i Algemeen Nienws- en Advertentieblad i voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2773. YVoensdag 9 December 1891. 31e Jaargang BEKIiNDMARlNG. 8 8) F W 6 i F 618tS Binnenland. I)e Burgemeester der gemeente Ter Neuzen ABONNEMENT: advertentiEn. FEUtLLETOJSI. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post ederland t 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven Nederland Men abonneert bushouders Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. \euieiii Hit verscliijnt Uinsdag. en rljtli*ff»von«l den uitRever maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den GemeeDteraad is belegd tegen V rijdag den 11 December 1891, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 8 December 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. folitieli Oversslcht. Wij weten dat Richter zich in den Duitschen Rijksdag beklaagde over de nietonderteekening door een verantwoordelijk Minister van Keizerlijke res- cripten, die openbaar worden gemaakt. De Rijks- kanselier verklaarde later, dat volgens het oordeel van rechtsgeleerden de bekendmakiugen door Richter bedoeld geen contraseign behoeven, men achtte een contraseign dan noodig, als de monarch het ministerie tot een of ander besluit aanspoort en het ministerie daarover gaat beraadslagen en op grond hiervau den monarch voorstelleu doet, die door dezen of goedgekeurd of verauderd worden. De raad van legatie verklaarde in den Rijksdag, dat Zuidwestelijk Afrika voor 3 millioen mark aan een consortium is verkochtdaarvan is reeds 200,000 mark betaald welke echter vervalt, indien de verkoop niet defini- tief tot stand komt. Er kunnen namelijk bezwaren ontstaan naar aauleiding der Engelsche wet op de naamlooze veunootschap, daar, volgens de voorwaar- deu, het bestuur uit Duitschers moet bestaan. In den loop van bet debat over het wetsontwerp be- treifende de iugeschreven vak-vereenigiugen zei de s ocialist HeineWij willen uwe zwart-witroode vlag niet, wij zullen verder, de roode vlag volgen. Hij werd hierom door den president tot de orde geroepen. Dom Pedro, ex-keizer van Brazilie is overleden. Hij woonde een week te voren nog eene zitting der academie van wetenschappen te Parijs bij. Daar vatte hij koude, die spoedig in longontsteking overging. Teugevolge zijuer groote zwakheid en vooral wegens de suikerziekte, waaraan de vorst leed, duchtten de geneesheeren het ergste. Vrijdag ten 11 ure was alle hoop verdwenen en de dood- strijd begon. Dom Pedro behield zijn helderheid van geest en zijn verstand en vermaande zijne weenende familie, die hem omriugde, tot kalmte en sterkte in de droefheid. Aan den graaf en de gravin d'Eu, vroeg hij bedaard met hem te bidden, dat de woelinger, in zijn laud weldra zouden op- houdeu en Brazilie spoedig zijne grootheid en voorspoed moge terug bekomen. Op zijn verlangeu zal Dom Pedro begraven worden te Lissabon, in het graf der Braganza's maar er zal eerst een plechtige dienst iu de Madeleine gecelebreerd worden. Een incident in de lijdensgeschiedeuis van het Panama—kauaal, is het dezer dagen te Parijs ver- scheuen verslag van den heer Dupuy, opgesteld in opdracht van eene commissie uit den Senaat. De heer Dupuy stelt voorop, dat de regeeriug in geen opzicht verantwoordelijk is voor de ramp, die de houders van Panama—aandeelen trof en daarom geen enkele zedelijke verplichtiug voor de toekomst moet aauvaarden. Niettemin gelooft hij, dat de Senaat de aandacht van den Minister van finaneien op hunnen toestand moet vestigen en zijn mededoogen moet inroepen. De Minister zou dan, meent de heer Dupuy, langs niet officieelen weg zijn invloed kunnen aanwenden orn te voorkomen, dat de concessie iu Februari 1893 vervalt en om te bewerken, dat de arbeid aan het Panama-kanaal hervat wordt. Prins Albert Victor, hertog van Clarence en Avondale, oudste zoon van den Prins van M ales, erfgeuaam der kroon van Engeland, is verloold met zijne nicht, Prinses Victoria van Teck. De vader der bruid is