200 Olmen boomen, KANADA BOOMEN, parti HmMflme ml., lire kaoaiia a St. Nicolaas-Cadeaux, Ml Hollani M MsWjft eo aanlioorigkdcn, ■4, Zwarte Wollen Doeken, Rnim 100 sinks tan laiptaiip Omtrent 200 Olmen beomen, verpachten: LET WEL! Haarden, Kamer-, Kaatoor- ei Kenkeniachels, Haarden en Rachels, Kookfornuizen OE MAATSCHAPPIJ ..PIETAS", Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Handelsbericbten. Openbare Verkooping Advertentien. Heden ontvangen: Ter Neuzen. C. B. QUIST. -ONTVANGEN: Huishoudelijke Goederen, als: Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Levens-, Lijfrente- en Uitzetverzekeringen, De reden, die tot deze misliandeling aanleiding gaf, bestond enkel hierin, dat zijn zes inaanden oud kindje hem in zijn slaap stoorde. De beklaagde, die voor de tweede raaal was gehuwd, was vader van niet minder dan 36 (zegge zes-en-dertig) kin- deren. Dertien duarvan werden hem door zijne eerste gade geschonken, terwijl hij met de 23 overige door zijn tweede wederhelft werd verblijd. Van het eerste huwelijk zijn nog tien, van het tweede nog twintig in leven. Tot de merkwaardigheden van Rusland behooren 7 meren in het gouveruement Olonetz, die periodiek verdwijnen, om dan later weder te voorschijn te koinen. Sommige verdwijnen, slechts gedurende den winter, audere voor drie jaar. Gedurende den tijd dat zij droog liggen, wordt, er rogge, haver en hooi van geoogst. Het Aardrijkskundig genoot- schap van Moskouw zal naar deze natuurwonderen een onderzoek instellen. De Engelsche bark Mona (vroeger Lothari) leed in den nacht van 20 op 21 Augustus jl. schipbreuk op de rotsen van het eiland Mona. De opvarenden klommen in het want, maar de kapitein en zeven matrozen werden door de hooge golven meegesleurd en verdrouken. De drie overleveuden slaagden er in bij het aanbreken van den dag de kust5 te bereiken, vonden later gelegenheid zich naar "New-York in te schepen en werden dezer dagen dour de Etrurio van de Cunard-lijn te Queenstown aangebracht. Zekere B. E. N. schrijft onder den titel ,hoeden op" in het Handelsblad het volgende artikel, dat we met volkoinen instemming overnemen: Erau, welchen Sturm gefdhrlicher Gedanken Weckst du mir in der stillen Brust Zegt Stauffacher, en ik zeg het nem na, want eene jonge lieve getrouwde dame heeft mij opgewekt tot het ontwerpen eener revolutie, die zeer ingrij- pend op den bestaandeu toestand moet werken. En toch is deze dame geene Russische anarchiste en ik, die deze regelen schrijf, niet gevaarlijk voor ons gezegend landje. Integendeel mijn doel is eene beweging op het getouw te zetten, die geheel in het belang is van alle heeren zonder onder- scheid, en hun slechts ten goede kan komen zoowel in physieken als financieelen zin. Kent gij, lezers, de plaag der verkoudheid, waaraan elkeen in deze gure dagen lijdt Herinnert ge u wel, hoe uwe oogeu bol en waterig waren, herinnert ge u het tallooze tal heete grogjes, koppen anijsmelk, gloeiende limonades, dat ge, vooral bij het te bed gaan moest verorberen Herinnert ge u, hoe uwe zakdoeken laugzamerhand stuk voor stuk naar de waschkist verhuisden in den tijd van enkele dagen O ja dan weet ge ook hoeveel akelig zoete pastilles, en drop ge geslikt hebt, en zeer zeker weet ge dan hue hoog de rekeniug van uw apotheker was. Maar dit alles was uw eigen schuld, want ge hadt dit kunnen voorkomen. En om u, die tot nog toe niet hebt nagedacht, de oogen te openen, wil ik u verhalen, hoe mijue zegsvrouw mij tot het leiden dezer beweging bracht. Zij beweert dat de oorzaak van de verkoudheden van haren echtgenoot daarin te vinden