Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2778. Vrijdag 25 December 1891. 316 Jaargah VEEMARKT. EEN KERSTVERTELL1NG. Burgerlijke Stand. Binnenland. ABONNEMENT: ill FEUILLETON. 1) ■- TER NE11ZENSCHE C011RANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Uit blad verscliijnt Dinstilag- en Vrijit»s»vonil bij ilen nitvre. er ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. V A IV I* S A X l» E te Ter It'euzen. De Ambtenaar van den burgerlijken stand te Ter Neuzen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op 25 December en 1 Januari a. s. het bureau zal ziju gesloten, en dat op 26 December a. s. de aangiften van geboorteu en overlijden kunnen ge- schieden tusscben 11 en 12 uur des voormiddags. Ter Neuzen, den 22 December 1891. De Ambtenaar voornoemd, GRENU. Burgemeester en Wethouders van 11ULST, maken bekend dat elken Maandag op de weekmarkt te Hulst plaats en gelegeuheid is tot het aanvoeren van vee, ter verkoop bestemd, op het marktplein waarvau geen staan- cf marktgeld zal geheven worden. dat te beginneu met 1 Januari 1892 voor den aanvoer van rundvee ter verkoop op de Maaudag weekmarkt, na afloop van elk kwartaal de volgende vier premien zullen worden uitbetaald. f 25,aan hem die het meeste rundvee doch mi listens 75 stuks ter verkoop zal hebben aangevoerd. 18,75 aan hem die vervolgens het mceste rundvee doch niinstens 55 stuks ter verkoop zal hebben aangevoerd. 12,50 aan hem die vervolgens het meeste rundvee doch minstens 40 stuks ter verkoop zal hebben aangevoerd. 6,25 aan hem die vervolgens het meeste rundvee doch minstens 20 stuks ter verkoop zal hebben aangevoerd. De opneming van het aangevoerde rundvee zal iederen Maandagvoormiddag om 11^ ure geschieden. Bij gelijken aanvoer of getal, zal het lot be- slissen. Alle geschillen hieromtrent zullen door het gemeentebestuur worden beslist. Hulst, den 14 December 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L8 VAN W AES BE RG H E-J AN SS ENS, Burgemeester. J. F. ROUTER, Secretaris. Mijnheer Donker was een arme rijkaard. Hij bezat een groot vermogen en trachtte steeds dit te vermeerderen door zijn geld tegen hoogen intrest uit te zetten, zijn hebzucht liet hem rust nog duur en met den eenigen bloedverwant, dien hij bezat, den zoou zijner overleden zuster leefde hij sinds jaren in onmin. Mijnheer Donker was zeer verbitterd op zijn neef, want ofschoon hij niemand van harte lief had, zoo scheen het hem toch onnatuurlijk toe dat de eenige mensch die hem tot nu toe tweemaal in 't jaar bezocht, (met nieuwjaar en met zijn verjaar- dag) nu geheel en al wegbleef. En deze ondank- bare neef met wien hij het op ziju manier goed meende, had bovendien een gezicht dat hij met pleizier aanzag. Hij had een open, rond voorkomen en oogen die steeds van een inwendig genoegen schenen te glinsteren en zelfs op soinbere winter- dagen werd 't kleine achterkamertje, waar mijnheer Donker iedereen ontving, niet weinig vervroolijkt door 't binnentreden van zijn neef Willem Klaver. 't Hinderde den ouden beer geducht, en hoe meer hij er over dacht, des te duidelijker stond hem 't tooneel voor den geest waarop de formeele breuk gevolgd was. Zijn neef was nu juist vijf jaren geleden hem op zijn verjaardag geluk koraen wenschen en na een lange, onduidelijke inleiding begon het jongmensch eindelijk verlegen Beste oom, ik kan u een geldleening aan de hand doen die 50 geeft JPolitiel* Overzicht. De politiek gaat ook weer met vacantie en buiteugewone voorvallen voorbehouden, zal T wel half Januari worden eer de sameukomst der Par- ementen weer wat leven in de brouwerij komt brengen. De gebeurtenissen van overwegend politiek belang zijn om dezen tijd des jaars doorgaans weinig in aantal en weinig van beteekenis en de laatste dagen des jaars 1891 maken in deze