Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Via anderen. No. 2992. Woensdag 10 Januari 1894. 34e Jaargang. De eerste Verrekijker. Binnenland. ABONNEMENT: FEUILLETON. i. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVo Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. l>it blad verscliijnt Oinsilag- en Vrijilagavonil l»ij den iiitgrever p. J. V A SI D E S A Hi IS E te Ter S'enzen. Ir'olitieli Overzicht. Wei moet de toestand hoogst ernstig worden geacht op Sicilie nu meer en meer blijkt dat Crispi's energieke maatregelen niets vermogen tegeD de opgawondenheid der menigte,welke zich telkens weer uit in roof, plundering en geweldpleging aan personen en eigendommen. Bij voortdunug luiden de berichten van het eiland ongunstig de procla- maties hebben geen blijvenden iudruk gemaakt, de verontwaardigiug over het gepleegde onrecht tegen de armen en de werklieden, is te lang mge- houden, nu 't tot een uitbarsting komt, laat men aan zijn hartstochten vrij spel en de ongeluks- boodschappen volgen elkaar op. Nu weer gewaagt men van een botsing te Marinco tusschen de troepen en de mauifestanten, die de afschaffing der octrooirechteu eischten en huu betooging kracht wildeu bijzetten door een aanval op het stadhuis. Er zouden dertig dooden en een vijftigtal gewoudeu zijn. Uit verschilleude andere gemeeuten van Sicilie komen berichteu van manifestaties. met een meer of minder ernstig verloop, en 't schijnt dat de regeering nu eens wil beproeven langs eeu anderen weg rust en orde te herstellen. Reeds heelt zij den socialistischeu afgevaardigde De Felice Guiffrida doen arresteeren en spoedig zullen eenige hooid- leiders vau de Fasci worden gevangeu genomen. De Felice is de ziel van de werklieden vereeuigingen hij wordt door het volk zeer vereerd en wendt zijn macht en invloed op de groote, onontwikkelde massa aan om alle pogingen der regeeriug tot herstel van orde, te dwarsboomsn. Het hoofdbestuur der werkliedenvereemgingen, te zamen een bond vormend, heeft nu een manifest gericht tot de arbeiders van Sicilie, waariu de treurige toestand van het oogenblik het onvermijdelijk gevolg wordt geheeten van den staat van zaken, zooals de regeering die heeft doen voortbestaau. Vau de regeering worden een gansche reeks concession geeischt, daden, welke rnoeten bewijzen dat de bourgeois 't met hun mooie woorden waarhjk goed meenende arbeiders worden uitgenoodigd zich aantesluiten doch kalm te blijven, duar het individueel optreden met geweld tot geen blijvend voordeel kan leiden. De beslissing der regeering op deze eischen zal het verder optreden regelen. In't geheel zijn, naar aanleiding van dit manuifest, zes afdeelings-voorzitters gearresteerd, behalve Felice. Zoolang de Europeesche mogendheden in verre gewesten kolonien bezitteD en er per jaar heel wat millioentjes voor over hebben om deze artikeleu vau weelde te kunnen aanhouden, zoolang is de kans op conflicten tusschen bedoelde mogendheden M |a,|m |n mi |WIUIIIIjlMHTI<l_MMTtrmT1 i) Op een donkeren namiddag van het jaar 1609 stapte door de straten van Middelburg eeu flink gebouwd jongmensch, die half als soldaat, hall als handwerksgezel gekleed was. Zijn fraaie krullebol was gedekt met een baret met lange veer, eeu kort zwaard kletterde aan zijn linkerzijde en hij had een bundeltje op den rug. Suorre- en puntbaard gaven zijn gebruind gelaat een krijgshaftig voorkomen zijn glinsterend oog rustte met overmoed op de knappe dienstmeisjes, die aan de pomp op de Markt water kwamen haleu. Hij sloeg de stille straat achter de Pieterskerk in en bleef daar voor een aanzieulijk huis staan. In een tuintje vflor het huis was de eigenaar, een gezet man vau middelbaren leeftijd, bezig zijn fraaie bloemen te begieten. ,,Goeden dag, meester Lippersheijm 1" riep de jonkman opgewekt. ,,Ei, hebt ge de brillenslijperij aan kant gedaan Ik zie u zoo ijverig aan de tuinderij, in plaats van druk in de werkplaats te arbeidenIk wilde juist komen vragen, of u werk voor me had 1" De brillenslijper