Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. EEN KERSTVERTELLING. No. 2779. Woensdag 30 December 1891. 31e Jaargang. 5 40 CENT. Binnenland. Ji Nieuwjaarsadvertentien voor het nummer van 1 Januari 1892, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden t ot u i t e r 1 ij k Donderdag 31 dezer, des namiddags 4 ure. Ter Neuzen, 29 Dec. 1891. De Uitgever, P. J. VAN DE SANDE. F»olitieli Overzicht. FEUILLETQN. TER \EIZEVS( HE ((HlltVi ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTIlN. Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■Bit blaci verscliijnt IBin*<lni{- en Vrijdasavoml bij den nitgever 1 t V IB K A W IB E te Ter leuzen. De leden van het bureau der Kamer van Koop- handel te Brussel zijn bij den Minister van finan cien ten gehoore toegelaten. Zij brachten hunne bezwaren in tegen het handelsverdrag met Duitsch- land en vroegen specifieke rechten in plaats van berekening naar de waarde in het algemeen tarief. De Minister erkeude, dat dit wenschelijk was, doch meende dat men niets moest overhaasten. Hij verklaarde, dat het Duitsch-Belgisch handelsverslag van uitnemende gevolgen voor Belgie zou zijn. Duitschland heeft in talrijke vermiuderingen toe- gestemd, en andere verlagingen zijn in de toekomst mogelijk. Hij geloofde, dat de wetgeveude macht het verdrag zou goedkeuren. Ten opzichte van het gebeurde met den dag- bladschrijver Chadourne, die uit Sofia is verbannen, zegt het dagblad Le Nord Men kent thans de tactiek der verdedigers van vorst Ferdinand in de Engelsche en Oostenrijksch-Duitsche pers. Zij be- staat eenvoudig hierin om de onrechtmatigheden opeen te stapelen en zich toch daaruit een aanspraak op wettigheid te scheppen. A1 moge het drievoudig verbond de regeering van vorst Ferdinand bescher- men, daaruit volgt nog niet, dat de kabinetteu bereid zijn de verklaringen van Grekoff in zijn antwoord op de nota van den Franschen diplomatieken agent te Sofia, bekrachtigen. De taal van hen, die in de buitenlandsche pers Grekoff ondersteunen, laat geen twijfel omtrent het bestaan van een gerneen- schappelijk plan, strekkende om Europa gemeenzaam te rnaken met het denkbeeld dat Bulgarije een souvereine Staat is geworden en dat het eene groote dwaasheid zou zijn zich tegen voldongen feiten te verzetten. Vooral de taal van de Standard is in dit opzicht duidelijk. Men mag nannemen, dat 2) (Slot). Mijnheer Donker stond onrustig van zijn stoel op; wat nu volgen zou, kon van onaangenamen aard zijn. Toen moeder mij dat vertelde, dacht ik Gaat de tieef niet naar den oom, dan kan de oom toch wel naar den neef kornen Als ik den ouden heer alles vertel zooals 'tis, komt alles misschien weer in orde. Ik deed mijn werk thuis zoo vlug als ik kon, liep toen gauw de straat op en en nu ben ik bier. 't Lachende kindergezichtje was ernstig geworden zij voelde dat nu 't oogenblik der beslissing daar was en keek Donker met haar zachte oogen smeekend aan. Deze moest natuurlijk iets antwoorden, maar voor de eerste maal in zijn leven kon hij de rechte woorden niet vinden. 't Overviel hem zoo plotseling. Een wildvreemd meisje had aan zijn neef hulp en liefde bewezen, alleeu uit barmhartigheid Uit menschenliefde, hoe vreemd klonk hem dat onbe- kende woord in de ooren In een weer, dat men hond nog kat uit huis zou jagen was zij er door- gegaan om de kroon op haar werk te zetten. Hij voelde zich verplicht haar eenige guldens voor Wil- lem mee te geven en haar met een rijtuig naar huis te laten brengeu. Hij wendde zich naar zijn schrijfbureau waarin hij 't geld voor huishoudelijke uitgaven bewaarde. Wat wilt gij doen vroeg zij angstig. het jffeidooi van dit blad ten gunste van Bulgarije's onafhankelijkheid weinig in den smaak zal vallen van de officieele kringen te Weenen en teBerlijn. De heer Stambouloff wil zijn beschermers naar zijne hand zettenmaar hij vergeet dat de wel- willendheid, waarop