Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2775. Woensdag 16 December 1891. 31e Jaargang. Binnenland. 081 vwBBtiriiMB. ABONNEMENT: advertentien. FKU1LLETON. TER \EIZE\SCHE COIIRANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit lilad verscliijnt Kinsdag- en Yrijdagavond bij den nityever J. V A V K K S A Bf K E te Ter Sieuien. folitieU Overzicht. In den Duitschen Rijksdag zijn de nota s over- gelegd, die tusscheu den Duitschen zaakgelastigde te Washington en de regeering der luie zijn gewisseld. Het bleek, dat Duitschland bij de onderhandelingen over de afschaffiug van het verbod op Amerikaansch varkensvleesch bereid was, de landbouwvoortbreng- selen uit de-Uuie tegen dezelfde verraindering toe te laten als de voortbrengselen uit Oostenrijk en andere Staten. Deswege zag de president der Unie zich genoopt, jegens Duitschland geen gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot bemoeielijkiug of verbod van vreemde invoeren, vooral suiker en zal de Duitsche artikeleu, (afdeeling 3 van de tariefwet) verder vrij van rechten toelaten. De civiele lijst van den Koning van Wurtemberg wordt niet alleen in geld uitbetaald. De meuwe Koning zal jaarlijks genieten in geld 1 inillioen 800 duizend mark en bovendien 225,000 kilo spelt, 62,500 kilo tarwe, 38,400 kilo rogge, 560,000 kilo haver, 4740 kubieke meters beuken- hout en 2700 kubieke meters dennenhout. De heer Lafarque, afgevaardigde voor Rijsel, diende in de Eransche Kamer een voorstel in, strekkeude om amnestie te verleenen aan alle veroordeelden of gerechtelijk vervolgden wegens staatkundige misdrijveu. De Minister van marine Barbey zeide uit naam der regeering, dat deze tegen de amnestie is, maar dat zij wel tot een onmiddel- lijke behandeling van het voorstel wilde overgaan. Het voorstel viel daarna met 398 tegen 113 stemmen. De regeering heelt zich verklaard tegen de seheidiug van kerk en staat inaar tevens ver- zekerd, dat zij bereid is, de bisschoppen en de geestelijkheid binnen de perken hunner bevoegdheid te houdeD. De diplomatieke agent van Frankrijk te Sofia heeft van Minister Ribot last gekregen de onmiddellijke invrijheidslelling te bewerken van den door de Bulgaarsche regeering in hechtenis genomen correspondent der Ageuce—Havas. In de Belgische Kamer is men ook aan het beraadslagen over de begrootingen en 't gaat tot dusverre bedaard toeals evenwel de groote kre- dieten voor de Maasvestingen aan de orde komen, zullen de geesten wakker worden. De Minister van oorlog zal komen vragen om een nieuw krediet van 8 millioen francs, kwanswijs noodig geworden door de vergissingen in de opgaven van generaal Brialmout, temninste zoo zeggeu de lui die tegen de oorlogsuitgaveu zijn. Uit Singapore zijn nadere bijzonderheden bericht over de laatste gevechten in China. Onder de opstandelingen werd een groot bloedbad aangericht. Eenige Christeneu zijn weder door bandieten en het grauw vermoord. De door deze moorden ge- compromitteerde kommandant pleegde zelfmoord. De overheidspersonen, die eveneens in deze voor- vallen betrokken waren, zijn in hechtenis genomen De Engelsche zendeling Parker te Chao—Yang is verdwenen. De toestand in Rio Janeiro begint weder zeer kritiek te worden. De tegenstanders der regeering wapenen zich. De stad wordt door gewapende politieageuten bewaakt. Te Campos heeft eene botsing plaats gehad, waarbij doodeu en gekwetsteu zijn gekomen. Brazilie's ex--Keizer zal eerstdaags naar zijne laatste rustplaats worden gebracht, het lijk zal in de koninklijke kelders te Braganza worden bijgezet, wat toegestaan is door den Koning van Portugal. Pedro's wensch was om in Brazilie te mogen rusten. In de kist, die het stottelijk overschot bevat, heeft men een zak met zand uit Brazilie gelegd, welke zak iu de kast van Pedro is gevonden. Zoo ligt de ex—majesteit dan toch op Braziliaanschen grond. Ter gelegenheid van de opening van het congres te