Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2993. Zaterdag 13 Januari 1894. BEKENDMAKING BEK.ENDMAK.1NG. 34e Jaargang. lie liurgemeester der gemeente Ter Neuzen De eerste Verrekijker. Binnenland. ABONNEMENT- FEUILLETQN. 2) TER SEUZENSCHE CRDRANT 0 Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. l>it l»li»«l verscliijnt Dinmlai;- en Vrijilagavond bij den uitgever I*. J. V A W I) E S A A K E te Ter Aeiizen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Milan dug den 15 Juituari 1804, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 12 Januari 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. In den loop der maand Februari a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke ver- ordenirig, alle mannelijke ingezetenen, wouende in de kora der gemeente, geboren ill het jaar 1803, en ook die van oudereu leeftijd, voor zoover zij linn 50e jaar nog niet zijn ingetredeu, die in het vorige jaar zicli in de gemeente heiiben gevestig'd, ter gemeente—secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden iugeschreven. Die deze aangifte verzuimeu worden, onverininderd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve inge- scbreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt. ontdekt, zonder lotiug in dienst gesteld. Ter Neuzen, 12 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. J4Jolitieli Overzicht. Dinsdag heeft de heropening der Fransche Earners plaats gehiad, welke ditmaal bijzondere vermelding verdient, daar tegelijkertijd de voorzorgsmaatregelen in werking zijn getreden, waartoe naar aanleiding van Vaillant's aanslag werd besloten. Gelijk in den regel bet geval is bij een eerste zitting, waren in de Kamer slechts weinige afge- vaardigden tegenwoordig. Als oudste in jaren presi- deeide de heer Pierre Blanc, die een korte toespraak hield, waariu hij op het wenschelijke wees van de vorming eeuer meerderheid ten guuste van de bij uitstek republikeinsche regeering. Daarna werd overgegaan tot benoeming van een president. Ilet vereischte aantal stemmed kon echter niet bereikt worden, daar de uiterste linker- zijde zich onthield, teneinde de verkiezing van den heer Dnpuy, den eenigen candidaat, te verhindereu. II. In den loop der eerstvolgende dagen en weken bleek ten duidelijkste, dat Zacharias Jausen gedureu- de zijn lang soldatenleven zijn bekwaamheden als brillenslijper niet had verloren. Hij bleek een uitmuntend werkman, wiens arbeid de voile tevreden- heid van den meester verwierf. Wat juffer Justine betreft, zij was den vroolijkeu, fermen jonkman zeer genegen, en met deu dag nam haar genegenheid nog toe. Het geluk begunstigde dus ,/den vijfden" me-r dan de andere. Op zekeren avond troffen de jonge lieden elkaar in de schemering in den bloementuin aan en daar openbaarden zij elkaar hunne teedere gevoelens. Doch toen de eerste roes van hun geluk voorbij was, kwamen zij tot nadenken. »Uw vader is trotsch en wil geen armen gezel tot schoonzoon," zie Zacharias. i/En ik wil geen ouden man, al is hij lid van de vroedschap," fluisterde zij. z Heeft mijnheer Memling al aanzoek om je hand gedaan z/Nog niet, maar vader beweert, dat hij van plan is het spoedig te doen." i/En hoe denkt je moeder daarover?" i/Die hoopt en wenscht, dat ik gelukkig zal worden. Maar het behoeft juist niet met een half lammen heer van de regeering te zijn, zegt ze." »Dus is zij tegen dat huwelijk „Ja!" ernstig bedreigd met een Belgie wordt Minister-crisis. De Independance heeft nit vertrouwbare bron vernomen, dat de Minister-president Beernaert vast heeft besloten af te tredeu en dat zijne ambtge- nooten zijn overeeugekomen, in