Gemengde berichten. Telegrafische berichten. TER NEUZEN, 10 November 1891. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbaiik te Middelburg. stemming zou hebben gevonden. Zij is door som- miger bestrijding in hare overtuiging omtrent de noodzakelijkheid niet geschokt. Het onderwerp is omvattend en ingrijpend en eischt een nauwkeurige kennis van bestaande toestanden. De aanhangige euquete zal daarvoor kostelijke bouwstoffen op- leveren. Omtrent de oprichting van Kamers van arbeid wenscht de Regeering zich vooralsnog nadere over- weging voor te behouden. Ten einde, bij een mogelijk oorlogsgevaar, de Militie te bespoedigen, ziju door den Minister van oorlog bevelen gegeven, om de miliciens, die zich met onbepaald verlof bevinden in provincien, ver verwijderd van de standplaatsen, waarin zij in geval van mobilisatie van het leger moeten opkomen, te doen verplaatsen bij die korpsen, die meer in de nabijheid zijn gelocaliseerd. Hoewel het aantal dier miliciens wel niet zoo groot is, is door dezen maatregel door den Minister toch een groote stap gedaan in de richting eener spoediger mobilisatie van het leger. Yoor de zand— en heiboeren in Noord-Bra- bant waren de laatste nachten zeer schadelijk. De vorst, die voor den tijd des jaars zeer fel was, heeft aan de spurrie, die zoo schoon te velde stond, alle waarde als veevoeder ontnomen. Ook het knollengroen heeft veel geleden, doch hierbij is het nadeel slechts betrekkelijk, daar de rupsen, die in zoo groot getal het malsche groen afvraten, nu in eens verdwenen zijn. Bij het uitplukken van dit veevoeder kon dit vraatzuchtig gedierte niet geheel verwijderd of gedood worden, waardoor de koeien veel er van inzwolgen, wat op den duur op de gezondheid dezer dieren niet anders dan hoogst schadelijk moest werken. Ook heeft de vorst er niet weinig aan toegebracht, dat het gevaar voor oploopen of dik worden bij de koeien nu minder is gewordeu. Zaterdag had de officieele proeftocht plaats van het voor den provincialen stoombootdieDst op de Wester-Schelde aan de Koninklijke Maatschappij vde Schelde" gebouwde raderstoomschip „Zeeuwsch- Nlaanderen." Na eerst eenigen tijd op de mijl te hebben ge- varen, aanvaardde de sioomer eene reis naar Ter Neuzen, alwaar na aankomst den gasten (o. a. het provinciaal bestuur van Zeeland) een collation werd aangeboden. Na afloop daarvan werd de terugreis aanvaard en werd het varen op de gemeten mijl voortgezet, waarbij eene snelheid werd geconstateerd van 12,9 kuoop. De overeengekomen snelheid op den proeftocht was 12 knoopen. Het schip is geheel van staal vervaardigd, met kajuiien voor lste en 2ee klusse passagiers, rooksalon, promenadedek en hutten en logies voor de beman- ning. Overal is stoomverwarming aangebracht. Het schip is voorzien van een voorroer en heeft een stoomstuurinrichting en stoomankerspil. De stoominachine is van het triple compound oxilleereud systeem en ontwikkelde op den proef tocht 500 I. P. K. bij 51 omwentelingen, hetgeen aan het schip eene snelheid van ongeveer 13 knoopen verzekert. De stoomketel is geheel van staal vervaardigd. De „Zeeuwsch-Vlaanderen" is onmiddellijk na afloop van den proeftocht door het prov. bestuur overgenomen. Door de vaartuigen der Maassluissche berging maatschappij, in de vorige week vermeerderd door de aankomst van de Deensche stoomboot Em. L. Svitzer, die thans evenwel weder is vertrokken, wordt dagelijks voortgegaau met de berging der lading van het op de Suikerplaat gezonken stoom- schip Woodstock. De geborgeu goederen worden naar Antwerpen vervoerd. Wat de Woodstock betreft, die wordt algemeen als wrak beschouwd, daar bij ieder getij het schip meer en meer naar de diepte in het zand werkt. Ondanks storm en regen was luitenant Von Ring genoodzaakt uit te gaan, daar hij eenige papieren had, die de majoor moest onderteekenen. In zijn wijden mantel gehuld en gevolgd door den ordon- nans met de portefeuille begaf hij zich naar de wooing van zijn