Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 2999. Zaterdag 3 Februari 1894. 34e Jaargang. S3 Binnenland. ABONNEMENTr Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze coiirant behoort een bijvoegsel. Overzicht* Aan losse geruchten is in zake den burgeroorlog in Brazilie zeker nooit gebrek geweest. Soms zelfs hielden zij eenigen tijd met hardnekkigheid aan, om dan echter ten slotte als een zeepbel uiteen te spatten. Daarom is het zaak niet te spoedig geloof te hechten aac het nieuws, dat van daarginds gemeld wordt, tenzij het van verschillende zijden wordt bevestigd en de bronnen geen twijfel overlaten omtrent de geloofwaardigheid. Voorzichtigheid is ook thaus weder de boodschap, nu, in een te Londen ontvangen telegram, niets meer of minder gemeld wordt dan dat admiraal Gama het aan den stok gekregen zou hebben met den commandant van het Noord—Amerikaansche smaldeel in de wateren van Rio—de-Janeiro, admiraal Benham, en door deze geheel verslagen en ver- volgens gevangeu genomen zou zijn. Het zou een ernstig gevecht geweest zijn, dat begonnen werd door den bevelhebber der opstandelingen, die liet vuren op een der Amerikaansche bodems. Nu zij echter terstond vermeld, dat de Brazi- liaausche gezant te Londen geen dergelijk bericht ontvangen heeft, en dit geeft natuurlijk te denken. President Peixoto toch, die zoo tuk is op het verspreiden van voor hem guustig nieuws, zou zeker, was admiraal Gama werkelijk verslagen, niet getalmd hebben met het bericht hiervan naar links en rechts te seinen, en vooral aan den gezant te Louden, die steeds de bevoorrechte man was, waar het op Braziliaansche primeurs aankwam. Maar er is meer. Aan de Independence werd van 30 dezer uit Rio-de-Janeiro gemeld, dat de gezagvoeder van een Amerikaansch schip, Zaterdag in gevaar gebracht door het vuur der opstandelingen op de forten, den commandant van het Amerikaansche smaldeel een geleide had verzocht, teneinde zijn schip veilig naar de kade te brengen. Maandag nu werd aan dat verzoek voldaan. Het genoemde smaldeel stelde zich in slagorde en escorteerde het schip, zonder ook maar een kanonschot te behoeven te lossen. Een nader bericht meldtEen ernstige botsing heeft plaats gehad tusschen admiraal Da Gama en het eskader der Ver. Staten, onder bevel van admiraal Benham. Admiraal Da Gama opende het vuur op een der Amerikaansche oorlogsschepen, admiraal Benham beantwoordde het vuurditl was het begin van een hevig gevecht, dat met de vol- slagen nederlaag van Da Gama, eindigde, die ge- noodzaakt werd zich over te geven. FEUILLETON 2) De kastelein droogde zich het voorhoofd weder af en keek naar boven in het gebladerte, waardoor zacht de wind ruischte. „We zullen onweder krijgen," sprak hij, „en het zal een weldaad wezen." Kasper knikte en bracht het glas aan delippen. Terwijl hij dronk, sloeg hij een vorschenden blik op den dikken man voor zich, die langzaam het gelaat afwendde, als meende hij, dat de gast er meer op zou lezen, dan hij mocbt. .Hebt gij anders geece tijdingen van hier ont vangen vroeg de kastelein een oogenblik later. .Neen, niemand heeft zich om mij bekommerd." //Ook Dorothea niet?" i/O, aan haar twijfel ik niet, ik ben niet boos op haar, al is zij niet gekomen. Zij zou het zeker gedaan hebben indien of weet gij het beter Met strakken blik keek Kasper den kastelein aan, die verlegen de schouders ophaalde en schijnbaar al zijne oplettendheid wijdde aan de onweerswolken, welke zich over het dorp samentrokken. .Dus zijt gij om haar teruggekomen .Zeker, is zij niet mijn meisje z/Toenmaals zeide men dat zij het was." .En nu niet meer?" De kastelein verschrok, toen hij in de fonkelende oogen zag, die zoo dreigend op hem gevestigd waren. z/Neen, men zegt het niet meer," antwoordde hij, //en misschien is het beter voor u wanneer gij De Braziliaansche gezant alhier heeft nog niets I uit Rio gehoord, maar hij twijfelt niet aan