uit een morganatisch huwelijk van hertog Alexander van Wurtemberg gebore.n en huwde in 1866 met Prinses Maria Adelaide van Engeland, dochter van den in 1850 overleden hertog van Cambridge, en daardoor afstam- melingen vau George III. De hertog van Clarence is geboren 8 Januari 1864, zijn verloofde den 26 Mei 1867. De hooge rechten op wijn, die door den Franschen Senaat zijn aangenomen, hebben in geheel Spanje een slechten iudruk gemaakt. Zij treffen gevoelig Spanje's voomaamste uitvoerartikel. In 1890 voerde het voor 270 millioen frcs. naar Frankrijk uit. Het betaalde daarvoor 41 millioeu inkomende rechten en voortaau zal het, zelt's bij toepassing van het minimum tarief, voor dezelfde hoeveelheid 117 millioen moeleu betalen. Eenparig verklaren de Spaausche bladen, dat het hier eene natiouale kwestie geldt en dat de regeering door hooge rechten op Fransche producteu en conveuties met de andere Europeesche mogendheden 's lauds belang moet verdedigen. De Spaansche miuisterraad heeft besloten, terug te keereu tot het tarief van 1877, dat iu kracht was voor het tijdperk der handelstracteu. Het dagblad Volk brengt eene nieuw lezing van de aauspraak des keizers van Duitschland aan de recrutenGij hebt mij den eed van trouw gezworen, dat wil zeggeu voor u geldt voortaan slechts een bevel miju bevelgij hebt slechts eeneu vijaud mijn vijand. En indien ik u eens, wat God verhoede, moest oproepen om uwe bloedverwanten, uwe broeders en ouders neer te schieten, denkt aan uwen eed Deze woorden, zegt het blad, sprak de keizer met verheffing van stem en het suprema lex regis voluntas vlamde in zijne oogeu. Ten slotte had hij nog gezegd Vergeet niet uw Onze Vader, dat gij als kinderen hebtgeleerd; het helpt uit menigeu uood, ik weet het Naar het Duitsch. 16) Laura was het of men haar iets wilde ontrooven wat haar toebehoorde, maar toch zorgde zij, dat de adjudaut aan tafel naast Bertha kwam te zitten, en wist het zoo te schikken dat zij insgelijks te zamen muziek maakten. Zij zelve hield zich zoo ver mogelijk van Henri verwijderd. Tancred zag alles en zweeg. Hij gevoelde zich diep ougelukkig, rnair stond ziju vrouw in haar slreven zooveel mogelijk bij. Eiudelijk moesten beiden het opgeven, want luitenant Waldsee scheen zich voorgenomen te hebben bepaald het hof aan Bertha te maken. Mijn nichtje is een zeer lief en aardig rneisje, liet de majoor zich als toevallig ontvallen, toen hij met eenige officieren alleen stond te praten, daarbij zeer gei'ortuneerd, hij wist dat dit laatste geen onaaangeuaam bericbt voor de heeren zou zijn. Toen het gezelschap vertrokken was, bleet Tancred nog wat met de beide dames napraten. Hoor eens, Laura, zeide Bertha, die luiteuant Von Ring is wel de kuapste van alien maar ver- schrikkelijk stijf en vormelijk het is waarlijk of hij van steen is. Laura bloosde wat niet verminderde bij het zien vau de eigeuaardige wijze waarop de majoor haar aanzag. Die kleine Waldsee is veel aardiger, babbelde Bertha voort. Ik weet niet meer, waar hij mij al niet voor heeft uitgenoodigd. Morgen bijvoor- beeld wenschte hij, dat ik op het Rousseaueilanc zou komen schaatsenrijden. Ik hoop toch dat je met me mee zult gaan. Ziet ge, daar begint het gedoe al. De majoor ging den volgenden dag met de beide dames naar de ijsbaau. Vele honderden menschen bevonden zich daar en leverdeu een vroolijk tafereel op vau een door elkander joelende meuigte. De muziek van het regiment speeldeen daartusschen hoorde men het schuren van de schaatsen over het ijs. Daar kwam luitenant Waldsee reeds aanzwenken en knielde voor Bertha neder om haar de schaatsen ouder te binden. Een weinig ter zijde stond Von Ring; natuurlijk zou het ouhoffelijk zijn geweest hadde hij den majoor en zijne vrouw niet terstond begroet en ziju diensten aaugebodeu. Weldra had hij Laura de schaatsen oudergebonden en zweefden zij hand aan hand over de baan. Zij spraken geen vau beiden. Waarover zouden zij gesproken hebben? Hetgeen hen