Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. herbesteding. II Ell I) ISTID INC. No. 2766. Zaterdag 14 November 1891. 31 e Jaargang. 0 VWSB8YRM)8)» Binnenland. aanbesteden aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad versehljat Dinidag. en Vrijdagavond blj den oitgever P. 4. VAN BE S> A N I> E te Ter Neazen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen° op Dinsdag, 17 dezer, des morgens 11 uren, in bet gemeentebuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, op nieuw het bouwen van een verplaatsbaar houten wachthais op steenen fundeering, met bijlevering der materialen. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie, waar de inschrijvingsbiljetten in een ver- zegelde bus tot het oogenblik der besteding kunnen worden ingeleverd, terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, 9 November 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER N EL ZEN zullen op Dinsdag, 17 dezer, des morgens 11 uren, op het gementehuis in het openbaar, bij enkele inschrijving, op nieuw bet 8choonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen (A en B) in de kom en (C) op Sluiskil, gedurende 1892. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente- secretarie en in de herberg van Van Sele te Sluiskil. De inschrijvingsbiljetten kunnen ter gemeente- secretarie in een verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 9 November 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. A'olitieli Overzicht. De verkiezing van Paul Lafargue is in de Fransche republiek de groote gebeurtenis van den dag. Lafargue, socialist, met een anarchistisch FEUIL L ETON Naar het Duitsch. 10) Beiden waren zoo in hun muziek verdiept, dat zij niet bemerkten, hoe Tancred met den sleutel binnengekomen en in zijn kamer was. Deze tonen Hoe smartelijk weerklonken zij in zijn ziel. Het geheele verleden rees voor zijn geest op en het was hem of hij gisteren nog naar het spel zijuer overleden vrouw had geluisterd. Hoe kon Laura zoo iets doen zeide hij zacht. Maar toch was hij rechtvaardig genoeg om te begrijpen, dat zij recht had om het instrument dat in haar eigen kamer stond, te bespelen, zij kon immers niet weten dat dit hem zoo zou ontroeren Zacht sloop hij naar binnen. De beiden aan de piano bemerkten het niet; slechts loen hij bij het einde van het lied een beweging van aandoening niet kon onder- drukken, bemerkten zij zijn tegenwoordigheid. Gij Tancred? riep Laura naar hem toegaande Hij knikte zonder iets te zeggen en ging zijn adjudant de hand schudden. Laura was de sombere uitdrukking van zijn gelaat niet ontgaan. Het krenkte haar en zij gevoelde zich beleedigd. Zij wilde niet voor de overledene zwichtenzij, de levende, was nu meesteres in dit huis en haar echtgenoot deed haar onrecht aan, als hij haar de tintje, zat voor een jaar in de gevangenis wegens zijn heftige opruiingen bij het bloedig standje van Fourmies. Te Rijssel is hij nu met circa 10500 stemmen gekozen tegen ruirn 5000 op zijn tegen- stander Depasse, gematigd republikein. Men begrijpt dat het ministerie en de opportunisten slecht te spreken zijn. Gisteren werd onmiddellijk door Milleraud de in vrijheidstelling van den gekozene die geen noodwendig gevolg der verkiezing be- hoeft te zijn gevraagd. De boulangist Laur heeft zich ook hierbij geweerd en er ontstond een groot tumult. Het voorstel van Milleraud kreeg de meerderheidde Ministers outhielden zich bij de stemming. Tengevolge van dezen uitslag zijn reeds bevelen gegeveu om Lafargue oogenblikkelijk los te laten. Het is intusschen slechts een schorsiug der straf, zoodat de afgevaardigde bij het naar huis gaan der