Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3002. Woensdag 14 Februari 1894. 34e Jaargang. Binnenland. A B 0 N N EMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTlfiN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elkenregel meer/ 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Van dit nummer zal morgen voorraiddag een bijvoegsel verschijnen, bevattende het verslag der laatste gemeenteraads-zitting. folitiefat Overzicht. In Spanje is het carneval met zeer weinig opgewondenheid gevierdde tijdsomstandighedeu stemmeu niet tot vroolijkheid. Alleen in de hoogste kringen zijn feesten gegeven, maar het volk toonde zelfs geen lust de openbare optochten te gaan zien, die door kleine gezelscbappen werden gehouden ja, zoo somber was de stemming, dat de gewone spotternijeu over de Ministers achterwege bleven. Een gevoel van troosteloosheid, zegt een Duitsch dagblad-correspondeut, beheerscht de geheele be- volkmg. Houger en ellende dwingen duizeuden en duizeuden tot bedelen, stelen en rooveu. De zelfmoord wordt epidemisch in den gezeten midden- stand. De ouhoudbaarheid van den tegenwoordigen toestand komt in alle rangen des volks meer en meer aan deu dag. De uitgebreide voorzorgs- maatregelen, die de regeering tegen de Portugeesche en Spaausche republikeinen neemt, veroorzaken onge- rustheid tot in de hoogste kringen. Het bandieten- wezen breidt zich uit en niemand weet raad om het kwaad te stuiten. Spanje heeft eene bevolking van 17£ millioen zielen. Hiervan leven 64000 als gepensioneerden op kosten van den staat en 90000 als bedelaars op kosten van het publiek. Ofschoon bijna ls/4 millioen kinderen school gaan en 39,582 onderwijzers en onderwijzeressen zijn, kuunen slechts 3,417,855 mannen en 2,686,615 vrouwen lezen en schrijven. Het is geen wonder dat alle verstandigen in het land met blijdschap de boodschap begroeten, dat de Keizer van Marokko zich inschikkelijk toont en nageuoeg alle eischen toestaat ofschoon zij zeer goed weten dat op zijne belofte niet valt te bouwen. Wanneer nu, waarschijulijk op een der laatste dagen van deze raaand, de Cortes weder bijeeu- komen, zal de regeering ten minste op een succes kunnen wijzen. Het Hoogerhuis van Engeland beeft niet alleen het home rule outwerp verworpen, maar ook twee wetsontwerpen van het ministerie Gladstone, die beide nuttige en lang beloofde hervormiugeu in Engeland beoogaen, zoo gewijzigd, dat zij voor het Lagerhuis onaaunemelijk zijn geworden. Toen na de verwerping der home rule bill eene FETJILLETON 5) sHij is het, Hagen 1" zeide zij op angstigen toon. ,/Ga in het bosch, tot hij voorbij is." »Denkt gij, dat ik bang voor hem ben Hij zal wel weten, dat ik terug ben, en hij behoeft dus volstrekt niet verwonderd te zijn, als hij mij ontmoet." ,Doe het om mij smeekte het meisje. „Wat doet gij om mij gaf hij ten antwoord, //Zijn toorn zal mij treffeu z/Des te beter, dan vindt gij misschien den moed om met hem te breken." „Dat zal nimmer gebeuren." „Nimmer? Ha, als ik de rijke man was, en hij was een arme drommel, dan zoudt gij u geen oogenblik bedenken Ik blijf bier, en al ontwijkt mij iedereen, ik stoor er mij niet aan, en wie inij vijandig in den weg komt, dien sla ik tegen den grond 1" Het was ook al te laat, om den medeminnaar te ontwijken. De molenaar had, toen hij de jonge lieden bespeurde, zijn paard de sporen gegeven, en hield nu vlak voor Kasper het dier zoo plotseling in, dat het hoog steigerde. De molenaar was een lange,mageremanmetscherpe trekken en donkere doordringende oogeu, waarin eene uitdrukking lag, die niet aangenaam asudeed. Hij was geheel als een heer gekleed, en de zware gouden horlogeketting, zoowel als de fonkelende, diamanten ring moesten wel doen zien, dat hij een rijk man was. beweging tegen het Hoogerhuis ontstond, achtte Gladstone haar ontijdig en zij verzwakte snel, maar nu geeft hij zelf het teeken tot den strijd