Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Z eeu wsch-Vlaanderen. No. 2772. Zaterdag 5 December 1891. 31e Jaargang. BR t VY tiST BUD* Binnenland. St. Nicolaas. o ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. IJij de/.e cournnt behoort eeu bijvoegsel. Weer, weer is bij gekomen de oude en getrouwe, die elk jaar terugkoint en nooit op zicb laal wachten. Het verre Spanje, waar de ^sueeuwbloei der kastanje aau Ebro's lachend strand prijkt in al zijn beerlijkheid heeft hij verlaten om in ons koud en mistig kliinaat zijn weldoende hand uit te strekken en gelukkige kinderen en niet minder gelukkige meuscheu om zicb te verzameleu. Nicolaas de Wouderdoener" zoo heet de Aarts- bisscbop, die uit het grijs verleden tot ons spreekt. En waarlijk, die naam is niet ongepastons duukt althaus, dat hij wonderen doet en dus dieu naam, naast de velen, die hem tot sieraad strekken, ten voile verdient. Of zoudt gij welwillende lezer en vriendehjke lezeres niet gelooven, dat hij wonderen doet? Zie die van geluk stralende oogen, die blijde gezichten, en let op die daukbare harten, die de goede beilige zoo warm doet kloppen. Of is 't geen genot, als we de kinderen van meer en minder bedeelden zieu genieten van de algemeene vreugde. Dagen te voren reeds hebben ze gestaan met hunkereud verlaugen en blijde verwachting voor 't raam van gindschen winkel, waar tal van heerlijkheden zijn uitgestaldschatten voor een kinderoog, schatten, die zoo vaak voor hen onbe- reikbaar zijn. O, ge moet een jongen hebben, die elken dag met wat nieuws, aangaande 't geen hij gezien heeft thuis komt, die altijd en altijd inaar door weet te vertellen en te vragen en die in kinderlijke on- noozelheid u vertelt, dat al dat moois o zoo weinig kust. En als ge dan eenig gevoel hebt, een weinig inaar veel vraag lk niet dan zegt ge toch met mij dat de goede heilige, wiens sterfdag we op 6 December gedenken, wonderen doet nog lang nadat hij gestorveu is, al was 't alleen maar omdat hij kinderharten doet kloppen van blijde verwachting. De wonderdoener Gepast is die naam, 't is zijn titel van roem. O zeker Als de fee in de sprookjes, weet hij in een enkel oogenblik de schoonste droomen te verwezeulijken. Want arm en rijk, hoe weinig of hoe veel deelt hij mede van zijn onuitpnttelijkeu schat. Ook de armen Wei zeker Wordt niet als door een wonder het koude hart warm, opent zich niet de hand, die steeds ge- sloten bleef En wie," wie onzer zal 't ontkennen, dat de borst welke nooit voor 't medelijden geopend was, op zulk een dag niet zou kunnen kloppen van blijde, heerlijke vreugde. O, wie T niet kent, hij beproeve het eens en ik verwed er alles onder wat ge wilt als FJbGUILLETON. Naar het Duitsch. 15) Sedert lang had de adjudant zijn bezoeken gestaakt. Van de zittingen voor het portret was geen sprake meer geweest Laura en Henri hadden elkaar in een gezelschap ontmoet, maar uergens over gespro- ken. Het toeval had hen aan tafel naast elkaar geplaatst en Tancred zag hoe zij vermeden samen te praten. Laura was iu een druk gesprek met haar auderen buurman en de adjudant was buitengewoon stil en afgetrokken. Hij zag er vervaller. en somber uit, hij die altijd zoo vroolijk en opgewonden was. Dit was zelfs zoo in het oog vallend, dat men hem vroeg of hij zich ongesteld gevoelde. Hij ont- kende dit en trachtte een opgewekt gesprek te beginnen, maar lang hield hij het niet vol en hij verviel weldra weder in zijn sombere afgetrokken- heid. Laura zag er beelderig uit, al was zij wat bleeker dan gewoonlijk. Het diner was afgeloopen en de echtgenooten reden zwijgend naar huisbeiden gevoelden dat er iets tusschen hen was gekomen, maar geen van beiden durfde er over te beginnen. Laura had kunnen schreien van weemoed, maar zij deed haar best een gesprek te beginnen en Tancred, die diep medelijden met zijn