Washington wijst president Harrison in zijne boodschap op de gesloten handelsverdragenhij betreurt de vijaudelijke handelingen, waaraan de matrozen van het oorlogsschip Baltimore hebben blootgestaan en verwacht oplossing der kwestie van den kant van Chilihij belooft te zullen aandringen op de nakoming der beloften door China gedaan inzake de veiligheid der vreemdelingenhij geeft zijne bezorgdheid te kenuen over het uitdrijven der Joden uit Rusland en de daardoor ontstane emigratie naar Amerikahij houdt een warm pleidooi ten gunste van de Mac Kinley-tarieveo en hoopt op eene spoedige voltooiiug der marine om de burgers op alle zeeen te kunnen verdedigeu en den handel uit te breiden. Vier en twiutig oorlogsschepeu zijn op 't oogenblik in aanbouw. Weg gaan dus de voordeelige saldo's In de gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer heeft het nieuw benoemde lid voor Tiel, de heer Tydeman, zitting genomen. Daarna is de behandeling van het hoofdstuk Binnenlaudsche Zaken voortgezet. De inotie-A. van Dedem werd na bestrijding door de heeren De Beaufort, Reekers en De Kanter, ingetrokken, omdat de voorsteller vreesde dat nu eene partijstemming zou volgen en daardoor het nuttig effect, Yrijdag verkregen, zou vervallen. De posteu voor het proefstation, voor proefvelden en voor de verbetering van paardenrassen werden bij dit hoofdstuk goedgekeurd. Zij komen dus onder het departement van Binnenlaudsche Zaken. De posteu voor subsidieeu voor de ambachts- scholen te Haarlem, Leiden, Groningen, Leeuwarden en Rotterdam zijn goedgekeurd. De Minister Tak verklaarde hierbij dat verdere aanvragen worden onderzocht en op de volgende begrooting van de beslissing der regeering in deze zal blijken. Ook Naar het Duitsch. 19) Het was den 15den Augustus 1870. Metz werd al meer en meer door de Duitsche troepen inge- sloten. De avond begon te vallen en de voorposten waren uitgezet. De bajonetten glinsterden in de oudergaande zon en de rij soldaten was onafzien- baar lang. Majoor Von Olefeld zat op zijn vos de eindelooze troepenmacht te beschouwen. En toch nog niet genoeg om die daar, hij wees over zijn schouder naar Metz te veroveren. Het zal een harde strijd worden, mijn beste Ring. Daar twijfel ik geen oogenblik aan, antwoordde de adjudant. Intusschen waren de proviand-colonnes aangerukt, commando's om water te halen en andere weerklonken overal. In bet bosch hoorde men de bijlslagen van hen die hout moesten aan- brengen, versch hout, of het branden wilde of niet werd niet gevraagd, het moest branden. In het dal kwam de nevel opzetten. Er werd gekookt, soldaten en officieren moesten zich met versch taai vleesch tevreden stellen. Alleen majoor Olefeld en zijn adjudant dachten niet aan voedsel. Zwijgend zaten zij naast elkaar op den grond. Tancred zat voor zich uit te staren en Heuri lag achterover met het hoofd in zijn gevouwen handen naar de lucht te zien. Ik heb honger, zeide hij eindelijk, zelf verbaasd dat hem dit nu juist ontviel. Werktuigelijk greep Tancred in een der zakken van zijn overjas en reikte hem een stuk chocolade toe. Van mijne vrouw, hoe zonderling zag hij Henri daarbij aan. Deze wendde den blik weder naar boven en at met graagte hetgeen hem gogeven was Ik zal toch zien een ketel met soep te krijgen, zeide hij eenige oogenblikken later. De majoor knikte, het scheen hem onverschillig of hij al dan niet iets te eten kreeg. Henri kwam terug met een dampenden ketel soep en een stuk taai rundvleesch. Hij zette den ketel op den grond tusschen hen in en beiden begounen toe te tasten In 't begin smaakte het niet recht, maar weldra deden de magen hun rechten gelden en werd alles verorberd. Na een goeden slok uit de veldflesschen gevoelden zij zich beter gestemd. Hid, hm, zonderling, een verzadigd is toch een geheel ander wezen dan een hongerig mensch, nu kan ik weer denken, zeide Tancred, maar naar zijn somber gelaat te