dit geval zijn voorbeeld te volgen. De heer Beernaert zou zich tot dat besluit genoopt hebben gevonden na de vergadering, die de commissie der parlementaire rechterzijde had gehouden, aan welke commissie was opgedragen eene schikking met het gouvernement te treffen met betrekking tot de proportioneele vertegen- woordiging. Terwijl door de krachtige maatregelen der regeering van Italie de toestand op Sicilie verbetert, blijft het op het vaste land onrustig. Volgens de Fanfulia heeft de regeering uit Apulie en Calabrie veroutrustende berichteu ontvangeu, ten gevolge waarvan op sommige plaatsen de garnizoenen zijn versterkt. Te Corato werden soldaten gewond en een paar burgers gedood. Opmerking verdient de veel verbreide meening, dat de Fransche regeering bij de wanordelijkheden vooral op Sicilie de hand in het spel heeft. Er blijkt uit, dat de verbiitering der Italianen op de Fransche republiek zoo groot is, dat men haar tot het ergste in staat acht. Minder onwaarschijnlijk is, dat de Fransche socialisten hun best doen om oproer in Italie te verwekken en de regeering acht het dan ook haar plicht hen scherp in het oog te houden. De hoofdstad van Bohemen, sedert lang onrustig, is Dinsdag het tooneel geweest van ernstige, onge- regeldheden bij de begrafems van een soldaat, wiens dood te recht, of te orirecht aan de politie wordt geweten. De pcflitie, met steenen en stokken aangevallen, verdedigde zich met blanke wapenen de gevangenen, die zij maakte, werden ontzet en eerst na geruimen tijd gelukte het de menigte uiteen te drijven, die ook hier den kreet aanhief,Leve de anarchie Leve de sociale republiek I" Een voorstel, eene ondersteuning te verleenen aan de nagelateu betrekkingeu van personen, die bij een oproertje waren omgekomen, werd in het parleinent van Engeland door de regeering bestreden, op grond, dat de beaoelde slachtoffers zich roekeloos in gevaar hadden begeven. Terecht verklaarde de Minister van Binnenlandsche zaken, dat de zoogenaamde onschuldige toeschouwers even schuldig zijn aan het verstoren van de orde als de oproermakers. Hij haderkunnen bijvoegen, Op dat oogenblik hoorde het verliefde paar een opzettelijk kuchen, gevolgd door een scherp, spottend gelach. Verschrikt keken beiden op. Bij het tuinhek zageu zij mijnheer Menling, een half lam, mager manneke van ruim veertig jaar met een bleek, taraelijk verwelkt gelaat. z/Ei, juffer Justine, geniet u de heerlijke avond- lucht vroeg hij spottend. „Ja mijnheer," antwoordde Justine kort-af. „En u heeft aangenaam gezelschap, naar het schijnt. Wie is dat jonge heertje P" z/Het is Zacharias Jansen, de gezel van mijn vader." //Zoo, zoo Dus met hem fluistert u zoo teeder." //Hij is soldaat geweest in het leger van den Prins en nu heeft hij me van zijn krijgsbedrijven verteld." ffMijn zwaard hangt nog in mijn kamer," sprak Zacharias en streek uitdagend langs zijn knevels. z/Jonge krijgsheld," sprak mijnheer Memling honend," al hebt ge het vaderland ook gered, dan hebt nog geen verlof om deze eerzame juffer te kussen." ,/Daartoe had ik u zeker eerst verlof moeten vrageu Mijnheer Memling antwoordde niet op deze steke- lige woorden, maar keerde zich tot Justine en vroeg »Is uw vader thuis p" /Hij is op zijn kantoor." /Zoo, dan moet ik hem dadelijk eens spreken." Hij trad het huis binnen en klom met eenige moeite de trap op. De jonge lieden zagen elkaar aan. i/Nu verklapt hij ous," zei Justine. //Daar is niet aan te twijfelen wij kunnen ons dat zeer dikwijls wanordelijkheden zouden zijn voor- gekomeu en als zij gewaagd werden, gemakkelijk zouden zijn onderdrukt geworden, wanneerdenieuws- gierigen