Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2769. Woensdag 25 November 1891. 31e Jaargang. 8® TWIBSTBWB. Binnenland. ABONNEMENT: advertentien. FEUILLBTON. TER \Eim.S(HE COIRAW. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. te Ter tenien. II Hit blad verscltijiit Ditudag- en Vrijdagavond bij den ultgever IPolitieli Overzicht. In den Oosteurijkschen Rijksraad zijn stemmen opge- gaan, die van de regeering een onderzoek vragen naar de depositos bij de verschilleDde bankinstellingeu. Graaf Taeffe gaf te kennen, dat de regeering de verout- waardigiug deelt over de in omloop gebrachte sensatie- berichten ende beurs-manoeuvres, welkezijtensterkste afkeurt. De minister van oorlogverklaardeaaudeleger- coramissie, dat geen nieuwe versterking der artillerie bedoeld wordt. Een voorstel van een der leden tot vermindering der lasten voor de kleine belasting- schuldigen is eerstdaags aan de orde. Koniug Oscar van Zweden en Noorwegen beeft aan eene deputatie van werkeloozen verklaard, dat zijne persoonlijke overtuigiDg voor vrijhandel was, indien hij de macht er toe had, alle recnten op graan en anderelevensbehoeften dadelijk zou opheflen. Deze verklaring heeft in het land veel sensatie verwekt en ook bij de ministers, die alien protec- tionisten zijn. Basly interpelleerde in de Fransche Kamer over de werkstakingen in de departementen Nord en Pas-de-Calais. Hij constateerde, dat de mijn-maat- schappijen een stelselmatige oppositie voerden tegen de eischen der werklieden, en vroeg de rnijnen van deze beide kolenbekkens door den staat le laten exploiteereu. Minister Guyot bestreed de argu- menten van den interpellaut en de ministerpresident De Freycinet verklaarde, dat de regeering niet kon tusschenbeide komen, wijl daardoor ongegronde verwachtingeu over de loonen zouden oatstaan. Hij zeide voorstander te zijn van de wettelijke regeliug van den arbeidstijd, verzocht toen de Kamer de zaak aan het beleid der regeering over te laten en over te gaan tot de orde van den dag, die daarop aangeuomen werd met 254 tegen 107 stem- men. Ofscboon het ministerie in alles niet homo- geen is, kan het toch voorshands rekenen op steun, daar de rechterzijde op dit oogenblik zeer bevreesd is voor eenen crisis en in critieke oogen- blikken de regeeringspartij trouw ter zijde staat. In Portugal gaan de zaken wat beter. De Koning en zijne gemalin zijn te Oporto aange- komeu en schitterend ontvangen door de bevolking. Minder guustig staat het er voor in Portugal's voormalige kolonie Brazilie of eigenlijk in gausch Zuid-Amerika. In Argentina gaat het van kwaad tot erger. Het land schijnt andermaal te staan voor eene revolutie. Er zijn thans twee rnede- dingers voor het presidentschapdr. Pizarro er, generaal Mitre. Reeds is de bezetting te Rosario, in de provincie Saute—Fd, naar het heet, in opstand gekomen. Uit het aan Paraguay greuzende gebied Formosa wordt gemeld, dat opstandelingen uit Paraguay de residentie van den gouverneur ge- pluuderd hebben. Het gerucht loopt, dat hij gewond is en verscheidene officieren gedood zijn Uit Buenos-Ayres zijn er troepen heeugezouden Naar het Duitsch. 12) Waarom zouden wij er niet heengegaan zijn vroeg Laura op ontevreden toon. Die beslistheid waarmede hij handelde, zonder zelfs in eenig over- leg met haar te treden, ergerde haar zoodauig, dat zij geheel Von Ring's tegenwoordigheid vergat. Wij zouden immers zoo min mogelijk uitgaan en feesten bijwoneu, antwoordde Tancred met de grootste kalmte, waardoor zij nog meer verbitterd werd. Daar hebt ge mij nooit iets van gezegd, zeide zij op kouden toon, en mijnheer Von Hechtritz is toch een regimentskameraad met wien wij verplicht zijn omgaug te houden. Wei neen, beste, te Berlijn is dit geheel onnoodig en richt men zich in zooals men verkiest. Laura zweeg, nu eerst bedenkend hoe onaange- naam dit gesprek voor Henri moest zijn, maar zij nam zich vast voor later zeer beslist hare meening te zeggeu. Nadat Von Ring vertrokken was, vroeg zij plotseling Wat is eigenlijk de