geen uitzoudering. Fraukrijks Kamer heeft gisteren haar oppositie a outrance tegen de acte der Brusselsche anti- slavernij-conferentie opgegeven en met algemeeue instemming deze acte aangenomen het Huis van afgevaardigden van Hongarije heeft in tweede lezing aangenomen de handelsverdragen met Belgie, Zwitserland en Italie en verder de overeenkomsten goedgekeurd, met Duitschland aangegaan en be- trekking hebbende op de veeziekten, de patenten en de monsters van handelswaren de Figaro heeft 't noodig geacht een betoog te houden ter weer- legging van het bericht der Daily News, aangaande de planneu van den graaf van Parijs en het bekende Parijsche blad voegt er bij, dat er van toenadering tusschen de royalisten en republikeineu geen sprake is en geen kan ziju. Ziedaar nu de schrale politieke oogst van het laatste etmaal Gelukkig valt er nog 't een en ander te zeggen over de uitzetting van den Franschen journalist Chadourne uit Bulgarije, een voorval, dat toch ook nog ter sprake zal worden gebracht in Fraukrijks Kamer en wel door den afgevaardigde Millevoie. 't Is voornamelijk de Engelsche pers, die, 't den Franschen niet kunnende vergeven, dat zij in 't vorige jaar Portugal zoozeer in bescherming namen tegen John Bull, dit zaakje warm houdt. Daarbij komt nog dat de Engelschen in de zaak-Chadourne een aanwijzing kunnen zien omtrent hun rech- ten en hunue plichten in't buiteulaud. De gansche kwestie loopt namelijk over de rechten van onder- danen van vreemde mogendhedeu in het gebied van het Ottomaansche rijk. De Standard, het hoofdorgaan der ministerieelen in Engelaud, zegt dat indieu Minister Ribot wil optreden tegenover Bulgarije, hij niet staat tegen- over een door Rusland voor zijn eigen voordeel gevormd vorstendom, doch tegenover een rijk, dat zich uit de omstaudigheden heeft gevormd. Boven alien twijfel verheven heet de Standard 't dat Chadourne misbruik maakte van zijn positie te Sofia door der regeering moeielijkheden en ver- legenheden te bereiden, waartegen bij den agent Is 't een zekere zaak vroeg Donker begeerig. Daar sta ik u voor in, hoe zou ik T u anders durven voorste.llen Komaan laat dan eens hooren zei Donker en zette zijn bril eens reclvt alsof zijn oogen de ooren te hulp moesten komen in T vernemen van dit nieuws. Ooin, gij hebt mij eens gezegd, dat gij mij in u testament met een aardig sommetje bedacht hebt waardoor ik in staat zou zijn een eigen zaak te beginnen. Hieruit heb ik opgemaakt dat mijn deel ongeveer 20,000 guldens zou bedragen. Welnu geef mij nu de helft daarvan en met een dankbaar hart schenk ik u de rest. 't Gezicht van Donker was bij deze woorden aschbleek geworden en zijn gezicht nam zulk een barsche uitdrukking aan, dat Willem dadelijk be- merkte hoe deerlijk hij zich vergist had. Hij vroeg zijn oom hem zijn vrijpostigheid niet ten kwade te duiden. Maar hij was verliefd geraakt op een jong mooi meisje en tevens bood zich de gelegeu heid aan om een zaak tegen een betrekkelijk kleine som gelds over te nemen. Niet wetende hoe dit kapitaal bijeen te krijgen, had hij dezen weg inge- slagen en nu waarschijnlijk de geheele zaak bedorven. Terwijl hij dit alles aan zijn oom duidelijk trachtte te maken, had deze reeds een strafrede bedacht. Hij begon met te betogen dat zulk een jong mensch Willem telde 29 jaren nog niet aan trouwen of aan eigen zaken drijven mocht denkeu. Hij, Donker, raoest wel een gek zijn, die onder curateele gesteld behoorde te worden, als hij zulk een on- ervaren jongeling die som toevertrouwde. De zaak zou natuurlijk in een korten tijd te niet gaan en hij had nooit lust gevoeld een bankroetier in zijn van Fraukrijk geen hulp was te verkrijgen, zoodat de regeering van den kleinen Balkanstaat zelf de hand aan den ploeg moest slaan. De Standard gelooft niet, dat de heer