waren thuis gebleven. Uit medelijden met de families der door eigen schuld omgekomen of verminkten, kan men haar een aalmoes geven, van eene verplichte ondersteuning mag geen spraak zijn. De tariefherziening in de Vereenigde Staten. Met betrekking tot de parlementaire eigenaardig- heden te Washington worden van tijd tot tijd kenmerkende staaltjes bekend. Zoo zag men bij de debatten over de intrekking der Sherman-wet zonderlinge dingen gebeuren, maar de kroon spant een maatregel, aezer dagen door den voorzitter van het Huis van afgevaardigden genomen. Het was tegen dat er een besluit moest genomen worden omtreut de beraadslaging over het voorstel van den afgevaardigde Wilson. Op het oogen blik dat er gestemd moest worden, was niet het noodzakelijk aantal afgevaardigden tegenwoordig. Maar de voorzitter wist raadbij zond eenige politieagenten naar de wouingen van afwezige parlementsleden, teneinde hen desnoods met geweld naar het parlementsgebouw te brengen. De agenten haalden op die wijze 19 afgevaardigden op, waarvan 11 democraten en zoo kon het besluit aangaande de tariefhervorming genomen worden. Te zonderlinger is de onverschillligheid van die 11 democraten, wanneer men weet, dat de partij, waartoe zij behooren, juist al het mogelijke wil doen om er de tariefherziening spoedig door te krijgen. Zelfs moeten de leiders der democratische partij voornemens zijn het plan betreffende de inkomstenbelasting te laten varen, teneinde de aanneming van het tariefontwerp te vergemakke- lijken. Omtreut de ontvangst van de commissie voor de arbeiders-enquete door H. M. de Koningin- Regentes deelt men het volgende mede In antwoord op het inleidend woord door den voorzitter der commissie, Jhr. Mr. W. F. Rochussen, bij de aanbieding van het eindverslag aan H. M. gesproken, heeft H. M. aan den voorzitter dank betuigd voor den gewichtigeu arbeid, dien de commissie heeft verricht. Daarna heeft H. M.zich tamelijk langdurig met verschillende leden onder- houden en daarbij besproken enkele punten, waarover het onderzoek geloopen heeft, en tevens de toe- standee in verschillende deelen des lands alwaar sommige leden der commissie wonen wel voorbereiden op een zware onweersbui. Ben je bang ,/Neen wBlijf je mij trouw in lief en leed i/Ja, voor geheel mijn leven laug." z/Dau heb ik over mijnheer Memling geeu zorg meer." /Als je weggaat, Zacharias dan ga ik met je mee, al was het naar het andere einde van de wereld." Haar gelaat, anders zoo zacht van trekken, toonde bij deze woorden een uitdrukking van groote vast- beradenheid. Daar boven werd op dit oogenblik een venster geopend. Lippersheijm stak het hoofd buiten en riep verstoord /Justine, ben je nog in den tuin Kom dadelijk boven z/Ga je mee, Zacharias?" vroeg ze. z/Natuurlijk," antwoordde de jonkmam. Eu beiden ging en naar binnen. Toen zij de kamer binnentraden, zat het achtbare lid der vroedschap met een boosaardigen grimlach in zijn zetel. Jan Lippersheijm liep toornig heen eu weer; zijn vrouw zat bij het venster en scheen bang te zijn. z/Ik heb jou niet geroepen, Jausen," schreeuwde de brillenslijper. z/Toch ben ik gekoraen, meesterIk moet u spreken," antwoordde Zacharias. /Eerst ben ik aan het woord. Hoe ben je zoo vrijpostig om mijn dochter te kussen z/Maar, meester, als jongelui verliefd zijn...." /Dat is al te erg! Justine, hoe is dat kunnen gebeuren K Vader, Zacharias heeft mij zijn liefde bekend Bij de plaats gehad hebbende verkiezing in het hoofdkiesdistrict Goes voor een lid der Tweede Kamer (vac.