jonge vrouw zulk eeu bij de gedachte aan al wat lieflijk is en wel luidt de hand niet zal uitstrekken om wel te doen. Wonderen doet de goede oude en nog eens daarom verdient hij den bijuaam van wonderdoener ten voile. Hij is in staat ons onze eigene jeugd voor de oogen te tooveren. Of is de herinuering aan de dagen onzer kinds- leid bij ons gansch uit het geheugen gewischt Wee onzer indien 't zoo ware. De Heilige brengt ons met zijn wonderdoeuden tooverstaf weer op eens in die gelukkige dagen terug. Nog zien we onze lieve moeder zorgen dagen te voren, opdat we toch niets zouden merken, van 't geen door hare hand de goede Sint ons zou brengen. We weten nu, (toen wisteu we 't niet) hoe ze dagen, laat ik zeggen maanden lang had gespaard en uitgezuinigd om ons blij, vroolijk en opgewekt te maken op St. Nicolaas. Met weemoed denken we er aan, hoe haar trouwe zorg ons bespiedde om alle verdeuking van haar af te weren, alsof zij 't was, die in liefde aan ons dacht. En nu nu we oud geworden zijn, nu onze haren beginnen te grijzen, nu we zachtjes aan gaan denken aan het avondrood, 't welk ons den nadereuden uacht voorspelt, nu komt Nicolaas de Wouderdoener, en in een oogenblik des tijds brengt hij ons terug in de dagen van weleer. Schoone gelukkige dagen Met dankbaarbeid zien we op u terug. O, ge hebt, bij alles wat ons ontnomen werd, ons toch die zoete herinneriug gelateu aan haar, die ons onder 't harte droeg, aan haar wier gansche leven een gebed was, van onze wieg tot aan ons graf. Ja waarlijk, de goede Heilige is een TV onderdoener Hij weet ons kind te maken met de kinderen. Of is 't niet waar, dat we alien meegevoelen in de algemeene vreugde, mede lijden met hen, die minder bedeeld zijn. O, zoo'n oogenblik kind te zijn, dat juist wekt in ons het vurig verlaugen in meer dan een opzicht te worden als de kinderen. Als de kinderen iu ons willen, denken, hopen ook met betrekking tot onze medemenschen te wezen als de kinderen, rechtvaardig, eerlijk, ongeveinsd. Te deelen in de vreugde, te genieten bij zooveel onschuldig genotdat stort ons hoop in en moed om den vaak hobbeligen levensweg met kloeken zin te bewandelen. Maar St. Nicolaas is wonderdoener in nog hooger nog edeler zin. Straks spraken we er van met een enkel woord. Waarde lezers en lezeressen. Kent gij grooter, edeler en schooner genot dan weldoen Keut gij iets, dat meer voldoening geeft? Och kom, beproef het eens. Uw hart zegt u, dat er veel te doen is. Welnu, doet wel. had, hielp haar daarin voort. Zij wisten evenwel dat zij alleen praatten om hetgeen waarvan zij ver- vuld waren te verbergen. Getrouw aan zijn voornemen, werden nu door den majoor alle uituoodigingen aangenomen. Bijua overal trolfen zij Von Ring aan, die zooveel moge- lijk mevrouw Olefeld ontweekdeze kon in zijn tegenwoordigheid haar verlegenheid bijna niet ver bergen, hetgeen Tancred met steeds grooter kommer zag, maar dat hem toch met eerbied voor zijn jonge vrouw vervulde. Ook heden kwam er weder een uitnoodiging. Och, laten wij liever bedanken, zeide Laura, ik voel me vermoeid, wij zijn dezer dagen reeds zoo veel uit geweest. De majoor moedigde haar aan om te gaan. Neen, neen, ik kan niet, wees zoo goed het te laten afzeggen. Maar, kind, waarom wil je niet gaan Omdat ik te moe ben, herhaalde Laura. Nu, goed dan, zeide de majoor medelijdend en hij schreef een briefje om voor de uitnoodiging te bedanken deze vrouw die voor haar betere gevoeleus strijd voerde, had iets voor hem dat hem diep trof. De verjaardag van den majoor brak aan, maar er was geen portret. Laura was zeer opgewonden en verraste haar echtgenoot met allerlei geschenken welke zij zelve had gewerkt. Dit is je eerste verjaardag, welken wij samen vieren, zeide zij met trillende stem. Ik heb God Ziet, St. Nicolaas komt meest op een mistigen regenachtigen avond. Laat