keek op en zei//Met de zaken gaat het tegenwoordig slecht genoeg, want de Amsterdamsche meesters inaken het ons Middel- burgers op de buitenlandsche markten lastig met de concurrentie. Maar toch heb ik nog wel plaats yoor je, als je ons vak goed verstaat." groot, als ze ten minste bezittingen hebben die aan elkaar grenzen. Eeu bulferstaat zooals tusschen de Fransche en de Engelsche bezittingen in Azie is dan ook geen overbodige zaak. Op Afrika's Westkust is 't nu tusschen een Engelsche en een Fransche expeditie tot een conflict gekomen, naar men zegt bij vergissing en aan Engelsche zijde zijn gedood kapiteiu Leng, hoofdinspecteur der grenspolitie en 26 politieinannen en soldaten van het eerste regiment van West-Indie, terwijl een Fransch officier door de Engelschen is gevangen geuomen. Van Engelsche zijde wordt de zaak als volgt toegelichtDrie maanden geleden was van Sierra Leone eeu Engelsche expeditie vertrokkeu onder bevel van kolonel Ellis, zij bestond uit 120 man der grenspolitie en 430 manschappen van het West-Iudische regiment, het doel was de Soffa s te verjagen. De Fransche regeeriug was met de afzending der expeditie in kennis gesteld en de Engelschen van hnu kant wisten, dat een Fransche troep met hetzelfde doel tegen Samory optrok, wiens grondgebied zich uitstrekt tot aan de grens vau de door Eugelaud en Fraukrijk bezette streken. Men meent nu dat de ontmoetiug tusschen beide expedities een gevolg is van het voortdnngen der Franschen op Samory's gebied, den overeenkomsten met Engeiand ten spijt, want als elk der troepen op zijn gebied was gebleven en van daaruit den negervorst had bestookt, zou een trelfen onmogelijk zijn geweest Een uitgebreide diplomatieke briefwisseling schijnt onvermijdelijk, doch een bepaald conflict tusschen beide staten is vooralsnog uiet te duchteu. In tegenstelling met de beweringen van ver- scheidene bladen wordt verzekerd, dat de huis- zoekingen bij de anarchisten te Parijs wel degelijk resultaten geliad hebben. Bij Elisee Reclus zijn een zestigtal zeer belaugrijke brieven gevonden van Fransche, Zwitsersche, doch vooral Duitsche anar chisten. Aan al de commissarissen van politie is bevel gegeven, de laatste nummers van den Pere Peiuard, evenals den almanak van dat blad, in beslag te nemeu. Te Carmaux is een anarchist, die reeds vier maal wegens diefstal veroordeeld is, gearresteerd, op het oogenblik, dat hij den Pere Peiuard en de Revolte verkocht. Vaillant is onder begeleiding van twee agenten van den veiligheidsdienst van de prison de la Sante naar de Conciergerie overgebracht. Zooals te verwachten was, is het proces niet begonnen, daar de aangewezen advocaat weigerde te pleiten. De procureur-generaal heeft met Gorou, het hoofd Dat weet u nog wel, meester, zou ik denken Heeft u vijf jaar geleden, toen mijn leertijd om was, niet zelf gezegd, dat ik eeu bekwaam brillen slijper was? Kent u mij eindelijk „Is het mogelijk riep Jan Lippersheijm verrast. Ben je het werkelijk, Zacharias Jansen? Ik vermoedde, dat je, evenals mijn beide zoons Hubert en Adriaan, iu den oorlog tegen die ver- vloekte Spanjaarden was gesneuveld." //Dat zij rusten in vredesprak Zichanas ernstig. Hubert en Adriaan zijn als zooveel duizend anderen gevalleu voor de vrijheid der Nederlanden, waarvoor ik ook gestreden heb, maar ik ben er gelukkig levend afgekomen. Er is nu weer rust in het land. Zooals u wel weet, is er de 9 April een wapen- stilstand vau twaalf jaar met de Spanjaarden gesloten. Het regiment, waar ik bij diende, is afgedankt. Alzoo ben ik nu geen krijgsman meer, ik ben thans een brillenslijppersgezel die werk zoekt. /•Ik neem je gaarne weer in mijn dienst, Zachariasik zal je het hoogste loon geven ander halven gulden en kost en iuwoning met geheele verzorging in mijn huis. Je komt juist van pas. Mijn gezel is een paar dagen geleden weggeloopen. Ik heb nu slechts den leerling aan het werk. Je kunt het kamertje achter de werk plaats weer betrekken, dat je reeds vroeger in gebruik