Aigemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3000. Woensdag 7 Februari 1894. 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden "binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. JPolitielz Overzicht. Men is 'ter immer vrij wel over eens geweest, dat in de wereld 't gelukkigst is hij, over wien 't ininst wordt gesproken en wie zijn leventje zoodauig beeft weteu in te richten, dat het wereldje daarbuiten hem met rust laat en met die onbekend- heid en inogelijk wel oubemiudheid, voor zich zelf vrede heeft gevonden is inderdaad benijdeuswaard. En dat wel niet 't miuste van de zijde dier anderen wier eerzucht en sensatie-manie dien ideaal-toestand voor hen toch immer onbereikbaar doet zijn. Met vorsten en bewiudvoerders, met politici en diplo- mateu, met alien, die zoo voor elks oog aan den weg timmeren, is 't al een heel ding weiuig be- sprokeu, beoordeeld en gevonnisd te wordenzij alien te zameu zijn zoo iets als gemeen eigendom waarover elkeen, leek en deskundige, een oordeel mag en eigeulijk uok moet hebben. Als nu een vorst, die zoo van zich heeft doen spreken door de aanvaarding der erfenis van prius Alexander van Bulgarije (den in stille eenzaamheid gestorven graaf van Hartenau) als prins Ferdinand van Coburg, 't zoover heeft weten te brengen, dat niemand, zelfs Kusland niet hem meer beschouwt als deD stokebrand van Europa dat er weken, ja, maanden voorbijgaan gedurende welke dit Bulgarije uiets wordt gehoord, dan is dat lofwaardig, dan dwingt dat eerbied af zelfs aan den vijaud en dan is dat beschamend voor een anderen Balkanstaat, die juist in de laatste dagen weer veel van zich heeft doen spreken en die nu op zijn beurt de rol van stoke brand speelt tegeuover het overig Europa. De jonge erfprins Boris van Bulgarije, prins van Tirnovo, hertog van Saksen, ridder van ver- schillende orden (der vaderlijke ijdelheid is zoo iets nu nog wel te vergeven en 't jonge baasje beeft nog geen last van al die waardigheden) is geboreu op het oogenblik, dat voor het krijgsge- recht het proces tegen de gebroeders Iwanow ten einde liep, welke beiden op aanstoking van de in Rusland toevende en Bulgarije zeer vijandig gezind zijnde Bulgaren, besloten hadden prins Ferdinand te dooden. Vijf eeuwen lang heeft Bulgarije geen vorstin gehad en nu heeft men er zelfs een troon- opvolger, een garautie voor het regeeringshuis. Het jonge meusch kan zich er in verheugen in een gelukkige periode van zijn laud te zijn geboren, Rusland ten spijt. Bulgarije doet aauspraak gelden en heeft inderdaad alle recht op de sympathieen van gausch Europa 't heeft zich onder zijn eersten vorst in den oorlog tegen Servie kranig gehouden en dat die ouvergetelijke jonge man verdreven werd, werpt geen srnet op de natie als zoodanig, men FraUILLETQJSI. 3) #Het valt mij moeilijk te gelooven, dat Dorothea zoo spoedig haar woord zou breken," antwoordde Kasper. //Gij noemt mij een dief en weet toch zeer goed, waarom ik mij aan het eigendom van een ander heb vergrepen. Ik deed het voor mijn stervende moeder, niet voor mij zelven." „Wat komt het er op aan, voor wien gij gestolen hebthernam de vrouw op scherpen toon. *Gij hebt gestolen en in de gevangenis gezeten, uwe eer is voor altijd verloren. Gij moogt niet verlangen dat mijn kind met u door het leven zal gaan om ook met den vinger aange- wezeu te worden. En bovendien, waarvan zoudt gij eene vrouw ouderhouden Meent gij soms dat gij bij elken boer werk zult vinden Voor een dief houdt men de deur gesloten, geloof maar niet, dat men u werk zal geven." Met de armen over de borst gekruist, den fonkelen- den blik gericht op het dorre gelaat, stond Kasper voor de oude vrouw. „Waarom noemt gij de ware reden niet vroeg hij. Waarom zegt hij niet, dat Doortje den molenaar heeft genomen, omdat hij rijk is *Als gij het toch weet, waarom zou ik het dan zeggen P" spotte de vrouw. .Wie het geluk kan grijpen, moet het vasthouden." .Waar is zij .In het dorp." .Bij hem weet hoe de roebel in deze is opgetreden en de blinde eerzucht van enkelen heeft weten te bezigen tot bereiking van het doel. Bulgarije's geluk in den oorlog heeft, wonder boven wonder, geen onguustigen invloed gehad op de ontwikkeling van den staat gedurende de volgende jaren rustig en kalm is men voortgegaan op den weg des vredes en der ontwikkeling, het najagen van avonturen zooals het herstel van het kouiugschap heeft men er aan gegeven als oordeeleude het gevaarlijk en ongeschikt. In het laud zelf dreigt vorst Ferdinand geen gevaar meer, elke aanslag op zijn persoon en op zijn bestuur komt van buiten. Welk een verschil met Servie Daar tal van partijen elkaar bestrijdend op leven en dood, daar verspilling van krachten voor zaken van 'l minste beiang een voortdurende twist, waarbij de be- langen van land en volk eer geschaad dan gebaat worden. Allerlei geruchten, zoowel met betrekkiug tot Koning Milan's koinst te Belgrado als ten aanzien van de plaunen voor de toekomst, blijven de ronde doen. Zoo wordt nu beweerd, dat tot den val der radicalen door Koning Milan is besloten in overeeustemming met de gezanten van de staten der triple—alliantie te Parijsdat Rusland en Frankrijk in Servie alien invloed verliezen en dat Koning Alexander gezegd heeft, dat de radicalen siuds 1 April minstens evenzeer hebben ge- zondigd tegen de grondwet als het liberate kabinet- Avakoumovitsch. Terwijl de oud-regent Ristitch wijselijk besloten heeft zich buiten alle combiuaties te houden, heeft de leider der progessisten nu een langdurig bezoek gebracht aan den Koning en diens vader en van ofiicieuse zijde worden omtrent de relatien van de kroon met de verschillende partijen allerlei fraaiheden gedebiteerd de ex-Kouing zou het voorwerp zijn van alle huldigingeu, Avakou- movitsch en Ribaratsch, de liberale leiders, zouden bij Milan zijn geweest zoowel als Ristitch, Garaschanine en Nikovitch. Morgen heeft ten paleize een groot feestmaal plaats, waarvoor uit- noodigingen zijn verzonden aan de leiders van alle partijen en waarop 't, volgens de geruchten, aan verrassingen niet zal outbreken. Door de aanneming met 203 tegen 140 stemmen van het nieuwe tarief en de inkomstenbelasting door het Huis van afgevaardigden van de Ver- eenigde Staten heeft het beginsel van den vrijhandel een schittereude overwinning behaald, welke men zoo beslist gunstig niet had verwacht. De eind- stemming wekte enorme sensatie, slechts tien afge vaardigden waren afwezig en toen Wilson, de vader dar wet, had uitgesproken, werd hij in triomf .Wat gaat u dat aan De molenaar is haar verloofde en na den oogst wordt zij zijne vrouw. Al was hij ook niet rijk, hij is een eerlijk man en de zoon van brave ouders." .Wat wilt gij daarmede zeggen riep Kasper toornig. .Niets meer dan wat ik gezegd heb. Gij zult nog wel weteu, hoe er over uwe moeder werd gesproken. Ik weet niet, of de menschen gelijk haddenmaar de oude Lena beweert nu nog, dat zij met eigeue oogen den duivel heeft gezien toen hij in de gedaante eener zwarte rookwolk uit uw schoorsteen opsteeg. En de oude Lena heeft een paar goede oogen, die zich niet laten bedriegen." .De oude Lena is eene boosaardige vrouw Als er iemand in het dorp een verbond met den duivel heeft gesloten, dan is zij heten de duivel, die in haar is, doet haar met hare spitse, giftige tong anderen in het ongeluk storten. Laster mijne moeder met, vrouw, of ik ben in staat te vergeten, dat Doortje uwe dochter is. Eigenlijk zie ik niet in, waarom ik daaraan denken zouPas dus dubbel goed op uw6 tong, laat de dooden rusteu, vrouw Stellmann .Dat ge uwe moeder verdedigl, strekt u tot eer maar gij kunt de menschen uiet dwingen u te gelooven," zei de vrouw de schouders ophalende. ,/Daarom doet gij beter met hun uit den weg te gaanhier, waar alien u kennen, zult gij geen vroolijk uur meer beleven." Kasper was reeds naar de deur geloopen en rukte die open. .Zoo gauw raakt gij mij niet kwijt 1" riep hij. .Wij zien elkander weder, vrouw Ik ga niet heen, voor ik met u alien heb afgerekeud." rondgedragen. In den Senaat zal de kamp nog veel heftiger zijn, daar de tegenstauders van de Mac Kiuley-bill er minder talrijk zijn en tal van democraten er protectionistische neigiugen hebben. De regeering stelt de volgende wijzigingen voor in het kiesrechtontwerp Art. 3. Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en voor kenteeken van maatschap- pelijken welstand, het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin. Art. 4. Zij acht het bezit daarvan aanwezig bij hem, die gedurende de drie laatstverloopende maanden in eene zelfde wooing is gehuisvest geweest, of, gedurende het laatstverloopen burgerlijk jaar, hoogstens eeumaal van woning is veranderd gedurende het laatstverloopen burgerlijk jaar zelf evenmiu als zijne vrouw of minderjarige kinderen, ouderstand heeft geuoten van eene insteiling van weldadigheid of van een gemeentebestuur niet gedurende de drie laatstverloopen burgerlijke jareu onherroepelijk is veroordeeld wegens bedelarij, wegens landlooperij of tot plaatsiug in eene rijks- werkinrichting niet wegens misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot eene vrijheidsstraf van vier jaren of langer niet door den militairen rechter is ontslagen uit den militairen dienst, met onwaardigverklariug om bij de gewapende macht te dienen zich niet opzettelijk aan den bij de wet opgelegden krijgsdienst of aan eene bij de wet opgelegde ver- plichtiug ten aanzien van 's rijks verdediging heeft onttrokken zijne over het laatstverloopen dienstjaar ver- schuldigde aanslagen in de rijks directe belastingen in het laatstverloopen burgelijk jaar in hoofdsom en opcenten heeft voldaan en, door eene overeenkomstig de bepaliugen der wet iugerichte aanvraag om op de lijst der kiezers te worden geplaatst, het bewijs heeft geleverd dat hij kan lezen en schrijven. Art. 5. Het kiesrecht wordt niet uitgeoefend door hen a. die, bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak, de beschikking of het beheer over hunne goederen hebben verloren, of aan wie, bij onherroepelijk geworden rechter lijke uitspraak, het kiesrecht is ontzegd, gedurende den tijd dat het verlies of de ont- zegging duurt b. die in gevangenschap of hechtenis zijn II Straleud in goud en purper brak de dag aan. Als een loopend vuur verspreidde zich reeds in de vroegte het gerucht dat Kasper Harme was teruggekomen en dat Frans Stamm, de goedhartige kastelein, hem als knecht had gehuurd. Dat kou niemand begrijpen. Kasper was toch een veroordeelde dief, dien de gemeente eigenlijk niet in haar midden dulden moest Hij had nooit veel vrienden gehadwant om zijne moeder was men hem vroeger ontweken met den zoon der heks wilde niemand vriendschappelijk omgaan. Men had het toenmaals dan ook Sijzouder vreemd gevonden, dat Dorothea Stellmann, het mooie meisje, hetwelk door zoovelen werd aangezocht, aan hem de voorkeur had gegeven. Dat hij zijn misdrijf in wanhoop had gepleegd, wisten alien, en die omstandigheid zou voor ieder ander tot verontschuldiging gestrekt hebben, alleen voor hem, den zoon der heks, niet. Hem had de Booze, met wien zijne moeder zich verbonden had, op den weg des kwaads gebracht. Nu was Kasper naar lichaam en zfel aan hem overgeleverd, en moest hij voorwaarts op den weg, die in de ge vangenis of op het schavot eindigt. Wat wilde hij hier? Zijne moeder was dood, zijn meisje met een ander verloofd, ziju huisje verkocht. Die hem den vorigen avond in de herberg gezien hadden, zeiden, dat hij er wanhopig uitgezien en vreeselijke bedreigingen tegen den molenaar uitge- braakt had. Waar dien morgen twee menschen bij elkander waren, spraken zij over Kasper Harme en in het geheele dorp waren er maar twee, die c. die niet voorkomen op de van kracht zijude kiezerslijsten. Art. 7De leden der Provinciale Staten worden gekozen door de ingezetenen der