Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. HERBESTEDiNG. Illlt llMTl I) I iVfi. No. 2765. Woensdag 11 November 1891. 31e Jaargang. OB) Binnenland. aanbesteden aanbesteden: ABONNEMENT: het bouwen van een verplaatsbaar houten wachthais op steenen fundeering, met bijlevering der materialen. het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen (A en B) in de kom en (G) op Sluiskil, gedurende 1892. FEUILLETON, TER mmSI HE (01 RUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind vernchljnt ttlnsdng- en Vrljdagavond bi| den nittever P. J. VAN BE S A N B E te Ter Nenzen. Bnrgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Masting, 17 dezer, des morgens 11 uren, in bet gemeentehuis, in het opeubaar, bij enkele inschrijving, op nieuw Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie, waar de inschrijvingsbiljetten in een ver- zegelde bus lot het oogenblik der besteding kunnen worden ingeleverd, terwijl uadere inlichtingen zijn te bekoinen bij den gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, 9 November 1891. Burgemeesler en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. UIELEMAN Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen" op Mnsdag, 17 (lexer, des morgens 11 uren, op het gementehuis in het opeubaar, bij enkele inschrijving, op nieuw De voorwaardeu liggeu ter iuzage op de gemeente- secretarie en in de herberg van Van Sklb te Sluiskil. De inschrijvingsbiljetten kunnen ter gemeente- secretarie in een verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 9 November 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. IPolitieli Overzicht. Sedert acht dagen ligt er op de bewoners van het groote rijk een zware ban. Voor de terugreis van den Ozaar werden maatregelen van voorzichtig- heid genomen in een oinvang als nooit te voren Van de grenzen tot aan het laatste station, waren beide zijden van den spoorweg dicht, meestal echter op een afstand van ongeveer 10 meter met soldaten bezet, die grootendeels uit zeer verwijderde regimen- ten waren gekozen en hierheen gezondeu. Voor de bewaking van bruggen tunnels, overgangen en woudgedeelten waren bovendien nog bijzoudere voorzorgen genomen. De dicht bij den spoorweg gelegen dorpen en gehuchten moesten gedurende den uacht verlicht zijn en in de laatste vier en twiutig uren mocht niemand zonder verlof deze plaatsen betreden of verlaten onbevoegden werden in het geheel uiet in de nabijheid der spoorbaan toegelaten, zelfs niet oin op eigen grondgebied arbeid te verricliten. Het in den wind slaan van dit bevel sleepte onmiddellijke arrestatie na zich. Behalve de vaste posten en de telkens heen en weer trekkende patrouilles, waren hoogere en lagere officieren belast de veiligheids-maatregelen te iuspecteeren, terwijl een aantal geheime politie-be- ambten mede aauwezig was. Werkelijk kon hier geen speld onopgemerkt op den grond valleu. De laatste dagen voor de reis waren alien in koortsachtige bezig- heid. De bewoners bleven rustig en stil in hunne hutten en menigeen waagde het nauwelijks zijn deur te opeuen. De dienst op de posten was buileugewoou zwaar. Daar de aflossingen zoo min mogelijk moesten plaats hebben, bleven de schildwachteu soms zes h tieu uur op post, in regeu of wiud altijd op dezelfde plaats zonder eteu of drinken eu zonder eenig onschuldig middel tot tijdverdrijf. Eerst uadat de treiu gepasseerd was en cenige kilometers was verwijderd. werden de posten afgelost eu met een verlicht hart trokken de soldaten naar de naastbijzijnde kwartieren. In de Duitsche hoofdstad is de val der groote baukfirma Hirschfeld Wolff, die sinds meer dan 60 jaren hestond, de groote gebeurteuis