hij zoo trotsch is, slechts voorwaardelijk mag genoemd worden. Met betrekking tot de aanneming der handels- verdragen door den Rijksdag, zegt Le Nord Men mag het zich niet ontveinzeu, dat dit succes eer te danken is aan de rechtstreeksche bemoeiingen van den Keizer, dan aan de volhardende pogingen van den Rijkskanselier. Evenwel, aldus gaat het blad voort, zou men verkeerd doen door er op te rekenen, dat de meerdere vlucht der Duitsche nijver- heid eene verandering zou teweeg brengen in de stemming der arbeidende klasse ten opzichte van het tegenwoordig stelsel. De ontwikkeling der natiouale voortbrenging zal de socialistische bewe- ging niet tegenhouden. Daaruit zou eer eene toeneming der opwiuding volgen, tot ^deelneming aan de voordeeleu", naar het stelsel van Carl Marx. Te Brussel is het eerste nummer verschenen van een nieuw dagblad, getiteld „Le Suffrage Universel", onder redactie van de gebroeders Defuisseaux, van de uiterste socialistische fractie. Het blad zal zich tot taak stellen de verdediging van het algemeen stemrecht en van het socialistische programma. Zoodra de herziening der grondwet is verkregen, zal het een zuiver republikeinsche richting volgen. De gouverneurs der noodlijdende provincien van Rusland waren naar Petersburg geroepen, maar zoo wordt door Reuters agentschap medegedeeld toen zij aan het departement van binuenlandsche zaken kwamen, werd hun onder het oog gebracht, dat zij de ergste feiten niet aan den Czaar mochten bekend maken. Toen zij dan ook ter audientie werden toegelaten, verzekerden zij, dat de toestand in hunne provincien volstrekt niet onrustbarend was en tengevolge van de uitstekende maatregelen van het gouvernement voortdurend verbeterde. Eenige verbetering heeft inderdaad plaats, want hier en daar in de noodlijdende districten komt eindelijk na lange vertraging graan aan. Intusschen heeft de Minister van financien noodig gevonden, strenge maatregelen te nemen tegen den uitvoer van koren, hetgeen op groote schaal door omkooping van ambtenaren geschiedt. Verscheidene Russische bladen tonen zich weinig ingenomen met Frackrijks behandeling van Bul garije. Zij meenen, dat de Fransche regeering Rusland in een ongunstig daglicht heeft geplaatst door eene haudeling, van welke algemeen wordt Ik ben van plan u een kleiuigheid voor de zieke mee te geven, om wijn Neen, dat neem ik niet aan Neeint ge dat niet aan Wat moet dat beduiuen Dat ik uw lamilie geen aalmoes zou durven aan- bieden Mijnheer Donker een ware engelenblik trof hem ik ben hier gekomen om u op uw verjaardag er mee geluk te wenschen, dat ge zoo'n braven neef, zoo'n lieve nicht en zoo'n alleraardig- sten Hendrik hebt. Ik wilde u vragen met mij mee te gaan, om u te overtuigen dat ik de waar- heid spreek, en dat u ze dan heel gelukkig zult maken. Och, kora mee, ge zult werkelijk zoo'n gelukkigen verjaardag bij ons vieren Donker kon 't meisje onmogelijk aanzienzij scheen hem toe een kleine fee te zijn, die zege- vierend met haar tooverstaf in 't rond zwaaide. O ja u komt mee, ik zie 't aan uw gezicht Zij liep naar hem toe en greep zijn hand. 't Weer is slecht, ik ben een oude ziekelijke man. Nu dan haal ik een vigelante, mij doet 't weer geen kwaad Ei ei, juffertje, gij springt lichtvaardig genoeg met mijn geld om hoe heet ge toch P Elsje Verbeek Mag ik even de vigelante halen P Gij verteldet mij dat Willem ziek wasmijn komst zou hem veel te veel opwinden, zijn toestand verergeren. O, mijnheer, moeder zij verleden nog, dat niemaud van vreugde stierf, en al gebeurde 't, wie zou dan zulk een dood niet verkiezen Dus u komt mee Ga dan 't rijtuig maar halen. Mijnheer Donker wilde er nog iets bijvoegen maar werd hierin verhinderd, doordat Elsje zijn hand nam en op geroerden toon zei vermoed, dat zij op aaDsporing der Russische ambassade te Parijs heeft plaats gehad. Misschien zou de Fransche