commandantjuist toen de voor- deur geopend werd, kwam Laura door het portaal en stonden zij plotseling tegenover elkander. Goedeu avond mevrouw. Gij, mijuheer Von Ring En met zoo'n storm. Mijn echtgenoot is ook uit en gij wenscht hem zeker te spreken Het is hoog noodig dat ik hem spreek, ik heb hier eenige zaken Wees dan zoo goed op hem te wachten, als gij u zoolang met mijn gezelschap wilt tevreden stellen. Als u het mij wilt veroorlooven, mevrouw, zeide Von Ring, en zijn mantel aan den ordonuans gevend, ontnam hij hem de portefeuille en volgde Laura naar de huiskamer. Nu zaten beiden tegenover elkander, eerst eenigzins beklemd, want Laura gevoelde zich verlegen den jongen man zonder haar echtgenoot te outvangen en Henri was geheel onder den indruk van haar schooue donkerblauwe oogen en haar welluidende stem. Langzamerhaud kwamen zij meer op hun gemak en gevoelden zij zich tot elkander aangetrokken. Te rekenen van af den 1 November jl. is de commies 2de kl. M. C. Commelin te IJzendijke bevorderd tot de lste kl. en de commies 4de kl. J. M. van der Male te Gverslag tot de 3de kl. Voor de betrekking van onderwijzer aan de school van den heer Castenmiller te Stoppeldijk heeft zich bij herhaalde oproeping slechts een sollicitant aangemeld en te St. Jausteen aan de sehool van den heer Imandt zijn eveneens bij her haalde oproeping slechts twee sollicitanten opgeko- men, wel een bewijs dat de voorraad uitgeput raakt. In vele gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderens Ooste- lijk deel bestaan op 't oogenblik vacatures bij het onderwijs en het is te voorzien dat het moeite zal kosten om de open plaatsen vervuld te krijgen. Axel, 7 Nov. Hedeu had alhier door het algemeen burgerlijk armbestuur de aanbestediug plaats van 1°. 15 M. bombazijn, 26 M keeters baai, 15 M. drol, 12 M. gebloemd katoen, 80 M. geel katoen, 20 M. asgraud diemet, 10 doeken, 3 paar mans- en 9 paar vrouweukousen en 2°. 8000 Kg. Ruhrkolen. Voor de goederen werd ingesehreven door J. K. Vink, voor f 87,50 J. C. Slijpen, voor f 86,89 en door de wed. H. Harinck, voor f 86,50 en voor de Ruhrkolen door A. Schieman, voor f 10,50 M. Loof, voor f 9,96£ en door C. van den Broeke, voor 9,95. Alle inschrijvers zijn woonachtig te Axel. Aan de minste inschrijvers is de leverantie toe- gewezen. Axel, 7 Nov. Heden had alhier door het bestuur van den Buthpolder de volgende verpachting plaats 1°. De gewezen zeedijk, beginnende tegen den dijk van den Noordpolder en eindigeude tegen den dijk van den Coegorspolder, met het gedeelte onderland gelegen aan de Westzijde van den duiker en aan gemelden dijk palende. Verpacht aan de wed. M. van Dixhoorn te Axel, voor f 48.'s jaars. 2°. Een eind dijk, beginnende aan het einde van het vorige perceel en loopende Noordwaarts tot tegen Schapenbout. Alsvoren aan W. de Koeijer td Axel, voor f 52.'s jaars. 3°. Een eind dijk, beginnende aan het einde van het vorige perceel en loopende Oostwaarts tot tegen den dijk van den Ouden Eglantierpolder. Alsvoren aan L. de Eeijter Jz. te Axel, voor f 32.'s jaars. 4°. Het karreweitje, thans bouwland, liggende onder den gewezen zeedijk. Alsvoren aan Jac. Haak te Axel, voor f 62, 's jaars. 5°. Het eilandje, liggende in de groote visscherij. Alsvoren aan W. de Koeijer voornoemd, voor f 18.'s jaars. 6°. De visscherij, liggende tegen de hofstede van de wed. M. van Dixhoorn, loopende West- waarts tot aan deu zoogenaamden Schaapdam en Noordwaarts naar de riet plank. Alsvoren aan de wed. M. van Dixhoorn voor noemd, voor 1's jaars en 7°. De groote visscherij, liggende onder den gewezen zeedijk, over den karnemelk kavel, be ginnende aan den Schaapdam en Zuidwaarts naar den gewezen zeedijk. Alsvoren aan W. de Koeijer voornoemd, voor 48.'s jaars. Koewacht. In vele gemeenten van ons vader land viudt men nog van die eigenaardige gebruiken, welke dagteekenen uit de middeleeuwen, doch die gelukkig langzamerhaud verdwijnen. Verleden Zon- dag waren wij alhier