tegen de Lords. Wat dezen bij de Eugelsehe kiezers door de bestrijding van home rule hebben ge- wonnen, hebben zij verloren door hun verzet tegen let ontwerp over de verantwoordelijkheid der patroons voor ongelukken van werklieden en tegen dat over de kerspel raden. Nu zal de liberale partij bij de aanstaande verkiezingen niet home rule als leus neinen, maar de vraag is, of de Lords hun wil aan het vrij gekozen Lagerhuis mogen opdringen. Deze leus is reeds door den Minister van oorlog, Campbell Bannerman, in eene openbare rede uitge- sproken en hij voegde er bij, dat de liberale regeering zich door het Hoogerhuis niet tot eene ontbinding van het Parlemeut zou lateu dwingen. Bij gebrek aan voorvallen van belaugwekkeuden aard in Europa we verkeeren in een periode van afwachting, welke aangevuld wordt door miu of meer geslaagde beschouwingen, afgewisseld door veelal gewaagde voorspellingen houdt men zich op politiek terrein bezig met Afrika, dat sinds lang reeds naar de renomme staat de mogeud- heden van Europa onafgebroken in spauuing te houden, de eene kolonieu—beluste den andere be- spiedend en zooveel mogelijk benadeelend. 'tZou iuderdaad weuschelijk zijn, dat nu eindelijk eens een iuternatiouale sameukomst werd belegd om den verschilleuden mogendheden, die in Afrika bezittiugen hebben of ten minste rneenen te hebben, gelegenheid te bieden elk de grenzen van het kolouiale bezit vast te stellen. Wel speelt de naijver een groote rol in de telkens weerkeerende conllicteu iu 't zwarte werelddeel, docli ernstige incidenten tusschen de troepeu der Europeesciie staten zijn in den regel te wijteu aan de onvoldoende kennis elkanders gebied. Zoo'u cougres zou tevens van kunnen strekken tot de beraming van maatregelen om alle wreedheden te verinijdeu, die nu in den naam der beschaving nog wel, tegen de onge- lukkige Afrikaansche volksstammen worden ge- pleegd. Nog altijd zijn de oorzaken tot en de gevolgen van het misverstand tusschen de Eransche en Engelsche expeditie in Sierra-Leone, niet in bij- zouderheden bekend en te Parijs is reeds weer een nieuwe ongeluksboodschap ontvaugen nu uit Tim buktu, iu welks nabijheid een Eransche kolonne is aangevallen door de Tuaregs en tot den laatsten man vermoord. Het treurige voorval heeft zich als volgt toegedragen Onder leiding van luitenant- „Het past u niet, Doortje," sprak hij op harden scherpen toou," om dezen man ergeus anders te ontmoeteu dan in het huis uwer moeder. Gij zijt mijne verloofde en hij is „Een outslagen gevaugeneviel Kasper hem even scberp in de rede. //Een dief, die hout heeft gestolen om zijue moeder in haar sterfuur eene warme kamer te kunnen geven Ja, het is eene afschuwelijke misdaad en als de omstandighedeu er mij toe dwongen, zou ik ze weer begaan. Maar wat zijt gij Een rijke man die zijn rijkdom heeft aangewend om aan een arme het laatste te ontrooven, wat deze nog bezat 1 Ja, gij zijt een rijk man en een ellendeling tevens De molenaar hief met een vloek de rijzweep op, maar Dorothea trad snel tusschen hem en zijn tegenstander. vHij weet niet, wat hij zegtriep zij. //Hij zal wel tot nadenken komen en misschien dan inzien, dat ik niet anders heb kuunen handelen. Ook mij heeft hij harde woorden toegevoegd doch ik vergeef het hem, want hij heeft reden om vertoornd te wezen." ,/Gij hadt hem uit den weg moeten gaan," bromde de molenaar. z/Ik moest hem spreken, dat was ik aan hem verplicht," ging het meisje voort. #G)j behoeft niet bezorgd tc wezen, ik zal niets doen wat schande over u kan brengen." /filet is schande, wanneer men met iemand omgaat die zijne eer verloren heeftAls hij op mijn erf komt, hits ik de honden op hem aan Een kreet van woede ontsnapte den jonkman. Hij had dien laaghartigen beleediger wel willen vermoorden kolonel Bonuier was een afdeeling 12 Januari op verkenning uitgegaan tegen een legerplaats der Tuaregs. In deu nacht werd de bij Bongol