de waarheid van bovenstaand bericht. De gezant is van meening dat het einde der revolutie nog slechts een kweste van enkele dagen is. De beide eskaders van Peixoto zullen de baai van Rio biunenstoomen admiraal De Mello heeft nu nog slechts den kruiser Republics en twee of drie transportschepen over. De afgevaardigde Lockroy heeft eergisteren in de Fransche Kamer van afgevaardigden zijn aan- gekoudigde interpellate over den toestand der marine ontwikkeld. Het bleek echter, dat de regeering niet op alle gestelde vragen kon antwoorden daar haar de noodige gegevens ontbraken. Zij wenschle de discussie tot Donderdag uitgesteld te zien en aldus werd door de Kamer besloten. De heer Lockroy hing een donker tafereel van den toestand op en stelde de volgende motie voor De Kamer noodigt den Minister van marine uit de noodzakelijke maatregelen voor de kustverdediging voor te stellenbovendien belast zij de mariue- commissie met een onderzoek naar den toestand der Fransche marine. Een andere afgevaardigde verwekte niet weinig agitatie, toen hij op de tribune een juist door hem ontvangen telegram kwam voorlezen, volgens hetwelk een transportschip, dat Lorient had moeten verlaten op het laatste oogenblik genoodzaakt was geworden zijn vertrek uit te stellen, omdat eene leverantie van meel was afgekeurd en de in de magazijnen als aanwezig onderstelde voorraad geheel was op- gebruikt. Het laat zich aanzien, dat de regeering voor een heet vuur zal komen te staan. Bij het Woeusdag voortgezet debat over hoofdstuk Justitie kwam de heer Melvil van Lijnden op tegen de regeling van de toelating tot de pro deo procedure. Verder dringt hij aan op uitbreiding van het personeel der rechtbankeu, en op den bouw van een grootere celgevangenis. De heer Van Gennep wenschte verhooging van den leeftijd voor straffeloosheid van kinderen, en dringt ernstig aan om het strafwetboek ten aanzien van de kinderstraffen te herzieu. De heer Kist acht ook spoedige uitbreiding van het getal cellen noodig. De Minister van justitie beiooft den heer Rengers te zullen overwegen eene wijziging van de wet op het recht van vereeniging. Over het outwerp van alles verneemt, voor gij verder gaat. Gij zult toch zeker uw verstand gebruiken en de omstandig- heden in aanraerking uemen." En alles geschiedt immers, zooals de lieve God het wilDorothea is een arm meisje, hare moeder bezit niets, beiden moeten uit werken gaan om haar brood te verdienen. Peter Hagen de rijke molenaar, heeft haar altijd nageloopen. In het begin wilde Doortje niels van hem wetenmaar hij hield vol, en gij waart in de gevaugenis." z/En nu vroeg Kasper met trillende stem. .Er wordt verteld, dat zij na den oogst gaan trouwen. .Het is eene leugen riep de jonge man op heftige toon. //Ik ken Doortje beter, zij is mij getrouw gebleven Hij was opgestaan en greep nu naar stok en bundelmaar de kastelein trad hem in den weg en legde zijn hand op den arm van den opgewonden jonkman. .Het is beter, dat gij niet gaat," sprak hij op ernstigen toon. De moeder houdt niet van u, en aan het gebeurde is niets te veranderen. Wat baat het u, of gij het meisje al verwijtingen doet? Zij is verloofd met den molenaar, en gij weet wel dat Peter Hagen er niet de man naar is." .Hij heeft mij mijn meisje ontstolen schreeuwde Kasper woedend. .Ontstolen heeft hij mij het laatste, dat ik nog bezatEn kan ik hem den roof niet ontrukken, dan kan ik toch wraak nemen .Welke wraak zoudt gij kunnen nemen Met groote heeren is het slecht keTsen eten, Kasper. U zelf ongelukkfg te maken is het eenige, dat gij zoudt bereiken. Laat haar loopen 1 Wie zoo spoedig ontrouw kan worden, is niet waard, dat den staat van oorlog en beleg is het overleg nog steeds aanhangig. Met partieele hetziening van het Wetboek van Koophandel hoopt de Minister voort te gaan. Of verdere uitbreiding van het personeel der recht- banken noodig is, zal hij nader