zijn dat hij populair is in Amsterdam. Velen keunen en velen groeten hem. En daar hij, bemiunelijk man, steeds beleefd teruggroet, is hij steeds genoodzaakt op straat „chapeau bas" te maken. Naarmate nu die groet. miu of meer eerbiedig plaats heeft, is de man van mijne vriendin korter of langer in de noodzakelijk- heid zijn herseuen onbedekt te lateu en iedere groet stelt hem dus bloot aan tocht, windvlagen of regeudruppelen op die teere, vaak door het werk reeds moegeplaagde hersenen. Geen wonder, dat hij dus alleen door zijne beleefdheid dikwijls inaanden aclitereeu lijdend iswant ons kliinaat laat zich niet tarten. Nu is een verkouden echtgenoot lastig, doch bleef het nog maar daarbij Neen in Eebruari koint eene rekeniug van den hoedeumaker voor 9 hoedeu in 1 jaar. U begrijpt, al dat vervelende groeten doet de randen van zijne hoeden in een ommezien kaal worden, en trots alien vooruitgang is nog geen iniddel uitgevouden om een rand te koopen, waaraan geen bol bevestigd zit. Dus dit is ook een ellende van dieu diepen salut. Mijne heeren! hebt gij wel eeus eene lieftdlige jonge vrouw gesprokeu, die ongelijk had, als zij iets tegenover u beweerde Neen? Wel, vindt ge dan niet, dat ook thans de schoone sekse weder zeer juist oordeelde. Wij sterkeren moeten de kracht hebben ons aan een te sluiten, om bij stilzwijgende overeen- komst te besluiten, het meer mannelijk, en tevens veel eleganter militair saluut in te voeren. Wilt ge een uitzonderingswetje tegenover dames, die waard zijn een verkoudheid op te loopen, soit, maar onderling wensch ik dat ge alien krachtig en zelfstnndig genoeg zult zijn, elkander te groeten door de hand aan den rand van uw hoed te brengen. Ook in dezen groet kan, ieder militair vau hcogeren rang zal het toestemmen, chic en waardigheid ge- toond worden, enhet geldt hier volstrekt geene nietigheid maar een algemeen, een sociaal belang, want de gezondheid en de beurs van de natie zijn de beide eerste factoren tot verbetering der maatschappij. En al neemt mijn beste vriend (die apotheker is), het mij kwalijk, dat ik door op de algemeene gezondheid te passen, zijne belangen benadeel, ik blijf strijden voor het algemeen, en roep u herhaald toeBevordert de revolutie in de mode, be- vordert uwe gezondheid, bespaart uwe beursen, door te groeten op militaire wijze AANBESTEDING E W. Op Vrijdag 20 November 1891, des voormiddags ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het driejarig onderhoud gedurende 1892, 1893 en 1894 van de havenwerken te Breskens, provincie Zeelaud. (Raming f 7775 per jaar.) ZEET1JDINGEN. Van 6 tot en met 9 November. ■lent De Notaris A. SI. van Rijsoort van Sleurs, te Hulst, zal ten verzoeke van het BESTUUR van het Waterschap Absdale-, Riet- en Wulfsdijk, op DON'DERDAG 19 NOVEMBER 1891, 's voormiddags 10 uren, in het openbaar verkoopen: staande te groeien op den dijk van voormeld Waterschap, gelegen nabij Luntershoek, ge- meente Stoppeldijk, alwaar men zal vergaderen. Borg te stellen des gevorderd wordende. De Notaris I*. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den polder OUD BEOOSTENBLEIJ BEZUIDEN, op Dinsdag 24 November 1891, des voormiddags 11 ure, ver koopen staande op den Dijk voor het fort St. Lieven, aan het einde der Reigerijstraat, gemeente Koewacht. Te vergaderen bij P. On gen a in de Reigerij, gemeente Koewacht. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den polder Beoosten en Bewesteoblij, op Donderilag den 12 November 1891, des voormiddags 11 ure, verkoopen waaronder zware, staande in de eerste ver- korting van voormelden polder, gemeente Axel, omtreut het huis bewoond door J. Valent, tot omtrent de nieuwe brug. Te vergaderen bij D. J. Dieleman, aan de Drie Schouwen, achter Axel. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den Hoog Wel Geboren heer Jonk- heer C. A. DE MAERE, grondeigenaar te Gent, op AVoensdag den 25 November 1891, des voor middags 11 ure, verkoopen 7 De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke vau de Wed® ADRIAAN HEIJNSD1JK, aan haar woonhuis in de gemeente Zaamslag, recht over de hofstede bewoond door Gerard Weijns, aan den steenweg van Axel naar Ter Neuzen, op Zaterdag 14 November 1891, des namiddags 2 ure, verkoopen Vau 6 tot en met 9 November werden langs deOostsluizen alhier 67 binnenvaartuigen op- en 66 afgeschut, (J tJ alsKabinet, Kastje, 2 Tafels, Stoelen, Kachel met toebehooren, Kleerkist, Koper— Blik—Glas—Geleierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Schuur- en Arbeidersgerief, Planken, Balken, Stijien, 10 Hoenders en 1 Haan, enz. enz. Rotterdam, 9 November. Londen, 9 November. KOERS VAN Belgisch per 100 fr. Eugelsch per IIET G E L D. 47,55 a 47,65 12,05 12,07 Omlertrouwd D». J. E. KNIPSCHEER en A. H. K R O L. Knollendam Weidurn Huwelijks-voltrekkin 5 November 1891. 20 November a. s. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan alien die hun hebben bijgestaan gedurende de ziekte en het oveN lijaen hunner dierbare dochter en zuster Mechelina. Namens de familie, J. MOENS en Echtgeuoote. Ter Neuzen, 10 November 1891. Het Bestuur van het waterschap STOPPELDIJK c. a., zal voor den tijd van drie jaren, ingaande 1 Maart 1892, in zes perceelen bij inschrijviug traehten te De grasgewassen op de kanaaldijken van genoemd waterschap. Iuschrijvingen dienen voor of op 1 December a. s. te worden ingeleverd bij den Ontvanger- Griffier, bij wien de voorwaarden van verpacbting van af den 15 dezer ter inzage liggen. Hengstdijk, 7 November 1891. Het Bestuur voornoemd, C. VAN ESBROECK, Voorzitter. K. J. A G. COLLOT d'ESCURY, Ontvanger-Griffier. staande op zijne hofstede e/de Stelle," bewoond door G. G. Gaele, in de gemeente Axel, alwaar te vergaderen. iHag** De ondergeteekende bericbt, dat hij MRP voor het naderend tfST. NICOLAAS- FEEST" nog ruimer voorzien is dan vorige jaren, van eene nieuwe uitgebreitle keuze waarvoor hij zich bij het geachte publiek ten zeerste aanbeveelt. Ter Neuzen, 10 November 1891. H. DE KOK. krachtens bevel der rechtbank te Middelburg-. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal op Dinsdag 17 November 1891, des namiddags ten 2 ure, in de herberg bewoond door D. Moerdijk te Zuiddorpe, verkoopen in den polder Zuiddorpe, Noorddeel, gemeente Zuiddorpe, kadastraal bekend in sectie B liummers 331 en 332, groot 19aren40cen- tiaren, behoorende tot den gemeenschappelijken boedel en nalatenschappen van wijlen de echte- lieden P. L. Goossens en A. P. de Bock. Thans bewoond door de wed. Albinus van Hecke. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de wed. en kinderen van BENJAMIN VAN PUIJVELDE, op het door de weduwe nog bewoond wordende hofsteedje, in de gemeente Koe wacht tegen „'t Zand," op Douderdag den 19 November 1891, des voormiddags II ure, verkoopen -~ ZuS bekalfde jonge Koeien2 Ruuders, 2 Varkens ieder met 8 biggen, 1 Varken dik vau biggen, 7 Hoenders, 1 Driewielskar, Ploeg, 1 vijfbalks Egge, Wiudmolen, Raapmolen, Suijpaard, 2 Kruiwagens, Spaden, Rieken, Vorken, Schop- pen, Kafzift, 2 Ladders, Bascule, Vlasreep, Graauzakken, Baalzakken, Kaarn, Melkkuip, Zaankuip, Ernmers, BoterschaalMelkzift, Vleeschkuip. E ne partij