van den dag. Het is een frauduleus bankroet, dat in wijden kriug zich doet gevoeleu, waut millioeuen, die bij de firma in depot gegeven waren, zijn mede ver- loren. Beursspel en zwendelarij zijn de vooruaamste factoren bij deze catastrophe. Volgens sommige bladen heeft de Pruisische Minister van Justitie aan den Ministerraad mede- deeling gedaan van de hoofdtrekken in zijn wets- ontwerp betreffeude het zoogenaamde Zuhillterthum. Daartoe behooren deze bepalmgen Verhuurders, die de outucht begunstigen, zullen wordeu ver- oordeeld tot gevangenisstraf van minstens vier maanden en hoogstens twee jaar. Houders van koffiehuizen, restauratien, drauklokalen, enz., d.e aan de bij hen in dienst zijude meisjes of vrouwen gelegenheid tot ontucht geven, zullen als Zuhiilter worden beschouwd en gestrai't. Bovendien zal als zoodaDig worden beschouwd ieder die handelingen ter begunstigiug van openbare ontucht tot een beroep of bedrijf maakt, zullende aan zoodanige personen bovendien voor een bepaalden tijd van hoogsten vijf jaren het verblijf in de gemeente worden verboden. Tijdens de groote werkstaking der mijnwerkers in Duitschland werd in meer dan eene stad tijdelijk garnizoen gelegd, dat ingekwartierd werd. Niet gering waren de kosten, welke deze inkwartiering na zich sleepte. Te Bochum o. a. kostte de in kwartiering aan het stadsbestuur 632,280 mark. In het geheel werd door verschillende stadsbesturen 7,561,063 mark voor inkwartiering uitgegeveu. Gelukkig voor de inwoners dier verschillende plaatsen, dat thans de regeering besloten heeft uit de staatskas de gel.len welke voor inkwartiering zijn uitgegeveu, terug te betalen. In Engelaud zijn gemeeutelijke verkiezingeu gehoudeu, waarbij de liberalen in het geheel 59 plaatsen gewonnen hebben. Men leidt hieruit af, dat Gladstone's kansen bij de Parlementsverkieziugen gunstig staan. In Waterford hebben Parnellisten en hunne tegenstanders, ter gelegenheid van een bezoek van den volksleider Dillon, weer eens fiksch gevochten, met den alleszins voldoendeu uitslag, dat voor een 150tal verwonden heelkundige hulp vereischt werd. Uit Elzas-Lotharingen wordt aan het Berl. Tgbl. geschreven, dat kleiue grenskwesties na de afschaffing van den pasdwang weer op bedenkelijke wijze toenemen. Bij Sehirmeck is het al weer tot vechtpartijen tusschen Duitsche beambten en Frau- sche jagers gekoinen. So mini gen, aan wie het verblijf in het rijksland ontzegd was, trachtten er zich weer te vestigeu maar werden op nieuw uitge- wezen. Fransehe militairen, voor wie de pasmaatregel nog geldt, waren ook overgekomen. Zoo baddeu twee onderofficieren der Fransehe jagers uit Luneville in burgerkleeding een kerkwijding in Aricourt bijgewoond. Deze waren echter door de Fransehe militaire overheid zeer streng gestraft, namelijk met arrest en degradatie. Naar het Duitsch. 9) Er werd gescheld, de bediende deed de deur open en Laura herkende tot haar schrik de stem van Yon Ring die vroeg of mijuheer en mevrouw thuis waren. Laura liet door den oppasser zeggen dat zij niet thuis was. De voordeur werd weder gesloten en de oppasser bracht twee kaartjes binnen. Ourustig ging zij dan in deze dan in die kamer, zette zich hier op een stoel, daar op een canape neder. Goddauk daar kwain eindelijk Tancred thuis. Wei, beste, ik ben lang weggebleven, niet waar Gij zult wel ontevreden op me zijn, het eten is immers niet bedorven Ik hoop van niet Zoo, is Yon Ring hier geweest zeide hij, de kaartjes opnemend. Wat heeft hij al zoo verteld Niets, want ik ontving hem niet, zeide Laura, terwijl een licht rood haar wangen kleurde. Hd, waarorn niet Ik wist niet of je het wel goed zoudt vinden, hem