onderzoeken. Schadeloosstelling aan preventief-gevangenen kan alleeu verleend worden als hunne onschuld is ge- bleken. Verschillende andere punten zou hij overwegen. Voorloopig acht hij meerderen celbouw onnoodig. Verbetering kinderbestrnffing is zeker wenschelijk, maar eischt langdurige voorbereiding. Verbetering van de opvoedingsgestichten is allereerst noodig. Hoofdstuk justitie is aaDgenomen, evenals de onteigeningswetten te Groningen en voor een nieuwe straat te Amsterdam. Ingekomen is een koninklijk besluit omtrent het beheer van het archief van het Kabinet der Koningin. De Minister van hoancien heeft bij de Tweede Kamer ingediend, voorstellen 1°. tot geleidelijke intrekking van die zilveren munten, welke zoozeer zijn afgesleten, dat zij voor verderen omloop ongeschikt zijn te achten 2°. tot beperking van den omloop van vreemde zilveren muntspecien in den geest van die, nopens de nikkelen, bronzen of koperen pasmunt reeds bestaande. Het onderzoek, door den rechter-commissaris te Arnhem in zake Neerbosch ingesteld, is afge- loopen. Het resultaat moet zijn Van de beweerde onzedelijkheid is geen enkel feit bewezen of zelf waarschijnlijk gebleken. Verder zijn geen termen gevonden tot vervolging van Van 't Lindenhout wegens tuchtiging of mishandelingwel zijn gedagvaard op verlangen van Van Deth, vier ondergeschikten, die op eigen gezag de kinderen van Van Deth tuchtigden. De zaak komt den 10den Febr. in behandeling. Op uitnoodiging van een zevental heeren, in commissie vereeuigd, heeft te Middelburg de heer J. A. Tours, directeur van .Ons huis" te Amsterdam eene voordracht gehouden over het zoogenaamde Toynbee-werk en meer bijzonder eene beschrijving gegeven van de genoemde Amsterdam- sche instelling. De keurige, zaakrijke, met gloed en overtuiging uitgesproken rede werd door het talrijke publiek met ongemeene belangstelling aan- gehoord en toegejuicht. Wel werden door verschil lende aanwezigen enkele vragen, vergelijkiugen, bedeukingen gemaakt maar met klem van redenen werden door den spreker en de voorstanders eeuer men moeite om haar doet. Op uwe verwijtingen is Doortje voorbereid, misschien ook op uwe ver- achting maar het zal haar meer krenken, wanneer gij haar onverschillig voorbijgaat, dan wanneer zij harde woorden moet hooren. Gij zijt nu in- tusschen eenmaal hier, en er zal wel niet zooveel geld in uw zak zijn, dat gij onbezorgd de wereld kunt ingaan. Blijf bij mij Ik kan flinke handen gebruiken en zal u huisvesting en een goed loon geven. Wilt gij dan na den oogst weggaan, dan hebt gij althans wat reisgeld." .Ik dank u," sprak Kasper met doffe stem. De aderen op zijn voorhoofd waren gezwollen en zijne oogen schoten vuurstralen. .Het doet mij goed dat gij mij nog voor eerlijk man houdt, al heb ik in de gevangenis gezeten. Er zal mij wel niets overblijven dan uw aanbod aan te nemen want ik bezit niets dan wat kleeren in dezen bundel, en waar ik ook kom, overal zal mij gevraagd worden naar getuigschriften, en die kan ik niet toonen. Ja, ik wil tot na den oogst bij u blijven en u door trouwe diensten mijne dankbaarheid bewijzen. Maar ik moet eerst met haar afrekenen, ik heb geene rust, voor ik haar gezegd heb dat Hier bewaar even mijn bundeltje, binnen een uur ben ik terug." Hij wierp den bundel op de tafel en snelde voort. De kastelein keek hem bezorgd namaar het rollen van den donder deed den goeden man spoedig naar binnen gaan, om de vensters te sluiten. Er stak een storm op, het vee loeide in de stallen, en de vogels vluchten onder de beschut- tende boombladeren. Een verblindende bliksemstraal schoot neder uit de zwarte wolken, een vreeselijken dergelijke stick ting het tot stand komen eener dergelijke nuttige en noodige zaak betoogd en bepleit. De welsprekende opwekking tot geldelijke of persoonlijke hulp tot bereiking van het beoogde doel zal voorzeker niet zonder indruk blijven. Van de te betoonen belangstelling