had." Dank u, meester! Die voorwaardeu staan mij wel aan En hoe gaat het met uw vrouw en de kleine Justine?" „Dank je. Beiden zijn gezond, maar Justine is in dien tijd flink opgegroeid, en als ailes gaat, zooals ik hoop en weusch, dan zal zij met een lid van de vroedschap in het huwelijk treden. Kom, van den veiligheidsdienst, een lange bijeenkomst gehad. De voorzitter van de rechtbank heeft den gezworenen medegedeeld, dat het proces geen voort- gaug kon hebben en dat hij het hun niet vroeger had kunnen laten weten, daar hij zelf eerst zeer laat den uitslag vau de samensprekingen had vernomen. In 1894 zullen voor de meeste calamiteuse polders of waterschappen in Zeelaud weer de tien jaarlijksche schattingen tot regeling van het dijk- geschot ten behoeve der zeewering en oeverver- dediging behooren plaats te hebben. Volgens het derde lid van art. 94 van het reglemeut kunnen Ged. Staten, na verhoor van den Dijkraad, bepalen dat geene nieuwe schatting plaats heeft. Het is niet te hopen dat dit geval zich in 1894 zal voordoen, want de meeste grond- eigeuaren en pachters zuchten onder den last van hooge dijkgeschotten gedurende een aantal jaren van het loopeude tijdvak, bij het begin waarvan de landbouwvoortbrengselen eene belangrijk hoogere waarde hadden dan tegenwooidig en eenige jaren terug. Te Brussel werd gisteren een eerste verga- dermg gehouden van kolouiale specialiteiten uit Frankrijk, Nederland, Engeiand, Belgie, Duitsch- laud, Oostenrijk-Hongarije, Italie en Spanje tot het stichten van een ,/Internatiouaal Koloniaal Instituut" hetwelk 60 leden zal tellen en ten doel heeft de vergelijkende studie te bevorderen van de koloniale administratie, bet koloniaal recht, de verschilleude stelsel vau koloniaal bestuur, de kohmiale wet- geving, de inkomsten der verschillende kolonien hun economisch en handelstelsel, enz. Nederland is op die vergadering vertegenwoordigd door de heeren Frauseu van de Putte, oud-Minister vau Kolonien en lid der Eerste Kamer, Pijuacker Hordijk, oud-Gouverneur-Generaal van Neder- landsch-Indie, en prof. Van der Lith, hoogleeraar iu koloniaal recht aan de Hoogeschool te Leiden. Dit drietal heeft mede het imtiatief genomen tot het stichten van dit Instituut. Op eene gisteren gehouden wandeling van onge- veer 300 werkloozen naar en vau Constantia, het ver- eenigiugspunt op de Voorburgwal te Amsterdam is niets bijzonders voorgevallen. In Constantia sprak de bekende Cornelissen. Anseelen van Gent was uiet verschenen. Vrijdag treedt Luitjes van Sappemeer op. Geel stelde voor aan den redacteur van het Haudelsblad laten wij nu naar binnen gaan, Zacharias. Mijn vrouw en dochter zullen wel verheugd zijn je weer te zien." De brillenslijper zette zijn bloemengieter in een hoek en ging met zijn gezel iu huis. In de fraai gemeubileerde wooukamer zaten vrouw Geertrui en haar dochter Justine bij de tafel te borduren. Vrouw Geertrui was een waardige huismoeder, Justine een bekoorlijke achttienjarige, met zachte blauwe oogen, glad gekamd blond haar en een vriendelijk innemend gelaat. Recht hartelijk begroetten zij Zacharias Jansen, die reeds vroeger huu huisgenoot was geweest en die bij alien een goeden iudruk had achter gelateu. Hij kreeg dadelyk een flink ontbijt en na afloop daar van moest hij van zijn avouturen en krijgsbedrijven verhalen. z/Je hebt aan bloedige veldslagen en gevaarlijke belegeringen deel genomen en je bent slechts eenmaal licht gewoud," zei Justine. wEn mijn beide broeaers zijn, helaas, in den oorlog omge- komen. Wij hebben vele traneu om hen gestort, alleen de gedachte, dat zij voor de vrijheid van het vaderland zijn gevallen, kan ons eenige troost schenken z/Ja", sprak vrouw Geertrui, //God zij dank, dat het nu vrede is, of wapenstilstand, zooals ze het noemen. Het is nu reeds twee en veertig jaar, dat de oorlog zijn rampeu over het volk uitstort." Maar wij Nederlanders hebben de overwinuing behaald en onze onafhankelijkheid verkregen, al zijn nog eenige steden en vaste plaatsen in de