getuigen van de toepassing van een dier gebruiken. Zaterdag had een jong paartje aangifte gedaan van hun voorgenomen huwe- lijk. Nu schijnt het meisje vroeger nog kennis gehad te hebben met een j mgeling uit deze gemeeute en daarora werd dien jongen eene verrassing bereid. Toen den volgeuden morgen de menschen reeds vroeg ter kerke trokken, vonden zij den weg wel over eene lengte van een half uur gaans bestrooid met fijn gesneden stroo vermengd met kaf. Het eindigde voor de wooing van bedoelden jougeling, waar een goede dosis neergestort was. Tevens zag men op het dak tegenover die wooing een groote Welk een fraaie vleugelpiano staat daar mevrouw, zeide Von Ring om zich heen ziende. Ik heb er nog niet op gespeeld. Zijt ge niet muzikaal Ja wel, maar het kostte Laura eenige in-j spanning om voort te gaan. De vleugel was vroeger van de overleden echtgenoote van mijn man en zij bezat een groot talentnu vrees ik dat de klank bij mijn echtgenoot treurige herinneringen zal op- wekkeu en ook speel ik niet zoo goed als zij. Henri zag de jonge vrouw deelnemend aan en kreeg de overtuiging dat de gedachte aan haar voorgangster haar pijnlijk aandeed. Ik kan me dat gevoel van uw echtgenoot wel eenigzins voorstellen, maar mij dunkt toch, dat hij bij het hooren van de piano nu dubbel het geluk, dat hem ten deel viel, zal waardeeren. Zal hij niet dankbaar gestemd worden bij de gedachte hoe na zoo lange somberheid weder vreugde in zijn huis is gekomen Niets wekt oude herinneringen zoo sterk op als muziek, fluisterde zij. Ja, maar ook niets verheldert zoo het tegen- woordige, antwoordde Henri met een vurigeu blik waarvoor zij de oogen neersloeg. Zouden wij het instrument niet eens probeeren P Hij is er nu niet en dus zal het hem niet hinderen, zeide Henri. stroopop zitten als dame gekleed en die zoodanig geplaatst was, dat zij aanstouds iu het oog moest vallen, wanneer onze vriend zijne woning verliet. Naar het verhaal van ouden van dagen kwamen zulke aardigheden vroeger alhier vaak voor, als een paartje in het huwelijk wilde treden. In den laatsten tijd ziet men het zelden meer gebeuren. Groedc. Geslaagd voor surnumerair bij de posterijen de heer H. de Jong, leerliug van den heer J. Bevelander Schoo alhier. 's Gravenhage, 10 Nov. Tweede Kainer. In- gekomen is het bericht van overlijden van den heer Mr. II. J. Dijckmeester, afgevaardigde voor Tiel. De heer S. T. Land is beeedigd. Ingekomen is het ontwerp tot instelliug der ridderorde van Oranje-Nassau. Morgen begint het seclie-onderzoek en Vrijdag de behandeling der Indische begrooting. De rechtbank heeft in hare zitting van 10 Nov. de volgende vonnissen uitgesproken J. C. v. D., oud 15 jaar, koewachter te Ter Neuzen, is wegens oplichting vrijgesproken. J. W., oud 51 jaar, vrouw van M. D., te Axel, is wegens beleediging vrijgesproken. Th. P., oud 17 jaar, werkman te Hulst, is wegens schennis der eerbaarheid veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Volgens het Maandblad tegen de Kwakzalverij zijn er tot nu toe reeds 40,000, zegge veertig duizend kistjes met Sequah's middelen ingevoerd. Wij hebben kistjes gezieu verklaart de redactie en kennen natuurlijk de grootte der fleschjes. Naar onze gissing gaan er zeker wel 300 a 400 fleschjes in een kistje. Aangenomeu echter, dat er maar 100 fleschjes in ziju, en aaugenomen dat de Sequah-Compauy maar f 1 per fleschje ont- vangt feitelijk is het minstens f 1,25 dan vertegenwoordigt de invoer tot nu toe een waarde van eeertig tonuen gouds. Het Nederlandsche volk, beschermd door eene in theorie uitstekende geneeskundige wetgeving, moet zijn bijgeloof op het gebied van geneesmiddelen wel duur betalen. Want wat ontvangt het in mil voor al dat geld Een mengsel van een deel terpentijn met twee deelen vette olie en een paar voor de genezing onbeduidende maar sterk riekende toevoegsels en een aftreksel van rhabarber en peper met potasch en soda. Deze mengels worden zooals onze nasporiugen hebben