regeering minder voortvarend zijn geweest, indien zij zich had herinneid, dat bedreigingen geene uitwerking hebben op het tegenwoordig gouvernement in Bulgarije. De sociaal-democratische partij in Duitschland is thans nieuw georganiseerd. De politieke leiding blijft te Berlijn, maar het hoofdkwartier der arbeid- sectie wordt te Hamburg onder de leiding van het comitd voor werkstakingen gevestigd. Doch de door dip comitd ontworpen plannen vinden sterken tegenstand en daar het op het oogenblik niet over geld kan beschikken, is zijn invloed geringtrouwens nagenoeg alle werkstakingen zijn dit jaar ten nadeele der werklieden afgeloopen. De regeering van Perzie heeft moeten toegeven aan den volkswil en aan de Engelsche maatschappij het tabaksmonopolie moeten ontnemen. Maar veel vertrouwen geniet die regeering niet, want er worden waarborgen geeischt voor de uitvoering van het laatste decreet en zoolaug zij niet zijn verstrekt, blijft het volk, op bevel der priesters, zich van rooken onthouden. Deze kwestie heeft het Mohamedaansch fanatisme sterk geprikkeld en uit Teheran wordt gemeld, dat daar in de bazars plakkaten tot den heiligen oorlog tegen alle Europeanen aanspoorden. H. M. de Koningin-Regeutes begaf zich Vrijdag namiddag tegen 2 uur met H. M. de Kouingin naar den vijver achter het Huis ten Bosch, alwaar Koningin Wilhelmina zich geruimen tijd met schaatsenrijden vermaakte. De jonge vorstin reed over de spiegelgladde ijsbaan op een paar Friesche schaatsjes met fraai beslag, nu eens aan de hand van hare gouvernante, dan wederom geheel vrij met die bevallige, ook wel eens schroomvallige beweging aan kinderen op schaatsen eigen. H. M. haar Moeder sloeg de vorderingen van de jeugdige schaatsenrijdster met welgevallen gade en betrad bij tusscheupoozen den ijsvloer om hare dochter langs de baan te vergezellen. Onderscheidene dames en heeren der hofhouding waren in de omgeving van H.H. MM. mede op den hofvijver aan het schaatsenrijden. De adjudant kolonel Simon en de ordonnance- officier Jhr. Boreel vergezelden de Koninginnen, die bij haar terugkeer naar de stad op het voor- O, dank, dank duizendmaal Donker voelde een vreemd gevoel in de oogen 't was of er een nevel voor was en zonderling ge noeg moest hij tegelijkertijd ook den zakdoek voor den dag halen. Terwijl hij dien voor de oogen hield was Elsje al op weg naar den koetsier. Donker opende zijn brandkast, hij nam eenige banknoten van kleine waarde uit een portefeuille met leege handen kon hij toch moeielijk bij dien armen Willem aankomen. Toen hij ze echter opnam, bekeek hij ze een oogenblik en veranderde ze toen voor een paar grootere. Maar was dat nu weer niet te veel Hij was 't nog niet met zich zelf eens toen het rijtuig voor de deur stil hield. Snel stak hij den brieventasch in den borstzak on trok zijn overjas aan op weg kon hij er altijd nog wel een banknoot uitnemen. Hij had echter buiten den waard gerekend. Elsje was in haar vroolijksten luim zij had voortdurend den ouden heer op 't een of ander opmerkzaam te maken, nu op menschen die er als sneeuwpoppeu uitzagen, of op een hond die moedig tegen een hoop sneeuw scheen te vechten, dan weer op een oud moedertje, dat krom en op een stok geleund moeite had door de rnulle sneeuw heen te komen Elsje hielp hem bij 't uitstappen der vigelante zoo zorgvuldig, dat Donker er geheel door van streek geraakte en den koetsier een fooitje gaf, iets wat hem tot nog toe nooit gebeurd was. Toen men de tweede verdieping bereikt had, legde Elsje den vinger op haar mond en fluisterde Daar zijn de kamers van mijnheer Klaver, maar kom liever eerst hier bij ons binnen; ik zal dan even hooren of de zieke soms slaapt. Ja, zij had gelijk 't waren twee lichte, vroolijke plein van het Huis ten Bosch, door een talrijke menigte werden opgewacht en begroet. Een der Amsterdamsche bladen weet mede te deelen, dat dezer