macht der Spanjaarden," zei Jan Lippersheijm nadeukend. //Spanje integendeel is geheel uitgeput, het heeft geen geld en geen crediet meer, terwijl een serenade te brengen voor het ophitsen van den burgemeester en het verdachtmaken van de beweging der werkloozen, alsmede aan de huisbazen die werkloozen wegens achterstallige huur uit hunne woningen zetten. Tegen drie leden van den Oranjebond, ter ver gadering aanwezig, werd gewaarschuwd omdat zij, zeide men, de wandeling wilde verstoren. Te kwart over tweeen werd de stoet voor de bureaux van het Handelsblad ontboriden. Wolffring maande aan niet thans maar Woensdag tegen de redactie te demonstreeren. In een buitengewone vergadering van de kiesvereeniging ,/Veluwe" te Apeldoorn is aan het bestuur opgedragen een adres te richten aan de Tweede Kamer, houdeude het verzoek: de noodige verordeningen of wetten iu het leven te roepen, opdat niet alleen Neerbosch, maar alle liefdadige gestichteu in Nederland, speciaal die waarin minder- jarigen verpleegd worden, aan Staatstoezicht worden onderworpeu. Alle kiesvereenigingen in Nederland zulleu worden uitgenoodigd hare adhaesie hieraan te betuigen. Er heeft zich te Apeldoorn eene commissie gevormd, welke zich ten doel stelt, gelden bijeen te brengen tot fiuancieeleu steun van den heer Van Deth, die tegenover den macbtigen invloed van de aanhangers des heeren Van 't Lindenhout, tot nu toe geheel alleen staat. De commissie is van oordeel, dat, wanneer den heer Van Deth niet meer, zooals dit thans het geval is, geidelijke moeilijkheden in den weg staan dit zeer bevorderlijk zal zijn aan het opheffen van de onzekerheid, waarin het Nederlaudsche volk tot nu to« verkeert in zake de weesinrichting te Neerbosch. Men schrijft uit Zwolle De hooilandeu van het Ned. Herv. Weeshuis, gedurende den winter afgestaan aan de Zwolsche lJsclub, hebben een oppervlakte van p. m.8 hectaren. Op dat ondergeloopen en verder door middel eener stoommachine onder water gezet land zullen bij doorgaande vorst aanstaanden Woensdag en Donder- dag de intemationale wedstrijden om het wereld- kampioenschap voor beroeprijders wordeu gehouden. De daarvoor bestemde banen en tenten zijn op het decoreeren na geheel gereed en het ijs is prachtig. De baan heeft een iengte van 561,52 meter. Er zijn twee rechte banen van 220,30 M. en van 220,20 M., terwijl de bochten een Iengte hebben van 80,20 M. In de bochten moet van baan in Holland handel, scheepvaart en nijverheid bloeien, zooals nooit te voren. Ouze vloten be- neerschen de zeeen. Tijdens den oorlog hebben wij de Oost—Indische Compagnie opgericht, die in de laatste twee jaar, vijf-en-zeventig en veertig percent aan dividend uitkeerde. Rijk en machtig als wij zijn, zouden wij den oorlog met kracht hebben kunnen voortzetten, maar de Algemeene Staten besloten vrede te sluiten en zoo werd te Antwerpen een wapenstilstand voor twaalf jaren gesloten." Na een poosje ging Zacharias naar het hem toegewezen kamertje, om zijn zwaard en zijn bundeltje kleeren te bezorgen, en ging vervolgens naar de werkplaats, waar hij den leerling Michiel, een knap jougeling vau achttien jaar, aan den arbeid vond. Nadat zij kennis gemaakt hadden vroeg Jansen vertrouwelijk //Zeg eens Michiel, hoe heette de gezel, die het laatst hier gewerkt heeft? En waarom is hij weagegaan ,/Hi' neette Gerard Tegelen," antwoordde de leer1 .,g met een schelmschen glimlach, //en hij is heengegaan uit korzeligheid, omdat de meester hem voor ezel sohold." 0 Waarom gebruikte de meester dat leelijke scheld- woord Zoo iets kan een fatsoenlijk gezel zich niet laten welgevallen. Weet je de oorzaak z/Ja, heel goed 1 J uffer Justina is er de onschuldige oorzaak van." z/Aha zoo iets vermoedde ik wel z/Verledeu jaar hebben we drie gezellen gehad, die achter elkaar weggejaagd werden, om dat ze het durfden wagen hun oogen naar de schoone Justine op te slaan. Toen kwam Gerard,maar het ging hem precies als de vorige drie."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1