oordeelen waren zijn gedachten niet van vroolijken aard. Ja, ja, zeide Von Ring en strekte zich weder op het gras uit. Morgen zullen wij voor het eerst kruit ruiken zeide de majoor na lang stilzwijgen. Stilte daar riep hij plotseling tegen een troep grenadiers, die f.vondscholen kunnen gesubsidieerd worden mits net karakter van ambachtscholen daaruit blijke. Eene subsidieering van kunst- en nijverheids- scholen zal later worden overwogen. Geen stellige eisch tot schoolgeldheffing zal aan het toekenneu van subsidie worden verbonden. Eene vrijgevige toepassiug der wet op het Middelbaar Onderwijs zal de Regeering bevorderen ten aanzien der eischen voor het onderwijzend personeel. Bij de afdeeling lager onderwijs drongen de aeeren De Meijier en Vermeulen aan op maatregelen om oude en gebrekkige onderwijzers vrij te stellen van het examen in vrije en ordeoefeningen. De heer Vermeulen wees voorts op het toenemend in het openbaar optreden van openbare onderwijzers ter verkondiging van anti-maatschappelijke, anti- natiouale stellingen. Hoe konden zij in |de school dan christelijke en maatschappelijke deugdeu leeren? zoo vroeg hij. Omtrent de in aantocht zijnde vermogens- belasting deelt men eenige bijzonderheden mede, welke wij niet anders dan onder voorbehoud hier aten volgen De inspecteurs der registratie zullen de kohieren opmaken en zij zullen voor elke provincie het college van zetters uitmaken De oudste hunner zal president zijn. Zij stellen de kohieren ter invordering aan de ontvaugers der registratie en domeinen ter hand. Het getal der inspecteurs zou daardoor met 15 a 20 worden vermeerderd. De mutatierechten, thans 4 pCt., zullen nu worden 2 pCt. zonder opcenten, dus pi. m. 3£ pCt. minder Eene algeheele berziening van de registratie zal hiervau het gevolg moeteu zijn. In het Nieuws- en advertentieblad van Bergen-op-Zoom plaatst de heer J. P. Niekerk, fabrikant van goud- en zilverwerken te Schoon- hoven, het volgende ingezonden stuk, dat wij gaarne in onze kolommen overnemen, ons bereid verklarende voor het door hem aangegeven doel gelden in outvangst te nemen Heden las ik in de Nieuwe Rott. Cour. van 10 Dec. 1891, no. 294, Eerste blad A, het zoo zeer aandoenlijke verhaal van schipper Everhard met zijn zoontje van 8 jaren. Eerbied voor den man, die reeds van 3 uur in den nacht, en dat nog wel iu December, er op uit gaat, om op de zoozeer gevaarlijke Zeeuwsche strooinen te trachten, op nederige wijze het brood te verdienen voor vrouw en tieu kinderen maar nog meer eerbied voor den liefhebbenden vader, die in zulk een hachelijk oogenblik, toeu zijn scheepje aan zijn voeten ontzonk, het eerst dacht aan zijn jongske, dit liefdevol op zijn schouders nam en zoo het leven van zijn kind en van zich zelven wist te redden. Die man verdieude een ridderorde in de eerste aan 't koken waren en ongenoegen hadden. Wat deukt gij er van, Ring vervolgde hij tegen dezen Henri had zich opgericht en leunde nu op zijn elleboog, het hoofd zwaar in de hand gesteund Dat geloof ik ook, gaf hij ten antwoord, terwijl hij met de linkerhand in het zand woelde en de fijne korrels door de vingers liet glippen. En er is nog meer dat ik geloof en waarvan ik een voorgevoel heb, zeide de majoor ernstig Henri zag hem doordringend aan, maar alsof de majoor dezen blik hinderde, wendde hij zijn hoofd af. Voorgevoelens worden niet altoos bewaarheid, antwoorddde Henri, en toch kan ik niet ontkennen dat ook ik er niet vrij van ben. Hm, hm, zeide Tancred op zijn beurt zijn adju dant opletteud aanziende. Hebt ge een goec portret van mij Ring? vroeg hij plotseling. Een portret Ja, heb ik je geen photographie gegeven Ik bezit het kabinetsportret, dat u voor het regiments-album hebt laten maken. Vindt gij dat het gelijkend is Zeker. Ten minste ik zag er zoo uitde majoor scheen moeite te hebben voort te gaan, toen ik voor de tweede maal huwde, voegde hij er snel