reaen, dat hij niet naar den heer Hechtritz wilt gaan Ik begrijp je niet recht, Laura, en vraag Ook in Brazilie wordt de toestand steeds hachelijker. Naar luid van de jongste berichten is de geheele provincie R.o Grande in opstand. Dertig duizend man hebben de wapenen opgenomen tegen den dictator. De heer Assis Brazil, leider van den opstand, zoud een telegram aan baron Lueena, den chef van de Fonceca's kabinet, waarin de afzetting van den Braziliaanschen dictator werd gevraagd. Voorts heeft hij de provincie Santa Catharina uitgenoodigd zich bij den opstand aan te sluiten. Geen wonder, dat er duizenden zijn, die't Keizer- schap terug verlangeu, oneindig veel liever dit, dan een voortdurendeu toestand van wanorde waarbij de eene generaal den anderen verdriugt. Men heeft het niet auders gewild, hoewel tal van voorbeelden in Zuid-Amerika reeds hadden doen zien, wat eigenlijk zoo'n Zuid—Amerikaansche re- publiek wel is. In Afrika staan de dooden uu en dan eeus weer op. Het bekende Soedaneesche opperlioofd Osman Digma leeft nu weer. Volgeus de laatste berichten woont hij te Korasi en bestuurt eene groote bezit- ting tusschen Korasi en Goela-el-Matar. Hij doet aan laudbouw eu hoogstwaarscbijnlijk ook aan iets anders. Hij hoopt, dat de Italianen, wijs geworden door hun aanval op Abyssinie, niet alleen de Soedaneezen niet zullen aanvallen, maar hen zal steuneu tegen de Engelschen. Hij doet zijn uiterste best oid de handelsbetrekkingen tusschen Kassala en Massowah uit te breideu. Osman Digma is zelf een der voornaamste kooplieden op de markt van Kassa geworden. Hij heeft nauwe betrekkiugen onderhoudeu met de kuststammen, die volgens hem moeite zullen hebben de verliezen te boven te komen, die zij ontvingen door hun langdurigen en heftigen strijd tegen de Engelschen. Osman lijdt nog aan de vreeselijke wonde, bij den strijd tegen de Engel schen opgedaan. De Engelschen zijn, volgens den ouden krijgsman, een geessl door den Almachtige gezonden om de Egypteuaren te straffen, omdat dezen zich door de christenen van het Noorden hebben laten bederven. Als God bet wil, zullen zij als kaf voor den wind verdwijnen, zegt de Muzelman. Belangstellenden hier te lande worden nog- maals door den Minister van Buitenlandsche Zaken in de Staatscourant van 21 dezer gewaarschuwd tegen de bedriegelijke handelingen van de bende zwendelaaars te Riga, bekend onder den naam van vRigaer Goldclub". Handelaren in goud ontvangen van een der leden der bende eeu aanbiediog om „Siberisch goud (waarvan de verkoop in Ruslaud Staatsinonopolie en aan particulieren verboden is) in het geheirn en tegen een lagen prijs over te nemen. Daarop beurt, waarom wij er wel zouden op rnijn heengaau. Omdat ik jong ben en van miju leven wil ge nieteu Maar Laura, noemt ge nu juist van het leven genieten, om naar stijve, vormelijke partijen te gaan, staat huiselijk geluk niet veel hooger Beide kunnen zeer goed samengaan, gij hebt uw tijd voor zulke genoegens reeds achter den rug, maar ik heb nauwelijks een blik in de wereld geslagen riep Laura met gloeiende wangen en trillende lippen De majoor stond als van deu donder getroffen. Was dat zijne zachte Laura, die hij bij hare moeder zoo huiselijk en stil had gekent en die zoo ljverig de naald hanteerde om in haar onderhoud te voor vien Had zij hem niet 'net verschil in beider leeftijd voor de voeteu geworpeu zou zij zich werke lijk niet gelukkig gevoelen Begreep zij de innige geuegeuheid niet, welke hij haar toedroeg Hij stond bij het venster en staarde naar buiten in de natte straat. Had hij haar niet ten huwelijk moeten vragen Had hij haar niet genoeg gekeud en was llij te voorbarig geweest Maar neen, zeker was het ouderscheid in leeftijd groot, maar toch niet zoo groot dat er wel raad op te vinden was Ja, hij zag het nu in, dat stjlle teruggetrokken leven kon hij niet voortzetten, hij moest zijn jonge vrouw in de wereld brengen. Maar zijne eerste vrouw was toch gelukkig geweest en had dit nooit volgt eene uituoodiging om den koop en