vervulde, durfden zij niet aanroeren. Zie eens, Tancred rijdt ook, riep Laura en den luitenant loslatende, ging zij hem tegemoet. Zij is gevlucht, fluisterde Henri in zich zelf En dat was ook goed gedaan van haarHij H. M. de Koningin-Regentes heeft zich Vrijdag- ochtend 10^ uur, vergezeld van eene hofdame, uit het paleis te 's Hage per rijtuig naar Delft be- geven, ten einde een bezoek te brengen aan het graf van Z. M. Koning Willem III, wiens stoffelijk overschot, een jaar geleden, in den koninklijken grafkelder van de Nieuwe Kerk werd bijgezet. H. M. legde een prachtigen palmtak op het graf van haren gemaal neder. Door het Kamerlid, den heer Levy is bij het afdeelingsonderzoek van het ontwerp tot regeling van bet faillissement en de surcdance van betaling een nota voorgelezen, die bij het verslag zal worden gevoegd. De verschijning van dit verslag kan echter nog geruimen tijd op zich laten wachten, daar dat ontwerp in handen eener commissie vau voorbereiding is gesteld. De heer Levy heeft nu zijne nota in het W. v. h. R. doen opnemen. Hij betoogt daarin de wenschehjkheid om verschillende punteu uit de Engelsche wetgeving op dit stuk in ze wetgeving over te nemen. Als zoodanig noemt hij1. de instelling van een comptabel ambtenaar, die op persoon en goed het oog houdt, den boedel onmiddellijk in beslag neemt, de rechter deskuudig voorlicbt, kleine boedels verelfeud en in het algemeen voor den goeden afloop van het liquidatie-proces waakt2. de invoering van een stadium van gebleken onvermogen, voorafgaande aan het eigenlijke faillissement 3. berechting door den kantonrechter casu quo natuurlijk met beroep 4. wetlelijke splitsing van groote en kleine boedels en 5. behoud van het vounis van insolveutie en van het vonnis van rehabilitatie. Het afdeelingsverslag is verscheneD over de wetsontwerpeu tot tijdelijke versterking van de natiouale militie en tot wijziging van deschutterijwet. De commissie van rapporteurs (bestaande uit de heeren Rutgers van Rozenburg, Land, Schimmel- penninck v. d. Oije, v. d. Feltz en Guyot) vat de beschouwingen, welke uit de afdeelingen zijn gerapporteerd, ten slotte hieriu samen, dat het wetsontwerp tot tijdelijke versterking van de militie np den bijval van de raeerderheid der Earner kwalijk rekenen kan, tenzij het bf tot eene zuivere noodwet omgewerkt, bf met de vereischte bepa- lingen van den persoonlijken dienstplicht aange- vuld wordt. 24 fabrikanten van vruchtenwijnen in Nederland hebben eenige dagen geleden een adres ingezonden aan den Minister van Finaneien, verzoe- kende1. den accijns op wijnen uit inlandsche vruchten, geen uitgezonderd, voortaan niet meer te heffen2. restitutie te verleenen van den accijns, die betaald wordt op suiker, welke voor het ver- vaardigen van wijnen uit inlandsche vruchten wordt gebruikt. In eene bijlage worden de redenen tot dat verzoek blootgelegd, en er op gewezeD, hoe van verschillende kanten er op wordt aangedrongen pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van een hoeden volksdrank, om daardoor tevens het verderflijk gebruik van jenever tegen te gaan. Adressanten meenen, dat men daartoe eerst de aandacht moet vestigen op de wijnen, die uit onze Nederlandsche vruchten kunnen worden vervaardigd, en wijzen er op, hoe daardoor tevens groote bronnen van welvaart worden geopend, zoo voor hunne industrie als voor den land—en tuinbouw. Verder wordt er op gewezen, dat voor het verleenen van deze vrijstellingen geen verlies van eenige be- teekenis voor de inkomsten van den Staat zal ontstaan, daar het voordeel voor de wijn-industrie niet zou zijn gelegen in de restitutie van den suiker—accijns zelven, maar in de groote uitbreiding, waartoe zij door goedkoopere en vrije productie zeker zou geraken. De aanvrage van leverbare oesters te \erseke overtreft in de laatste dagen het aanbod, hetwelk zijn oorzaak heeft in den geringen voorraad en den weinigen lust der kweekers om deze spoedig uit de putten. Vooral de tweede soort