t Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad J voor Zeeuwsch- Vlaanderen. on ifBesiiiis. No. 2770. Zaterdag 28 November 1891. 31e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: advertentiEn. FEUILLBTON. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. C01IRAS Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit Mail verscliijnt DiEiwilag;- en Viijdagavond l»ij den liitgever VAH D E S A Sf E te Ter Meuzen. JE*olitieli Overzicht. Een belangrijke brochure van den heer Woeste is in het licht verschenen, waarin Leopold, Belgisch vorst, wordt gerechtvaardigd omtrent de beschuldi- gingen, die hem uit Frankrijk gedurig worden naar het hoofd geworpen, als zou hij heulen met Duitsch land in het nadeel van Erankrijk. Merkwaardig vooral is de wederlegging van de beweringen over den brief door Leopold II na den slag bij Sedan aan Wilhelm I geschreven, waarover ook in het dagboek van kroonprins Friedrich wordt gesproken. Woeste meent, dat de aanteekeningen van dezen laatste niet juist zijn weergegeven. Bovendien inoest men rekening houden met de omstandigheden, waaronder de brief vau Koning Leopold geschreven werd. De laatste had juist veruomen dat Benedetti aan graaf Bismarck een ontwerp had voorgelegd betreffende de annexatie van Belgie door Frankrijk. Was het nu niet natuurlijk, dat de Koning niet onverschillig bleef tegenover eene gebeurtenis, waardoor dit gevaar werd afgewend en de neutrali- teit van Belgie werd bevestigd Von Giers te Parijs en vandaar naar de Duitsche hoofdstad, dit moge vreemd kliuken, maar't vreemde gaat er af, zoo men maar veronderstelt dat hij komt geld leenen, en dat is vrij zeker. Als 't waar is, dat hij te Parijs Rothschild en Cristoffle ontvangen heeft, dan zou men er niet eens aan twijtelen. In Berlijn schijnt Von Giers minder goed ontvangen te zullen worden door de geld- mannen,* want het krediet voor Rusland is er in de laatste dagen zeer gedaald. De roebel daalde te Berlijn zelfs tot 1,88 mark. En de geldnood begint zich in Rusland te laten gevoelen. De Czaar geeft nu wel een renteloos voorschot uit de civiele lijst van 50 millioen roebel, tot lenigmg der ellende in het land, maar wat beteekent dit in den nood. De Novoje Vremya berekent, dat de hongersnood het land minstens een milliard roebels kost. Daarbij komt nog dat alle belastingen onmogelijk te iuuen zijn en het verlies der waarde van het verhongerde vee. In FraDkrijk werd de Russische premier plechtstatig ontvangen, eerst door den president der republiek, toen door den minister- president en eindelijk door den Minister van Buitenlandsche zaken. Carnot gaf een diner van 21 couverts ter eere van Von Giers, waarbij o. a. tegenwoordig waren de Russische gezant, een vijftal Fransclie Ministers en, zeer natuurlijk, ook de onmisbare admiraal Gervais. De werkstaking onder de mijnwerkers in het noorden van Frankrijk heeft een grooten ornvang genomen. In de Kamer kwara de afgevaardigde Busley voor hen op en kwam met een reeks van grieven tegen de direction der mijnondernemingea aandragen. Hij verlangde, dat de regeering zou tusschenbeider. komeu en de ondernemingen zou naasten, en eischte een werkdag van acht uren en Naar het Duitsch. 13) Met den verstuikten voet begon het beter te gaan. Laura kun, eenige voorzichtigheid in acht nemend, weder door de kamer loopen nu en dan kwamen de jonge officieren van het regiment be- zoeken afleggen en werd er over verschillende onderwerpen gepraat. Ik geloof dat het vreeselijk druk met partijen en feesten aan den gang is, zeide de majoor. O ja, antwoordde luiteuant Rockentien, nagenoeg alle avonden zijn wij uit; het wordt me al te druk. Nu, dat zal mijn adjudant niet met u eens zijn antwoordde de majoor. Vroeger hield hij er ten minste veel van, zeide luitenant Krog, maar dit jaar is hij daaromtrent in 't oog vallend verauderd. Misschien studeert hij veel of het zijn harlsaan- gelegenheden, die hem zoo teruggetrokken maken riep Rockentien schertsend. Een zonderlinge gewaarwording doortrilde