Ribot bij exploitatie van het voorgevallene ten nadeele van Bulgarije veel roem zou kunnen behalen. Geen der Europeesche kabinetten toch zegt het blad zal Fraukrijks meening deelen, uitgezouderd Rusland en in Turkije zal men zich neutraal houden terwijl men in zijn hart juicht en jubbelt over den loop der zaken. Een oplossing van de Bulgaarsche kwestie is onder de gegeven umstandigheden alleeu te bereiken door de erkenuing van prins Ferdinand van Coburg als vorst van Bulgarije en dat verdriet zal Ribot toch zijn liussischen vrienden no» wel willen besparen. Het congres van socialistische studenten te Brussel heeft onder andere aangenomen 1. Het voorstel tot afschaffing van alle wetten tegen de interuationale samenwerking der werk- lieden 2. eenheid in de wetgeviug ten opzichte van de rechtspersoonlijkheid der beroepsvereeuigin- gen3. verplichte rustdag eenmaal per week; afdoende regeling van den arbeid in de gevange- nisseu 5. verbod van arbeid onder den grond en auderen voor de gezondheid uadeeligen arbeid aan vrouwen6. verbod van arbeid voor kinderen onder 14 jarigen 7. beuoeming van Staatsinspec- teurs om te waken voor de toepassing der wetten op den arbeid8. iuvoering van een permanent onderzoek naar de voorwaarden, waaronder de arbeid verricht wordt. Daarua werd beraadslaagd over het vraagstuk der vrouwelijke opvoeding en werden een aantal besluiteu genomen, waarvan het doel is, den zede- lijken en stoffelijken toestand der vrouw te ver- beteren. Zaterdag avond werd te Londen een bijeenkomst ge- houden van spoorwegarbeiders der zuiderlijnen, die als wachters op de banen dienst moeteu doen, zoo dik- wijls een zwareu mist zoowel bij dag als bij nacht het zien der gewone signalen belet. Zoo spoedig eene mist van beteekenis komt opzetten, ouverschillig het uur van dag of nacht, worden zij geroepen om op bepaalde punten aan den spoorweg een vuur te ontsteken en de wacht te houden. Uren lang moeteu zij dan somtijds in bittere koude op wacht staan, soms van zes uren in den oehtend tot zes uren des avonds, om dan midden in den nacht opnieuw dienst te doen tot zes uren in den oehtend. Er werden voorbeelden opgenoemd van personen die twee en veertig uren onafgebroken dienst hadden gedaan, en een geval werd zelfs vermeld van een familie te hebben. Waarschijnlijk was zijn te groote goedheid en mildheid oorzaak dat zijn neef hem zulk een buitensporigheid durfde voorstellen de goede meening, die hij tot nu toe van zijn neef gehad had, was zeer gedaald, en 't speet hem zeer. Hierbij moest Donker 't vooreerst laten, want Willem Klaver had de deur reeds bereikt en kon- digde zijn oom aan, dat hij nooit weer diens drempel zou overschrijden. Of Willem zijn plan nog had doorgezet en of hij getrouwd was, wist Donker niet. Hij had geen kenmsgeving ontvangen, en wat de familieberichten in de courant aangaat, hiernaar keek Donker nooit hij lette alleen op alles wat op geldzaken betrek- king had. Wat kon 'them schelen of de menschen trouwden of stierven Reeds vijf jaren waren er sedert dien dag voor- bijgegaanDonker zat op den 10 December zijn verjaardag voor zijn ouden wormstekigen lessenaar de een of andere ouderneming uit te rekeuen. Nu en dan wierp hij een blik op T kleine plaatsje, dat geheel door hooge, sombere huizen ingesloten was. Buiten sneeuwde 't groote zachte vlokken 't was onmogelijk ze in haar dolle vaart door de lucht met het oog te volgen. Gelukkig hij die bij dit weder in 'thoekje van den haard kon zitten! Daar werd er aan zijn deur geklopt 't was een vroolijk opgewekt kloppen, iets dat daar aan huis zelden gehoord word. Ieder die hier ooit binnentrad deed 't met een zekeren angst en liet dit in zijn zacht kloppen duidelijk vernemen. Mijnheer Donker begaf zich nieuwsgierig uaar't kleine kijkraam, dat hij in ziju