Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2995. Zaterdag 20 Januari 1894. 34e Jaargang. De eerste Verrekijker. Binnenland. abonnement- Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant belioort een bijvoejjsel. In den loop der maand Februnri a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke ver- ordening, alle mannelijke ingezetenen, woneude in de korn" der gemeente, geboren iu het jaar 1863, en ook die vail ouderen leeftijd, voor zoover zij huu 50e jaar nog uiet zijn iugetreden, die in het vorige jaar zich iu de gemeente hebben gevestigd, ter gemeente—secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden iDgesckreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onverrainderd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve inge- schreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 12 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. lr*olitiel£ Overzicht. Het resultaat van den arbeid der Kamer van Afgevaardigdeu van Eraukrijk, was dinsdag nu juist niet zoo heel belangwekkend, doch de zittiDg, die een kleine vijf uur duurde, leverde toch een paar incidenten op. Onmiddellijk na de opening deed de rapporteur Poidcarre voorlezing van het rapport der commissie, betrekkelijk Burdeau's conversie-plan, welk document zeer gunstig luidde. Aller belangen, die van den Staat zoowel als van de financieel er bij betrokkeuen, heet het rapport gewaarborgd en het verwerpt het amendemeut van Jaures en Guesde om het beuefiet van 68 millioen te gebruiken ter vermiuderiug der belasting op den onbebouwden eigendomiu het rapport wordt gezegd dat de commissie zich over het gebrnik der gelden niet heeft uit te sprekeu en er wordt in berustende kalmte bijgevoegd, dat dit wel zal ge- schieden in 't belang des lands. Toen was t dat de socialistische afgevaardigde Avez, in navolging van zijn partijgenoot Toussaint den vorigen dag, zijn collega's afgevaardigden aansprak als „Citoyens" wat eenige agitatie wekte in't Centrum „Noem ze ,/Messeigueurs" schreeuwde de afge vaardigde Faberet, dan zullen ze wel tevreden zijn," De afgevaardigde Etiene riep nu uit,/verkoop toch geen dwaasheden" en ook Pourquery de Boissenn be- FETJILLETON 4) Daar trad de gevangenbewaarder binnen. „Laat mij er uit," kreet Zacharias. „Ik vrees dat Justiune verongelukt is, ik moot zekerheid hebben P" wGe blijft rustig hier", antwoordde Wouters. ffIk mag u er niet uitlaten, dat strijdt tegen de bevelen, die ik ontvangen heb. En ge zijt hier volkomen veilig. Zoo hoog stijgt het water zeker niet. Iu de meeste straten der stad staat het water ellen hoog en bijna geheel Walcheren is overstroomd." Hij ging weer heen en liet den troosteloozen gevangene aan zijn lot over. Alweder greep Zacharias Jansen naar zijn verre kijker en keek opmerkzaam uit. De zon steeg hooger, de storm bedaarde het ergste scheen geledeu te zijn. Daar wat een vreugde Op den omloop van de dorpskerk van St Laurens zag hij verscheidene personen vrouwen en meisjes en daarouder was ook zijn Justine. Zij was dus gered. Thans kwam hij weer tot kalmte en toen Abel Wouters na een half uurtje weer bij hem kwam, was de jonkman zeer opgeiuimd. ,/Ik heb nieuws gehoord," sprak Wouters be- dachtzaam. „Voor den dag er mee, oude ,/Ei, ge schijnt nog al vroolijk te zijn. 0 Ja, ik ben ook vroolijk, want ik weet, dat mijn Justine gered is." toonde zich outevreden over die aardigheden, waarop waarop Avez uitriep :<»ge zijt een dwaas Dupuy maakte er een eind aan door heel bedaard te zeggen u Hoe is 't toch mogelijk, dat het woord citoyens een dergelijk incident veroorzaakt I" De eerste artikelen van het wetsvoorstel werden nu aangenomen na eenig debat en de laatste zonder discussie, waarna Jaures met zijn