Laura bij die woorden. Wel, wel, lachte de majoor, zoo komt men ac'nter de geheimen van zijn adjudant, mij heeft hij uiets van dat alles verraden. Het is ook misschien zoo niet, hernam Von Krog. loonsverhooging. De minister van openbare werken verklaarde, dat de regeering zich niet, mocht mengen in de conflicten tusschen werkiieden en werkgevers. Toch heeft de minister van koophandel later unede- gedeeld, dat een voorstel belreffende een scheids- gerecht bij de Kamer zal worden ingediend. Vijf leden zouden worden benoemd door de regeering, vijf door de mijndirectieii en vijf door de werkiieden. De conservatieve partij in Duitschland heeft bij het centrum aangedrongen op het indienen van een wetsontwerp, waarbij termijn-handel vooral in artikelen, die dienen moeten voor de volksvoeding als beursspel wordt strafbaar gesteld en de Staat het toezicht over den beurshandel krijgt. Ook de nationaal-liberale partij heeft de regeering aangezocht eene wet uit te vaardigen tot bestrijding van beurs spel en verscherping der straffen in faillissementen. De spilzieke Milan heeft eene verklaring onder- teekend, waarbij hij afstand doet vau alle rechten. Tengevolge van eene opdracht der Russische re geering betaalde de Wolga-Kamabank denex-Koning na de teekening der verklaring, 2 millioen frs. uit. Het schijnt Milan niet zwaar gevallen te zijn oin voor eene goede som afstand te doen vau zijn burgerrechteu, zijn generaalsrang, zijn terugkeer naar Servie en zijn vaderrechten. Uiterste geld nood heeft den nietswaardigen ex-monarch, tot deze daad geleid. In de Vereenigde Staten is de verkiezings- campagne voor de presidents-verkiezing reeds begonnen. Programma's doen de ronde. De republikeinen willen een systeem van bescherming, zooals door Mac Kinley is ontworpen, terwijl de democraten een vermindering der beschermende rechten eischen, en deze rechten alleen wenschen te behouden voor zoover zij in het belang der sehatkist noodig zijn. Van de zijde der democraten zal Cleveland candidaat gesteld worden, voor de republikeinen is de keuze moeilijker. Tot nog toe stoud die tusschen Harrison en Blaine, maar er is nu een nieuwe candidaat opgedoemd, namelijk Mac Kinley, die er wel ooren naar heeft om den presideuts-zetel te veroveren. Harrisop en Blaine, zijn vroegere beschermers, zullen de gevolgen kunnen smaken van wat het is, een slang aan eigen boezem op te kweeken. De Groothertogin van Saksen—Weimar is op »Het Loo" aangekomen. H. M. de Regentes bevond zich aan den trein en verwelkomde haar hooge gast in het rijtuig, terwijl Koningin Wilhel- mina haar tante aan den ingang van het paleis opwachtte. Maandag (de sterfdag van Koning Willem III) begaven H. M. en de Groothertogin zich naar Delft. Te 's Gravenhage werd de sterfdag van Z. M. Wat dunkt jou daarvan, Laura vroeg Tanered toen de heeren weg waren. Geloof je dat mijnheer Von Ring mij meer zou vertellen dan aan jou? Dat klonk eenigszins geergerd en de majoor had al meer opgemerkt, dat zijne vrouw, zoodra er van zijn adjudant werd gesproken, min of meer zenuw- achtig werd. Haar zonderlinge uitroep bij die ver- rassing met de bloementafel had hij ook opgemerkt. Had zij Von Ring voor den gever gehouden Waarom had zij hem laatst niet willen ontvangen Waarom zeide zij liooit hem te willen uitnoodigen, Tanered wist toch dat zijn gezelschap haar aange- naam was. Vreesde zij een te groote vertrouwelijk- heid met den jongen man? Daarvoor behoefde zij zich niet ongerust te maken. Von Ring was vroolijk, levenslustig en vrijmoedig, maar een door en door beschaafd en welopgevoed man, die nooit de grenzen van een prettigen, gezelligen omgang zou overschrijden. Toch bedacht de majoor met een tevreden gliralach, dat Laura zeer verstandig handelde met den schijn te vermijden, want de wereld was zoo licht getieigd om eene jonge vrouw, vooral wanneer zij met een veel ouderen man ge- trouwd is, te verdenken. In het oog der wereld is eene onvoorzichtige vrouw terstond gecoinpromiteerd, zeide de majoor in zich zelf en Laura weet, wat zij haar echtgenoot verschuldigd is. Met deze redeneering stelde hij zich gerust. herdacht, doordien op het ten paleize neergelegde condoleantie-boek verschillende autoriteiten en particulieren teekenen. Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het tusschentijds aftreden van den heer M. Boogaerdt (lib.), wegens ziekte, is in het hoofd- kii sdistrict Gouda tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen de heer J. P. Havelaar (a.-rev.), oud-minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met 1320 van de 2457 geldige stemmen. De heer Van der Breggen (lib.) had 1070 st. In het antwoord der regeering op het voor- loopig verslag over hoofdstuk VIII deelt de Minister mede, dat de indiening eener nieuwe Legerwet afhangt met alleen van den wil der regeering, doch dat deze er ernstig naar zal streven, om die indiening te bespoedigen. De Minister beloofd een wettelijke organisatie van de landraacht, en stelt wijziging der vestiugwet in het vooruitzicht. Wat het opperbevel betreft, meent de regeering dat niet de Ministers van oorlog of marine als leiders der verdediging kunnen optreden wijl zij geen feitelijk commando kunnen uitoefenen. Versnippering der krijgsmacht langs de grenzen ligt niet in de bedoeling der regeering. Troepen- verplaatsingen geschieden alleen met het oog op de mobilisatie. De kapiteins-bataljonsadjudanten zullen geleidelijk door luitenauts worden vervangen. Met den Mi nister van Kolonieu is de Minister in overleg of het mogelijk is, den majoorsrang hier te lande en in Indie op te heffen. Het duelleeren keurt de Minister sterk af. De Minister is voorstander der vrijwillige oefe- ningen in den wapenhandelde door hem gegeven bevelen zijn echter slechts aanvullingen van het geen op dit gebied reeds jaren is geschied. De Minister zal een blijvende regeling van het Militair Huis der Koninging overwegen en nagaan of het noodig is om voor de officieren der landmacht van dat Huis dezelfde bepalingen vast te stellen als voor die der zeemacht, met het oog op bevordering. Ten eiude de militie meer te localiseeren en dientengevolge een eventueele mobilisatie te kunnen bespoedigen, bebben bij het leger op groote schaal overplaatsingeu van grootverlofgangers plants, zoodat zij voortaan zooveel mogelijk bij het dichtst bij hunne woningen gelegen garnizoen worden ingedeeld. Vooral heeft dit betrekking op die afdeelingen, welke bij dreigend oorlogsgevaar dadelijk belangrijke punten, sperforten enz. moeten bezetten. Met betrekking tot het kazerneleven zal de Minister overwegen, in hoever het raadzaam en mogelijk zou wezen, te bepalendat in elke kazerne des daags steeds ten minste een officier tegenwoordig moet zijn, wanneer de troep niet is Eenige dagen later, juist toen de majoor niet tehuis was werd Von Ring bij Laura aangediend. Zij aarzelde hem te ontvangen. Maar wat zou Tanered wel denken als zij hem weder afwees? En zij voelde zich zoo eenzaam. Zij ontving hem dus. Hoe aeelnemend vroeg hij naar haar gezond- heid en hoe straalde zijn gelaat van vreugde haar weder te zien. Hoe zijt gij toch zoo ongelukkig gevallen, mevrouw Eenige oogenblikken bleef Laura zwijgen, daarna zeide zij aarzelend Gij weet immers dat die dag de geboortedag was van mijne voorgangster, ik wilde een krans om haar portret hangen toen zij hield op en tranen verduisterden haar oogen. Het is niet gemakkelijk, vervolgde zij, een plaats in te nemen, die vroeger zoo goed bezel was. De woorden waren gesproken en zij had er reeds berouw van die geuit te hebben. Had zij hierdoor dezen jongen man niet tot haar vertrouwde gemaakt Had zij hem niet een diepen blik in haar binnenste laten slaan Toonde zij hem niet de schaduw, welke haar huwelijksleven verduisterde Nu lag haar hand weer in de zijne en voelde zij den hartelijken druk, zag den oprechten, deel- nemenden blik van den jongen officier op haar rusten. Zij had het kunnen uitschreeuwen van schrik, en toch kon zij niet boos op hem zijn, wijl hij haar zocht te