geleerd in Louden bereid, gaan dan kwasi naar Amerika om een Amerikaansch cachet te krijgen, retourneeren naar Louden, om dan, van daar uit, naar de landen waar men, zooals in Nederland, dom genoeg is om die dingen gretig te koopen, gezonden en op de bekende wijze door een paljas aan den man gebracht te worden. Te Sir-Jansland (Duiveland) arriveerde op 5 dezer een beurtschip met een voile lading Napoli- taansche meekrap. Deze meekr.ip wordt in Italie alleen gezuiverd en in de zon gedroogd en zoo in den haudel gebracht. Genoemde lading zal nu in de meestoof „de Eendragt" te Sir-Jansland gedorscheu en gemalen worden. Daar er ook daar, evenals elders, weinig groene meekrap van dezen teelt te verwerken is, zoo is zulk eene lading een buitenkansje voor den werkman iu de meestoof. Men meldt aan de Zutph Crt. uit Winters* wijk Vrijdagvoormiddag had hier een voorval plaats, dat een hoogst ernstigen afloop had kunuen hebben. Bij de bezichtiging van den inboedel van deu oud-notaris J. B. Dericks, werd door den chef- veldwachter de aandacht van den burgemeester gevestigd op een revolver en een plat cylindervormig voorwerp, hetwelk eveneens op een verdedigings- werktuig geleek, doch waarvan deinrichtiugonbekend was. Beide voorwerpen waren geborgeu in een kastje of secretaire in het slot waarvan de sleutel stak. De jonge vrouw ontstelde en zij vond het een soort van verraad tegenover Taucred, maar toch "had zij er vreeselijk veel lust in. De luitenant die gevoelde hoe hetgeen hij gezegd had niet in den haak was haastte zich er bij te voegen En wanneer hij terugkomt en u hoort spelen, mevrouw, zoo zal het hem veel genoegen doen geloof mij, hij zal het zeer goed vinden, dat gij niet hebt gewacht tot hij het u verzocht. Gelooft gij dat werkelijk? vroeg Laura schuchter. Ik ben er geheel van overtuigd, zeide Henri opstaande. Hij opende den vleugel en sloeg eenige accoorden aan. Hoe goed gestemd is het instrument gebleven. Wilt gij eerst iets spelen, mijnheer Von Ring Zooals ge wilt mevrouw. Na eenig voorspel begon Vod Ring een koor uit Taunhiiuser te spelen. Met genot luisterde Laura naar Henri's artistiek spel en zag hoe zijn fraai gelaat zich verlevendigde. Van de eene melodie ging hij in de audere over, tot hij aan het lied van de Avondster kwam. Met klatikvolle bariton' begon hij het recitatief, toen Laura hem deed ophouden en hem voorstelde hem te accompagneeren. Henri kon nu staande den geheelen omvang van zijn krachtig, fraai geluid doen hooren. (Wordt vervolgd.) Bij nadere bezichtiging van het cylindervormig voorwerp, ging ouverwachts een schot af, dat den burgemeester trof, doch door de dubbele overjas belet werd tot zijn lichaam door te dringen. In de voering van de jas werd later een klein kogeltje gevonden. Het schietwerktuig, dat door zijn vorm evengoed bestemd scheen tot verdediging met de hand, bleek later nog zeven schoten te bevatten. „Dat is een goed begin 1" roept de te Chicago verschijnende Nederlander in verband met de a. s. World's Fair in 1893, van Nederland mogeu we spreken, van een Nederlandschen inzender, van Van Houten, den albekenden cacao-man. Die Weesper firma is van plan een 100,000 doll, te besteden aan den opbouw van een cacao- paleis. Het zal door en door nationaal worden, oprijzende in den Hollandschen bouwstijl van de 15d* eeuw. Daarin zal o. a. een school worden geopend, waarin Holl. meisjes onderwijs zullen geveu in het be- reiden van cacao-puddings, soepen enz. Een zeldzaam geval, herinnerend aan het slot van Tolstoi's ,/Macht der Duisternis" is te Stavanger ■voorgekomen. De predikant Oftedal, ook in de politiek bekend, wekte Zon dag groote opschudding, na afloup van den kerkdienst op te staan en ten aanhoore van de geheele vergadering schuld te bekennen aan een vergrijp tegen de zedeiijkheid. Zijn schuld was zoo zwaar, zeide hij, dat hij zijn ambt zou neerleggenalleen vroeg hij d it zijne gemeenteleden hem zouden vergeven op grond van wat hij