kam- peereude troep, op drie dagen afstands van Timbuktu overvallen door een horde Tuaregs, die van alle zijden tegelijk aanrukten en door bemeestering der geweer-pyramiden alien ernstigen tegenweer ver- hinderden. Vermist worden negen officieren, twee Europeesche sergeants, een tolk en een-en-zestig inboorlingeD. De Tuaregs, vermetel geworden door hun succes, trokken naar Timbuktu zelf op, doch waagden zich niet aan dadelijkheden. De gouver- neur van Soudan meent, dat voor de stad niets te duchten is hij heeft 300 gewereu en zes stukken geschut tot zijn beschikking. Het Hbl. vermoedt, dat de Tweede Kamer de kiesrecht-ontwerpen spoedig weder in behandeling zal nemen. Voor onverwijlde afdoening zijn zij echter nog niet gereed. Immers, de regeering moet nog deze week het toegezegde ontwerp over het ter visie leggen van en het reclarae-recht tegen de bevolkiDgsregisters indienen, dat dan in de afdeelingen moet worden onderzocht. Eveneens zijn in het wetsontwerp op de uitoefening van het kiesrecht het tweede der regeeriugsvoorstellen - eeuige aanvullingen noodig in verband met de pas ingediende wijzigingen, welke in het eerste voorstel op de kiesbevoegdheid zijn gebracht. Dan zullen de voorstellers van ameudementen nog gelegenheid moeten hebben, die om te werken in verband met de gewijzigde voordracbt, indien zij althaus hnnne voorstellen niet intrekkeu. Terstoud zal de Kamer dus in de volgende week het kiesrecht wel niet ter hand nemen. Er zal ook wellicht eerst besiist moeten worden, of over de belangrijk gewijzigde regeeriugs-voordracht nog een afdeelings onderzoek noodig wordt geacht. Zoo groote haast is er trouwens niet bij de be handeling, nu de regeering als dag der invoering van het nieuwe kiesrecht 1 Januari 1895 heeft voorgesteld. Het is alleen noodzakelijk, dat de Tweede Kamer de regeling tijdig genoeg afdoet, dat de Eerste Kamer deze, bij aanneming, voor de zomervacantie kan behandelen, en de regeering dan eenige maanden vdor zich heeft, om de invoering der nieuwe regeling zonder stoornis met 1 Januari te doen plaats hebben. Door den Minister van financien is een schrijven verzonden aan de directeuren der registratie Een hoonende glimlach gleed over het barsche gelaat van den molenaar. //Hebt ge in uwe geboorteplaats soms eene andere ontvangst verwacht vroeg hij spotachtig. »Den gestraften dief vertrouwt niemand verder, dan hij hem ziet. Ik weet wel, dat gij op wraak zint en nog menig slecht plan zult vormen, want wie eenmaal op den slechten weg is, kan dien niet meer verlaten maar wees voorzichtig als gij gevaarlijk wordt, zal men korte wetten met u maken. Jk ga naar de stad, Doortje, en zal wel niet voor morgen terug komen. Als ik niet weg moest, bleef ik hier." Hij sloeg bij die woorden een veelbeteekenden blik op Kasper, die in onmachtige woede de vuist tegen hem schudde. z/Miju knecht heeft vrijaf," ging de molenaar voort, „en de oude Brigitta is alleen op den moleu. Ga nu naar huis, Doortje ik zal u vergezellen." Het meisje schudde het hoofd. ,/Ik kan den weg wel alleen vinden," sprak zij ,/Voor Kasper ben ik niet bang, die is zoo slecht niet. Gij moest hem niet tergen, PeterHij is ongelukkig genoeg." De molenaar haalde minacktend de schouders op en herhaalde zijue vraag; maar Dorothea wei- gerde kalm en besiist. z/Nu vergeet niet wat ik u gezegd heb," riep de molenaar den jongen man toe. //Het verstandigste, wat gij doen kunt, is uw geboorteplaats voor altijd te verlaten." Hij reed langs Kasper heen het bosch in en was weldra uit het gezicht verdwenen. z/En om dien ellendeling hebt gij uw woord aan mij gebroken?" riep kasper, op de tanden en domeineu en de provinciale inspecteurs der directe belastingen, waarin ge wezen wordt op de strikte geheimhouding, welke de wetten op de vermogensbelasting en op de bedrijfsbelasting vorderen van de aanslagen en van hetgeen bij de uitvoering dezer wetten omtrent