troosten. Zij, de vrouw van majoor Von Olefeld, zocht nu reeds troost bij uitgerukt. De chambrees zullen ook gedurende den nacht worden versterkt. De toelating van geestelijken van verschillende gezindten in de kazernen zou tot moeilijkheden aanleiding geven. De militairen hebben evenwel gelegenheid de gods- dienstoefeningen bij te wonen en godsdienstonderwijs te ontvangen. Overigens wordt naar verbetering van den materieelen toestand der karzerues aan- houdend gestreefd. Voor het lot der weduwen en der nagelaten kiuderen van officieren, vallenae buiten de wet van 1851, moet de weduwen en weezenkas voorhands nog zorgen. Tusschen Nederland en Belgie is eene over- eenkomst gesloten om, in gevallen van hondsdol- heid op de Nederlandsch-Belgische grenzen, over en weder daarvan kennis te geven aan de burge- meesters van gemeenten, greuzende aan Belgie of Nederland, of minder dan 4 K. M. afstand daarvan gelegen. De Haagsche correspondent van de Zutph. Ct. voorziet een korte beraadslaging over de begrootings- wetten, oindat de rechterzijde, van hare onmacht bewust, geen oppositie zal voeren en de regeering in geen bijzonderheden zal treden omtrent hare hervormingsplannen, daar dit een onvruehtbare discussie wezen zou. Het is daarom mogelijk dat, wat sedert versc'neidene jaren het geval niet was, de Eerste Kamer voor 1 Januari de begrootings- wetten kan voteeren. Volgens dezen doorgaans zeer goed onderrichten correspondent schijnt het zeker, dat de belasting- voorstellen voor de behandeling den voorrang zullen hebben. Men verwacht, eindigt de briefschrijver, hier in politieke kringen, dat het defensie-vraagstuk bij het begrootingsdebat het meest op den voorgrond zal treden, omdat daarover zoowel aan de linker— als aan de rechterzijde de minste eenstemmigheid bestaat. In verscheidene organen wordt de Minister van Oorlog hard gevallen, dat hij te lang wil wachten met hetgeen hij voor de defeusie dringend noodig acht, maar indien er reden is voor verwijt zou dat in. i. meer den Minister van Marine moeten treffen, want deze weigert niet alleen voor- alsnog mededeeling te doen van zijne plannen, maar weigert zelfs overleggiug van het rapport der Staatscoramissie, die onderzocht heeft. wat er aan onze Marine ontbreekt en wat tot verbetering gedaan moet worden. Welk nut het kan hebben een dergelijk rapport voor de kamerleden geheim te houden, begrijp ik niet. Het hoofdbestuur van het Nederlansch Onder" wijzersgenootschap heeft aan de Gedeputeerde Staten in de verschillende provincien het verzoek gericht om, gebruik makende van de hun bij de wet toegekende bevoegdheid, hunne goedkeuring te ont- een jeugdig luitenant voor de kommer en zorg, haar door haar echtgenoot onwetend berokkend. Zenuwachtig ging zij eenige malen de kamer op en neer om haar zelfbeheersching te herkrijgen. Welk een afgrond zag zij plotseling voor zich geopend Hoe moest het eindigen, als een derde persoon zich tusschen haar en Tanered stelde, en nog wel een jong officierMijn hemel was het nu reeds zoo ver gekomen, en Tanered bleef doof en blind voor haar angsten, die toch ook hem aan- gingen. Maar neen, zij zag zeker de zaken al te donker in. Zij had immers niets dan eene kleine onbedachtzaamheid begaan, en in het vervolg zou zij wel zorgen, dat een zoo teer onderwerp niet meer aangeroerd werd. Hoe gaat het met de schilderkunst vroeg zij, om aan het gesprek een andere wending te geven. Henri bleef zwijgen. Hebt gij niets nieuws geschilderd noch geteekend Ik heb enkel eenige schetsen ontworpen. Mag men ze niet eens zien Och het is niet veel bijzonders. Laura begaf zich naar een hoektafel, nam een blauwen omslag en wees hem die lachend. Mijn schetsboek Hoe kan dat hier zijn ge komen, mevrouw vroeg hij het nannemende. Het schijnt bij toeval in de portefeuilie te zijn ge- raakt, die uw oppasser van morgen hier bracht. Maar wees gerust, vervolgde zij Henri's verwarring opmer- kende, ik heb er geen blik ingeworpen, ofschoon

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1