad te straffen. Weet gij niet dat het een moord zou zijn, welke u alien in de gevangenis zou brengen Wie den molen in brand heeft gestoken, weet nog niemand. Deze jonge man wordt verdachtmaar niemand kan nog bewijzen, dat hij het gedaan heeft. Wilt gij dan zonder bewijs iemand veroordeelen ,/De oude heeft hem geholpen riep de beschul diger, om den indruk weg te nemen, dien de ernstige waarschuwing van den herder op de verhitte gemoederen had gemaakt. ,/Beiden zijn kort te voren bij elkander geweest, en de oude is gebeten op den molenaar, siuds hij twist met hem gehad heeft." //Is dat niet Matthias, de zoon van de oude Lena riep Kasper op minachtenden toon, „Laat gij liedeu u door dien ruziemaker en twiststoker bij den neus nemen P" Die woorden dedeD den storm weer aanwakkeren. De boeren drongen op hem aan, Dorothea en de herder poogden hem tegen te houden. Terwijl de aanvallers met dezen bezig waren, vond Kasper gelegenheid te ontkomen. Achter deu boomgaard, slechts door eene heg daarvan gescheiden, lag een dicht bosch. Kasper vluchtte in dat bosch, baaude zich een weg door de struiken en snelde voort, altijd voort tot hij geen geschreeuw meer achter zich hoorde. TER NE11ZEISCHE COIIRANT Uit Itlatl verscliijnt lliiisilas- en Vrijdagavonil bij den uitjjever 1". J- V A JS II I. !i ,1 I) K te Ter leuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1