voor armen en behoeftigen gedaan had. De Sekentenis wekte groote opschudding; snikken werden gehoord en toen Oftedal verzocht, dat zij, die hem vergaven, op zouden staan, rees de ge heele gemeente van hare zitplaatsen op. Lars Oftedal, die 53 jaren oud is, had als predikant grooten invloed. Hij werd in 1882 in den Storthing gekozen, waar hij, ofschoon in naam door de gematigde partij afgevaardigd, zich in staatkuudige vraagstukken steeds bij de linkerzijde aansloot. Door middel van bidstouden, die hij overal in het land hield, begon hij een groote staatkundige beweging en vormde eene partij wier aanhangers naar hem Oftedalers werden genoemd. De Mississippi-boot Oliver Bame vertrok op 29 October uit New-Orleans met 110 passagiers en 700 balen katoen aan boord. Slechts een paar uren was de boot onderweg, toen brand iu de lading werd ontdekt. Verscheidene passagiers sprongen in de rivier, ten gevolge waarvan 18 hunner ver- dronken. De loods wist het schip zoo dicht bij den oever te brengen, dat de overige passagiers, door de vlammen naar het voordek gedreven, aan wal kondcn komen. Een nieuw schandaal te Londen. Mevr. Rosalie Bonaparte heeft een eisch tot echtscheiding iugesteld. Haar man, de heer Clovis, is een zoon van prins Lucien Bonaparte, die hem den 22sten October 11., dus eenige dagen voor zijn overlijden, erkende. Mevr. Rosalie Bonaparte was eerst getrouwd met zekereu heer Mezone, dien zij, na een twee- jarig huwelijk, in 1886 verliet, orn in Schotland met den Clovis te gaan leven. De heer Mezone verkreeg echtscheiding en zijne vrouw trouwde met den heer Clovis. Deze laatste nu heeft, na Bona parte te zijn geworden, zijne vrouw verlaten teneinde eene juffrouw Elisabeth Scot te huwen. Volgens een oud gebruik bebben nog vele Serviers de gewoonte het lijk van een gestorveu vriend of bloedverwaut te kussen. Reeds meermalen waren ernstige ziekten en epidemieen daarvan het gevolg. Ook de thans te Belgrado heerschende dyphtheritis wordt daaraan toegeschreven, eu de overheid zal thans alle krachten inspannen om bet ge bruik te doen verdwijnen. Het kussen van aan dyph theritis overleden en is althans reeds streng verboden. Een schoenmaker te Austern (Saksen) was voor den rechter gedaagd wegens het plaatsen van een aunonce, waarin hij bekend maakte dat hij een onfeilbaar middel bezat tegen eksteroogen. Do aanklacht geschiedde op grond van het onbevoegd uitoefenen der heelkunde. Toen de beschuldigde ter terechtzitting verscheen en men hem vroeg naar den aard zijner geneeswijze, vertoonde hij onder algemeene hilariteit een zak waarin zich eenige modellen schoeneu ,/Voor gevoelige voeteu" bevonden. De ouschuldigheid van dit middel als geneeswijze in aanmerking nemende, sprak de rechter hem vrij. Het Dusseldorfer Volksblatt heeft gemeld, dat te Dusseldorf, na de iutrekking van het verbod op Amerikaansch spek, in de eerste bezending van eenige honderden zijden spek uit Amerika zes met trichinen besmet waren bevonden. Blijkens nader bericht is er geconstateerd, dat het begeleidend attest niet ten voile beantwoordde aan de overeen- komst tusschen Duitschland en Amerika, daar er niet uit bleek dat het spek voor de afzendiug bepaaldelijk ten opzichte van trichinen was onder- zocht. Er wordt dan ook voortaan geen Amerikaansch spek meer toegelaten, wanneer in het attest niet nadrukkelijk staat vermeld, dat het voor de afzendiug vrij van trichinen is bevonden. Nu werd er gezegd, dat er in latere bezendiugeu ook weder trichinen waren ontdekt. Dit werd toen betwijfeldmaar thans heeft de Kreisphysicus Dr. Zimmerman in zijn officieel rapport bekend gemaakt, dat hij in twaalf van de onderzochte 688 zijden Amerikaansch spek trichinen heeft gevonden en wel bij eenige dezer zijden in eene groote menigte. Voor den magistraat in het oosten van Londen stond verleden week een zeventigjarig man terecht beschuldigd zijne vrouw te hebben mishandeld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2