provincie, die bevoegd zijn tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten—Generaal, en die hunne over het laatstverloopen dienstjaar verschuldigde aanslagen in de directe belastingen der provincie, waarvan zij ingezetenen zijn, in het laatstverloopen burgerlijk jaar hebben voldaau. Deze wet houdt voor ingezeten der provincie hem, die daarin gedurende de laatst voorafgaaude twaalf achtereenvolgende maanden zijn woonplaats heeft gehad. Het onteigenings-ontwerp voor het verbin- dingsspoor der spoorwegstatious te Rotterdam is ook door de eerste kamer aangenomeu. De thaus gekozen richting om de stad zal 19 ton kosten. Niet het minst voor de uitbreiding der stad in de toekomst is de gevallen beslissiug van groot beiang. Volgens mededeeling van den iuspecteur over het loodswezen in het 6de district, zijn de stompe tonnen n°. 1 en 2 in de Oude Everingeu (Wester— Schelde) opgenomen. Op de 31,te algemeene vergadering der schip- persvereeniging ,/Schuttevaer", jl. Donderdag te Enkhuizeu, onder voorzitterschap van Mr. H. Smeenge gehouden, waren vertegenwoordigd 21 afdeelingen door 38 afgevaardigdenverder waren aanwezig 40 leden en genoodigdeu. O. a. werden de volgende voorstellen van de afdeeling Ter Neuzen en niet Middelburg, zooals abusivelijk op de agenda stond, ter tafel gebracht 1. De bevoegde autoriteiten verzoeken duidelijke aanwijzing, hoe te handelen, wanneer een schip schade toebrengt aan waterstaatswerken, ook, als het ongeval te wijteu is aan nalatigheid der ambte- nareu van den waterstaat2. te verzoeken, dat bij de jaarlijksche baggering der voorhaveu te Hansweerd, voornamelijk in de monding, steeds gelegenheid worde gegeven, dat alle vaartuigeu zonder gevaar de haven kuunen binnenloopen 3. bij de regeering aan te dringen op het plaatsen van een licht op den oostelijkeu berm der haven te Hansweerd 4. te verzoeken twee zwarte tonnen bij de haven van Hansweerd dichter bij de monding te plaatsen; 5. pogingen aan te wenden, het licht bij Klundert door een grooter te vervaugen6. den Minister van W. H. en N. te verzoeken, de sluiting der spoorwegbrug bij Vlake vijf miuuten te voren te doen aankondigen, door een nader te stelleu teeken 7. aan te vragen, dat ter aauduiding derpenanten van de bruggeu (ook spoorwegbruggen), over het hem in bescherming namen en verdedigden de kastelein bij wien Kasper een onderkomen had gevonden, en Dorothea. Het meisje was ontsteld, toen hare moeder haar zeide dat Kasper er geweest was. Evenmin als de anderen had zij gedacht, dat hij zou terugkeeren. Nu moest zij hem spreken. Zijne dreigementen, welke haar oververteld waren, verontrusten haar. Hij moest weten, waarom zij hem ontrouw was geworden, en zij geloofde niet, dat hij haar dan zou veroordeelen. Toen hij, tegen hare verwachting, niet weder naar hare woning kwam, ging zij naar de herberg. Schijnbaar koel en bedaard kwam hij naar haar toe; verachting was te lezen op ziju somber gelaat toen hij haar groet beantwoordde. Het was haar te benauwd in die gelagkamer in de vrije lucht hoopte zij beter deu zwaren last te kunnen afschuddeu, die haar drukte. Zij ver- zocht daarom Kasper haar te volgen en ging door den tuin van den kastelein over het weiland naar het bosch, dat achter het laatste lag, niet er aan denkende, dat het de weg was, die uaar den molen leidde. In het bosch bleef zij staan en wachtte op den jonkman, die haar zwijgend volgde. Hare groote schoone oogen keken hem met iunig medelijden aan, en het smartelijk plooieu van hare lippen verried, hoe zwaar zij zelve leed. z/Gij denkt, dat ik mij niet zal kunnen ver- ontschuldigen," begon zij. //Gij gelooft, dat het geld mij verleid heeft den molenaar mijne hand te geven. Is het niet zoo »Wat zou het anders kunnen wezen (Wordt vervolgd.) (OUtMT ■Sit blail verse li ij n( ISinsilAg- en Vr ijilitggiivoiiit bij «len uilffever 1*. J. V A SI 1SE 8 A A 1) H te Ter Sleuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1