bij Ja, zeide Von Ring en het was gelukkig dat de duisternis belette, dat zij elkanders gelaat kondon zien. plaats, maar in de tweede plaats moet die man dadehjk door vereende krachten aan een nieuw en aan een goed vaartuig worden geholpen. Ik ver- zoek u, geachte heer Redacteur, dit schrijven in uwe kolommen op te nemen, en noodig ook andere couranten uit, dit schrijven te plaatsen. Laat elk, die op 5 Dec. zich, wellicht uit weelde, zooveel uitgaven veroorloofde, hierdoor zich gedrongen ge- voelen, u eene bijdrage te zenden voor ouzen braven Everhard, opdat de man spoedig en afdoende ge holpen worde. Ik reken het mij tot een eer de lijst te openen door u hierbij per postwissel toe te zenden de somma van f 10 en hoop dat dit voorbeeld door velen zal gevolgd worden. Ik heb zoovele jaren persoonlijk Zealand bereisd, dat ik ten voile over het zeldzaam moedig gedrag van Everhard kan oordeelen. Met genoegen vernemen wij, dat het bestuur van de Afdeeling Zeeland N. P. S. verschillende prijzen en premien aan de leiders der ingeschreven lengsten heeft toegekend, n. 1. l,te prijs, a /5, aan hengstenleider L. I. van As te Zonnemaire, voor het dekboekje van »Joas", N°. 104 N. P. S. 2de prijs, a f 3, aan hengstenleider Louis de Kuiper te Hulst, voor het dekboekje van //Max", N°. 80 N. P. S. 3de prijs, a 2, aan hengstenleider J. B. de Caluwe te St. Jansteen, voor het dekboekje van fPrins", N°. 121 N. P. S. Eene premie it f 1, aan hengstenleider Jan van t Leven Jr. te Rilland-Bath, voor 't dekboekje van ,Polidor", N° 118 N. P. S. Eene premie a f 1, aan hengstenleider Jacobus Brevet Az. te Cadzand, voor het dekboekje van ,/Willem II", N°. 78 N. P. S. Eene premie it f 1, aan hengstenleider Johannis Mathijsse te Serooskerke (Schouwen), voor 't dek boekje van fMerlatti", N°. 75 N. P. S. Eene premie it f 1, aan hengstenleider C. Hart te Rilland, voor het dekboekje van ^Bayard", N° 73 N. P. S. Langzamerhand worden dezedekboekjes vollediger en nauwkeuriger ingevuld, waartoe de uitgeloofde prijzen veel bijdragen men durft dan ook verwachten dat ze weldra geheel aan't doel zullen beantwoorden. De Afdeeliug Zeeland neemt in bloei toe, haar ledental wordt steeds grooter en over eenige jaren mag men verwachten dat schier geen enkel goed fokpaard iu Zeeland zal te vinden zijn dat niet in de annalen van haar stamboek is opgenomen. Volgens de jongste volkstellingen waren er in ons land naar de verschillende gezindten in 1879 en 1889 resp. Nederduitsch Herv. 2,186,869 en 2,184,649 Waalsch Herv. 9730 en 10,299 Nederduitsch Ger. 181,017; Chr. Ger. 139,903 eu 189,251 Remonstranten 9678 en 14,889Doopsgezinden Ja, ja men begint oud te worden, klonk het met een zucht. Zoudt gij durven aaunemen naar naar dat portret een goede olieverf te maken Ik geloof het wel, en Ring voelde, hoe de majoor krampachtig ziju hand drukte. Wilt ge mij iets beloven, Ring Zeker overste, antwoordde Henri met tril- lende stem. Mocht ik komen te vallen, zoo beloof mij dat portret te schilderen en het persoonlijk aan mijne vrouw te brengen. Maar, majoor, riep Henri, terwijl een huivering hem overviel. Ja of neen vroeg Tancred. Ja als als ik zelf dan nog leef, zeide hij zacht. Gij zult en moet blijven levenantwoordde Tancred, terwijl hij zich zwaar achterover op den grond liet vallen. Beiden zwegen nu, wikkelden zich in hun mantels en trachtten wat te sluimeren, maar de zoo gewenschte slaap wilde bij geen een van beiden komen. Het klopte en hamerde in hun hoofden en zij staarden naar de maan, die met haar zilver licht vrieuden en vijanden bestraalde. Hoe koud was de nacht en vochtig de nevel. Pief, paf, hoorde men tegen den morgen aan het uiterste einde der voorpostenlinie, daarna weder stilte, alleen afgebroken door het snorken van eenige slapers, het rammelen van een ketting of het hinniken van een paard. In het oosten werd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1