hot in uw harten, licht helder licht zijn, laat ze verwarmd worden door den gloed en den adem der liefde. Steekt uit een hand om ook anderen te doen gelooven in de iefde van uw God, wiens kinderen we zijn, wij alien arm en rijk. Wees een wonderdoener in elk gezin, waar niets is wees ten zegen en ge zult gezegend zijn. O, als ge iets wilt zien schooner dan de bloemen des velds, heerlijker en reiner dan de sterren aan den hemel, ziet dan in een paar blijde, vroolijk glinsterende kinderoogen. Schud menige peluw zacht, droog menigen traan, laat een helderen, vroolijken lach weerklinken ook in de hutten der armen. O, ik bid u, gij die kunt, laat een enkel zonnestraaltje schijuen in dien vaak donkeren nevel. Uw loon zal groot zijn De dagen uwer jeugd (heerlijke herinnering) komen u voor den geestuw moeder (beminnelijk beeld) treedt u voor de oogen en #als de kinderen" (gelukkige toestand) wordt ge, als ge kinderen gelukkig maakt. Een heerlijke St. Nicolaas zij u toegewenscht. Tot later De Koningiunen met de dames en heeren van het gevolg zijn Woensdagmiddag te 1,27 per extratrein van Het Loo naar Den Haag vertrokken. Niettegenstaande het slechte weder waren toch vele belangstellenden aanwezig. De Koningin- Regentes nam met een handdruk afscheid van de heeren J. A. van Steijn, intendantStorm van 's Gravesande, jagermeester J. Vlaanderen, hofarts, en J. A. van Hasselt, burgemeester. Koningin Wilhelmina, met haar popje op den arm, groette de aanwezigen op het balcon van het salonrijtuig vriendelijk. Bijna zeven maanden heeft de Koninklijke familie thans op Het Loo vertoeld. Te 3,36 arriveerde de trein in de residentie. Aan het station aldaar werden Hare Majesteiten ontvangen door de gewone hof-, burgerlijke en militaire autoriteiten, o. a. ook door den president der Eerste Kamer, den commissaris der Koninginnen, den burgemeester en den secretaris van den raad van voogdij Jhr. Roell. Hare Majesteiten vertoefden geruimen tijd in de nieuw ingerichte koninklijke wachtkamer, die zij, begeleid door den directeur—generaal in oogenschouw namen. Het talrijk publiek stond tot aan het buiten- plein en hief, loen Hare Majesteiten vertrokken, luide hoera's aan. gebeden dat hij een vreugdedag voor ons zou worden en dat wij dien nog vele jaren zullen beleven. Vleiend legde zij haar hoofd tegen zijn schouder en de traneu vloeiden langzaam over hare wangen Je liefde, beste Laura, is voor mij het schoonste wat ge mij kunt scheuken. Wilt ge mij altoos blijven liefhebben Ja, Tancred, dat wil ik, en hij voelde hoe haar slanke gestalte in zijn armen beefde, en wist welken strijd zij te strijden had. Een vreeselijke smart doortrilde hem en hij begreep, dat hij deze vrouw nog nooit zoo vurig bemind had als nu. Tegen den middag kwamen al de officieren van het ba taljon bun chef met zijn geboortefeest geluk wen- schen. Natuurlijk bevond Von Ring zich onder hen en Laura schrikte terug voor het oogenblik dat zij hem zou ontmoeten. Zij praatte levendig met al de heeren, alleen Henri outweek zij. Op eens begreep zij hoe dit hem moest krenkeu. Waarom gevoelde zij zich eigenlijk zoo bevangen tegenover hem? Wat moest hij zoowel als Tancred daarvan denken Neen, zoo^on het niet voortgaan, zij zou trachten zich te beheerscheu. Ik moest eigenlijk boos op u zijn, mijnheer Von Ring, en mijn man nog meer, zeide zij zoo kalm mogelijk, het is zoo lang geleden sedert gij bij ons waart en op onze eerste zitting voor het portret is geen tweede gevolgd. Hij verontschuldigde zich zoo goed het ging en beloofde spoedig te zullen komen, om het portret De Minister van Binnenlandsche zaken heeft, met wijziging der beschikkiug van zijn ambtsvoor- ganger van 11 Febr. 1888, voor zoover daarbij de gemeente Clinge is aangewezen als onderkies- district van het hoofdkiesdistrict Hontenisse voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, die gemeente gesplitst in de onderkiesdistricten van dat hoofdkiesdistrictlste onderkiesdistrict Clinge (hoofdplaats Clinge) het dorp Clinge en het gehucht Kapellebrug (de wijken A en B), 2d' onderkiesdistrict Clinge (hoofdplaats Nieuw Namen) het dorp Nieuw Namen (wijk C). Naar men verneemt, heeft het hoofdbestuur der vereenigiug Trouw aan Koning en Vaderland, die zich ten doel stelt, aan de nog overgebleven oud-strijders van 183031 een onbezorgden ouden dag te verschaffen, nu ongeveer f 22.000 ontvangen. Groot is dat cijfer niet, vooral niet, wauneer men in aanmerking neemt, dat daaronder ook begrepen is de opbrengst eener algemeene collects, voor zoo ver die reeds gehouden is. Hoewel zulks velen reeds bekend zal wezen, schijnt het toch niet overbodig nogmaals op het volgende de aandacht te vestigen. Wauneer men ten behoeve van een derde een spaarbankboekje neemt, is het niet uoodig, dat de persoon, te wiens name men het boekje weuscht gesteld te zien, terstond zelf aan het postkantoor verschijne, ten einde zijne handteekening in het register en op de zoogenaamde »verklaring" te stelfen. Hij kan dit later, bij het eischen der eerste terugbetaling, doen. Vooral voor personen, die, ter gelegenheid van Sint Nicolaas of den Nieuwjaarsdag, iemand met eeu spaarbankboekje willen verrassen, is deze ten gerieve van het publiek gemaakte bepaling van belang te achten. Het bestuur der Zuiderzee-Vereeniging heeft aan het Algemeen bestuur, de leden, donateurs en beguustigers dier vereeniging verzonden de zevende nota van het techniseh ouderzoek, de droogmaking zelve betreffende, vergezeld van eene zeer uit- voerige kaart. Met nog een stuk, n°. 8, eene vergelijking der verschillende onderwerpen tot oplossing van het Zuiderzee-vraagstuk behelzende, zullen de resultaten en beschouwingen van het techuisch onderzoek volledig zijn medegedeeld. Deze laatste nota kan vdor het einde des jaars verzonden worden, om ten slotte gevolgd te worden door een, vermoedelijk in Januaai a. s. te verzenden rapport, waarin het dagelijksch bestuur zijne meening over de oecono- mische en fiuancieele zijde der zaak uiteen zal zetten. Daarna acht het bestuur het oogenblik gekomen eene algemeene vergadering uit te schrijven, om over den verder te volgen weg gezamenlijk van gedachten te wisselen. af te maken. De heeren namen afscheid en ver- zekerden om strijd dien avond gaarne te zullen terugkomen. Nu kunt ge van avond eens toonen welk een flinke huisvrouw gij zijt, zeide Tancred zoodra zij alleen waren. Dezen dag had ik liever stil met jou alleen doorgebracht, antwoordde Laura nadenkend. Dat ging niet aan, mijn best wijfje, hernam hij, haar zacht langs den wang strijkende, die jonge lieden moet ik hoog noodig eens bij ons aan huis ontvangen. Vindt ge het te veel moeite voor je Neen, neen, dat is het nietwat gij noodig acht is voor mij nooit te veel moeite, lieve Tancred Zij beloofde haar best te zullen doen en terwijl zij alles in orde bracht, verhelderde haar gelaat. Zij zouden gasten ontvangen en onder die gasten bevond zich Henri von Ring. Maar hemel, was dit gevoel van vreugde niet reeds verraad tegenover Tancred Een zware zucht ontsnapte haar. Welke booze geest gaf toch steeds aau haar gedachten, vroeger zoo onschuldig, die noodlottige richting. Zij herinnerde zich hoe hare moeder op haar sterf bed Tancred dankbaar had aangezien, toen zij overtuigd was haar eenig kind gelukkig en verzorgd achter te laten. Zou zij nu deze verwachtingen te schande maken Als zij eens iemand te logeeren vroeg, dan zou zij niet meer de eenige dame zijn als Henri kwam wie weet of zijn hart dan niet.... zijn hart? RANT l)it hlad verscliijiit llinsdag' t*n Vrijdagavond l»ij den uitgever I". J. 1AM 11 E SAMI1E te Ter It'euzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1