voorstel kwam. Beide gedeelten ervan werden ondanks het protest van den rapporteur, na vrij wat debat aangenomen het eerste deel met 280 tegen 240 stemmen, het tweede met 403 tegen 70 stemmen. Tot dusver had de regeering zich neutraal gehouden, doch 't scheen den vader van het conversie-plan, Burdeau, nu toch te kras te loopenhij stelde doodeen- voudig en zonder nadere voorbereiding de kwestie van vertrouwen, welke onmiddellijk ward overge- nomen door Casimir Perier voor het gansche kabinet. Dat werktemet 336 tegen 206 werd Jaures voorstel in zijn geheel verworpen en het couvercie-plan werd met 495 tegen 4 stemmen tot wet verheven. Dergelijke zittingen hebben voor een regeering als de Fransche wel iets van een duidelijk sprekend memento mori" of van een waarschuwing om ten alien tijde op zijn „qui vive" te zijn Zelden of nooit is de voorlezing der troonrede bij de opening van den Landdag, door een zoo groot aantal leden der beide huizen bijgewoond als Dinsdag doch zelden ook heeft er tijdens de plechtig- heid een zoo onheilspeliende stilte geheerscht, welke ook aan 't eind niet werd verstoord door de ge- bruikelijke bravo's. 'tWareu dan ook geen op- wekkende meaedeelingen, welke de keizer-koning ten aanzien van den fiuancieelen toestaud te breugeu had en wel heeft Minister Miquel zorg gedragen dat men flink was voorbereid, wel kon niet ver- wacht worden een geruststelleud rapport over den staat der financien in Fruisen, doch nu 't uit koninklijken mond kwam viel't toch niet mee. Do toenemende eisclieu door het rijk aan elk der staten afzouderlijk gesteld, worden in de troonrede als onmid- dellijke oorzaak geuoemd en daarmede wordt de her- vorining van het financie-wezen des rijks dringend aaubevolen. Een voornaam punt iu de Koniuklijke toespraak is de tegemoetkomeude vriendelijkheid vis-h— vis den landbouw, die 't volgens de grondeigenaren en verdere rechtstreeks betrokkenen, heel hard te verantwoorden heeft. De troonrede verklaart, dat de taak der Regeering is, voortdurend den bloei van den landbouw te bevorderen en tot het over- winnen van de ongunstige tijden te streven naar *Zoo? Hoe weet ge dat? Meester Lippersheijm en zijn vrouw zijn hier juist op den toren om uit te kijken naar St Laurens. Ze zijn beiden bedroefd want ze denken, dat huu dochter wel verdronken zal zijn het huis, waar zij woonde, is door de golven verslonden." „Zeg hun dan, dat Justine leeft. Ik heb een instrument nitgevonden, waarmee ik haar van dit venster uit in leveuden lijve zien kan." //Nu, dat geloof ik zoo dadelijk niet, dat zou hekserij wezen, maar ik zal het toch zeggen." Wouter ging heen, doch tien minuten later kwam hij terug en zei//Je moet met me mee, dadelijkDe gestrenge heer burgemeester heeft er vergunuing voor gegeven." ffIs de burgemeester ook in den toren „Ja zooeveu is hij naar boven geklommen in gezelschap van onzen doorluchtigen stadhouder, den prins van Oianje, die juist hier in de stad vertoeft. Zij willen van den toren de verwoestingen bezien, die door het water zijn aangericht. Zij hebbeu ook met Lippers heijm gesproken, en hoorden het toevallig, toen ik van uw nieuw gevouden instrument sprak. Toen is prins Maurits zeer nieuwsgierig geworden. N u weet ge alles Als ge bluf hebt gemaakt, zal het u slecht kunnen bekomen yHoerariep Zacherias. „Dat gaat goed. Misschien benoemt de prins me wel tot zijn hof—op ticus, en dan trouw ik met Justine!" „Nu, ik hoop maar, dat er geen hekserij in het spel is," bromde Abel Wouters. Beiden verlieteu de eel en klommen de trap op. In de ruimte, waar de klokken hingeu, troffen tene geschikte hervorming der rechtstoestandeu van de landbezitters. Daartoe heeft de Regeering de medewerking noodig van de vertegenwoordigers