te ontvangeu, terwijl je uit bent. Gij goed, lief, onschuldig kind, geloof je dat ik ijverzuchtig ben? IJverzuchtig antwoordde Laura eenigszins ge- krenkt. Daaraan deuk ik in't geheel niet. Maar vele mannen hebben niet gaarne, dat huu vrouwen heerenbezoek outvangen als zij uit zijn. Tot hen behoor ik niet, mijn goed kind, ik zou dit voor gebrek aan vertrouwen houdeu. Mijn beste Tancred, zeide Laura zich tegen hem aanvleiende. Het middagmaal werd opgedragen en de majoor vond alles uitstekend klaargemaakt. Deze saus is heerlijk, zeide hij, alleen geloof ik, dat mijne vrouw er nog wat augurken en kappertjes bij deed. Laura vond deze aanmerking zeer onaangenaam, daar zij zelve aan de keukenmeid had opgegeven, hoe die bereid moest worden, maar zij antwoordde niets. De volgende dag was een Zondag. De majoor ging uiet uit, maar de adjudant kwam bij hem de gewone orders outvangen en Laura hoorde hem in de studeerkamer sprekeu. De deur ging open Kom binnen, Ring, gisteren heeft mijne vrouw je niet thuis gegeven, omdat ik uit was. Ik vermoedde wel zoo iets, antwoordde Henri lacheud, dus ik ben nu dubbel verheugd mevrouw u van daag te kunnen begroeten. Maar, Taucred, zeide Liura verlegen. Je ziet, mijn waarde Ring, voor welk een gevaar- lijk man de dames je houden, vervolgde de majoor, oin Laura's verwarring lacheude die daardoor uiet verminderde. In de Vrijdag gehouden zitting der Prov, Staten van Zeelaud werdeu behalve het door ons reeds gemelde de volgende voorstellen van Gedep. Stateu aangenomen Oin een pensioen van f 500 te verleenen aan den gezagvoerder bij den stoombootdienst op de Wester-Sshelde, J. Stasse, aan wien met ingang van 1 Jan. 1892 eervol ontslag verleend om afwijzeud te beschikkeu op een verzoek van den raad van Hoofdplaat om die gemeente op te nemen ouder de aanlegplaatsen van den stoombootdienst op de Wester-Schelde om aan het bestuur van het waterschap Cadzand een renteloos voorschot te verleenen van ten hoogste f 50000 voor wegsverbetering om, naar aanleiding van een adres van het bestuur der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, de voorwaarden, waaronder aan die Maatschappij een crediet is verleend ter bevordering en aanmoediging van de verbetering der paardenfokkerij in dit gewest, te wijzigeu door machtiging te verleenen om 1°. van het subsidie een prijs uitteloven voor volwassen dekhengsten van eigenaren buiten de provincie2°. den termijn, gedurende welken een bekroonde dekhengst beschikbaar moet zijn, van 6 op 2 jaar te brengen 3®. eenmaal bekroonde dieren bij herhaling voor prijzen of premien in aanmerking te doen komen4° prijzen uitteloven bij plaats- vervangiug om op eeu verzoek van den raad van Borssele om een ponton of drijvende aanlegplaats te maken aan de Zuidnol aldaar, en om renteloos voorschot voor de daartoe noodige wegsverbetering, afwijzend te beschikkeu, daar de kosten van aanleg en onder- houd zeer aanzienlijk zouden zijn, terwijl er boven dien een beter plan bestaat, nl. voor den aanleg van een steiger aan de staartno'i, welk plan alleen afstuit op gemis aan medewerking van de naast belanghebbeuden om toegangswegen te begrinten. In antwoord op de algemeene beschouwingeu, door de Tweede Kamer geleverd bij het onderzoek der staatsbegrooting in de afdeelingen, houdt de regeering vol dat, in afwachtiug van eene nieuwe kiesrechtregeling, andere zaken kunnen worden behandeld. In dit zittingjaar zullen inkomen voorstellen tot verbetering van het rijks belastiugwezen. De hulp, aan zwaar gedrukte gemeenten te verleenen, zal slechts tijdelijk zijn. De regeering blijft iuvoering van den persoon- lijken dienstplicht uoodzakelijk