Kamer, oinstreeks Kerstmis, op nieuw kan worden ingerekend, hetgeen echter wel niet gebeuren zal. De indruk dezer verkiezing is des te grooter, doordien al is het eigenlijke boulan- gisme met den generaal gestorveu zij duidelijk aantoont dat dezelfde invloeden, waaruit het bou- ladgisme ontsproot, nog blijven werken en geensins krachteloos zijn. Een handig gelukzoeker kan der- halve beproeven met goede kansen nog steeds een soortgelijke rol te spelen. De Engelsche premier, lord Salisbury, heeft aan het jaarlijks feestmaal van den Lord Mayor van Louden de blijde boodschap des vredes verkondigd de edele lord vond niet de minste zwarte stip aan den staatkundigeu hemel en achtte den toestand alleszins bevredigend. Egypte leverde den hoofd- schotel in het staatkuudig deel van den maaltijd. De aanvaarde taak in dat land wordt iu geenen deele losgelaten, waar Eugelaud groote opofferingen voor Egypte deed en op het punt is den goeden uitslag van zijn pogen te verwerven, kan het natuurlijk niet gedoogen, dat de veel verbeterde toestand daar op nieuw in groot gevaar komt. Maar ter gerust- stelling voegde de spreker terstond hieraan toe, dat het in geenen deele de bedoeling der regeering was om Egypte van Turkije los te maken. Het moest slechts sterk genoeg worden om beroering van binnen en aanranding door barbaarsche stammen van bniten te weerstaan. Daartoe was vooralsnog de steun eener buitenlandsche mogendheid noodig en die mogendheid kon alleen Groot-Bnttannie wezen. Met de zaak der Parnellisten staat het slecht gesteld. Bij de verkiezing ter vervanging van wijlen Parnell, is de anti-Parnellist Flavin met 3669 stemmen gekozen, terwijl de Parnellist Red mond 2157 stemmen kreeg, en dat te Cork. Ook te Milaan ente Weenen ruischten vredetonen. Te Milaan was het Markies di Rudini, die nadruk- kelijk deed uitkomen, dat verzekering van den vrede Italie's streven moest zijn, en te Weenen was het vorst Schonberg, die verzekerde dat de vrede voor plaats niet schonk welke haar toekwam. Zij had eenige verontschuldigingen willen maken over het openen van de piano, maar nu deed ze dit niet. Vindt gij niet, beste Tancred, dat de heer Von Ring prachtig zingt Dit talent van mijn adjudant kende ik nog niet, zeide de majoor tamelijk koel en hij maakte geen aaumerking, toen zijne vrouw er bij Yon Ring op aandrong om met musiceeren voort te gaan. Als het u niet hindert, zeide Von Ring tot den majoor. Mijn echtgenoot houdt veel van muziek niet waar Tancred zeide Laura, hem snel iu de rede vallende en zonder antwoord af te wachten, stond zij reeds weder bij de piano. Nu moet gij mij eens accompagneeren, mijnheer Yon Ring, maar gij moet niet te veel verwachten. Zij opende een muziekkastje en nam er een boek met geschreven muziek uit. Het zijn evenwel geen gedrukte noten, hier is Mignon en de Visscher van Kurschmanns. Laten we dan het laatste nemen, dat ken ik nagenoeg van buiten. Henri zette zich voor den vleugel en weldra weerklonk Laure's fraaie stem door de ruimte. Prachtig, mevrouw, welk een schoone stem heeft u. Trancred zweeg en sloeg een verwijtenden blik op Laura. Ik wist in 't geheel niet, Laura, dat met mijn loopig was verzekerd en dat de staatkunde der monarchic op het behoud van den vrede bleef ge- richt. Nu mogen pessimisten soms het feit in herinnering brengen, dat eenmaal lord Granville als Engelsch Minister van buitenlandsche zaken in het hoogerhuis ook den vrede als zeker verklaarde, terwijl toch eenige dagen later de Fransch-Duitsche oorlog uitbarstte, waar zoo van alle zijdeu de leidende staatslieden in geruststellenden zin spreken, daar moet toch wel eenige grond voor goed ver- trouwen