der landbouwersvereenigingen, welke de Regeering als commissie van deskundigen (Beirath) moeten dienen bij de voorbereiding en de uitvoering van wettelijke en administrative maatregelen. welke ten doel hebben het credietwezen te verbeteren en misstanden weg te nemen, als de overmatige schuld- bezwaring van den grondbezitter en de ongeschikte vorm waarin deze geregeld is. Daartoe wordt een ontwerp tot oprichting van landbouwkamers ingediend. De landbouw heeft alle reden tevredeu te zijn over de bijzondere zorg van de Regeering doch voorloopig zullen geen practische resultaten te boekstaven zijn, daar er langdurige voorbereidingeu noodig zijn. In elk geval is de officieele erkenning van deD lijdenden toestand van den landbouw al een heel ding, een krachtig wapen in de handen der agrarieers. De nadere berichten uit Sicilie van Maandag en Dinsdag luiden niet opwekkend. Te Ferrano in het arrondissement Carrare, hebben duizenden arbeiders in de marmergroeven oproer gemaakt, zij riepen Maandag de burgerij met de noodklok sameu en eischten uitlevering van alle wapens en ammunitie. Jt Bleef gelukkig bij dreigen, daar zij bij de komst der troepen aftrokken. Dinsdagmorgen raakten de werkstakers echter slaags met de gewapende macht op de heuvelen bij de stad en toen vielen er aan de zijde der eersten acht man, terwijl enkelen gewond werden. Nieuwe versterkingen zijn aan- gekomen. Door den gemeenteraad van Vlissiugen is een adres aan de Tweede Kamer gericht met het verzoek het daarheen te willen leideu dat de rechten der gemeente gehandhaafd worden en de marinesluis en haven zoo spoedig mogelijk in braikbaren staat worden gebracht en voor het scheepvaartverkeer opengesteld. Als bijlage is bij dit adres gevoegd de sommatie van den staat der Nederlanden om de voormalige marinehaven binnen den korst mogelijken termijn in zoodanigen toestand te herstellen dat zeil- en stoomschepen de haven kunnen naderen, daar biunenloopen om daarin te laden en te lossen. Yerder is nog in afschrift aan de Kamer over- gelgd het contract van koop en verkoop tusschen het departement van marine en het gemeentebestuur zij Jan Lippersheijm en zijn vrouw, die door de licbtgaten stonden te turen. Aan een andere opening stonden de burgemeester van Middelburg en de stadhouder der Vereenigde Provincien. Prins Maurits, de uitstekende veldheer en staats- man, was een ernstig man van groote wetenschap- pelijke ontwikkeling. Het bewijs daarvau had hij geleverd door verscheidene degelijke werken over wiskunde en over krijgskunde, die hij in zijn vrije uren geschreven had. Juist had hij nog tot den burgemeester gezegd „Ik heb voortdurend beweerd, dat de nieuwe dijk bij Westkapelle niet zwaar genoeg werd aangelegd en nu oudervinden de iuwoners van Walcheren tot hun schade, dat miju inzichten juist waren." Daar trad Zacharias nader en sprak tot vrouw Geertrui ,/Wees niet langer bezorgd, Justine is gered." ffMaar hoe ben je dat te weten gekomen vroeg zij, geslingerd tusschen twijfel en hoop, terwijl haar man naderbij trad. „Zie eens door deze buis naar de dorpskerk van St Laurens; daar staat uw dochter op den omloop van den toren." Zij keek door den verrekijker, dien Zacharias voor haar oog in de vereischte richting hield en stiet een luiden vreugdekreet uit. //Ja, ja! O, hoe wonderbaarIk zie Justine zij heweegt zich zij leeft //Hoe is dat mogelijk?" mompelde Lippersheijm verbaasd. jOvertuig u meesterzei Zacharias, //kijk door deze buis. Deze. gewichtige uitvinding heb ik ge- daan, en als ge wilt, zullen wij er saraen de vruchten van plukken. Waarlijk, als ge mij uw Justine nog niet tot vrouw geeft, dan zijt gij de eigenziunigste van onbebouwd terrein te Ylissingeil en daarbij behoorende bijlagen, en eindelijk afschrift van een overeenkomst wegens ruiling en overgave in onderhoud en beheer van gronden bij de voormalige marinesluis te Vlissingen. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de eerste oefeningstijd voor de miliciens der lichting 1894, wordt verminderd tot op vijf maanden voor de bij de infanterie of bij de vesting—arlil- lerie ingedeelde lotelingen, indien zij voor hunne inlijviug door vrijwillige oefening in den wapen- handel voldoende practische en theoretische militaire kennis hebben verkregen, binnen drie maanden werkelijken diensttijd tot milicien—korporaal worden aangesteld, en daarna blijken geven van bruikbare korporaals te zijn. De vragen, in verband met een herziening der wet op het armbestuur door den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de gemeentebesturen gericht, luiden 1°. Hoe stelt uw burgerlijk armbestuur zich op de hoogte van de behoeften der huisgezinnen die zich om onderstand aanmelden 2°. Welke is de verhouding van de betaling in geld tot die in natura 3°. Wat is het maximum ven hetgeen in uw gemeente in den regel aan ctin gezin per week aan bedeeling wordt verstrekt? 4°. Wordt na verstrekking van bedeeling eenig toezicht gehouden op de bedoelde gezinnen en, zoo ja, op welke wijze 5°. Wordt door het burgerlijk armbestuur ook bedeeling verstrekt aan personen of aan gezinnen, die ofschoon onvoldoende, reeds door kerkelijke of particuliere instellingen van weldadigheid worden bedeeld 6°. Bestaat er in uwe gemeente eene georgani- seerde samenwerkiug tusschen de burgerlijke, ker kelijke en particuliere armenzorg Zoo ja, op welke wijze? 7°. Wordt hierdoor het burgerlijk armbestuur bekend gemaakt met den loestand en de verzorging van alle of van de meeste bedeelden 8°. Worden bij de verstrekking van subsidien in uwe gemeente overeenkomstig art. 59 der armen- wet voorwaarden gesteld Zoo ja, welke Door de Oosterbeeksche suikerfabriek wordt in den omtrek van Wageningen voor 11,50 per 1000 Kg. gecontracteerd, zijnde f 1 hooger dan de prijs door andere bij den Bond aangesloten fabrieken besteed. en onverstandigste burger van geheel Middelburg." De brillenslijper keek door den verrekijker en zag werkelijk zijn dochter. //Zacharias," sprak hij in opgewonden stemming z/dit is een verbazingwekkende uitvinding Laat alle verdeeldheid tusschen ous vergeten zijn Mijn- heer Memling kan elders een vrouw gaan zoeken jij zult Justine hebben, want je viudingrijke geest maak je waardig om mijn schoonzoon te worden." //Dan zijn mijn vurigste wenschen vervuld," zeide Zacherias verheugd. z/God zij dank, dat alles zoo geschikt is," fluisterde vrouw Geertrui geroerd. „Wat zal Justine blij zijn, als ze dit verneemt." Nu trad de prins van Oranje met den burgemeester nader. ,/Welnu, meester, wat is dat voor een vreemd- soortig iustrument vroeg hij minzaam. z/Een buis om in de verte te zien, Excellence, zooals dat door mijn vroegeren gezel en tegenwoor- digen compagnon Zacharias Jansen is uitgedacht. Onderdanig verzoek ik Uwe Excellence, het te beproeven." z/En heeft u zoo'n man latten gevangen zetten riep de burgemeester hoofdschuddend uit. ,/Ja. het is waar, hij wilde u van uw dochter berooveu." //Zoo even zijn wij verzoend, gestrenge heer Ik geef hem mijn dochter tot vrouw en verzoek daarom onderdanig, dat hij in vrijheid gesteld worde." //Uw verzoek word toegestaan. Jansen, ge zijt vrij Ik dank u, gestrenge heer," sprak de jonkman met een diepe buiging. Intusscheu had prins Maurits het nieuw nitgevon den instrument op de proof gesteld. Kit l.Iatl verscliijnt Dinsitag- en VrijtlHgavond bij den uitgeveir I*. J. A U« I» E 8 A N D G te Ter Kenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1