-Keuchenius) zijn uitgebracht 2659 geldige stemmen. De heer D. Stigter (liberaal) kreeg 944 en de heer Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman (anti-revolutionair) 1653 stemmen, zoodat gekozen is de heer De Savornin Lohman. Op last van het departement vaD binnen landsche zaken is uitgegeven een overzicht van de uitkomsten der zevende jaarlijksche volkstelling op 31 December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling), in vergelijking met die der vorige voikstellingen (1 Januari 1840, 19 November 1849, 31 December 1859, 1 December 1869, 31 December 1879 en 31 December 1889), voorafgegaan door een overzicht van de inrichting der volkstelling en de daarop betrekking hebbende voorschriften, op uitnoodiging van den Minister van binnenlandsche zaken bewerkt door de centrale commissie voor de statistiek. Daaruit blijkt, dat de bevolking bedroeg in de gemeenten met 20,000 en meer inwoners 1,411,584 (664,823 maunen en 746,761 vrouwen), in de overige gemeenten 3,099,831 (1,563,664 manneu en 1,536,167 vrouwen), geheel 4,511,415 (2,228,487 mannen en 2,282,928 vrouwen). IN aar wij uit goede bron vernemen is door negen leden der Neerbosch-commissie een ver- nietigend rapport omtrent den heer J. van't Linden- hout opgemaakt. Het lange uitblijven van het eindrapport is waarschijnlijk aan bovenstaand feit toe te schrijven. Verder vernemen wij dat eene gerechtelijke vervolging van den heer an't Lindenhout hoogst- waarschijnlijk niet zal uitblijven. In verband met een en ander is wel opmerke- lijk het feit, waarop de heer G. van Deth dezer dagen wees, dat die directeur der weesinrichtiug te Neerbosch Zaterdag, in deze week der gebedv^n, te Nijmegen in de zaal Concordia zal voorgaan in het /gebed en dankzegging" en tevens spreken zal over //School en Huisgezin". Een ieder denke het zijne er van. (M. Ct.) Het raadsel, waaraan zou de ontploffing in den Korten- en Langen Delft te Middelburg op Vrijdagavond moeten worden toegeschreven, is thans opgelost. Bij de vanwege de gemeentefabricage in den Langen Delft gedane opgraving en openleaging van het riool is geblekeu dat eene sedert jaren verlaten gasbuis, door ouderdom en roest verteerd, en ik bemin hem ook van ganscher harte /Ha ha daar hoort ge het nu zelf, Lippersheijm wierp mijnheer Memling er tusschen. »Dat zal niet gebeuren riep de brillenslijper uit ,/Ongemanierd kind, je weet toch, dat ik andere plannen met je voor heb /Maar die plannen bevallen me niet ,/Hier zit de edele, hoogmogende heer Gijsbert Memling /Ik wil geen hoogmogende heer." /Verstoot je zoo je eigen geluk /Ik tracht juist het ongeluk te ontkomen," /Meisje, bedenkt, wat je zegt /Ik zeg alleen, wat ik denk," antwoordde Justine, die in snikken uitbarstte. „Nu, aan die dwaasheid zullen wij wel een einde maken Jan Lipperslieijn wierp eenige stukken zilvergeld op de tafel. /Daar is je laatste weekloon Zacharias Jansen Pak je buudeltje bij mekaar en verlaat zoo spoedig mogelijk mijn huis /Het is goed, meester!" zei Zacharias met onder- werping, terwijl hij het geld in zijn zak stak. /Yoorloopig moeten wij wel scheiden, Justine, doch slechts voor korten tijd. Schrei niet, mijn lieveling, ik blijf in Middelburg." ,/Er uitbrulde de meester. /Ik zal je ontvoeren, Justine!" riep Zichirias. „Probeer dat eens!" riep mijnheer Memling sarrend. /Men zal je wel temmen, jonge wiidebras. Als je weinige stuivers uitgegeven zijn, wordt je op een kruiwagen de stad uitgebracht. En als je een dwaasheid begaat, hebben wij den toren van het raadhuis nog, dat is een voortreffelijk middel om je weer bij je verstand te brengen." //Mijnheer Memling, laat mij daar dan maar op

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1