bestaan. Maandag vierde de Czaar zijn zilveren bruiloft. Op 9 November 1866 huwde hij de schoone Dagmar, prinses van Denemarken, die eerst de bruid was van zijn ouderen broeder, maar na diens dood zich met den nieuwen kroonprins Alexander Alexandro- witsch verloofde en als Keizerin van Rusland Marie Feodorowna heet. Drie zonen en twee dochters zijn uit dit huwelijk geboren. Te midden van de rampen, die over zijn volk gekomen zijn is het een sombere feestdag, die bij de gedachte aan de duizenden ongelukkige Joden vervolgd, beroofd en verdreven in naam des Keizers er niet helderder op wordt. Toch zeggen velen, dat de Czaar welwillend en rechtvaardig is. Dan mogen diegenen, die hem tot de bevelen der Jodenvervolging en tot de schending der historische rechteD van Finland weten te verlokken, de verantwoordelijkheid dragen voor daden, welke een schandvlek zijn voor onzen tijd. Ook te Parijs werd het zilveren feest plechtig gevierd in de Russische kerk, in tegenwoordigheid van alle te Parijs aanwezige leden der keizerlijke familie en van het geheele personeel van het Russische gezantschap. Ook vele andere leden van het corps diplomatique woonden de plechtigheia bij. De President der republiek, de Minister-president en de Minister van buitenlandsche zaken hebben zich laten vertegenwoordigen. Zooals wij Dinsdag in het kort meldden heeft de regeering bij deTweede Kamer een wetsontwerp inge- dieud tot het instellen van eene nieuwe ridder-orde. Zij zal volgens dat ontwerp strekken tot vereerende onderscheiding van Nederlanders of vreemdelingen, die zich jegens H. M. en den staat of jegens de maatschappij op bijzondere wijze hebben verdienste- lijk gemaakt. Deze orde draagt den naam van de Orde van Oranje Nassau. Het grootmeesterschap van deze orde is onafschei- delijk aan de kroon der Nederlanden verbonden. De orde bestaat uit vijf klassen en eene eere- medaille is daaraan verbonden. Alle benoemingen in de orde geschieden bij Koniuklijk besluit. jong vrouwtje een uachtegaal in mijn huis was gekomen, zeide hij, eiudelijk naar haar toe gaande. Hoe kondet gij dit ook weten, tot nog toe hadt ge mij nog niet verzocht iets voor je te zingen, zeide zij geergerd. Waarom wachtte hij zoolang met dit te zeggen En had het hem geen over- winning gekost het eindelijk te uiten Beide heeren gingen nu naar de studeerkamer van den majoor om zich met de dienstzaken bezig te houden. Na eeuigen tijd riep Tancred door de geopende deur De heer Von Ring blijft theedrinken, vrouwtje Laura ging naar de provisiekast om te zien wat zij in voorraad had en dankbaar erkende zij den overvloed dien zij zag en die zoo'n tegenstelliug opleverde met hetgeen zij vroeger gewoon was. Had mama dit eens mogen beleven, zeide zij zacht, den schotel neerzettende welken zij in de hand had. Ware hare goede moeder niet ge- storven, wie weet of zij dan nu wel mevrouw Von Olefeld zou zijn. Misschien was het alleen mede lijden dat Tancred had bewogen haar zijn hand aan te bieden, uit een gevoel van dankbaarheid voor hetgeen haar ouders eens voor hem en de zijnen hadden gedaan In zijn hart leefde immers nog de overledene Maar weg met die kwellende gedachten, voor hem even vernederend als voor haar Misschien was er wat edelmoedigheid bijgekoraen, maar gencgenheid had toch den doorslag gegeven. Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zee- land is de sluiting der jacht op hazen in deze provincie bepaald op Zaterdag 5 December 1891, en die op fazanten, korhoenders en kwartels op Donderdag 31 December 1891, met zons-ondergang, terwijl het tijdstip van de sluiting der jacht op hout- snippen en waterwild nader zal worden vastgesteld. De storm van eergisteren die door de weer- kundigen voorspeld was, heeft allerwege vernieling aangericht. Vooral ziet men met angst uit naar berichten van zich in zee bevindende schepen. Uit oris land komen gelukkig geen berichten van zeer ernstige onheilen. Te Rotterdam werd aan het Oostvestplein door den hcvigen wind een groote spiegelruit verbrijzeld. Een heer werd in den Goudschen Singel gesliugerd, doch door voorbijgangers gered. De houten heining op het terrein der remise van de Rotterdamsche tram op den Oostzeedijk waaide omver. Mevrouw Van S. van Kralingen, die juist voorbij ging, werd getroffeu en zeer ernstig gekwetst. Te Haarlem velde de storm een dikken boom die op de Nieuwe Gracht tegenover de kazerue stond. De boom viel tegen een ledigstaand huis en beschadigde dit zwaar. Te 's Hage is een gedeeite van de kroon van den St. Jacobstoren afgerukt en omlaag gestort. Persoonlijke ongelukken vielen niet voor. Te Utrecht werd een werkman aan de been- zwartfabriek getroffen door een ladder die omge- waaid was. De ladder viel op zijn hoofd en de ongelukkige was terstond een lijk. Te Gorinchem zijn twee kermiswagens, die tot woningen dienden door den storm omgeworpen. In het eene voertuig werd eene zuigeling onder het beddegoed bedolven en er levenloos onder weggehaald. In de andere woning op wielen stond eene brandende kachel, waardoor brand veroor- zaakt werd en de wagen geheel uitbrandde. Reuter seint uit Londen dat een hevige storm eergisteren het Kanaal teisterde. Vele visschers- vaartuigen langs de Engelsche kust leden schipbreuk. Een groot Engelsch schip, de Bienvenue, bestemd naar Australia, strandde nabij Sandgate. De kapitein, zijn echtgenoote en vijf matrozen verdronken. Na zeer veel vergeefsche pogingen gelukte het een reddiugsboot iu zee te brengen en 27 man van het schip te redden. De ongelukkigen hadden ruim 14 uur in het want doorgebracht. De pakketvaart op het kanaal is geschorst. Slechts de stoomboot op Ostende is vertrokken evenwel zonder reizigers, die de kapitein niet wilde medenemen. De binnenlandsche telegraaflijnen zijn er niet zeer goed afgekomen; de telegrafiscbe gemeenschap heeft veel stoornis ondervonden, vooral die met het noorden. De buitenlandsche lijnen hadden 't eveneens zwaar te verantwoorden. De gemeenschap met Parijs, Havre en Brussel is verbroken. Alles was nu gereed en zij ging naar binnen om de heeren te roepen. Komt, heeren, de tafel is gedekt en de thee gereed. Mijnheer Von Ring, wees ons hartelijk welkom, gij zijt onze eerste gast. Zij wilde haar arm door dien van haar echtgenoot steken, toen deze vroolijk riep Ik zie wel, vrouwtje, dat je het hofreglement niet bestudeerd hebtden heer Von Ring komt het toe je naar de tafel te geleiden. Zoo, zoo, zeide Laura glimlachend, maar ik geloof toch, mijnheer Von Ring, dat men zoo jongge- trouwden nog niet scheidt. Alle drie stonden zij lachend voor de ge opende deur. Ja, zeide Von Ring, bedenkelijk zijn hoofd schud- dend, dat is voor mij een gek geval. Als ik zoo gemakkelijk afstand van mijn recht doe, dan zou dit als eene beleediging voor de huisvrouw kunnen worden aangemerkt, en blijf ik er op staan, dan word ik onbeleefd. Hahaha, lachte de majoor, goed gezegd, en nu ben ik benieuwd, hoe mijn handige adjudant zich uit het geval zal redden. Ik weet er wel wat op. Wanneer gij beiden mij de eer wildet aandoen mij als zoon van het huis te beschouwen, die nederig zijn ouders volgt. Heel goed, zoo zal het wezen I zeide de majoor. Nu weet je ook, mijn beste Ring, waar gij tehuis behoort. (Wordt vervolgd.) TER mZEY.MHi: <01 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1