de over- dracht van het goud te bewerkstelligen te Warschau of eene andere dicht bij de Duitsche grens gelegen Russische plaats. Gaat de bandelaar op die uitnoo- digiug in, dan blijkt hem later, bij onderzoek van de gekochte stof, dat deze bestaat uit koper of een dergelijk minwaardig metaal. Evenals vorige jaren is door den Minister van Oorlog goedgevonden, dat in de verschillende garnizoensplaatsen, zoowel bij het aaustaand St. Nicolaasfeest, als op den Oude- en Nieuwejaars- dag, door militairen hulp zal worden verleend voor den dienst der pakketpost en voor dien der brie- venpost. De Minister van financieu heeft voorgesteld 30,000 op de Staatsbegrooting uit te trekken, om in de behoofte aan guldenstukken te kunnen voorzien. De Minister beaambt namelijk de opmerking, dat bij onze zilveren muntstukken ernstige slijtage is waar te nemen. Sedert jaren is geen nieuw groot zilvergeld, maar enkel zilveren pasmunt aan- gemaakt, en daardoor wordt het geldsnoeien en uitgeveu van valsche stukken aangemoedigd. Dit gevaar kan thans nog met zeer geringe kosten worden afgewend. Daarom is het geradeu, de meest versleten rijksdaalders en guldens geleidelijk uit den omloop te nemen en te herinunten. Daar- toe zijn echter vaste regelen noodig, in deu vorm eeuer wijziging van de muntwet van 1847. Deze herziening zal worden voorbereid en tevens bepa- lingen kunnen bevatlen om den omloop van vreemde zilveren specien te beperken, zooals reeds omtrent de bronZeD pasmunt bestaan. Reeds dadelijk behoort echter te worden voor zien in een andere behoefte, namelijk in het gebrek aan guldenstukken. Zoo hier als in Indie wordt daarover geklaagd. Bij den Bank zijn slechts 2 millioen stuks in voorraad, te weinig voor de behoefte. De voorraad zilveren standpenningen mag echter niet wordeu vermeerderd. Daarom zal versmelting van andere specie rijksdaalders moeten plaats hebben. Bij dat werk zal dan tevens blijkeu, in welke mate de rijksdaalders zijn ver sleten. Gelijke proef, om te weteu te komen hoeveel de Ned. standpenningen uu reeds in den regel door slijtiug hebben verloren, zal men een kleine partij guldens nemen. Het plan is, voor lfc millioen guldens aan guldens te doen aanmunten, of zooveel meer als de begrootingspost zal toelaten. Door verspreiding der nieuwe specie in Twente en zuidelijk Limburg zal tevens de omloop van vreemde munt aldaar wordeu tegengegaan. Nu reeds wordt voortdurend toegezien, dat de betaalmeesters te Almeloo, Roer- tnoud eu Maastricht een voldoende hoeveelheid pasmunt beschikbaar hebben, welke zij in last hebben zooveel mogelijk in omloop te brengen. verlaugd, en toen hij met haar huwde, was zij niet ouder dan Laura. Maar zij hadden verschillende neigingen en hij kon Laura toch niet hard vallen, dat zij een anderen smaak dan Louize had. De storm in zijn biunenste bedaarde en vriende- lijk naar Laura toegaande zeide hij Wees niet boos op mij, beste vrouw, zoodra gij weder hersteld zijt, zuileu wij overal heengaan zoo vaak gij dit wenscht. Neen, neen, Tancred, zoo bedoelde ik het niet, maar zoo altijd opgesloten te zijn schreiende sloeg zij de armeu om zijn hals en er werd niet verder over de zaak gesproken. De goedheid van Tancred roerde haar diep, en ofschoon zij op de canape moest blijven liggen, gevoelde zij zich toch tevreden dien dag. Hoe langer hoe meer werd de majoor door zijn uitgevers geplaagd, zoodat hij al zijn vrijen tijd noodig had om te werken. Laura kon nog altijd haar kamer niet verlaten en had het bitter eenzaam. Vriendinnen bezatzij niet, muziekmaken kon zij niet, altijd lezen maakte haar zenuwachtig en luitenaut Von Riug had zich misschien wel onder den indruk van die laatste huise- lijke oueenigheid niet meer aangemeld. Zij verzonk dus in een zwaarmoedige stemming. Ik kan niets voor rnijn man ziju zeide zij droevig tegen zich zelve. De vergelijkingen welke hij tusscheu mij en de over- ledene maakt, vallen altijd ten mijnen nadeele uit. Wat zou zij doen om Tancred nader te komen Het nieuwe muntbiljet van f 