ongedorschen ROGGE en HAVER, 150 bauden geroot VLAS. Omtrent 3000 kilogrammen AARDAPPELEN, 7000 a 8000 kilogrammen KOEBEETLN. Eene partij RAPEN en STOPPELPEEEN te Velde. VOORTS EENE PARTIJ l8te soort 50 cent per pond 2de 40 3de 30 n u Tevens verkrijgbaar GEMBER 13 cent per ons. EANIELJESTOKJES van 10 a 15 cent. Pakjes EANIELJ ESUIKER h 5 cent. Fleschjes AUGURKJES van 30 a 50 cent. VAN HOUTEN'S CACAO. Potjes SALIJ, RIJST- en GRIESMEEL. FIGUUR-VERMICELLI, PAKJES PUDDING, CORNED BEEF in busjes en per ons a 10 cent, enz enz. enz. in grootten van - 8/4 - 9/* - to/* en en verscliillemle prijzen. Ter Neuzen. M. JURRIJ. eene groote keuze Kleerkast, Tafels, Stoelen, Bank, Koffer, Klok, Spiegel, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Ge leierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keuken- eu Scbuurgerief. Koopen tot en met f 3,kontaut te betalen. Het overige op tijd van betaling, onder borg- tocbt desgevorderd. IN ALLE SOORTEN. AL800K zoo goed als nieuw gebruikte in soorten aan kleinen prijs. in soorten aan lage prijzen. Ter Neuzen. F. WALRAVEN. GEVESTIGD BURGSTRAAT 66 te Utrecht, slnit volgens tarieven, naar de nieuwste statistieke gegevens berekeud. Agent voor Ter Neuzen en omstreken de heer A. G. A. STANDAERT, te Ter Neuzen. VLAG. NAAM. M3. Van en naav, Voor Ter Neuzen: Eng. s.8. idem Belg. s.s. Spaans. s.s Belg. s.s. Ned. s.s. Eng. s.s. idem Deens. s.s. Eng. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. idem idem idem Ned. s.s. Eng. s.s. idem idem idem idem Duits. s.s. Eng. s.s. Bus. s.s. Eng. s.s. No. 3m.sell Eng. s.s. idem idem idem Duits. s.s. Eng. s.s. idem idem Deen. brik Eng. s.s. idem Eng. s.s. Eng. s.s. River Derwent Astrologer Amelie Galea Schaldis Talisman Eulmar River Lagan Vau Ter HI 2272 2580 3537 3115 866 2025 3007 2272 Londen Leith Bilbao idem idem Leith Liverpool Londen Lading. euzen Frederiksborg I 3753 River Derwent 2272 Julia 2946 Voor Rosa Polo F. T. Barry Ralph Creyke Prima V egesaek Norma Warkworth Seabelle Aire 1294 1373 2453 2065 1779 1579 1385 1974 2152 1763 Vau Gent New-Castle Londen Burneiland I Goole Hull Goole idem Hernosand Londen Goole New-Castle Londen Goole stukg. idem ruw ijzer minerie ruw ijzer stukg. idem idem ledig stukg. ledig stukg. idem ledig stukg. hout stukg. idem idem idem idem Holland Rallus Rurik Sapphire Nora Jane Cory Spindrift Rosa Polo Lining Ralph Creyke F. T. Barry Astrologer Bornholm Norma Vegesack 948 3015 1829 2438 660 2286 2003 1294 1373 1755 2065 2453 2580 650 1385 1579 Hamburg Liverpool Stettin Leith Frederiksh. Grangemouth Londen Goole Hull Middlesbro Goole Londen Leith Kusoer Goole Londen Voor Selzaete Jessie Emelie I 244 I Londen Vau Selzaete Jessie Emelie i 244 I Londen stukg. idem slakmeel ledig zemelen stukg. idem idem idem ledig stukg. idem idem zemelen stukg. idem cr:osoot gaswater I a1 - a- M r-a V» *r a-k 1 /4 >k d lit Ik a a Bij vaster stemming werden voor de meeste artikelen hooger prijzen betaald. Puike Zeeuwsche en ViaamscheTarwe f 10,00 a f 10,50, minder 8,00 a f 9,75. Rogge 8,25 a 8,50, mindere 6,75 a 8,00 Gerst f 4,50 a 5.80. Haver f 3,50 a 4,75 Paardeboonen f 650 a f 7,40. Duiveboonen fa f Bruincboonen 12,50 a f 14,00. Witteboonen Walchersche f 10,00 a 13,00. Erwten 11,50 a f 13,50 mindere 7,50 a f 9,00. Kanariezaad beste f 7,75 a f 8,00, mindere 7,00 a 7,50. Aju'm 2,00 a 2,10 per 50 kilo. Koolzaad 11,00 a f 12.00. Eieren 4,80 a 5 00 per 100 stuks Aardappelen Zeeuwsche f 3,75 a 4,00. Tarwe, Gerst, Haver en Meel Granen levendig en stijgende. hooger. 9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3