achten en hoopt een definitieve legerwet te kunnen maken zonder de natie te zware lasten op te leggen. In vredestijd moet volgens de regeering een opperbevelhebber van het leger aangewezen worden. Inzake handelspolitiek zal de regeering, met handhaving van proefhoudend gebleken beginselen, trachten te voorkomen dat Nederland achtersta bij andere landen. In sociale zaken zal het departement voor waterstaat een werkzaam aaudeel krijgen. Volgens de regeering is een afzonderlijke af- deeling voor den landbouw onnoodigmaar wel komt het haar gewenscht voor gelijksoortige land- bouwzaken bijeen te brengen onder een departement terwijl landbouwonderwijs zooveel mogelijk dient bevorderd te worden. De Regeering had zich gevleid, dat haar steun om te gemoet te willen komen aan het lot van oude of vermiukte werklieden, vrij algemeene in- Wel, overste, ik ben ijdel genoeg om dat als een complimentje aan te nemen, riep de luitenant vroolijk. Zij hadden alle drie plaats genomen en de officier praatte op zijn aardige rnanier over allerlei dingen, Bij Lepke waren nieuwe schilderijen tentoongesteld, de Wagnercyklus zou in het Victoria-theater worden opgevoerd, bij het hof waren groote feesten ophauden, kortom de luitenant was op de hoogte van alles en het was Laura alsof ze van een andere wereld hoorde. Gedurende haar meisjesjaren had zij zelden iets bijgewoond. Bij de familie van haar man was zij over hare moeder in den rouw en nu, ofschoon in het groote Berlijn wonende, scheen de woniug waarin zij door de werkzaamheden jivan Tancred veel alleen was, haar een klooster toe. Zij gevoelde meer neiging voor de drukte van het wereldsche leven dan voor de stilte en eenzaamheid waarvan Tancred hield. Henri nam afsoheid en het deed Laura genoegen, dat haar echtgeuoot hem verzocht dikwijls bij hen aan te komen. Dat zal ik gaarne doen als het geoorloofd is, zeide Henri, maar op meer vormelijken danharte- lijken toon, wat Laura niet outging. Henri begaf zich langzaam naar het Casino, waar hij het middag maal moest gebruiken. Hij dacht aan de weinige overeenstemming van den majoor en zijue vrouw. Laura zoo jong en levenslustig, die nog zoo weinig in haar leven genoten had, en aan den majoor die zooveel ouder was en zulke droevige levenservaringen had. Hij kende den smaak van zijn chef voor eeu stil en teruggetrokken leven en het was te verwach- ten, dat zijne vrouw niet veel van de genoegens der wereld zou te zieu krijgen. Hoe hadden de oogen van Laura geschitterd, zoodra zij van theaters en feesten hoorde hij zag terstond, hoe gaarne zij aan al die vermaken zou deelnemen. Bezoeken afgelegd vroegen zijn makkers, toeu hij in de eetzaal verscheen. Ik heb miju commandant en zijne vrouw mijne opwachtiug gemaakt. Drommels ja, dat moeten wij ook doen, was het antwoord der kameraden en weldra vlogen allerlei schertsende aaumerkingen op het ongelijke echtpaar heen en weder, waaraan Henri even wel geen deel nam, integendeel deden ze hem onaangenaam aan. Ondanks het gevorderde seizoen bleef het weder zeer schoon en Henri was gewoon van half drie tot half vijf onder de Linden te wandelendaar de majoor hetzelfde deed, kon het niet auders of zij moesten elkander ontmoeten het gevolg was dat zij dan te zamen heen— en wederwandelden. Voor Laura was een praatje met den operuimden, levenslustigen officier een ware verkwikking, en met schrik ontdekte zij, dat zij zich teleurgesteld voelde, als zij hem niet had ontmoet. De maand November met zijn regens en stormen maakte een einde aan deze ontmoetingen. Wie niet bepaald uit moest, bleef in het hoekje van den haard zitten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1