vermogen, in- komsten enz. is bekend geworden. Al mag van de ambtenaren worden verwacht, dat zij zorgvuldig voor die geheimhouding zullen waken, toch acht de Minister zich verplicht, hen nog eens met nadruk te wijzen op het groote gewicht, dat aan eene strenge handhaving der daartoe betrekkelijke wetsbepalingen wordt gehecht. Wanneer deze voorschriften nauwkeurig worden nageleefd, en in het algemeen zorgvuldig alles wordt vermeden, wat het vermoeden zou kunnen opwekken, dat de geheimhouding niet met de grootste nauwgezetheid wordt betracht, dan zal, meent de Minister, het vertrouwen van het publiek worden gewonnen, en de behoorlijke naleviug der wet zal daardoor worden bevorderd. Tengevolge van het hooge water is de Kadijk der Bolksbeek (O.) doorgebroken. Bij vele inwouers van Stokkumerbroek staat daardoor het water tot bijna aan de deur, en een der wegen is voor het verkeer tijdelijk onbruikbaar. Uit Zwolle meldt men dat door de voortdurende stormen het water op den Use) en het Zwartewater aanmerkelijk is gewassen, zoodat alle uiterwaarden zijn ondergeloopendaar het jaagpad langs de Weteriug naar het Almeloosch kanaal is overgeloopen, staan daar ook alle hooilanden van dijk tot dijk onder water. De keersluizen der Willemsvaart heeft men Zondag ongeveer 6 uur moeten sluiten. De peil- schaal aan het Katerveer teekende Zondag avond 1,98 -J- A. P. en aan de Keersluis en op het Zwartewater 1,50 M. -J- A. P. Te Wageniugen is de houten kap van een ijskelder der bierbrouwerij op daarnaast staande woningen terecht gekomen. Natuurlijk nog al belangrijke beschadiging. Te Scheveuingen zijn eergisteren, ter hoogte van de Kerkwerf, aaugespoeld twee wrakstukkeu, ver- moedelijk afkomstig van een oud kolenschip of een vaartuig dat spoorwegonaerliggers vervoerd heeft. De overblijfselen wareu zeer oud en hebben waar schijulijk reeds eenige jaren om de werf onder water gelegen. Voor het oogenblik zijn de wrakken aan ankers vastgelegd in het belang der veiligheid van de visschersvloot. Gisteren is het ouderstuk van een kof aangespoeld. De storm heeft van de zeewering weer een groot knarsende. //Gij waart mijn liefde niet waard, Doortje, gij zijt niet beter dan de anderen. Den grootsten schurk loopt gij ua, nu hij maar geld heeft." z/Kasper 1" kreet het meisje. Maar hij luisterde niet naar haar, zijn toorn maakte hem ongevoelig voor de namelooze smart, welke hare ziel lolterde. Hij bedacht niet wat zij had geleden door zijne schuld hij hield zich gerechtigd haar te verwijten, dat zij zijn levensgeluk had vernietigd. Hij wilde zijne eigene schuld niet inzien juist omdat hij ongelukkig was en een gevangeue was geweest, had zij hem niet mogen verlaten 1 Hij erkende de grondeu niet, welke haar gedwongen hadden haar woord te breken en zich met een ander te verloven hij wilde niet gelooven, dat zij hem waar en innig bemind had, dat zij hem nog beminde. In zijne eigen oogen was zij een ijdel, zelfzuchtig schepsel, dat zich door het geld van den molenaar had laten bekoren. Zoo hij aan vroegere tijden gedacht had, zou hij zich heriunerd hebben, hoeveel rijke eu voorname knapen naar hare gunst dongeu, toen zij hem, den arme jougeling, de voorkeur gaf. Misschien zou hij dan ingezieu hebben, dat hij haar onrecht aandeed en dat de schuld wel eens bij hem zelven kon liggen. Maar hij wilde het niet inzien, het was hem zelfs een troost haar de schuld te kunnen geven. Wat gaf hij er ora, of zij onder die onbillijke verwijtingen leed Hij moest immers ook lijden z/Hij heeft mij gedreigd, de houden op mij aan te hitsen, wanneer ik op zijn erf kwam," zei hij, beveude van woede. ffIk moet toch eens onder- zoeken, hoe dat erf er uitziet en of het wezenlijk zoo gevaarlijk is 1" TER NEIIZENSCHE COERANT ■Sit blail verscliijnt ■Mn.ilni;- en Vrijda^avond bij (ten uitgever I". J. A A D E 8 A A" IS 15 te Ter Seuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1