in deze zal afhangen op welke schaal men in Middelburg eene instelling als deze zal in 't leven kunnen roepen. Ingevolge de bezwaren, die door Mr. Fockema Andrea tegen de invoering van den Midden- Europeeschen tijd in Nederland ontwikkeld zijn, op grond van de schooltijden ten onzent, heeft het centraal-comitd tot bevordering van de aan- sluiting van Nederland bij de M. E. tijdregeling, zich schriftelijk gewend tot den hoogleeraar Snellen, van wien zij het volgende antwoord mocht ont vangen .In antwoord op uw geeerd schrijven van 29 dezer, heb ik het voorrecht u te mogen verklaren, dat, ook naar mijn gevoelen, het aansluiten van Nederland aan den Midden-Europeeschen tijd, in- zonderheid ook met het oog op de scholen, een dadelijk voordeel zal aanbrengeu. Er heeft ten onzent een neiging gewerkt om het dagwerk ten opzichte van de verdeeling van het daglicht te laat te doen beginnen en daarmede te laat te doen eindigen. De scholen openen te 9 uur, d. i. 3 uren voor het middaguur, en sluiten reeds 4 uren na den middag. Het gevolg daarvan is dat in onze Noordsche korte winterdagen, op de scholen, waar geen kunst- licht wordt aangebracht, het ontoereikende schemer- licht te zeer samenvalt juist met het slot van den arbeid, als reeds de oogen door langdurige inspanning vermoeid zijn. Een verzetten van den klokketijd, indien dit om andere reden uitgelokt wordt, zal tevens het meest geleidelijke middel zijn om deze wanverhouding te herstellen. Het steeds toenemend intemationaal verkeer door spoorwegen, post- en telegraphen doet ons vooral in de centra van verkeer en van bedrijvigheid gevoelen, dat ons land, ten opzichte van den klokkentijd, niet als een afzonderlijke smalle zone tusschen West- Europa en Midden-Europa zal kunnen ingeschoven blijven, en dat we reeds thans hebben te kiezen tusschen een aansluiting naar rechts of naar links. Ontegenzeggelijk acht ik in de gegeven omstan- digheden de keuze niet raoeilijk: het is voor ons voordeeliger, dat we onze scholen en de daarmede zich aansluitende werkzaamheden feitelijk 40 minuten zien vervroegen, dan dat we door aansluiting aan den slag volgde, het rollen van den donder klonk boven het gehuil van den storm uit. Wat beteekende die storm in vergelijking van de stormen, welke in de ziel van den jonkman woedden Ontrouw, de verloofde van een ander, zij, die hem ontelbare keeren gezegd had, dat zij nimmer van hem zou afzien, dat zij haar levensgeluk slechts bij hem zochtZij had hem bedrogen, door haar bedrpg was hem de laatste steun ontnomen In de eenzaamheid der gevangenis was de gedachte aan haar zijn eenige troost geweest; hij had met toenemend ongeduld de uren geteld tot het oogenblik waarop hij haar zou wederzien hij had duizend plannen voor de toekomst outworpen, en al die plannen waren gegrond op de ontwrikbare over tuiging, dat Dorothea hem getrouw was en hem door haar liefde vergoeding zou geven voor de droeve en moeielijke uren, welke hij achter de tralievensters doorleefde. O ja, er was toch een hart, dat hem bemindeNeen, hij was niet verlaten, zoolang hij dat hart bezaten al wierpen ook alien steenen op hem, Doortjes liefde strooide geurige bloemen op zijn pad. En nu Maar neen, het moest eene leugen zijn, hij kon niet gelooven dat het meer dan een los gerucht zou wezen. Misschien was de molenaar bij Doortjes moeder geweest, misschien had Doortje de onvoorzichtigheid gehad in zijn gezelschap de danszaal te bezoeken, misschien ook had de molenaar door snoevende woorden het gerucht doen ontstaan. Kasper stond voor het kleine huisje, dat Doortje en hare moeder bewoonde en nu zou hij het liefst omgekeerd, voor altijd de wijde wereld ingegaan zijn Een angstig gevoel bekroop hem, hij TEB IEIIZENSCHE 01 BAM. ■5. lilt bind verscliijnt Hintiilag- en Vrijdagavoud bij den iiitjjever P. J. V A Si D E A Si II E te Ter A'euien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1