verkoopen zij noode, daar zij ze liever bewaren, om ze het volgende jaar tot eerste soort op te kweekeu. Is het een onaangenaam verschijnsel voor de kweekers, dat hun zoo spoedig reeds de bodem van den put dreigt aan te grijnzen, eenigszins wordt toch die kwaal verzoet door het onvermijdelijk gevolg van de straks genoemde wanverhouding tusschen vraag en aanbod de prijzen namelijk zijn stijgende en op niet onbeduideuden voet. Zoo kan men de prijzen der eerste soort in doorsnede gerust op 75 tot 80 gulden rekenen, die der tweede soort op 50 gulden. De afzet van mosselen per scheep- en per trein- gelegenheid was in de laatste tijden vrij aanzienlijk. De termijn voor het wegvoeren der pannen van de banken is verstrekende pannen zijn dan ook alien opgeborgen. Hoewel de aanslag beneden het middelmatige was, zal er in het voorjaar toch nog al werk aan het afsteken zijn, omdat er zoovele millioenen pannen gelegd zijn. De lleraut meldtNaar we vernemen, is de poging bij de Christelijke gereformeerde kerken ora zich los te maken van het reglement van 1869, bijna nergens op moeielijkheden gestuit. Binnenkort zal dan ook de kennisgeving aan de regeering kunnen uitgaan, dat de Dordtsche kerken- ordeniug van 1619 voor dat reglement in de plaats is gekomenen zoodra deze kennisgeving blijkt geen bezwaar bij de regeering te ontmoeten, kan het moeielijke en ingewikkelde werk, om de akte van vereeniging (met de doleerende kerk) op te maken een aauvang nemen. maakte zijn schaatsen los en veriiet de baan. Had ik geweten, Tancred, dat gij ook schaatsen zoudt rijden, dan had ik op je gewacht. Ik heb het maar eens weer geprobeerd, zeide de majoor op weemoedigen toon, reikte Laura de hand en reed met haar verder. Zoo vlot als met Henri ging het evenwel niet. O, dat zal wel weer beter worden, dat komt omdat je het misschien in zoo langen tijd niet gedaan hebt. Sedert wanneer hebt ge het laatst gereden De laatste maal was het met Louize, een half jaar voor haar overlijden. O zoo, zeide Laura droog. Zelfs hier vervolgde haar de schiui van zijn eerste vrouw. Waar is Ring gebleven vroeg Tancred na eenig zwijgen. Laura zag om zich heen. Hij staat ginds op de brug, hij schijnt naar huis te gaan. Een bitter woord zweetde Tancred op de lippen. Natuurlijk, nu Laura niet meer met hem reed maar met haar echtgenoot, was er niets meer op de baan waarin hij belang stelde. Hij sprak dit echter niet uit en ging voort over onverschillige onderwerpen te praten. Daar komen ze, fluisterde luitenant Waldsee tot Bertha, naar den majoor en zijne vrouw wijzende, waarop zij terstond een tegenovergestelde richting insloegen. Het is of zij ons achterna rijden, riep Bertha lachend en nu was zij het die zich omwendde. Aan het einde der baan was het stil en verlaten. Bertha werd het angstig te moede. Laten wij liever naar de andere zijde gaan, mijnheer Waldsee. Neeu, neen, hier is het juist zoo heerlijk Maar Bertha snelde henen en de jonge offlcier haar als een vogel achterna. Voor zij het verhin- deren kon, had hij haar zijne liefde beleden. O heme!, nu reeds? fluisterde het rneisje blozend en op het punt van te gaan schreien. Ja, zoo doen wij soldaten datriep Waldsee opgewonden en nu ging het paartje in zalige verrukking verder. De schemering was ingevallen en de majoor zat met de twee dames aan de theeBertha staarde zwijgend voor zich uit. Daar is luitenant Von Ring, kwam de oppasser aandienen, hij vraagt of hij mijnheer den majoor kan spreken. Laura knikte toestemmend en Tancred stond op en ging naar zijn kamer. Plotseling sproug Bertha van haar stoel en de jonge vrouw om den hals vallende riep zij Laura ik ben verloofd. Verloofd Zij had haar dus te vergeefs laten komen, want terstond begreep zij, dat Bertha zich met Waldsee en niet met Von Ring had verloofd. Laura beefde van ontroering, sloot het rneisje in haar armeu en kuste haar met tranen van o God het was vreeselijk vreugde 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1