kamerdeur had laten maken, en keek voorzichtig uitdit deed hij altijd voordat hij zijn deur ontsloot. man, die zes en veertig uren zouder tusschenpooze op post had gestaan. De verzoeking om na langdurige vermoeidheid bij het hoog opvlammende vuur eindelijk de oogen te luiken, is natuurlijk groot. Maar hunne verant- woordelijkheid is ook groot, daar hunne nalatigheid terstond treiuen in gevaar brengt, ofschoon deze al met verminderden spoed rijden. De mannen weuschten verbetering in hunnen toestand, ofschoon zij erkenden, dat het ook voor de maatschappijen een lastige zaak is, daar de misten in Engeland wel veelvuldig, maar oazeker zijn, wat tijd en duur betreft. Zooals bekend is, wordt door de meeste geraeentebesturen de drankwet, ten opzichte van het verleenen van vergunningen, in dien zin uit- gelegd, dat de houder eener vergunning eene nieuwe of afzonderlijke vergunning noodig heeft, wanneer hij eene localiteit waarvoor de vergunning geldt, wenscht te vergrooten of te verhouwen, of wel wanneer hij andere of meerdere localiteiteu dau door hem bij zijne oorspronkelijke aanvrage zijn opgeuomen, tot verkoop van sterken drank in het klein wenscht te bestemmen. Yolgens de Zutphensche Ct. hebben Ged. Staten van Gelderland thans den gemeentebesturen in bun gewest medegedeeld, dat eene nieuwe of afzonderlijke vergunuing in bovenbedoelde gevallen niet noodig is, daar de wet zulks niet vordert, ja zelfs met haar in strijd zoude zijn, vermits daar aan dene en dezelfde drankiurichting meer dan dene ver gunning verleend zoude worden, wat niet is overeen te brengen met het 1* lid van art. 2. \6or het volgend vergunningsjaar kunnen de verguunings- besluiten daarom, naar het oordeel van Ged. Staten, met meerdere localiteiteD, indien zulks wordt ge- wenscht, worden aangevuld. Het cijfer der rijksbijdragen, die aan ge- meentelijke en bijzondere normaallessen en aan hoofden van scholen zullen worden verleend voor elk der door hen in den loop van het jaar 1892 ter opleiding tot onderwijzer aangenomen persoon, nadat deze in den loop van 1894 of later de onderwijzersacte kregen, is als volgt vastge- steld 1°. Voor hen die bij gemeentelijke en bij bijzondere normaallessen zijn opgeleid a. gedurende ten minste 2 jaren f 300 b. id. 3 jaren f 400 c. id. 4 jaren f 500. 2°. Voor hen die door Een meisje van ongeveer 15 5, 16 jaren zag hem in 't gezicht en begon hem vroolijk toe te lachen toen zij zijn grimmige oogen gewaar werd. Zij was eenvoudig maar knap gekleed. Gij zijt zeker niet terecht, mijn kind, sprak Donker, terwijl hij zijn deur een weinig opende, maar, voor alle voorzichtigheid den ketting er op liet. Men kon nooit weten Ik ken u niet en krijg ook nooit bezoek van vrouwen of meisjes Uw naam is immers Donker? vroeg 't meisje met eene vroolijke stem. Ten minste dien naam draag ik sedert 65 jaar. Goed zoo en heden is 't uw verjaardag, en nu kwam ik u geluk wenschen Maar laat mij er toch in, 't is hier buiten te koud om op de steenen te staan, en niettegenstaande 't slechte weer heb ik al een lange wandeling gemaakt Doukers verwondering was nu teu top gestegen. Hoe kon dat kind iets van zijn verjaardag weten, en wat was haar plan Een sprankje menschelijk gevoel, dat er nog in hem overgebleven was, gebood hem de deur te openen, en nadat 't meisje in den gang de sneeuw van hare kleederen had afgeschud, zeide hij Ga wat zittenals gij zoo lang geloopen hebt, zult gij wel moe zijn. Ik dank u wel Weder was er een lachje op haar gelaat zicht- baar, dat evenals een zonnestraal haar geheele wezen scheen te vervroolijken. Mijnheer Donker keek haar verwonderd aan en kon zich niet be- grijpen hoe 't mogelijk was dat iemand altijd lachen kon Nadat 't meisje eens nieuwsgierig in de rondte

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1