10 zal niet worden ingevoerd, omdat de Minister van financien meende, dat het te gemakkelijk zou kunnen worden nagemaakt. De aanmaak is gestaakt eu een nieuwe voorraad der biljetten van het tegenwoordig model besteld, terwijl onderzocht wordt of een nieuw muntbiljet van f 10, in den vorm van die van f 50 doch zooveel daarvan verschillende, dat ver- warring niet te duchten is, zonder veel kosten zou zijn in te voeren. Hoewel geen voorstander van de Staatsloterij, meeut de Minister van FinancieD, dat de afschaffing, op dit oogenblik, met het oog op de fiscale en particuliere belangen, die er bij betrokken zijn niet raadzaam is. Plotseiinge opheffing zau waarschijn- lijk ook ten gevolge hebben, dat de speelzucht bevrediging zocht in andere inrichtingen, die een veel minder onschadelijk karakter dragen. Veeleer wil de Minister trachten door geleidelijke inkorting der Staatsloterij het publiek aan het spel te ont- wennen, ten einde langs dien weg tot algeheele afschaffing te gerakeu. In die richting is men in de laatste jaren reeds werkzaam en in die richting zal men voortgaan, Er is een eigenaardig t wistgeschrijf ontstaan tusschen de Nederlandsche vereeniging tot afschaf fing van sterken drank en de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Aanleiding hiertoe gaf het feit dat vanwege 'tNut een boekje was uitgegeven, waarin Dr. Suijders op bevattelijke wijze en in onderhoudende vorm de noodlottige werking van alcohol-misbruik uiteenzet, en door beschrijviug van physiologische en pathologische feiten den onuitwischbare indruk verwekt, dat het misbruik van sterken dranken ook van bier en wijn inderdaad een geesel der menschheid is. Maar met de onbevangenheid van deD weten- schappelijken man heeft hij op diezelfde physio logische gronden erkend, dat, bij matig gebruik, zuivere mengsels van alcohol als heilzame genot- middelen kunnen werken. Het is vooral deze laatste verklaring van dr. Snijders, welke bij de leden der Vereeniging tot Afschaffing van sterken drank kwaad bloed zette en een protest uitlokte, waarin zij als haar ernstige wensch te kennen gaf, dat het hoofdbestuur van 't Nut zijn besluit, om het bedoelde geschrift waardig te keuren de uitgave onder het schild en zegel der Maatschappij, moge herzien en her- roepen. Naar aanleiding van dit protest richtte het hoofdbestuur van 't „Nut" een schrijven aan de leden der u Vereeniging tot afschaffing van sterken drank", waarin het de hoofdgrieven in dit protest bespreekt en weerlegt, om ten slotte, deze grieven niet rechtmatig vindende, te verklaren niet aan het verzoek der vereeniging te kunnen voldoeu. Zij vond niets eu eindigde met er ook niet meer naar te zoeken, maar wel verlangde zij vreeselijk naar Henri von Ringhij begreep haar en wist wat zij gevoelde. Deze gedachte deed haar ontstellen eu zij smeekte God haar de kracht te schenken alleen aan haar man te denken. Mag ik mevrouw mijne opwachting maken en vragen, hoe het met den voet gaat hoorde zij nu in de andere kamer vragen. Op eens als met eeu tooverslag was haar zwaarmoedige stemming verdwenen. Wat was de reden van deze plotseiinge verandering Was het alleen omdat zij iemand anders spreken en haar wat afleidiug geven zou Het antwoord op deze vluchtige vragen bleef niet achter. Met schrik ont- dekte zij, dat geen ander dan den heer Von Ring dezen omkeer in haar stemming had teweeggebracht. Maar dat mocht niet wezen, dat was verraad jegens haar echtgenoot. Deze opende de tusschendeur. Ring vraagt, hoe je het maakt, lieve Laura, kan hij binnenkomen Bedank hem vriendelijk voor zijn belangstelling, zeide zij, haar gelaat afwendend, maar ik gevoel mij te onwel om iemand te ontvangen. Dan wensch ik u van harte beterschap, lieve mevrouw, riep Henri door de deur, waarua die weder werd gesloten. Het was als een berg die haar van de borst werd geweuteld. Nu ging hij henen. Zij hoorde zijn sporen op den trap rinkelen en had hem gaarne teruggeroepen. Nu hoorde zij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1