dagen van gemeentewege op de Nieuwmarkt te Amsterdam metingen zijn geschied in verband met eene herschepping van dit plein in een plantsoen. Dit zou dan gebeuren in het aanstaande voorjaar. En in dat plantsoen moet eene ruimte gereserveerd zijn voor een eerlang op te richten gedenkteeken voor wijlen Z M. Willem III. De Eerste Kamer heeft Donderdag alle aanhangige wetsontwerpen aangenomen. Bij dat tot verlenging van den termijn voor de arbeidsenquete heeft de heer Van Roijen te kennen gegeven, dat de klachten van de direction der tramwegen over de leiding der enquete hard, maar welverdiend waren, omdat ook hij den indruk had, dat de commissie eerder klachten uitlokte dan gegevens verzamelde. De Minister van Justitie, wijzende op den moeite- volleu arbeid der commissie, stelde veel op rekening van de omstaudigheden, maar meende dat 't beter was het eigen rapport der Staatscommissie af te wachten, alvorens een oordeel te velleu. Maar de heer Van Roijen achtte het doel der enquete niet bereikt, indien zij geen feiten, doch klachten had verzameld. Bij de wet op de middelen verklaarde de Minister van Financien, dat aan een herziening der patent- wet druk wordt gewerkt, dat aan verlaging van suikeraccijns niet valt te denken, dat hij ten op zichte van andere accijnzen aan redelijke wenschen hoopt te voldoen en dat hij op de wenschen omtrent regeling van wijnaccijns in onze handelstractaten zal letten. at de geldleening betreft mede goedgekeurd zal hij niet meer dan noodig voor het doel leeneu. De vergadering is uiteengegaan tot Maandag 11 Januari, nadat de heer Van de Putte den wensch had geuit dat in de volgende jaren de Staatsbe- grooting vroeger moge worden afgedaan. De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid brengt ter kennis van belanghebbeuden, dat in April of Mei aanstaande een vergelijkend onderzoek zal plaats vinden van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij het vak der posterijen, waartoe vijftien plaatsen ter vervulling worden opengesteld. Voor de verdere bijzonderheden zie men Stct. no. 303. Aan Jhr. Pompe van Meerdervoort is op verzoek eer vol ontslag verleeud als lid van het bestuur der visscherijen op de Schelde voor het district Bergen op Zoom. kamertjes waarin Donker nu binnentrad. Vogels zongen en bloemeu bloeiden voor 't venster en een vroolijke, aardige jongen draafde op zijn stokpaard de kamer op en neer. Elsje nam 't kind op haar arm, en op mijnheer Donker wijzende zeide zij Kijk eens, Hendrik, dat is je beste oom, hij wil die lieve, zieke mama weer beter maken Toe geef hem een kusje. 't Kind sloeg beide armpjes om den hals van zijn oom en drukte een zachte kus op beide wangen. Een tot nog toe ongekende gewaarwording beving den ouden man. Een lang verleden kwam in zijn herinnering opdoemen toen hij zelf nog een jong, onschuldig kind was't Rijden scheen hem zeer vermoeid te hebben, tenminste hij sprak geen woord en zette zich op een stoel neer. Elsjes moeder, die in de keuken bezig was geweest, kwam nu binnen. Elsje stelde mijnheer Donker voor en verliet toen de kamer. Terwijl de moeder eenige woorden met haar gast over de zieke wisselde, hervatte Hendrik zijn rit op 't stokpaard. Iu den beginne liet hij zijn zweep vroolijk klappen, toen wierp hij dezen op een stoel en verminderde zijn vaart. 't Kind zag nu zijn oom, dan zijn paard aan hij scheen een inwendigen strijd te voeren. Eindelijk hield hij vlak voor mijnheer Donker stil en zeide Oom, ik zal u mijn paard geven Donker lachte eens, toen keek hij naar 't kind met zijn vroolijk gezichtje. Hij voelde hoe als 't ware een electrische schok hem doortrilde 't kind heeft een strijd gestreden, 't liefste wat hij bezit brengt hij u ten offer, tot dank dat gij mijn zieke moeder zult herstellen. Hij voelde iets in zich dat hem onbekend was, maar dat I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1